21 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

21 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazete muharrirlerine verdikleri mülakatda, beyan ettikleri tafsilatı derc uzun olur. Balonculuk bir şey degil! Uçma aletine çalışanlardan biri İtalyan, diğeri Fransız iki mühendisin aletleri Paris'de aynen tecrübe edilmiş ve bunlardan biri 280 metro hevada serbestce uçmağa ve bu suretle mükafatı kazanmağa muvaffak olduğu telgrafların cümle-i ihbaratındandır. Kanadlardan birinin bazı yayları kırılmış olduğu halde de kaza ve makinelere bir şey olmamıştır. Tecrübe, kariben yine tekrar olunacakdır. Bu icad-ı ihtira'atın en mühim ve en faidelisi add olunmağa sezadır. Geçen sene otomobil ile gezmege gedenlerin uçduğını görecek miyiz? Bunları gördükçe hayret degil, gayret göstermeliyiz! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Sivastopol 7 Şehir derununda, Vali tarafından gice karakolları teşkil ettirilerek, şehir devr ettirilmekde ve asayiş-i belde muhafaza edilmekdedir. Bu karakolların devam ve idaresi hakkında ahali üzerine tarh idilen vergü, bazı haneler tarafından red ve protesto edilmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Poltava 7 Şehirde bulunan fırka kumandanı, hanesinde bulunduğu esnada, nöbetçisiyle beraber telef edilmişler, cani firar iderek ele geçmemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Viyana 7 Kont Bülof'un (Bernhard von Bülow) söyledigi nutk-u mühim üzerine, Hariciye Nazırı Baron Arental (Alois Lexa von Aehrenthal) tarafından İttifak-ı Müselles hakkında izahat-ı mühimme ve saire Rayhştag Meclisi'nde (Reichstag) beklenmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Napoli 7 İskelede gayet müdhiş bir ateş zuhur iderek, o civarları ihrak eylemiş ve ziyan üç milyon frank raddesindedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Açık Mektublar Mahmud Nedim, Mehmed Fehim, Adem Efendizade Nuri, Rahmi Begefendilere: Telgrafnamenizle ibraz buyrulan teveccüh ve tebrike kemal-i minnetdari ile beyan-ı teşekkür ve mukabele-i arz-ı tebrike şitaban oluruz. Silistere Ümid Kıraathanesi heyeti idaresine: Telgrafnameleri hissiyat-ı samimiye ve kalbiyemizi tahrik etmiştir. Bilmukabele tebrik. Ahmed, Mehmed Celal, Hüseyin Galib, Nuri Enver, Ali Hilmi, Kazım, Mehmed Nuri Begefendilere: Telgrafnamenizde tebrik ile tev'em-i muvaffakiyat temenniyatına müheyyickarane iştirak-ı arz ider ve bilmukabele tebrik ideriz. İsmail Hakkı, Damad Hasan Efendizade Emin, İbrahim Hakkı, Mehmed Lütfi, Müftizade İbrahim hakkı, Hüseyin Rıza, Nalbandzade Ali Rüşdi, Feridun Necati, Mustafa Fehmi, Ali Şakir, Figani, Musa Kazım, Aziz, M. Tal'at, Hasan Fehmi, Ahmed İhsan, Süleyman Fehmi, Gazi Ali, Mehmed Tahsin, Ahmed Cemal, Mustafa Derviş, Emrullah Ragıb, Hasan Fikri, Begefendilere: Mektublarınız, kartlarınız geldi. Tebrikat ve temenniyatınıza en rakik ve samimi bir suretde mukabele ve iştirak ider ve hissiyat-ı ulya erbabının beka-yı teveccühatı içün sıhhat ve afiyetlerinin devam ve bekasını temenni ideriz. ________________________________________________ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: