8 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

8 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— iy e YE AE A Geçen hafta fransız donanması Cezair açıklarında büyük manevralar yapmıştır. min iiz iştirak eden deniz tayyarelerini ve son süratle giden Ni Mani “Akşam AHİSLER Fransız donanmasının manevraları Yukarıki resim bu kruvazörleri gösteriyor. Kıymetli bir eser: Askerlik vazifesi - Asri ordular milletlerindir, binaenaleyh her ferdin bununla alâkadar olması lâzımdır . Rivayet ederler ki Rus ceneral- larıman birisi harp esnasında bir kıtayı teliğ. ederken askerlerinin haleti ruhiyesini ögrenmek üzere saf kalpli görünen bir mojike sormuş: DE ğama Ötekis vermiş; Eteğin göründu de ondan — Anlamadım? — Yani efendim eden harbe e düşünmeden jandarmalar i ask bir adımın, değerli bir kadın mu- allimimiz (tarafından © atıldığını “millet-efradı ve bilhassa A Il iftihar -duymaktayın. tında a. rılan bu Kita ordumuzun yüksek makamı olan büyük Erkâni harbiye reisi- mizin “dediği gibi “ kadi e olabilirdi. Eser andanlık vazife- lerini > idiler askere gelmeden geldikten “sonraki tekmil şeri sak sade bir lisanla sulatmaktad Bizi en ni ade 5 R memnun eden nda “orduya v seirler birini teşkil ilen askerliğe karşı görü- len alâkadır. Bilinmek Jâzımdır ki; ordular artık diğer efradı milletten “ayrı bir şey değil ve belki efradı miletten ayrı bir şey erimiz mühim arası belki“efradı “milletin (vazifelerini yapmak için toplandıkları bir mahaldir. O halde tekmil “efradı milletin askerliğe ait Pe öğrenmesinden, daima a alâkadar olmasından daha tabii ne olabilir? İtiraf. etmeliyiz ki --bize bunu ni ik kitap Afet H. iremizinkidir. ala erlik bir mükellefi Diğer her hangi bir mükeleiyetin ifasını ve meselâ vergi borcumuzu ödediğimiz anı, bir bayram diye tesit o etmiyeceğimize aran, pre de bazılarımız için müş- kül görülebilir. Fakat kanaat getirmelidir ki ferdi hayatta olduğu'gibi cemiye > Ona etişmek Asıl mücadeleyi verime orduyu kurmak, onu tekemmül ettirmeğe mma ise millet-efradının hep- nin menfaati icabıdır. se adini inkü “ordular “zati şahan veya il) nin değil, öğe dan doğruya milletin “ordusudur. Eğer iyi bir “orduya malik mi bugün Elsasın ne di ransızlar bsk diya: dir, iyilik aittir, ferdi ordu ve askerlikle alâkadar- dır: Dershanedeki muallim, laba- Konya çoğ terakki ediyor Bu sene Konya havalisi için bereket Ankara 2 | Hususi |) — “Konya İ olunmuştur. Vilâye dahilinde d inler ic | eene mpi bütçe ki ol 251 İzzet bey “son k: elmiştir. gazetemize şu beyanatta araya siri ik mezu- b bey ulundi yil ize köylünün elinde bol zahire vardır. Yağın ur mebzul yağdığı için isimi ot gayet mebzuldur. “Hayvanat pek iyi beslenin ir. n Köylerden maada şehirde de külliyetli 'miktarda zahire vardır. Beynelmilel buhrandan ve zahire fiatlarının “düşüklüğünden tüccar biraz müteessir m . Fakat bu bühran umumi ayiş linki. Şehrimizde en küçük bir e bile ik vü Şimdi fuhuş ile cadel: başka nm 1 caviz e yaptırmıştır. Cenupta dağlık ve taşlık'arazide böylü alel yardımı ile tesviyei türabiye ve yol yapılmıştır. Bu suret- le tekerlek yüzü görmeyen Bozkır, Hâdim, Ermanak, Mut gibi dağlık sahaya a araba ve otomobil sokula- bilmi icap eden yerlerde Hiğpiüleri ei muh- telif yerlerde “geçitler temin Konyadan iki manzara ve şehirde Gazi Hz.nin heykeli ratuvardaki fen “adamı, imlâhha- nedeki mühendis, Darülfünün kür- süsündeki “müderris elinden ve k sından'gelen abi me istifade “et irmiie borçludur. Yarı p m 5 ' onların eline teslim ederel cudiyetimizin muhafazasına memur edeceğiz. M. $. Bk © Sahife 5 mevsimidir e e ie yakın mektep inşa edik kısı i ova kısmında su biriki: KE o yerlerde — biraz alary: 25 da mücadele ediyor | ler kazada bir hükümet do al ve dizi küçük sıhhiye mem rumu: nyanın beş kilom. bir nümune eri. tır. Çiftlik hayvanat ve m almak & üzere iki şubeye a! Gere pg hayvanata yem v 1 maksadı ile tesi Kon nında Sn ir, Çiftlikte ayrıca yoncalık, fidanlık, ve su olmadığı zamanlar çiftliğin sulanması için 20 kuyu vardır. Çiflikte ot yetiştirilmesine çoki JE ik ve otlar pres ma- paket paket oalaii a e şubesinde! anatı bakariyye pek ziyadı memnüniyeti mucip olacak şekil“ de ze ici edir. | 4 Macarist. tandai n| eelbedilen boğar fevkalâ iâde iyi neticeler alınmıştır. iftli i ahır, ufak marangozhaneli bir bii Arpa, yulaf, buğday zeriyatıf ir, müesses ile-| varidat! merkekihde bir t e sanayi mektebi açdık. Bu mekte , günden güne inkişaf edis 6

Bu sayıdan diğer sayfalar: