11 Eylül 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Nyon konferansı sadece teknik bir konferanıtu' Cenevre yınmdıkl kllcüc“k Nyon kasabası bu senenin en mühim konferanslarından
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nyon konferansı sadece teknik bir konferanıtu' Cenevre yınmdıkl kllcüc“k Nyon kasabası bu senenin en mühim konferanslarından birine adını verdi. İsviçrede Leman gölünün, tarih kitaplarında ve sön âasır politika lügatçesinde yeri büyük olmak mukaddermiş: Cenevre, Lozan, Montrö, Uşi, Nyon... Bu isimlerin hepsi birer hâdiseye bağlıdır. Nyon Akdeniz konferansı, hiç şüphe yok ki, Avrupayı son zamanlarda en fazla rahatsız eden bir meseleyi hılleuııeye uğraşacak, On iki devlet, maya çalışacak. Fakat. Akdeniz meselesi !ıpu.ıyn ihtilâlinden sonra doğmuş değildir. Habeş harbi, böyle bir davanın mevcud olduğunu çoktan meydana çıkardı. Akdeniz, sadece birçok memleketlerin sahillerile çevrilmiş büyük ve kapalı bir havuz değil; mühim ülkeleri ve menfaatleri biribirine bağlıyan bir geçittir. İngiltere imparatorluğu Akdeniz yolu sayesinde yaşıyor. İtalya, yeni Afrika müstemlekesine ancak O yoldan gidebiliyor. Karadeniz devletlerinin çıkar yolu orasıdır. Onun için herkes istiyor ki Akdeniz hâkimiyeti kimseye aid olmasın, bu yol herkese açık ve tehlikesiz kalsın. 'Tam bu fikirler, bir Akdeniz misakı projeleri etrafında kuvvet bulurken İspanya harbi birdenbire Akdenizi en tehlikeli bir yol hâline koydu. Ortada hiç bir lânıharb yok iken, meçhul denizaltı gemileri rasgele vapurları batırmaya başladılar. konferansı bu korsanlığa mâni olacak tedbirleri bulmak için topJandı. Bundan dolayı siyasi bir konferans olmaktan ziyade fenni bir konferanstır. Orada Akdeniz meselesinin siyasi tarafı değil, korsanlığa karşı ameli tedbirler aranacaklır. Bunun için, İngiltere, bu konferansta, şimdiye kadar yapılan şeylerin hesabı sorulmamasını, kimsenin kimseyi itham etmemesini, sakin bir hava içinde bahriye mütehassıslarının en iyi polis tedbirlerini bulmasını istiyor. — Olan olmuştür; bu hallerin bir dahâ olmaması için ne yapmalıdır? Nyon konferansının gayesi budur. Sovyetlerin İtalyaya verdikleri nota, biran bu k nferansı tamamile suyâ düşürür gibi oldu. Fakat İngilterenin ve Almanyanın tesirleri her iki tarafı itidaldenayırmıyor sanıldı. Denildi ki: Almanya bu konferansın akim kalmamasına çalışmıştır, çünkü Akdeniz meselesile alâkadar sayılması, bu işe girmesi ve İngiltere ile bir ma: sada Akdeniz meselesini münakaşa et. mesi hoşuna gidiyor; bundan dolayı, bu sefer İtalya üzerinde itidal amili olmaktadır. (Devamı 4 üncü sahifede )