14 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

14 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A A A A AM a aç g ŞAM ar Sahife 2 Kesik baş! Katiller nasıl ele geçirildi? ( HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ | Hind ihtilâli Cinayete sebep bi e 25 lira bor Afgan hududunda pamenee i imiş hâdiseler ingiliz Bakırköyünde kesik bir ba | RUfUZUNU sarsmış bulunduğunu dün yazmıştık. Bal A mer ağaya ait olduğu Londra IZ(A.A Eğ iğ anlaşılan bu kesik başın nasıl bu | dan Daily Mail'e bildiriliyo hale getirildiği feci bir hikâyedir. ii an hudulundaki kabileler aye han ali allak Küçük k Ömer, Bayendirli soğ eN ar yalniz ve Şaban isminde 3 haydut ca ı itilâlkâr dukları Osmaniye köyünde gi propagandaya Hindistan hükü Ömer klü işler, | me zi müsa i bakmış birden bire adamcağızın üzerine | olm n İngilte, ve Hindis- bayıltıncaya (okadar TR Şiddetli li uğraya- dövmüşlerdir. 3 haydut bayılmış | “ağında şüphe yoktur. m ci Hükümetin ataleti ve vaktinde â Say Yari | tedbir almaması yüzünden tahad- übe civarındaki bahçelere gö- | dü, eden bu yl t Hindistan türerek iye me ahalisinin yüzde seksenini teşkil dıktan sonra öldürmüşle eden eler rinde Hindistan Biçare bahçıvan nin an küçük hükümeti m smane bir e a e kesil | cereyan yi mi ir ki bu ita- e ayrı ayrı “atsızlık hareketinden daha tehli- yerlere g gömü EN üştür. keli bir Lr dur. summer em ELİŞİ da, | e R İner de duğlakkakarin Urla emi aye) esli etmiş, Ankara, 12 ( Hususi) — Köy cinayet b etle meydana çık- mıştır. Bir gözü oyulmuş, yüzü kan tıları ve bereler içinde Pi bulunan kesik baş, ölünün nişanlısı tarafından tanınmıştır. Kesik başın kime ait Filin anlaşıldıktan sonra bahçı' tanıdıkları, bu ise katiller istiçvap edilmişlerdir. Katillerden Şaban isticvap edi- lirken cak e kan lekeleri gö- rülerek dei klübesinde giril- an aa gidilerek kes gö- müldüğü çukur bulunmuştur. Bu- nun hele aban arkadaşlarını re 3 haydut tevkif edil vie maktul bahçıvanin kü- çük Ömere olan 25 lira borcunu ödeyememesi yüzünden mütead- dit. defalar çıkan kavgaların bir icesidir. 16 6 çocuk 20 kişilik aile aile nasıl geçiniyor? anununu ilk defa mualla atbik eden Tosya makami Balâ bey ri Kayitakdiiliğma tayin edilmişt Rizede e bir heykeli dikilecek Rize 12 ( Husu: ag. Halk fırkası bedelini İLAğ ver- mek suretile Gazinin tabii cesa- mette bir heykelini İtalyadan cel- betmek için , teşebbüste bulun- muştur, si) — Ankara istasyonu Yeni bina için tetkikat yapılıyor Ankara 12 (Hususi) — Ankara istasyonu bugünün ihtiyacına kâfi y tetkikata başlamışlardır. Adanaya merbut Bayram Hacılı köyünde kırk dol yaşında bu- lunan çolak ismindeki ül yalnız ırmaktan balık tutup, dilli kazanmakta olduğu para ile geçi- diriyor. Adanada iki kadın yıldırımdan öldü hal ölmüş- lerdir. Cenazeler kamyonla şehre getirilerek defnolunmuşlardır. Tramvayda hırsızlık ! Holanda m ühendis Maksim; Beyazıttan Tepebaşına giderken ilme “içinde 39 lira- sını ve Köstenceye e içil aldığı bi pur bileti ildir mıştır. Hırsız sald, Mavi gömlek Hamallar için bir kıyafet kabul edildi Vapur isleelelerile istasyonlar- daki hamallar için bir kiyafet Bu kıyafete mutlâka mavi ie bağlam; bir kayış Bölge ni bu kıyafeti haziranın 25ine kadar tedarik etmeğe mecburdurlar. Aksi tak- dirde hamallık yapamıyacaklardır. 58 dava! Dün min rinde 58 davaya lann r. Ağır ceza mahkemesinde 1 .. til, 1 ibtilâs, 1 gasp; birinci ceza Ya ik ikinci cezada 15, sesi 21 dava rüyet İsem y öyde Karaağaç caddesinde Kibrit işi Meclis bir maddenin tadilini istedi a 11— Kibrit ve cakmak alisan işletecek olan grupla ln anan mukavele mecliste büt- çe ve iktisat encümenlerinde tet- kik edilirk n birer hakem İce ai uyu- şulmazsa İsviçre federal mahke- mesi reisinin geri hakem kabul olunacaktır, Bu esas, Prensi itibarile kabule şayan görülmemiştir. Cumartesi günü grup mümessilleri cevapla- rını vereceklerdir. Eğer bir uzlaşma şekli buluna- mazsa mukavele hükümsüz addo- lunacaktır. Rizede meyva bolluğu Rize, 12 (Hususi) — Son gün- le rde Rize ve civarına çok faydalı yağmurl gdı, henüz töhui atılamayan tarlalara da tamamen tohi Idı. Bu sen rada fevkalâde sie bolluğu vardır. Portakal ağaçlarınd. a çok çiçe! var. Ağaçlara m alık rin olmakle beraber hâd ei dl memurları arasında Ankara 12 (Hususi) — Viyana elçiliği ikinci — Vahit ie Bel- grat ikinci kâtibi Şevki , kahire ikinci kâtibi Ekte, Sofya ikinci kâtibi Fikret gri - üçüncü Bül kâtibi ze ükreş üçüncü (o kâti ii beyler mahallinde (Okonsolosluk işlerini ve memur edilmişlei — kinci kâtibi Hal EE b saglam çe tevçih edilmi Mm İm istikrazı Nev York, 15 (Hususi) — Alman tamirat li kayıt muamele- sine bugün başlanmış ve muamele izi kaç Saat zarla ikmal edil miştir. İtalya hariciye nazırının van seyahatı Varşova 11 (Hususi) — Burada bulunan ai hariciye nazırı M. Grandi, 800 italyan esirinin gö- mülü bulunduğu ri sari etmiştir. Grandi meçhul perisi abidesi bir slim koy- m hariciye nazırı Varşovaya gi miş ve şerefine bir ziyafet veril- miştir. > Fransız - Alman mali müzakeratı Berlin, 11 kia — Alman devlet bankası müdürü M. Luter, plânı GG ELİSÇE tedavüle cıkarılacak istikrazın birinci tak- sitine âit müzakeratı ikmal etmi: EE ve Berline hareket eylemiştir. Barışıyorlar.. Kral Karol ile eski zevcesi tekrar birleşecekler Bükreş 12 ( rem — Kral Karol ile eski zevcesi Yunan prensesi Helenin banal ka- yi gibidir. Prenses Helen Romanya kraliçesi ilân e ii ektir. Gel tarafından Ne gre umur edilen M. wi affın rica irem ie kabine teşkili vazifesini ceneral resana vermiştir. Ceneral, ik fırkaların iştirakile bir milli kabin. Bükreş 12 Ee) — Fransız Rüirkükilleri M. Dumerg kral Karolun telgrafına sp vererek tebrikte o bulunmuş zamanının Romanya için ip sa- adet devri olmasını temenni etmiştir. Romanyanın meli Gym SA: ral ikinci Karol, a Kabul ağ matbuat müntesiplerine Rom teşkil edecektir. | | “e Rifat bey davası (Baş tarafı birinci sahifede ) üzerine adliye vekiline gi: bağla ecektir. B: için ilâmın tebliğini beklemek- tedir. ” Denizde sarhoşluk! Sandal devrilince hepsi denize döküldü Dün ere nr 2. apaı ında dan mürekkep olan hadise k e kafaları tütsüledikten sonra kayığa Era bir müd- mi aralık şakala- ya'nın harici siyasetinin umumi | det gezmişler, hatlarını izah etmiş Yogoslav- ya” m Ki beslediği dostluktan ta deri muhabbet ve şükran hislerile yakla merbut bulunduğu Fr. ransa'nın Romanya haiz ok duğu imtiyazlı mevkie işaret etmiştir. İli treni İtalyada bir bir iren daima | ve hazır bulunacak Roma İÇ) — Kk Vi ları, büyük kam; kezi vardır. duğu anlaşılan hakkında takibat yapılmaktadır. Camide cinayet Hutbede sure yanlış okununca... İzmirin Salihli kai yösinde ke- ü camiinde feci bir unun üzerine camide bir > başlamıştır. Hocanın kardeşi Mehmet bir aralık dışarıy. ün mış, pek az sonra elinde büyük bir demirle camiye Mehmet bu demir tol Mi itiraz eden Mehmet A rmuş ve zavallıyı oanda ildhimtiştir. Bugünkü haya Kandilli rasat merkezi bugünkü En hakkında Oşu malumatı eriyor: an ün hava kısmen açık, kıs- men kale tan mutedil 1 ie esecektir, ün fazla sıc 23, ei az 13, va > : si uzda 16 derece sıcaklıkta şırlarken a Deli denize dökülmüşlerdir. Denize düşer düşmez akılları kurtaran yok mu?... İmdat!,, diye bağrışmağa başlamışlar, sahilden hareket eden bir sandal vasıta- sile iii polis memurları Un s bu bn erkekle rini elbiselerini ku- | rutmak için bir hamama getirmişler- dir. ada yeri ve vaziyeti müsait | bulan 2 erkek kadına tecavüz in Kendilerine müdahale na da haka- İktisat müdürlüğü iktisat amirliği oluyor Yeni belediye ok (iktisadi edildiği O halde gr teşkilatına dair hiç bir yoktur. “ kanununda bir vazifeler (e ihdas emanet iktisat © arada yapılmakta — pe sky ve talim. bu e minin dünle sahldir ül ihdas etmek için yeni bir kanun lâyihası teklifine sv olduğundan mü ürlük yerine “iktisat m ünvanı ik ektir. Adliyede daktilo im imtihanları ikmal edildi İstanb Ki adliyesin. e yapılan Daktilo imtihanları ikmal eelikmeşir. daktil, telif kısımlarında çalıştırılacaklardır, Bir dülger yaralandı 39 num. mobi fakültesine yi him tutulmuştu; şoför

Bu sayıdan diğer sayfalar: