13 Ocak 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Ispanya işinin uyandırdığı endişeler azalmağa başladı Almanya, Ispanyanın tamamiyetinin muhafazasını istediğini Fransaya...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ispanya işinin uyandırdığı endişeler azalmağa başladı Almanya, Ispanyanın tamamiyetinin muhafazasını istediğini Fransaya temin etti Londra 12 — M. Hitler, Fransanın Berlin sefirini kabul ederek kendisile uzun müddet görüşmüşltür. M, Hitler Almanyanın İspanya veya İspanyol müstemlekeleri üzerinde hiç bir emeli olmadığına dair sefire teminat vermiştir. Fransız sefiri, Fransanın da İspanyanın tamamiyetinin muhafazasını istediğini söylemiştir. Bu suretle verilen karşılıklı teminat son günlerde baş gösteren endişeleri dağıtmış, burada bilyük bir rahatlık temin etmiştir. AMERİKA MAHAFİLİ MEMNUN Vaşington 12 — M. Hitler tarafından Fransız sefirine verilen teminat | Amerikada endişeleri -ortadan kaldır- - | muştır. Yarı resmi mahafil M. Hitler | tarafından verilen şifahl teminatı teyid edecek mahiyette bir hareket bekliyor. Londra 12 — Siyasi mahafil, Al disleri gelmiştir. askeri ihraç edildiği haberi doğru degildir. FRANSIZ MAHAFİLİNİN MÜTALÂASI Paris 12 (A.A.) — Siyasl«mahafli, (Devamı * üncü sahifede)