18 Şubat 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 İki manzara iki siyaset 'Türkiyenin politikasile diğer Avrü> pa devletlerinin s'yaseti farkı ânlamak ister misiniz? Bunun,
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İki manzara iki siyaset 'Türkiyenin politikasile diğer Avrü> pa devletlerinin s'yaseti farkı ânlamak ister misiniz? Bunun, göze çarpan bir misali karşısındayiz. Türikeynin, Avrupa haritasında işgal ettiği yere ve içinde bulunduğu zümveye bakınız: Akdenizin şark tarafı ve Balkanlar. Balkan andlaşması, şimdiye kadar dünyanın en karışık yeri, barıt fiçisi sayılmakla —maşhur bir mintakadık -sulhü, sarsılmaz - bir kâle haline ge İngiltere, İtalya ve Fransanın Türkiye ile münasebeti o şekildedir ki Avrupanın bu en karışık, büyük denizinin şarkında dahi sulh, tabit bir olmuştur. x 'Türkiyenin siyaseti, ve ©o sayede Balkan andlaşması budur. Şimdi bir de garbi Avrupaya bakatım: Bunun küçük çapılı örneği İs r. İspanya — ihtilâli, mülstak: gcnrğn::ıupı harbinin, hattâ bugünkü Avrupa politikasının küçültülmüş, lemerküz etmiş misalidir. Avrupa sul: hüne engel olan ihtilâflar, İspanyadaki dahili harbi uxzatan sebeplerin ta kendisidir. Orada, iki safa ayrılmiş dört devlet, iki politika, iki ideal halinde birbirlerile çarpışıyorlar. Asıl Tecaat şundadır ki Ayrupada bu iki taraflı didişme devam ettikçe İspanya ihtilâli, umumi! ve müthiş bir çarpışma doğuruncıya kadar sürüp gigecek; yahut, İspanyada harb uzadıkça, Avrupayı ikiye ayıran kin ve ihtiras daha fazla nlevlenecektir. Bu kanlı badireden sıyrılmaya imkân bulmak güçtür. Fransa ve Almanya, yahut İtalya ile Fransa, Almanya ile İngiltere garbi Avrupada sulhü korumak için anlaşsalar bile Sovyet Rusya ile Fransa arasındaki ittifak, Sovyetlere karşı bir nevi ehlisalib seferi hazırlayan Almanya ve İtalyayı bu tertiblerden uzaklaştıracaktır. Sövyet Rusya ile Çekoslovakya arasındaki ittifak da Almanyayı hiddetlendiriyor. Halbuki Çekoslovakya Fransanın da müttefikidir. Meseleye hangi tarafından bakılsa salâh ümidi bulmak imkânşızdır. Avrupanın şarkında, Türkiyenin bulunduğu yerde sulh bir hakikat, Avrupanın — garbinda ise kargaşalık ve-harb, daimi vaziyet oldu. Nihayet, günün birinde, herşeyin üstünde kuvvetler müvazenesi harb edilmeye sıra geldiği vakit, son sözün, sulha samimf - bağlı şark - Avrupası milletleri tarafından şöylenmesi hiç uzak bir ihtimal değildir. ; Tarih, bu flili sulh siyasetinde Kemalist Türkiyeye en şerefli mevkli | ayıracaktır. 4eirik