12 Kasım 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Avrupa siyasi muvazenesinde değişiklik alâmetleri İngiliz politikası, Fransız ve İtalyan matbuatında dikkati celbeden...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupa siyasi muvazenesinde değişiklik alâmetleri İngiliz politikası, Fransız ve İtalyan matbuatında dikkati celbeden tefsirlere vesile oluyor. , Almanya ile Japonya arasındaki ekamünistlikle mücadele» misakını İtalyanın da imzaladığı bir zamanda, İngiltere İtalya ile uyuşmak istiyor diye haberler dolaşmaya başladı, İspanya işinde, İngiltere, ilk günden beri sıkı surette Frahnsa ile birlikti. Hattâ bu yüzden İtalya ile -on ay evvel imzaladıkları Akdeniz anlaşmasına rağmen - yine arası açılmıştı. General Franko İspanyanın büyük bir kısmını işgal etti. Bir taraftan Bovyetlerin, öte taraftan İtalya ve Almahyanın zıd ısrarları Londra komitesini neticesiz bıraktı. Birden öğrenildi ki, İngiltere, general Franko nezdine mümessil gönderiyor. Gerçe hu mümessll siyasi elçi değildir. İngilterenin ticaret menfaatlerini korumak için İspanyaya gidiyormuş. Fakat hangi niyetle olursa olsun, bir devletin general Franko yanına resmi sıfatla heyet yollaması onu az çok tanıması demektir. Gerek Fransa efkârındaki telâş, gerek İngiliz Hariciye nazırının «İspanyada yerleşecek hükümet ne olursa olsun İngiltere onunla iyi geçinecektir. tarzındaki nutku, İngilterenin, İspanya işinde daha yumuşak bir potitika güdec gösteriyordu. İspanya — meselesinde " İngilterenin hareket tarzı İtalya ile münasebetlerine tesirsiz kalamaz. Nasıl ki hem İngiltere, hem Mussolini tarafından, yeniden bir yaklaşma havası esmeğe baş. ladı. Bu havanın, Avrupa pilitikası bakımndan ehemmiyeti büyüktür, Fransa, iktidarda bulunan sosyülist ve komünist fırkalar birliğinin siyaseti icabı, İspanya meselesinde İtalyaya taban tabana zıd bir yol tutuyor. Bundan dolayı İtalya ile Fransa arasındaki gerginlik çok artmıştır. Fransa, Habeşistanın ilhakını tanımadığı için sefirler ilimadname veremiyor: Ne Fransanın Romada, ne İtalyanın Pariste elçileri var. Bu hâdise de iki memleketi birbirinden uzaklaştırıyor. Ayni zamanda, İtalya, Sovyetlere karşı adetâ cihad ilân etti. Fransa ise Söovyetlere karşılıklı yardım ittifakile bağlıdır. Bu vaziyet iki komşu memleketin umumi Avrupa politikasında anlaşmalarına engeldir. Çünkü sulh ve müşterek emniyete aid Fransanın herhangi bir teklifine, İtalya derhal Şu cevabı veriyor: «Sovyet Rusyayı birak! İtalya ve Almanya ile arası düzelemiyen Fransanın güvendiği büyük kuv: vet. İngilteredir. Filhakika - İngiliz Fransız beraberliği, Avrupada — sulhü koruyan en müessir âmil sayılıyor. Dahili politika ve Sovyet ittifakı dolayısile -bilhassa son üçlü mukaddes andlaşmadan sonra- Fransanın İtalya İle anlaşması gittikçe müşkil olduğu ADevamı 4 üncü sahifede) Necmeddin Sadak