16 Nisan 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Bir taç daha devrildi Dün İspanya'da cumhuriyet ilân edildi Kral Alfons dün gece ailesile birlikte Portekiz tarikile Paris'e
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir taç daha devrildi Dün İspanya'da cumhuriyet ilân edildi Kral Alfons dün gece ailesile birlikte Portekiz tarikile Paris'e hareket etti Madrit 15 (Hu- — susi) — Belediye intihabının verdiği netice üzerine dün iptida Barselon'da, sonra diğer bir çok şehirlerde cumhuriyet ilân edilmiş, resmi dairelere — cumhuriyet hayrağı çekilmiştir. , Bu vaziyet karşısında kral - bazı | kimselerle görüştükten sonra istifasını vermiş, taht taç üzerindeki hakkani terketmiştir. Bunun üzerine kabine istifa etmiş İ ve evelce mevkuf iken hapishaneden ( çıkan cumhuriyetçi ricalden M.Zamora'nın riyaseti al tında —yeni bir kabine — teşekkül etmiştir. Kral istifasını verirken kendisinin askeri selâm resmi ile İspanyadan çıkmasını, şahsi servetini beraberine götürmesini istemiştir. Bu talep kabul edilmiştir. Kral Alfons akşam saat onda ailesi erkânı ile birlikte otomobillere binerek Portekiz hududuna hareket etmiştir. Oradan Paris'e gidecektir. İspanya'nın her tarafında sükün hüküm sürüyor. Halk cumhuriyetin ilânını büyük bir neşe ile karşılamıştır. Herkes neşe içindededir. Talebe ve gençlik sokaklarda nümayişler yapıyor. Her yer donanmıştır. 16 nisan milli bayram addedilmiştir. Alfons, 29 seneden beri Kraldı. Madrit'te postahane binası 16 yaşında tahta çıkmış, sinni rüşte vasıl oluncaya kadar annesi naiplik vazifesini yapmıştı. Madritte şevk ve sürur Madrit, 14 (A:A.) — Kralın tahtından feragat etmesi ve Madritten müfarakate karar vermesi üzerine posta, telgraf ve telefon binasile sair resmi binalara cumhuriyet bayrağı çekilmiştir. Sokaklarda biriken kesif halk tabakaları ellerindeki cumhuriyet bayraklarını sallamak suretile bunu alkışladı . Hükümet erkânı ile iktidar mevkine gelecek olan cumhuriyet ihtilalcileri rüesesi ara sındaki içtima, güneş batmadan (Devamı ikinci sahifede)