19 Eylül 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Millet Meclisi yeni anlaşmalar akdi için hükümete salâhiyet verdi Başvekil Nyon itilâfının Avrupayı sulh yoluna çevirdiğini
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Millet Meclisi yeni anlaşmalar akdi için hükümete salâhiyet verdi Başvekil Nyon itilâfının Avrupayı sulh yoluna çevirdiğini söyledi Hükümet Nyon anlaşmasını hiç bir devlet aleyhinde olmıyan bir meşru mudafaa vasıtası telâkki etmektedir Ankara 18 (Telefonla) — Meclis bu- —— Ha li | | Bün Abdülhalik Rendanın — başkanlırak Nyon anlaşmasının e salahiyet veâyihalarını mü ğinda toplar tasdikine ve hükü Tilmesine di kanun zakere ve kabul etti. Vekâleti v dü kürsi mahiyeti Evvelâ Harii ili B. Numan Menen lerek itilâfnameler İsmet İnöl 1 mühim Sar fkid devletlerin tesan Me yi ifade eder. Karaden fkidler me davet edil dev iştirak eri hem dadır. Almanya Davet iç letlerin diğer bu etmemesi halir bizim hissiyat hem davet eden şma is mi oldu; ra: Miştir. -Alkışlar. Kors aleyhinde bir müğüdüle laş m bir hadisedir ki, tabii ve e fazla dikkati çekmiyecekti. Fakat Nyon anlaşmasını: at ve hassasiyeli üzerinde toplaması, akotlunduğu Zagergin ve n tlar içinde bu- | lunmasındandır. | şimdiye kadar geçen krizlerin en şid İspanya meselesi uzadıkca, tarafla- | detlisini bize ihzar ctti. Fransa ve İnrın ve mefruz tarafdarların birbirin- | gilterenin ve Nyon anlaşden korkuları artıyor. İspanya mese- | masında m ve kalesi herhangi bir şekilde bitse İspan- | rar ile berabe ikri had yol milletinin hepsini mütet ması — makdu at hallı umumi dikk Başvekil İsmet İnönü Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ma temeldir. Fakat