21 Nisan 1935 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1935 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Mayis Binbir felâketle kurtulup Ana- doluya geçtikten sonra. Yusuf Kemal Bey Rusyadan gelmişti. Fakat © kadar azgın, o kadar tehlikeli idiki... —M46 — Biz Anadoludaki Kuvayi Mülüiye- | pek azgın olduğunu ve dalgelerın 'min bu kadar centilmen adamlar | dağlar gibi geldiğini gördük. Böye alduklarını bilmiyordak, İlk defaki | e haralarda töphelerimiz bizi ediyor. Kavayi Mit der yüksek rahlu fas aldağunu gördükten sonra bu bö- İümetin behemekal müzafler olar biç güphem kalıandı, de Sonra cenup tarafından bir duman 've pek ar sonra da Yagoslav ban- diralı bir yapur göründü. Nihayet Timana gelerek sıksk düdük çal- mmağa başladı. Bu/ vapurla Bay Yozuf Kemal gelmişti. Şimdi va- pura nanl gidilecekti? Deniz çok dalgalıydı. olduğumdan — ger dönemezdim. En / kurretli ka- yıklardan beş çifte bir kayık hazırlandı. Krantina memurü da cezaret edemedi. Kayığın içine en ceror- kap cılardan ©a kürekçi kondu. Küçük minderik iskelesinden kayığa bine- ceğim zaman gelen bir dalga be- ilememizle araklam / stmişl. incl malar vantasiyle boşaltmağa baş- İadi, Kaptan bire © gece mökellef bir zipafet çekti. Oturduğumuz tlon o kadar mükellefti ki ömrüm ge bu kadar Tüke vapur. görme: miştim. Vapurda lüks kamaralar vardı, Kaptan bize vapuru gezdir- di Hayret içinde kaldık. Liman eli Un beni İüke kamaralarda Birlade yatırdı. Benim pansıman ga gelmeden kayığa gir- zamanım geldiğinden bu işin nanl pılacağımı düşünürken Mantava- ba elheti sormuştum. Tei möra tana iniyorduk. Kayıkcılar bana “kayık yakarı çikmmen hemen de- mirlere sarıl, diye bağırdılar. Ben- de korku ile kayık yukarı çıkmca birdem vapurun - demirleriz Mantavani kaptanla görüştük- ten sonra beni derhal vapurun ar darak içeriye girdim. İkinci defa: “sında kayıkçılardan dört kişi öüm. Doktor beni temiz bir ma: Haya yalırdı. Yaramı açt Derin bir muayeneden sonra Mantarinin Bey Yüzüf Kemâlı alarak va- purun kenarına geldik, Kayık bir dalça ile vapurun güvertesi hiza- aa gelince Bay Yusuf Kemel bir. 'dem kendisini kayığa attı ve a: açıldılr bem seslendim. *Seni birar sonra alacağız, diyerek git- tiler. Vapurdaki yolcuların hiç bi- risi ayakta değildi heprini deniz tutmuş, — görertede yatıyorlardı. Dalğadan ben de mütecssir olmuş. tum. Fakat kayığı beklemek 15 zamdı. Biraz sonra kayık geldi. Bu dela da bay Yasaf Kemalın sandığını alarak gittiler. Ben Vapurun düke kamaranında o gece çok güzel bir uyku çektik. Sabah ölünen — alona İndik kaptan bize havyar, tereyağ çay İkram etti. Ertesi gün İstanbul- “vapuru kürlermek için tahli aŞ B di katar yiz ki bende olduğum yere ga kadar u ile dolmuştu. Bi yatmağa mecbur almuştum. Üçün- cü defa gelen kayıkçılar beni ku: caklayarak kayığa atladılar vapar da hareket eti çıktık. İskeleye çıktığım anman beni gö venler benzimde biç kan kalma- aŞ olduğunu söyleyorlardı. “Samatn, a tayinim İnebolada bulunaa emniyeti amumiye müdürü bay Evad, An- karaya gitmişti. Aradın birkaç gün geçtikten sonra — emnlyeti irlüğünden İnebolu (Bayan Ayşe eski nişanlısı Bayan Melekzat ile barışmadı Erkek kıyafetinde gezen kız, Bayan Ayşeyi çok mu sevmiş — Gazetecilere çay ziyafeti verecek Erkek elbisesiyle gezen ve kendine tam manasiyle erkek süsü verip Bayan ÂAyşe ile ni- şanlanan, kız olduğu anlaşılınca kendisinden ayrılan Bayan Ay- geyi tehdit ettiği için mahke- meye verilen Bayan Melekzat haklındaki davaya gıyabında devam olunduğunu dün yaz- miştık. Bayan Ayşe, Bayan Melekzat ile barıştığı hakkın- daki haberleri tekzip etmiş ve gözetecilerle arasında şu mu- havere geçmiştir. — Geçen muhakemeden son. ra biç Bayan Melekzada ras- amadınız ni? — Hayır raslamadım. Ras- dasam bile konuşmam ki ... — Peki.. “Siz bu bayanın kendisine erkek süsü verdiği- ni söylüyorsunuz. Halbuki o kendisinin kız olduğunu bildi- iğinizi soyliyor. — Katiyen.. Nasil farkına varabilirim. — Evvelâ nasıl farket Şimdi anlatamam.. Hele mu- hakemem bitsin 0 zaman bü- 'tün gazetecilere bir çay ziya- Feti vereceğim. Hepinizi davet edeceğim ve uzun uzun tacağım. — Erkek- diyo — tanıdıj ba garip nişanlıyı aşkla sev. diniz mi? — Hiç bir zaman... Fakat belki sevildim.. Bilmem - bana öyle söylüyordu. — Bu nişanlı gezmeğe gitmiştiniz? — Hiç bir yere.. Hiç gez meğe gitmedik.. sizin de erkek elbisesi iz doğra mudur? — Hiç bir zaman giyme dim. Erkek elbisesi giyen ka- dınlardan da hiç boşlanmam. — Er kadınlığınız nasıldır, ev işleri bilir misiniz? —Tabir. Bulaşk, çamaşır la nerelere yıkamasını Bilirim. Yemek pi- girmesini bilmem. — Bayan Melekle birbiri- nizde resimleriniz. var mıdır? — Benim resmim onda çok. Fakat galiba onun bizde bir resmi olacak. Bayan / Ayşe, bir miştir: — “Erkek kız,, filmini gör- medim Çok yazık. Fakat buna benzer bir film gördüm. “Sokak içeği de bir kı gazetecilerin aline de şu cevabı. ver- Yunan filosu Türk su- larını ziyaret edecek Atina 19 (A. A.)— Yunan Hilosu Amiral Sakalıariu'nunka- mutanlığı altında Pazartesi gü- nü bir tetkit seyahatına çıka- cak ve Türk, Yugoslav ve Ar- mavut Kmanlarını ziyaret ede- cektir. K TBORSÂ İ 21 Mayıs 935 — | NÜKUT ( Satış) ' ee kan| z.ın,.n._n.ıf] 20 İaviçre ei Bümm | Tadır İK e) ea S ARN K e AD D ible GSl a B 20 Liret 204 | 20 Dinar ul BÜ 7 S| Yomdap ı v BKT a| S ai Saal ” S Seuş dal aari a İ aei SAĞ ÇEK FİYATLARI ŞüSE K e y * - tünml K" Vzlema ğ — a ge ada İ b e aelacü, n ÖT ge gz yanene G Şi GERİ eee yaz Szd NBT A B” ada İvre | ea FSHAM | YA SALe a B TESA U” . | ülesse — | Terkse Tarlyü ölake. — | Çimente — sars Haa H Heer ll | Tramray eniniyet müfettişliğine gelen bir telgrafta, Samsun merkez memur- İağana tayia edildiğim ve ilk var purla hareket etmekliğim bildirili- gordu. Şurasını da söyliyeyim ki aile- min Ereğliye geldiği günden bazen pansımanım ailem tarafın. dan yapılıyordu. Refikam artık benim dektorum olmuşta. İnebolu. ga gelen operatörler vapurda eve veli benimle - karşılaştıklarından beyler bu. meyanda yaramı göre müş, fakat İneboluda vessit ol Gığından tedavimin ya İstanbulda ve yahut da lerdi. gelmişti aklüm - gittğir Basilea yanımdan geçen kazaen ga dokunmüş, 'm çok mütcessir olmuştum. Ka dzarada oturan kaptan “bana olduğunu Benimle berat yaralı sedince, Kaptamın SYapurun doktor arzusunu izhar elii, Devamı var MÜTEFERRİK HABERLER Hazineden ala- cakları olanlar Ankara 19 mutaya gelen bir lâyihaya gö- re, mazbut ci ocaklık aylıklı nüz alacaklı (Telefonla) — Ka- mlâk, yurtlük ve) mukabil he bulunanlara yedi zenede ödenmek üzere yüzde beş fai azine bonoları veri- lerek alâkaları kesilir. Alacaklıların 1935 mali yılı ni sonuna kadar bulundukları mahali maliyesine müracaatları icapeder. Müddet biterse mü racaat kabul edilmez. Taksimde asri.halâ yaptırılacak T: de mındaki halâların - yıktırılması buradaki eu doposuz Cümhuriyet meyda. n meydaz vaziyetile — mütenasip bir - şekilde Evrelki gür geyhSaidin Ve den budüt ha yanlıştır. olup Malgara gondan Tahir Kenı garaya iadesine Fakat in kardeşi « seciderik lli edileceğini yazi. yordu. Tahkikatımıza göre bu baber sin tekrar Mal karar - verilmiş Edirmeye tibi ol. buradan Edirne vi lüyetine teslim edilmiştir. Yatı mektepleri ücretli Kanıutaya ye göre, yatı gi mekteplerdi kadar / olduğu Şadar: leri iniyor “verilen yeni bülçe- imekteplerine le bu ücretlerin »e hakkindaki Kütahya, Gazinntep lisesi, To- kat veNiğde orta mektepleri 120, Denizli ve Afyonkarahisarı lisesi, Bilecik orta mektebi 130, Sıvas, ta mektepleri Edirne, Ka Yozgat lizesi, 140, Trabzon ile - Diyarıbeki zeri Üseleri 150, Ada- ma mektepleri, Bursa Tisesi 160, Erzaram 165, Erenköy kaz Tisesinin ilk kısmı ve Balıkesir dizesi 175, Si İstanbul, İzmir köy kız bisesi tepleri 225, Gal “Aydın,, “Aydın, dan bildirildiğine gör Şeyh Saidülkürdi ile alâkadar ikiyehir disesi 180, Mmektepleri ve Eren- 200, Ankara — mek- latasaray lizesi 250 da 3 tevkif anakla mazaonen Aydın Memleket hastahanesi göz dektoru Şevket, ve ezki dişçilerden müftü Mustafa miliğinin işarı müşlerdir 'Yine ayni membadan bildiril göre, İstlevabı canasında Emin Kürdi tarafından müntezaman okuduğunu gin Saidi risaleleri üzerine terkif edil. yazılan fakat başka çeşit bağlantısı olma- dığımı söz'emiş, —mektupçunun d Bumun üzeri ifadesi ine mektupçunun de imaştır. yetlidir. üzerine ansının üç dört kişide hücüm elmiş olsa öyle ko- lay kolay zabtedilmez. Hem ken- çalışır, hem de O sokak hem karanlık, konuştağunu ve ismi de (Bri- olduğunu söylemişti. İşte dün akşam karşılayan ve fehbiyi forada bekliyen edemın Göriyellej olduğuna şüphe yok. Buraya kadar düşündükleri. doğru olduğuna emin idim, şlair © sokakta. Vehbiyi uasil ettiklerine bir türlü akdım lu, (Demin dediğim gibi dört kişinin üstüne #tilarak bir etomobile koyap / kaçırdıkları ".-ıı ardu. "'î' ha f çök kur çok kalabalık idi. O Cihötle de- ikanlınla uğraşması, / tepinmesi, hele bağırması nazarı dikkati celb etmemek kabil değildi. Şu halde (Vehbi) nin boks lonumun kapın önünde zorla de ancak kandırıp bir. tarafa geti. rilmek süretiyle ortadan diğına hükmete elabilirdi. O şoförün Mmüşterisini 'vela gidip seyrüseler idaresi vası. tasiyle şoförü buldurdum. Onunla — görüştükten Vehbiyi de, İtalye sokaktaki kapımın önünde boksür kayafetli bir adamla görüştü fark etmişti, — Şeför, esadül —eseri — olarak, yarayacak bir adam çıktı. Onun tahkikatı sayerinde bu- gün Galatada bir pansiyona git tik. Orada odadan ( Beryello ) mindeki İtalyenin, dün akşam bi. karşılıyan adam olduğunu şüp- ım kalmadı. Çünkü dıvarda ves. asıh İdi. O reslin, dün akşam birimle konuşmuş. olan tamamiyle kendi re: işimize Bu zarfın üzerinde (Biriyello) Dun ismi yazılı olduğu gibi zarf 'arka tarafındada mektubu gönde- genin adresi yazıli idi. Bu adi güdur. *Doktor (Şiller ) — Yeşilköy,. Bu isim bir. Alman izmidir. Hal buki yine Vehbinin bana verdiği stomo- sdamin bir biliyor. 'dum. Şu halde bü (Dokter Şillerjin çetenin reisi olduğuna — bence güphe yoktur. Mektabu Yeşilköy- den günderdiğine göre kendisinin orada oturduğu anlaşılıyor. Ben biraz Yeşiiküyüde tanırım. Or ecnebiler çok oturur ve ekseri glik içinde - büyük- köşklerde ikamet ederler. Şu halde (Vehbi) nin bu kâşk- lerden birinde hapsedildiğine hük- metmek lâzim. geliyor. Pansiyon sahibi kadın gevezelik ederken © sabah erkenden yaplıca bir Al- M Otomobil ile gelerek (Bri yello) yi aldığını söylemişti. O kadının bu. gerezeliği çok işime yaradı, Çünkü Tak. Vehbiyi sim meydanında yaşlıca bir Al. (Beryello) yi asın da yaşlı bir Alı etemobili devirmi n gelip alan ada n olduğuna göre her iklsinin de aynı adam ol- Jaki adresi yine (Biryello), odasında — küğıt sepetinin İçinde bir bilette bulup aldım. Bu, Ye- gülköye gidip gelme bir bilet idi, Biletlerin mar'ki çkasında. biliyorsuz a verildiği günün ta- riki yazılıyor. Bu bilette dün alın- mış idi birgün evvel (Şiller) in nerdi Şu balde (Biryello) nun Yeşilköye doktor ine gittiğine şüphe kalmayordu. Görüyoraunuz ya, Mia GEdit), ufak deli leyince hakikat şimdi gelelim. üleri yavaş yavaş mey zannettiğiniz gibi irine ek- 1 poşlade dölaşmiyorum, Devamı var İspanyaya mal gönderilmiyecek Ankara 19 (A. Aj — Tür- kofis reisliğinden İspanya ile Ticaret anlaşması müzakereleri neticeleninceye kar dar tüccarlarımızım zarardan korunmaları için bu memlekete mal göndermemeleri tavsiyo olunur. İzmirlilerin gezintileri İzmir 18 — Turing klübün üçüncü gezintisi bu Cuma ge: meral Diriğin başkanlığı altır da Ödemiş'e yapıldı. 750 $i vardı. " Büyük bir kısmı Bozdağ ve Gölcük yaylâlarını, bir kısınıda Ödemiş ve çev resini, örnek köylerini gerdi. ler. Gezinti çok parlak Ve e- denceli oldu. Gezgincilere Torbalı, Tire ve Bayındır. istasyonlarında Kalk beleliyeler çei ee ran sundular. Turistlerden bi grup önümüzdeki kış kayak- cılık sporunun yapılacağı 1850 yüksekliğindeki Çavdar yaylâ- sına çıkaran yeni açılan yolun şenliğini yaptı. vq.mn, ş..ıı Bergama Kozak, Buri geretla d gelecek haftı İar programına” girmiştir. Türk-Bulgar ticaret mü zakerati bitti Sofya 20 (Humast) — Ankara. hadları Askeradan döncreklerdir. Karahisarda yağmırlar Karahisar 19 (A, â/m Üç gündür şehrimize ve yöresine aralıklı olarak faydali yağ. murlar düşmektedir. Kızı kaçırmak isteyen tevkif edildi Fatihte bir çeşme başında Zehra isminde bir kızcağızı EEAA N L kında / istintak hâkimliğince tevkif kararı verilmiştir. Beşiktaş Askerlik Şubesinden 1 — Beşiktaş şubesinde ka- yıtlı ihtiyat Zabitan ile Askeri memurların 1 Haziran 935 gün- lemecinde başlanarak ve 30 Haziran 935 Günlemecinde bu- lunmak üzere senelik yoklama: ları yapılacaktır. 2 — Yoklamalara — gelmek mecburl olup İstanbulda bulu- nanlar bizzat ve yoklama za- manında taşrada bulunanlar taahblitlü mektupla müracaat edeceklerdir. 3 — Şubede kayıtlı olup ta deTame ae lar; bulundukdarı mıntakadal askerlik şubesine müracaat ede. ceklerdi 4 — İhtiyat Zabitann bu müddet zarfında yoklamalara gelmediklerinde 1076 numaralı kanun maddesi tatbik edile- cektir. Hatıralarınızı yoklayınız! Karilerimize hergün bu sütunlarda ç S sorüyor ve ertesi, günü de Sevaplarım. yine kendimiz veriyonuz. Be vretle karilerimiz. hatıra. ve bi gölerinin Avustarya, Lehistam taksim etmek için kaç t eşebllde girişiler. CZ TTT de gizli bir muahede Cevaplarını yarına verece. Bimiz saaller 1 — Yuporlaryanın mült reakleri — Tlaci 1M Berede ve kaç darihinde didü 2 3— Neh öylem ee saman oldu?

Bu sayıdan diğer sayfalar: