1 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

 İSPANYADA bombarduman edi Madrit 20 (A.A) — Milli mecliste M. Primo dö Rivera Siyudat - Real mes'elesinin tamamen kapanmış
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSPANYADA bombarduman edi Madrit 20 (A.A) — Milli mecliste M. Primo dö Rivera Siyudat - Real mes'elesinin tamamen kapanmış olduğunu beyan etmiştır. Mamafi programı elde edilmiştir. Jeneral Orğaz sabahlayın Siyudat - Reale gelmiş ve şehrin kumandasını eline almıştır. Mumaileyh isyan etmiş olan alay zabitlerinin mevkuf bulunduğu kışlaya gitmiştir. Kamyon larla Madritten yola çıkarılmış olan piyade kuvvetleri gelmiştir. Divanı harp Madrit 30 (A.A.) — Siyudak İRealde bir divanı harp teşkil ledilmiştir. Şehirde sükünu tam İhüküm sürmektedir. Sabık nazırlardan Lanş ( Lenche ) Valansta evkif edilmiştir. Tayyare ile tehdit Madrit -30 (A.A.) — Gazeteler iyudat-Real hadisesinin iyi bir ürette neticelenmiş olmasından olayı ızharı memnuniyet etmekedir. El-Debate gazetesi tayyarelerin iyudat-Real şehri üzerine bir akım beyannameler atmış olduBguna ve bu beyannamelerde bilassa “Bütün İspanya asudedir. 'ombaramlim olunuz. Yoksa yarın aa adati asilerin b çadlti, d eşretmektedir. Otuz dakika sonra topçular İsevkülceyşi noktalara koymuş loldukları mühimmatı - oralardan alarak kışlalarına - gitmişlerdir . Mülkiye memurları vilâyetin ida resini ellerine almışlar ve tabii hayat başlamıştır. Münakalât ve| muhaberat hemen tesis edilmiştir. İsyanın muharrikleri Paris:30 (A.A.) — Lo Jurnal| gazetesinin Sen Sebastiyenden istihbarına nazaran sansür son derece şiddetlidir. Hudutlar sıkı bir tarassut altındadır. İSYAN BİTTİ Sabık kabine erkânından çoğu tevkif edildi İsyan çıkan şehre tayyarelerle beyannameler atılmış, teslim olmalarını yoksa şehrin leceği bildirilmiştir İspanya Kralı Alfons ikamet etmekte olan Aleksandır örn ( Alexandre Leronx), Feliks Gamboa (Felix Gamboa ) ve Alba olduğu rivayet edilmektedir. Harekâtı sabık harbiye, nazırı Agilera ( Aguilera )nın idare etmekte ol luğu ve kendisinin tevs kif edilaıği söylenmektedir. Primo dö Riveranın bir telgrafnamesi Londra 30 (A.A) — Jeneral İPrimo dö Rivera Daily Mail ga — Vaziyet sükünet bumnuştum Meclisi kebirde ve matbı at& beyan eylediğim vechile askerl isyan bastirilmiştir. Isyan mem leketin hariçteki şerefini ihlâl edem ve milli hayatı karıştıran eşhasım şiddetle tecziyesinden başka bir netice vermemiştir. Memleketin her tarafında sükünet hükümfer« madır. Sabık Başvekil mevkut Madrit 31 ( A.A. ) — Sabik başvekil ve muhafazakâr fırkası reisi San Guerra isyan hareketâ üzerine Valans kurbünde Graoda İsyanın muharrikleri Fransada tevkif edilmiştir.