16 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

16 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Temmuz 1930 Dünya güzeli kim olacak? Bu sene güzellik müsabakası iki yerde birden yapılıyor Şimali Amerikadaki müsabakaya iştirak için bir çok güzeller, o meyanda Feriha Tevfik hanım Nev Yorka hareket ettiler üzellik batiglernin Asın Kan şehrinde çekle en Kaaykl | sıra ile ingiliz, yogoslav, romen, ispanyol, Gi italyan, alman, niz ariste ve cıvarında gezi zellik kraliçelerinin başlıca elbis. le izi i biri de se tedarikidir. aya uzun bir seyahate çıkacak olan güzeller merikaya gidece! liğin sebebi şudur. zelliği müsabakası B » ğ > G z 3 » Çi © Gi M. komiser tayin etmişti. rus, fransız, dal Şimdiye kadar Aş güzellik tın nezareti dünya musebakasinın cenubi Amerikada yapılması için , ; bulundu. müracaatte Avrupa güzeli olan Yonan güzellik kraliçesi bir müddet sonra hakikat > şıldı. Calv ndaki düny güzelliği mi bir beyanname neşrederk bi güzellik kraliçesi müsabakası rn lacağını ve iki dünya güzel liğinin burada intihap edileceğini bildirdi. Şimali Amerikanın o muhtelif ürk, bulgar güzelleri) Feriha Tevfik hamın memleketlerinin güzelleri i Calves- tona e son ilân üzerine bii pa memle- ketleri de “Calvestona göndermek air selâ gibi ik a 5 .g © o yapi ve ourguns isminde genç intihap olunmuştur. Yeniden e ay memleketlerden bu ikinciliği s1 a gli e edilmiştir. ve davete ica- ederek sene intihapta ikinci gelen Feriha Tefik — Calves- a gitmek üzere Parise gelmiş- bir çe a edeceklerdir. Her güzelle birlikte annesi de Riodö Janeyroya cektir. Fransız muharriri güzellik mü- sabakası yüzünden li ka ile cenubi Amerikanın arasını açmıştır . bir çok dedikodular olacağı anlaşılıyor. VE şimali Ameri- gide- | Fikir hayatımız ne halde? Hüseyin Cahit bey fikirlerini anlatıyor “Kadınlarımız fitri ve manevi vaziyetleri itibarile bizden Ga Hüseyin Cahit beyi Sirkecide! -- Yin s el ile, bugünkü fikir hayatımızı na- sıl bulursunuz her * Yirmibeş otu ne evvel kine nisbetle bugünkü “fikir yere teşkiletsin. duramayız. Fikir hayatı bizde pek sönükdü; “anl ha için ; bi ü çocuklara dl, diye ne er ageseci .enç yaşımızda bizi sihirli- yen ve ni bir kaç kelime sizin ünkü vardı: Hürriyet, adalet, hak ve kanun... Padişahların ve etrafla- rındakilerin o zulmünden, keyfi muamelelerinden kurtulmak, hür insanlara yakışacak bir cümhuri yet kurmak, memlekette yalnız hak ve kanun hüküm sürdüğü örmek, adaleti temin etm Gençliğimizin en derin, en canlı, en tatlı ve ruhani hislerini bu hülyaya borçluyuz. Bence, insan cemiyetlerinde “ideâl,, değişmez: . ve adalet istikbale doğru da bütün teshir etmekte e ve ırklara ok değişir. Fakat ne zararı var? Kalpler necip, yüksek bir gaye uğrunda çarptıktan sonra hiç endişeye mahâl yoktur. Yalnız bütün bu yüksek ışıklar sönerek herkes yalnız kendi nefsinin hazzı ve faydası için her vasıtayı mübah örür ve böyle yürürse ve bu telâkki bir kanser gibi gençliği kemirmeğe başlarsa işte o zaman ia — ünkü matbuat hayatımızı nasıl an — Gazetelerde fikir hayatına az yer veriliyor. Bu büyük bir surdur. — Memleketin a ve mazisinde “âlim,, tanır mısınız “Âlim, tanımıyorum. e- biyat HARE yaşları ilerlemiş tihza kabilinden demek âdet olmuşsa olan yarı isti zn Üstat, mi e il Ül öy mağ en ll Sike, Se Hüseyin Cahit bey bu “âlim, payesinin de arada sırada bazı zatlere tevcih gr vakidir. Fakat, biz daha “â olamayız. zun emir “talebe, yiz; İçimizde “hafız, lar belki var, “gramofon plakları, da bulunabilir. ami girin. lerle münasebetleri olam: larımızın > Watt hayat faaliyetlerine iştirâki için ne dür şünürsünüz adınların kn hayat faa- iştlerine eli mleket için büyük nim YE biridir. Ye eni kadi nesli içinde okuyan, vez e e kendi ka- zanmağa tmiş de sahibi, esur gene © karlara özdil ettikçe içimde derin bir h vücut bulur. Ka olmaktan kurtulabilirler . nlarımız ve manevi me- > itibarile bizden değerli- diri Seğledii için temennileriniz efendim? eket için gençliğimizin bütün temenniler filiyat sahasma ada kak artık muazzam bir vazi için temenni edeceğim şey ortaya konulan —— hazmedilme- ali tatbi vetlenmesinden ibarettir. Hatemi Senih arr Arabistan sefareti Hükü metimiz , Hicaz, Necit ve mülhakatı Peren a orta elçilik ihdas etmiş ve bun lahatgüzar Gnilelğ. dali” ora- daki siyasi mümessilimiz Abdül i i be ni Yemen hükümeti nezdindeki va- zifesi BREAK uhtesinde ipka olunmuştur. Faydalı bi bir 1 teşeibüs sek kaldırımda bu kabil bir dis- panser açılmıştır. Yeni dispanser- Dü memurlar çö istifade ede- bileceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: