21 Temmuz 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 spanya, şimdi değil istikbalde Avrupa harbine sebeb olacaktır Avrupa, rühi bir hastalığa tutuk muş gibi harb korkusu içinde
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

spanya, şimdi değil istikbalde Avrupa harbine sebeb olacaktır Avrupa, rühi bir hastalığa tutuk muş gibi harb korkusu içinde yaşıyor. Bu ginirlilik, şimdiye kadar cihan tarihinde misli görülmemiş bir Harb, yakin veya uzak bir zamanda, içtinabı imkânsız zaruret addediliyor. Bu marazi harb hassasiyetinden Avrupanın nasıl şifa bulacağını Keltirebilen yoktur. Z Politikacıların buldukları tedbir, ihtilâf çıkan yerde ateşi söndürmek değil, kıvılcımların etrafa daha büyük yangın çıkarmasına engel ol maktan ibarettir. Fakat bu tedbir de, Sadece hayaldir. Eğer şurada — burada, yer yer görülen ateşler henüz Umumi bir harb çıkarmıyorsa, bunun tek sebebi hiç kimsenin henüz harbe hazırlanmış olmamasıdır. İspanya bunun en acıklı misalidir: Biribirinin üzerine, doğrudan doğruya saldıramıyan devletler biribirlerile İspanyada harbediyorlar. İspanyadaki dahili harbin -eğer dikkat - edilmezse- Avrupayı ateşe vereceğini lddia edenler, ancak vaziyeti kurtarmak için dahili politika yapıyorlar. Avrupa harbi İspanyada oluyor. Bir tarafta İtalya ve Almanya, karşıda Rusya ve Fransa var. Eğer iki taraftan biri, Avrupada çarpışmayı göze alsalardı İspanyada dahili harb olmaz, yahut çoktan biterdi. İspanyada harb devam ettiği içindir ki, bunun Avrupay sirayet etmesine imkân yoktur. Bir çoklarının düşündükleri hilâfına, İspanya, dahili harb neticelendikten sonra bir Avrupa harbine sebep olacaktır. Franko galib gelirse İspanyada, taMamen İtalyan - Alman nüfuzu al“tında bir faşist devlet kurulacaktır. İspanya bitaraf bir devlet olduğu içinir ki, şimdiye kadar Akdeniz politikasında rol oynamamıştı. Faşist İspanya, Akdeniz müvazenesini — bozacaktır. Bir taraftan, Fransanın Afrika müstemlekelerile muvasalası, yan dan daimi tehdit altındâ kalacak, diğer traftan İtiya politikasi nülüzu alftında geçen Cebelüittarık boğazı İngilterenin büyük imparatorluk yolunu, Çok doöst olmıyan kuvvetlerin eline bırakacaktır. Bundan dolayıdır ki, şimdiki dahili harb değil, bilâkis dahili hârbin kati neticesi, istikbalde Av Iüpıyı karmakarışık edecektir. Eğer ortada bu kadar mühim bir dâvâ olMasaydı, İspanya hâdisesi Avrupayı |bu derece meşgül etmezdi. :