21 Nisan 1935 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 4

21 Nisan 1935 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Maksim Gorki meğini güçlükle kazanıyordu. Ha- yatı yoksülir Meaksim . Gorki kunç bir kazaya uğrı siyle okuyucul Şin'adım 'e Gorki 1969 ya de etmeyi bilmişti. Görginin dlk- yazdığı 1892 de Tiflis gazetelerinin tişar eti Adı. Makar Çuden yetişdir. 'da Görkiye ancak birkaç ay süren tahail verebildi ve yanı yazmak için teşvik gördüğü “veçbile hikâyeleri bir birimi takip €tti ve halk tarafısdan vevik ua ilk romant olan Foma Gör 1500 de intişar ettir Romanda Volga nebri ile onun kıyılarindeki yaşayış çok güzel tasvir olunduğu, #oura romandaki Çalışan. yamaklik 'eti Buron ikea yamaklıkı “yaptı 'en sevilen mubarriri olarak Tanındı: Gorki 1905 de Rus ihtilâlcileri dehinde görüldüğü için hapsedildi. Umumi barp başladığı zaman Gorki saliblshmere hizmet için gö nbllü yazılmış.Ros ihtilâlinden son. va Sovyet Rusyanın en saygi gö ren edibi olmak üzere çalışmağa Xe yazmağa devam etmişter. L Gundc bir Kilap Hindenburg ” Yazan: Emil Ludvig Tladenburgun / Ülusal ve ara bulunduyanda bu teyebbüsleri aka- mete uğradı. Oda bünun Özeri bir biskürit fabrikasına giderek yaşladı. Fakat bu çalışe i bu zaferin bütün başkalarının eseri idi, Bundan başka Hiadenburg bü- Yük harbin en büşük ve kat'i zaferini kaybeden adamdı. Çünki 1918 senesinin ve müttefikleri yaştan başa var- san taaruzun boşa gitmesine sebep tabil bir şey olamaz. zeni birçok büyüklerin tercür yazan, Emil Ludviz de bu defa Hindenbarg bal ever yazıp neşretti. t şimdiye kadar Hinden- Hindenburg dığı İhalde birçok fırkaları Şark çephesinde bırakması idi. Maraşal Foş, onun / serkilceyg “Manda serkilceyg,, ve kanını feda etti ve ne- ticede düşmanlarının zaferini te min etti. Emll Ludirg bütün bunları sa- BŞ oluruz. “olduğunu göstermedi. Yalmız ihti. öeetnde. “Tenoenberg " önlerin kazanarak — böyük — har da *Vazifel” naaı n ileri sürerek "Hin. POLİSTE Nihayet çocuk- larda başladı Beyoğlu sekizinci ilkmektep talebesinden 12 yaşındaki Fe- dai dün Büyükdere caddesin- deki arsada oyun oynarken kuyucu Arifin 13 yaşındaki Tevfik İşmindeki çocuğu ya- ana yaklaşmış oyun mesele- den aralarında kavga- çık- mıştir. Tevfik taşla Fedaiyi başın- dan yaralamış ve zabita. bü küçük yaramazı yakalamış ve ta başlamışlır, Simit ve fıstık hirsızı Evvelki gece Sarayburnu gazinosundaki Abdurrahmanın büfesinden 15 adet simitle 15 kuruşluk fıstık çalan Mustafa yakalanmıştır. Zabıta bu. simit ve - fıstık hirsızi hakkında kanüni mua- meleye tevessül etmiştir. Eline taş düşmüş Galatada Çeşme meydanın. da oturan amele İbrahim dün telefon şirketinde - çalışırken eline taş düşerek yaralanmıştır. Zabıta yaralı hakkında tah- kikata başlamıştır. Fotoğraf çekmenin macerası Tıkbiye talebesinden B. Hik- met geçen Cuma günü köprü altında Ada iskelesinde bek- leme salonunda üç buçuk- İ ra kiymetindeki fotoğraf ma kinesini unurtmuştur. Folüğmef mekirtolil : görtn 13 yaşlarındakl Nesim m: neyi alıp kaçarken zabıla ta: rafından yakalanarak makine cuklirdan almmığ Ve aahk bie iade elti Derebeyi mi kesilmiş! Samatyada ötekinden bedlı kinden tehdit suretile para is- iyen İsmail yakalanarak Ad- liyeye teslim edilmişti İsmailin üzerinde bir de biçak bulunmuştar. Dün istintale ha kimliğince İsmajl tevkif edil miştir. Hakkında sereeri muz. Talbeyrand ve Marboroveh gi: bi adamlar, — vazife - hissiyle, hem yaktıkları de, bu hareketleri müverrihler tar rafından hoş görülmemiş, bilâkiz bu hareketleri şiddetle tonkit e Buna rağmen Hindenburg hakkında böyle hareket edilme- y Görülüyor ki Emil Ludving bü- yök bir göhreli “tep turnağa, kadar hırpalamakta ve bütün bua” Tar mensüp oldüğü Alman Müse- Hindenburg zamanında sürülmesinden dolayı duyduğü te- esür sevkiyle reva görmektedir. Emil Ludirgin bu hareketi onun bir müverrih sfatiyle hangi tes Altııy takımı lııı sene de nasıl İzmir şampiyonu oldu ? Son maçiyle 954- 938 İzmir şampiyonluğunu kazanan Altay birinci futbol takımı — Haftal beri büyük bir zeek ve heyecan içinde geçen lik nihayet '#ene dlk takımı yede şampiyon oldu. Altayın şampiyon olmanı İzmir muhitir hayret ve takı kâ' birlnci d Çün iiklerinde Altay ile en geride bur Buna makabil Alba. ardu yaptığı beş maçta hiç mağ. hap olmadığı için en önde ilerlir yordu. İlinci devre başladığı a " edilmedik' bir tihı maçları birer" rece 'İle kazamıyordu. En mühim maç olarak geçen batta Bu liyoruz. Karşıyaka Altay beyecanlı geçti. Her iki erjik oynuyor ve " Ve Heyecan bür yümüştü.. Her iki takım beraber» Tik korkusu ile müthiş çalışıyor vo galibiyet içi gahef bir el le topu K. 5. K. ağlarına taktı. a Altay” nidaları giribünleri we Ve iki üç dakika sonra Bu haftaki maçlar Bu hafta Tiklerin yalaız aktın. Sak Karşıyaka yapıldı. İzmir spor birinci ve ikinci dev tede bir gol yaptı. Oyunu biter Aydında nakış kursları gyamu kozandı. İkinel maç Altay Şark spor arasında yapıldı. Oyunu İzmir spor kaptanı Sabri idare ct- vi Altay, Doğanı Z. Ali ve küçük Mehmetten — mehum bulunduğu halde oyunn daha ülk dakikalar. dan hakimiyeti elin aldı. Ve o) n sonunu kadar bunu muhafaza İl göle karşı tek bir gel ye- mek sürelile parlak bir galibiyet kazandı. ve 37 puanle İzmir 934- 935 şampiyonu Oldu Sant 15 Türkspor Göztepe takımları çe pışti. Bu belki devrenin en zevksiz aç oldu. Göztebe bu maçı 16 karşı 15 gol atmak süretile oyur bitirdi. ve haftanın en mi him maçı e son yapılan. Karşır yaka ile Altınordu mtaçı oldu. Bu maçi karanan İzmir ikinci- Bi olacaktı.. ” Altınordulular hu oyunda çok muraflak oldukl halde Karçıyaka, pek sönük ve Pek cansız oynadı.. Bütün halk bir. hafta evvel Altay ile çak eyun Oy: yan Karşıyakamın galip geleceğini Tanardiyorda. Tekat öyle ölmad Altınordu Sali've Mazharin aya: ihadan dört gol kazanarak lamir İkincisi ol Şehir bisiklet koşusu İki hafadan beri yapılmakta bkanın teşvik yarışının Üçüncüsü de bu Cama yapıldı. B koşulara Halkevi #por” Şubesi de CH men alb ikletçileri 6 mo: iki hakem otömbili Daha başlangıcında öne yeçmiş İzmi Zim yölda ufak bir sına rağmen 13 fpuvanla birinci 8 puvanla “Riri? K 5, K. ikinci, 3 puvanla Süleyman üçüncü gel- diler. Mıntıka kazananlara gümüş madalya verecekti se Aydın 19 — Halkevi nakış kuralarını bitiren yüz Bayanın dün sınaçları yapıldı. Bayanlar Halkevinde nakış işlerini gö terir güzel bir sergi açtıları İyi çalışan kura” öğretmenine Bursalı talebe Adanada.. Adana 20 (A.A) — Bursa Zi- aat okulam talebesi yanların: da direktörleri olduğu halde şehrimize gelmişlerdir. Talebe- ler mühtelif ziraat ” alanında araştırmalar - yapmaktadırlar. Buradan Tarsus, Mersin, Av talyaya gidecekler ve oradan da buraya döneceklerdir. Adanada Ziya Paşa ihtifali “Adana 20 (A. A.) — Büyük atir Ziya Paşanın ölümü yıldö: nümü şehrimizde törenle anıldı. Halkevinde yapılan toplantıda bir Halkevli ve iki talebe ta- rafından — Şairin — yaşayışı ve €verleri hakkında değerli söy- levler verildi ve şairin meza. a Halkevi tarafından güzel çelenk konuldu Pamuk — fiatleri yükseliyor Adana 20 (A. A.) — Bor- samızda pamuk Ffiatleri gittik- ce yükselmektedir. Dün ve bugün pamuklarımızın — kilosi 43-44 kuruştan satılmıştır. Yeni arpanın kilasu da 90 - 100 para arasındadır. Pamuk kozalarında kurl Adana 20 (A. A) — Ada. nanın Karataş nahiyesine bağlı birkaç köyünde ekilmiş pamuk 've kozalarda son günler de kurt türemiştir. Agrotis İpsilon adındaki bu kürt fidanların köklerini keserek kurutmakta- dir. Kurtün bulunduğu alan tahminen 1200 hektar o'up birçok köylü tarlalarını yeniden bozup ekmektedir. Köy muhtarları kursu İzmir 20 — Köy imuhtarla, vt kursü Halkevinde - açılmış. tır. İlbaylık içindeki köylerim muhtarı ilk olarak İlbay Ge- neral Kâzım Dirik Türk dev- riminde köyellük konulu dere Samsunda şenlikler Samsun 19 (A. A.) — Ata- türkün Samsuna ilk ayak atı- n 19 uncu yıl dönümünden ötürü yapılan şenlikler çok canlı ve coşkun olmuştur. Sam- sımlular bugünü en kiymetli bayramları olmak üzere kutla- maktadırlar. Samsunda stadyum yapılıyor Samsun 29 (A. A.) — C.H. Partisinin tasdik edilen 935 bütçesinde stadyum için ko- -Milli Roman - —136— Şadan, on iki - senedir Me- — lâhatı kadınların en Faziletlisi. annelerin en 'namus ve- faziletinia eğilmez ve bükülmez olduğu kanaatile gözünü açmağa lüzum görme- mişti. - Onun bu derecede iti- mat herkesin ea — vazifeperveri atldetmişti; hatta Melâhat gö- zünün önünde ressamla seviş- tiği halde hatırına en ufak bir — güpbe bile getirtmemişti, genç kadın bu muaşakayı kimseden saklamağa İüzum bile görmi- “yecek kadar açığa vurduğu, evdeki — hizmetçilere — kadar herkes bunun farkına vardığı “halde Şadan yine zevcesinin göstermesini, 'i hamakatine ve- renler olmuştu, hayır, itimadın bu derecesi eseri hamakat de- Fakat şimdi bir defa hakikati anladıktan sonra tamamen maküs bir if- vata düşmüş, artık Melâhatın | Daat getirmişti. Bu kadın ma- demki şimdi. kendine bir âşık bulmuştu, hiç şüphesiz evvel denberi daima başkalarile mi nasebette - bulunmakta, elir irsat geçirdikce kocasını al- datmakta idi. İşte Şadan artık buna kat sürette bükmetmiş bulunuyı du. Bu hükmü verdikten san- va da şu on iki senelik hayatta tanımış oldukları ve bazısiyle yakın dostluk etmiş bulunduk- İarı nekadar erkek varsa Me- Tâbatın bunların hepsiyle mu- aşakada bulunduğuna zahip ola- ı mubakkak idi. İşin en müthiş ciheti de Şadan bü- tün bunlara / samimi - surette inanacak, bundan — sonra - bü larından vaz geçirmek kabil olmayacaktı. bu vahimliğini anladı. Bundan sonra yapılacak bir şey kal mamıştı. Şadan artık kat'i kükmünü ında Me- bulunan çok adi bir i. Bazı aile kadınları ın, kocalı olmalarından fade bütün hayatlarını büşiçinde g lüm değil mi idi? İşte kendisini faziletkâr gösteren Melâbat ta bu riyakâr kadın. lardan birisi idi, e da fıtratan bir fahişe idi, ve bunun Şa. dan maatteessüf on iki sene- dir farkına varmamıştı, şimdi, kendisine çok ağıra malolan bir tesadüf meticesinde, bunu öğrendikten sonra artık Me- Şadan, Melâhata karşı hu- dütsüz. derecede — istikrahına delâlet eder tavrile sözünde devam ederek : — Çocuğunuzun hakiki ba- bası kim olduğunu size söyle. di aşıklarınızın da isimlerini birer birer sayayımı.. Melâhat artık hakaretin bu derecesine tahammül edemedi, yerinden kalktı, kocasının yü- züne küstahane bir nazar fır- lattı, kendisine pek yakışan mağrur edasiyle: — Budala : Sözünü ağzından fırlattı ve arkasına bile bakmadan oda- çıktı. Genç kadın, Şadanla bir daha öpüşmen madığımı aradaki / rabıtaların ebediyen koptuğunu anldaıktan di — isterseni ; mülan paranın sarfı — muvafık Büyük kabramamı / sayıldi ve çah | denbrgi” akarşı düşmenlığim âzemı| Tere bi olarak Şün ” yöndiğını | e Bünedr Geteci Ka EMRA | Hakevi bir. tevalet takım p — Y v mymrf geirm eli | Ören lli a banç armayyar İrepmin Ka SRLAN he güY 7 südleh. yöl görülmüş ve işe bağlanmıştır. yalnız şimdi değil her vakit | — İşte Melâbat, kocasının söz- | lâhat ile bir saat fazla - ya | rüpin kocasından ” bu ağır lar kirli bir kadın olduğuna kas | lerinden, halindem vaziyetin | şamasına imkân yoktu. kırdıları dinlemede bir. faide olmadığına hükmetmiş ve oda bilmukabele — Şadanı — tahkir ederek çıkıp gitmeği teri eylemişti. - Melâhat artık a. best idi, çocuğunu da kendi- sinden ayırmıyacaktı, şu halde hiç bir endişesi, hiç bir kor- kosu kalmamıştı, Şadan bun- dan sonra hakkında ne dü- günürse düşünsün, ne yapars yapam, keni Müsavi idim Şadan, Melâhatın bu. küse tahça sözü karşısında gayri sonra odada daha ziyade otu. ihtiyari irkildi, ileri bir adım atmakı, bir börekette buluo” mak istedi, Hiç süphesiz kar dimin üstüne yürümek, ken. disine tokat — vurmak, bu suretle bir darbe ile çek: tiklerinin bütün acısını çıkar. mak aklından geçmişti. amı var

Bu sayıdan diğer sayfalar: