22 Kasım 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Geniş ölçüde bir politika mücadelesi İngiltere iki sene vakit kazanmak tiyor. Politikada sözünü geçirecek kadar wveti var...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Geniş ölçüde bir politika mücadelesi İngiltere iki sene vakit kazanmak tiyor. Politikada sözünü geçirecek kadar wveti var sanıyordu. Habeş harbin» Milletler cemiyetini de arkaşınsürükleyerek - İtalyanın yolunu İkesmek istedi. İtalya meydan okudu. İlngiliz erkânı harbiyesi vaziyeti ölçİtü, biçti İtalya ile muharebeyi göze İalamadı. İngiltere, çok ileri gitmişken, İgeri döndü. Bu ricat, İngilterenin si İprogramı yaptı. Bunun esaslı - kısmi liki sene sonra bitebilecek. O zamana kadar Avrupada harb olmaması lâzımdır İngilterenin bugünkü siyaseline bu bekleme mecburiyeti hâkimdir. , Bündan dölüyr-Habeş .şu;glıdndı bu Mmanev! mağlübiyete göz yümdur İspanya meselesinde, ateşin Avrupa saçağını sarmamasına bunun için dikkat etti, Şimdilik general Franko ile anlaşmayı aynı sebeple tercih ediyor. Çin - Japon harbinde, birçök menfaatlerine rağmen tamamen silik bir rol oynamıya mecbur oluyor. Almanyanın müstemleke istemesini tatlı sözle karşılıyor, Nihayet, bu iki sevelik köprüden rahatca geçinceye kadar herkese «dayı» demek yolunu tuttu: Fransaya aldırış etmeden hem İtalya, hem —Almanya ile anlaşmak çarelerine baş vurdu. Fakat, bu vakit kazanma politikası hiç kimsenin meçhulü olmadığı için karşı taraf da ona göre hareket ediyör. İngiltere: herkesle boy ölçüşecek vaziyete gelmeden evvel İtalya da, Almanya da işlerini bitirmek istiyorlar. İtalya, o zamana kadar İspanya vasıtasile Cebelüttarık boğazına hâkim olarak kuvvetlenmiş İngiliz filosunu Akdenize sokmamak istiyor. Aynı zamanda şimali Afrikaya şimdiden büyük kuvvetler biriktiriyor. Almanya vakit geçirmeden Afrikadaki eski müstemlekelerini istiyor. Bir taraftan da, Japonyayı Roma Berlin anlaşmasına sokarak, İngiltereyi Uzak Şarkta tehdid ediyor. Bu suüretle, bugün herhangi bir harb hazırlığından ziyade, geniş ölçüde bir politika oyunu karşısındayız. Hodef malümdur: İngütere hazırlanmadan evvel Akdeniz anlaşmasını ve müstemleke dâvasını pazarlık esası yaparak garpla İngiltere ve Franşanıu emniyetini garanti altına alacak eski Dörtler misakını canlandırmak. Fakat bu misakın ruhunu, İngiliz ve Pransız politikasından, yani Avrupada müş erek emniyet gayeginden değil, Roma - Berlin siyasetinden almak. Yani, Avrupanın Şarkında herhangi bir sulh emniyeti teahhüdüne girişmemek,Milletler CeMmiyeti prensiplerinden ayrılmak. Vaziyet bundan ibarettir. Yakın bir istikbalde aydınlık - beklenemez. Mücadelenin neticesi teamamen meçhuldür. t ' Necmeddin Sadak