29 Nisan 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

29 Nisan 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KA Sahife 10 Akşam 29 Nisan 1930 er ei eğ veya dul — bir hönml d Küçük Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi: 0 k 1 defa 8 uruş bisi 50 > g > 60 , Her fazla defa için 10 > — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen "5 kelimedir. e satırlar için aynca ücret al 3 — Bu sütundaki ilânlar yal- nız “ Akşam idarehanesinde kabul ve arte) Pazartesi, Bila günleri sıra ile neşro- lonur. 4 — Ticari mahiyeti haiz ilân- larla nişan, velime (merasimi, ilânları bu sütune derce- dilme: TAA olarak “ Akşa el ike) ilân çiğ mlarına gelecek mek- vs ila Sile aldırma- ları rica olunur. 1 - İş arıyanlar Fransızcaya, Almanca — mükem- melen vakıf, Pei ve Li iyi bilen bir genç iş arıyor. «<Akşa e m “ M rumuzuna —3 3“ Satilik eşya Satılık piyano — Fransız markalı az müstamel piyanomu acele 150 liraya satıyorum. Talip olanlar » Cağal oğlu hamamı karşısında 21 numaraya müra- caatla; — Si k piyano Müstacel kullanılmış 0ç pedalli «Bradbar ii kruaze piyanosu satılıktır. Osman bey (Hacı mahak) Süleyman Nazik No 70 İkinci kat: —ı » - Kiralık-Satılık kiralık Kadıköyünde Ziver kulla: sekiz köşk — y yokuşunda nezareti kâmileli nışlı, kumpan: ya suyn ve kuyulu ki odalı 17 DE köşk kiralıktır. Deği nuna müracaat, 461 z g Ki SİZ ları balık, garaj ve ir ME milâttav mürekke, güz manzaralı malikâne kiralıktır. Pangaltı m ai an 259 numaralı haneyı üra: ei Beyoğlunda Arsa — merkez posta» nesi arkasında apartıman yapmağa ek verişli arsa satılıktır, Liman e Süleyman Servet beye müracaat. 6 ktır — iz Marko paşa köşküne bitişik No 12 boğaza e a havi, Ge ye e muhat m başa içinde, dört ve KE da hamam; EMAY suyu. Çarşamba ve cuma içindel kino müracaat. Kiralık hane — Kadıköyünde İs. e ri pr 13 numaralı hane için karşısındaki bak- DE ala Tl Sirkecide Liman ha- nında kimyager Hulki beye mürai ei edilmesi. Kadıköyünde — Yoğurtçu çeşme- sinde bir tarafı (o yoğurtçu parkı diğer tarafı deniz; iki buçuk dönüm bahçeli, on odalı EE satılıktır... İçindekilere Kiralık iki depo — Galalada ar- diye ve fabrika ME kull; r, iki depo kiralıktır. Galata kalafat yeri Da Sadi bey sr Siiyeline mü ii Kadı de — Bahari e Mü: Ç ( ) adresine bildirmeleri rica olunur. —4 etmek istiyorum. 4 maliye 200 lira 5 ilânlar a k arzu eda ai Istanbul postanesinde 265 numaralı kutuya ödreelerini BE rini rica ederim. Kiralık daire — Babıali e Kiralık mükemmel hane — No 64 hanede bir daire müsait Ş Sultanahmet nakilbent mahallesi çayır itle kiralıktır. Doktor ve dişçi eere vi sokak 14 No, 6 odalı hane tamam çok münasip, mahalline müracaat. — üçer oda kiralıktır. Bekçiye mü 7 a raci Si —ı 5 - Müteferrik Kiralık gazino — Arayan akıntı burnu birinci gazino sahibi tara A fından kiralıktır. İstanbul 3615 ca; ürebbiye aranıyor — Boğa nat. 2 içinde Türk ailesi nezdinde altı . yaşla” Fransızca dersler — Pek mute rında erkek bir çocuk için bir müre dil şeraitle evlerinde ders alarak seri biyeye ihtiyaç vardır. Ecnebi lisanları | bir surette fransızca öğren ei kia bilenler tercih olunur. Taliplerin İstan | derhal adrleserini (F. ), postrestaı bul vr We numaralı katy Galata) adresine ER er, tahriren Ankara halk iş idarehane- iş komisyonculuk Iyi bir aile kadını aranıyor — | Si: er nevi ve Bekâr, kibar, yaşlıca ve halü vakti | taahhüt işlerile merkez devairinde idari yerinde bir zat yetişmiş çocuklarına adli iş takibi, yal di ana gi bakacak temiz bir aile ve Di Isa, V ire alım iyor. K — isticarı,: ikraz ve isti e alık - hai Kalan her lisanda me Kuşdilinde Mis azn beş oda, ter- işleri, kullanıkmış posta “pulları alım ve kos suyu, banyo mahalli ve bağl satımı, sigorta muamel; olan No. (32) hane kiralıktır. -Arz memuru, San'atkâr ile kâtip, edenler aynı sokakta (28) mümaraya muallim, mürebbiye, ahçı ve diğer “işçi müracaat. ihtiyac olanlara sür'atle iş temi — Nişantaş, Cabi Ri e zmn rik ii iştigal eden ve Ankara caddesi 16 numara, 12 odalı, kaloriferli da ciddiy sür'a ş yapan yegâne hane Kir alıktır. ağ ün öğleden 80 ER Adres: Balık pazarı mey- içindekilere müracaat. danlığı polis noktası karşısın. ndaki “ Satılık köşk Sarıyerde Şifa | mandı kara telefonu: — suyu üstünde 7 oda, sarnıç, mutfak, Ankara'da Işi olanlar — ahım havi 100 dönümü AR arazi | ra'da vekâletlerde işi olanların işleri e 2000 e üzüm ve 0 yemiş | çabuk ve ucuz takip edilir. Ankar'da açlı Arif Zeki Beyin İN e ktır | gazete muhabiri Bilâl adresinde mü- mler müracaat. —3 racaat, iy ik ve kiralık ne EE Me ktuplarınızı aldırınız lide Osman ey Cabi rada 65 e Gazetemiz larehanesini (o adres e ralı hane (8 oda, elektrik, terkos, olarak göstermiş olan kari'lerimizden avagazi, an gezmek için a b Ilaca müra BMHF.-Çd asim uirinib MR MHG-CN-A. Har alm Şanı vir ia Ek im B Ha - Hakkı Kazım Bey- tahsilim, açık ve ümitli bir istikbalim var. Ayda (800) lira alıyorum. Benimle İğ NO. !-B-VK-BP 503- evlenmek arzu eden Hanımefendiyi ta- va-DS-A.K. nmak ve kendimide tanıtmak için nam di gelen mektupların idare- şimdilik mekuuplaşmak isterim Adre: hanemizden lütfen alınması mercudur ÇOCUK BAYRAMINDA Çocuğu sevindiriniz Bugün çocuk bayramı başlıyor. Bu hafta çocuğun sevinmek hakkıdır. Çocuğunnzu sevindirmek istiyorsanız ona KUMBARA alınız TURKiYE İŞ BANKASI «Akşam» küçük ilân 8 Kudret İ Devlet Demiryolları ilânatı | orman ve köşi Ni ET Fevzipaşa - Diyarıbekir steak yer iii kilometrosu arası ferşiyatı kapalı zarfla münal a kon İadesi; günü ir 15, 30 da Ankai Sİ Devlet Münakasaya iştirak edeceklerin ayni günde saat 15 e > Talipler münakasa Maliye ve Muhasebe ray şartnai Killa, reisliğinden tedarik edebilirler. Beş ton kalay kapalı zarfla e konmuştur. Münakasa 26 ü saat 15 de Ankarada Devlet BEnİŞelLiM We etelierin teklif mektuplarını ve muvakkat ünde saat 14,30 k vir Münal vr kâtıpliğine vermeleri ii e münakasa şartnamelerini iki li lir; de Ankarada, Maliye ve muhasebe li alar İstanbulda Haydarpaşa veznesinden Gla edebilirler » Sinir au Bağırsak, Li Karaciğer Katalan sancıları ve Kumları V... Kadın hastalıkları Yalova kaplıcalarında ii FİA TLAR alar: wi İri kadar Mide, Böbrek Yemek: 225-500 Kuru İLÂN OSMANLI BANKASI gişeleri, mayısın 1 inci perşembe gününden itibaren iş'arı ahire kadar zirde muharrer saatlerde açık bulunacaktır: — GAL AREİ MERKEZİY saat 9,1/2 tan 16 ya kadar. saat 9,1/2 tan 12 ye ll UBESİ : A İDA Eyamı si Pazar günleri 2— kağ mı adiyede, ER 2 1/2 tan 16 ya kadar. vi günleri, (o saab 9,1/2 tan 12 ye kadar. 3 — BEYOĞLU ŞUB! Esi; Eyamı adiyede, 16 y Pazar günleri, Di 9, ifa sü 2 ye iler, istanbul emvali eytam idaresinden: 1 — Hasene Saime hanımın istikraz eylediği me- baliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefrug bla Aksaray Kazgani Sadi lüklü caddesinde 15 numaralı ve zirâ üzerinde biri 5 oda, 2 sofa, 1 taşlık, 3 halâ, 1 i 1 sofa, 1 taşlık temil ayrı ayrı 2 s Muammer beyin Heybeliadada Halki alas karşısında üç yanında mumaileyhin müfrez caddesi diğer arsaları ve bir tarafında da Manastır “bulunan biri 53,85 pi ve 507 arşın diğeri 53,87 numaralı ve 4 n iki kıt'a arsa. v 3 —Necati Salâhaddin ie le Nedime hanımın Üskü- darda Sinanpaşa mahallesinde Kasap sokağında eski 8 mükerer, yeni 12, 14 ve 13 oda, 211 harita numa- ralı sağ tarafı Muhiddin bey v. s. arsası arkası gayrı muhterik mahal, sol tarafı, Mehmet Nail bey arsası cepi esi ise Kasap sokağile muhsur iki kıt'a arsa. a Zehra, Züley ha Nimet ve Sacide hanım- ların Sehmmdebes bi Balaban ağa mahallesinde eski Çilingirler sokağı yeni 15 metrelik ca rinde 8,10 mükerrer ve 15 oda, 140 harita numaralı 117 arşın bir kıt'a arsa. ayriye hanımın, Horhorda kızıl minare ma- hallesinde Horhor caddesinde eski 65, yeni 87 numa- ralı ve bir tarafı Samıdil hanımın evi, diger tarafı Mehmet bey veresesi konağı, bir tarafı gene Samıdil hanımla Sait ağa veresesi ve Şeyh Halil efendi evi ve bahçesi olan 1185 arşın Ge halinde imar edil- miş, kuyusu mevcut bir kıt'a ar: Yukarıda borçluları ve er yazılan arsa ve binalar müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar ve fazla malümat almak istiyenler her gün saat on beşe kadar İstanbulda Adliye binası dahilin- de İstanbul Emvali eytam idaresine müracaat etsinler 125 el yüzile beraber KUŞTUYU YASTIK Çakma! a Çeşme sok kuştüyü fabrikasında kilosu 125 acin çe ar. aa ştüyleri hazır yastık, şilte, yorgan, salon yastıkları bulunur. Kuştüylerine mahsus kumaşlarımız vardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: