1 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

1 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ap 1 Temmuz 1930 Akşam e Za Sahi.c 1 - Hasan kolonyası: Limon çiçeklerinden Müstahzar, 90 sadi Dünyada mevcut lâl ve hayran İn çi daima ve dai bibini TAVİL ZADE VAPURLARI Ayvalık - İzmir postası Saadet vapuru H Pazartesi saat 17 de Sirkeciden hareketle Gelibolu, “BOULAĞ, vapuru 6 Temmuz tari- binde e gelecek ve a gün saat 14 te Köstence'ye hareke edecektir. 8 Temmuz salı günü Köstence'den İE gelerek 9 Temmuz çarşamba sabahı 9 da yolcu ve eşyayi ticariye alarak Pire ve ri çil a edecektir. Tal bütün 60, "Ünel Ecza dep YÜKSEK MAADİN VE SANAYİ MÜHENDİSİ MEKTEBİ Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir 1 — Yüksek maden mühendisliği 2 — Yüksek sanayi mühennisliği 200 kuruşluk Li beli Bn şubelerin e müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. Münhasiren lise mezunları kabul olunur. — Maden meslek şubesi tt “7 madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirir. İm müddeti aşında olan usta mn p mezunları imtihansız, a lüzum sörldeğü takdirde mahal ve zetelerle lan edilecek a bir KR bağlamak Şimdiden kayıt muamelesi başlamış. tid'a 6 foto ile vesaik sıhhat raporunu onguldak'ta mekle ileri irsali Mü Şehremanetinden: Fatih yangın yeride 219 adada 5207 3-5207 ında ve 4-2507 harita numaralı metro murabbama 165 kuruş vw — emmuz 930 Pazartesi günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. Beyoğlu zi Ortaköyde Yenimahalle sokağında 2 numa- ralı ahşap hanenin maili inhidam olduğundan ref'i mahzur için yazılan iline üzerine sahibinin adresi meçhul olmasina mebni tebliğatı kanuniye ifa kılınacağından ün zarfında sahibinin daireye müracaatla mahzurun izalesi niye i kanununun maddei mahsusası mucibince dairece em ihtarname En kaim olmak üzere ilân olun © Sg < fsilât için Gal inili rihtım ve umumi m Gilehrist W alker ve Co. > ö müracaat, elen, Beya 2311 - ROMANYA ÜKÜNETİ İDAREİ BAHRİYESİ Yüksek mile mektehi übayaat komisyonundan: Mektebin ihtiyacı olan 4500 kilo yerli malı toz şekerine talip z etmediğinden 2 temmı salı günü saat (14,30) pazarlık Hari LUrYU! e hareket o edecek vapurlar: (DAÇYA) vapuru İ Temmuz Salı saat 10,30 da (Köstence)ye NÇİPEZA MARİA ) va- puru 3 Temmuz Perşembe saat 10,30 da ( Köstence) ye (DAÇY VA) vapuru Temmuz İdraryolu hastalıkları mütehassısı Sirkecide Beşir Kemal eczanesi yanında. münakasasının icra ilikli ilân ol oktor - Operatöı MEHMET ALİ -PROTEJİN Frengi ve «mena muhafaza ei Her eczanede ri cumartesi 14 te (Pire ve İsken- deriye)ye “Dr. Ahmet Ata — Askeri terhis teskeremi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan Aile biletleri için hususi ten- Eee ilmi sia Bi Kulak, boğaz, burun ŞE xilât. Romanyanin başlıca merkez- ON Dan fe merkezinde Ke İrugsnaniye caddesi İeri ve eğen ve Cenubi Avru- post Ö ğlu Hüseyin) No. 14-1 öğleden sonra. pa için doğru bilet ali ML İ çal Mek ir Birinci ticaret mahkemesinde De Horhoruni İstanbul - rig Mukaddema ilânı if ar sey: İL e 52 ve İstanbul - Varşuva seyahati 44 saat devam eder. Bir gece tren, bir gece vapur. fazla tafsilât Balzla merkez rıhtım anında kâin umumi acenteliğine müracaat. telefon Beyoğlu 2034 zayi Makbuz 2711/30 tarih ve 25861 numa- Beyoğlu Mektep sokak No 3 muayene sabahtan akşama kadar. FLORYA tesi günü $: odasında icrası takarrür ettiği ve yevmi temeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları ği a Şe ri gi ve ruhnüvaz kokusu karşısında e bu nefis Şark min pi iy Pig dirler. Memleketimizin ve ecnebileri tebrik etmektedirler. Hastalara e şi saab kilit lk 35, 110, e — — — ee emme > n kibar n kolonyası istimal etmekte olup r. Baygınlık, sinir, > baş ağrısı, mi m | bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda sudur. 1 Hazirandan - 15 Ağustosa kadar BERLİTZ mektebinde Yaz tarifeleri ver Tatillerinizden istifade Asri lisanları öğreniniz! - Hususi ve Yeni e açılıyo: BÜYÜK TAYYARE NN 8 İNCİ TERTİP 6 INCI KEŞİDE 11 / Temmuz / 1930 dadır. BÜYÜK iKRAMIYE 200,000 Liradır Ayrıça: 100,000 yes Ba mükâfat ile 50,000, 40,000, 25,000, 10,000 liralık büyük ikramiyeler vardır.. Hiç kazanmamış numaralara “30,, ar lira teselli mükâfatı verilecektir. Biletler: Bayilerden temmuzun yedinci günü akşamına kadar ep edilmelidir. Devlet Demiryolları ilânatı Pendik - Tuzla arasında kâin “ a , namile maruf su ma gidip gelecek m. bir suhulet tarihine müsadif halline ak üzere bu sene de 477/930 ününden > aren her gün atideki katarların mezkür mahalle ez devam ettirileceği ve daha ümatın istasyonların bekleme salonlarına talik edilmiş olan ilânlarda mevcut olduğu ales nl ilân olunur. Haydarpaşa İçmeler Köprü Katar No. Harekek Hareket uv. Har. Mnvasalat 127 8 8.30 9.50 9.55 11.47 24/31 10.25 1153 <2 4.20 26/33 11.40 12.08 B35 13540 1583 30/37 13.55 14.25 15.40 o 1545 17.25 34/43 15.55 16.25 17.40 o 17.45 16.30 9 -- , 6.56 6.57 ço 10 Be . 20.57 o 20.58 -.- Umumi idare 1kK — Yenice hattı üzerinde Alaca istasyonu Se a kilo- metre 1180 deki ocaktan Fem edilecek 20,000 M 3 bal: 2 Eskişehir — Ankara hattı üzerinde Biçer yan randa kilomzire. e ki ralli ihraç ize k 10,000 M3 balasi ya hattı üzerinde 395 n let vaki Bozdağ taş ocağından çıkarılacak 10,000 M3 4 — Eskişehir - Ankara hattı pri Beyiöprü istasyonu civa- rında 479 — kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 10,000 M 3 balasi 5— Kon - Yenice hattı üzerinde Hacıkırı istasyonu civarında a inci kilometre deki taş ocağından çıkarılacak 10,000 balast. aydarpaşa - Eskişehir hattı üzerinde 258 inci kilometrede e eğ ocağından çıkarılacak 10,000 M3 balast. Yukarıda yazılı altı muhtelif ocaktan çıkarılacak balastların kapalı münakasaları 21/Temmez/930 Pazartesi zarfla si Za 15 i günü saat den itibaren Ankarada Devlet > idaresinde yapılacaktır. Münakasaya eg e Ge lif mektuplarını ve muvakkat eminatlarını aynı de dal mü sa komisyonu ime ene an Tabipler her —. ait münakasa -artnamesini (5) beş lira mukabilinde Ankari paşadaki lin Konyaya ait olanları ayrıca Konya İlam de tedari! edebilirler. pi smi kim zayı eyledim Bundan | öyle Ve yn ilân olunur. | rabci han karşısında Dimitiri Yosefidis | s . gi İN Lisan sisi“ ris ve cez ip 16 seneden beri muvaffakıyetle tanınmıştır. Divanyolu Firuzağa camii yanında, Müdürü: Ziya mezkürda müflis tarafından olunan konkurdatonun müzakere edile i iflâs idaresi tarafından tanzim G lınan sıra defti n de 5 Temmuz 980 azozunu tarihinden itibarı alkaliler tetkikine Kemali emniyetle içebilirsiniz amade e ee ilân olunur. anbul ikinci icra | İstanbul icra dairesinden: egm Mahkümu bihde | bir ei Galatada merkez rıhtım Hanın- tan dolayı mahcuz ve satılması | da üçüncü katta mukim tüccardan ejesi Masa, cıgara iskemlesi, Hüseyin Mithat en kongordato di makinesi, yemek tepsisi, | talebile b pilâklar, tavla, kahve derununda mermer ma: vuku muracaat t neti- it EE önünde açık artırma apur iskelesi ile satlacağından almak istiyen- | lerin muayyen gün ve saatte | Dairemizin (29-27 numaralı osy bulunaçak müracaatları ilân olunu; cihetle ilân olunur, Tedrisatı ya e pe delinin olan re: ve maarifçe ve mektepler, Dari şuabatı ve musaddak hüsusi ilk, or! liseler tale ebeşinden e tatil Meli sılaya gidip gelecek olan- lar Mayıs yetinde e kadar devlet demiryolları üzerinde ik zimet ve avdette senede bir e mahsus olmam üzere */,50 tenzilât yapılacak ve bu baptaki rife | Temmuz 930 tarihinden itibaren mevkii tatbıka vazedilecektir. SA Tenzilâ tla seyahat edecek bu gibi talebenin mensup duklari mektep idarelerinden fotoğraflı bir yesika istihsal ederek bilet alacak- İsi gişelere ibraz etmeleri lâzımdır. Bu hususta daha ziyade tafsilât almak arzu eden zevatın mahalli istasiyonlarına müracaat eylemeleri ilân olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: