18 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

18 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a” 17Ağustos 1930 a Tefrika No. 16 e İdam kaçkını Muharriri: Joseph Con Güya ela sivrisinek » ısırması önüne geçilirmiş. Jeneralın itikadı bu merkezdeydi. Robles, bana muharebelerin nazariye ve prati- öğreten iyi bir askerdi. diye aley- Kıpkırmızı izünün neş'e La eylediğini ye eme farketti pının, eşiğinde kendisini 8 se- âmladığımı görlince: — ia a gi iğne; - haykırdı senin devden haber var. Bana çe Adre: İcunthüriyel ordaki başKu- mandanına> Jeneral, yüksek sesle anlattı: — Bu mektup, umumi karar- gl nöbetçilerinden birinin Ri tarafın. e verilmiş. şek herif, nöbet : beklerki laka yavuklusunu düşünüp dalga geçiyormuş ki, zahir, etrafına ba- kıncaya kadar, çocuk ortalıktan sır siz Pazar . yerinin kalaba- er karışmış. Asker, çocuğu bir daha görse tanıyamıyacağını söy- liyor. Şimdi, kodeste, asını * kurtarmağa Gen meşgul... nlattı ki, nöbetçi mektubu çavuşa vermiş; ve, mek- tup, çavuştan bâşçavuşa, başça- e uzattı. ini okudu mg kri ue zarfın muh- n sonra, mese- kin balli, gizlice -) sü ral Rob- lese havale buyurmı Bu re pa ne yanii har- fiyen ;hatırlıyamıyorum, Senores/ Fakat, imzası Gaspar Ruizdi Vay küstah imütecasir! Tabii afetten sonra, oğlana bir nas örs a mektubu da, ası pek Simelelen idi. Di dikkatimi vaki kendisine yapıl: leden bahsediyor; üstelik, sadâkat inden ve cesaretinden demvuruyordu. Allahın . inayetile | kurtulduğunu söyliyor; artık işlerini (yolun: koymak ; arzusunda : bulund u ilâve ediyordu. Fakat, basit nefer ça ve hâlâ şüphe: altında ye bu, mümkün deği Ne adam olduğunu isbat etmek yi Tevdi edeceği esrar andanla, gece yarısı, . Monetanın karşısmda ir isti abaş ve e (o etmiyeceği İşaret olarak, iki adam, üçer kere çakmak çaka- yabancıların tmezmiş. * Baş kumandan ve büyük halâs- kâr San yeman cesur ve hattâ küstah, , müte yanyana geldiler.” kalarak, bir saat kadar, seslerinin mırıltısını dinledim. Derken, je- Mene bana, ee için em it Son tinin, — ea asil anlara karşı aynı muameleyi gösteren bu büyük hüriyetperver kumandanın — Gas- i faaliyetleri Mütercimi: | par Ruiz'i misafir etmek Fakat, dev bunu reddetti. Mazeret olarak da, böyle büyük bir şerefe lâyık olmadığını söyledi. Evvelâ bir hizmette bulunmalı imiş de öyle... — Bir e misafir etmiyin, efendimiz! dedi. Bur sesinde, boğuk vardı. Yavaş yavaş, gecenin ranlıklarına doğru çekildi. kumandan, > uzak- e esna bir. istihza in ka- z Ral z birile bera- berdi. eya Bir an, iyidi iki gölge gördüm. Arkadaşı kim acaba? en de, bir gölgenin Gaspar Ruizinkine yaşlaştığını farketmiş- tim. Bu, küçük bir gölge idi. Mantoya «bürünmüş; in iğ er o meşum kadın gm mi heyhat | Gaspar Ruiz,'onu nereye sak- lamliğtı ibi bilmiyorum. a ie , bir > tiago'da dü kkân | — onun İni afirdiler. Hasılı, öm dur- mğ ve hiddetle kin mek sait m de eğil. ki, e Gini la bulunmıyordu. o Mevzuu- afından Linares'te gizlice teraküm ettirilen cepha- neliği ki Sp . Gaspar Ruiz" e küçük Obir vaziyet esi adamlar, San Martin'in itim. lâyık kimse- lermişi | Havalı hiç müsait değildi. > A Şüphesiz birlikte RR sı yarın, nanay FAZLE Halı mücevher kıymetli eşya KE para VW ie Galata'da Havy VE eski borsa kısımında No. 9 yada Wismar şehrinde Vapurları : Karadeniz muntazam ve Lüks Postası SADIK ZADE Vapiri 9 SALI Ağustos rihtimindan eceki “Tafsilât için eki Mey- menet hanı altında acantalığı- na müracaat Telefon : İstanbul 2134 GÜNÜN HABERLERİ Belediye intihabatı Belediye intihabatı i için İis- teler mahallelere asılacak Cemiyeti belediyenin fırka gu- n Hakkı Şinasi rupu dü paşanın riyasetinde toplanmıştır. ! Bir bu ssat devam eden u içtimada emanetin umumi | İm ve şehir meclisi intihabatı İ meselesi görüşülmüştür. Umumi bütçenin süratle hazırlanması ve eylülden evvel cemiyeti O bele- diyece tasdik edilmesi kararlaş- be ağ mezi için de 1 eylül itibaren faaliyete geçilmesi ve eylül Hefbehi Tistelerin ve mahallâtta asılması kararlaştırılmıştır. | * İngiliz kızı Çanakkale boğa- zını, geçti — ngiliz kadın eriği; şampiyonu Mis benii ela (dün Çanakkale azmı yüzerek geçmiş, dört mili o “dakikada aşi alâllere tevzi g mıştır. Cenubi Sırbistanda şedit bir İm hüküm sürü üyor. Tedrisat 15 eyi lülde başlı- e — Bütün mektepler 15 eylül- den itibaren tedrisata çal * Etabli vesikaları — Cü mül- üned ridis dün Gümül- memur ed Gümülelneye gitmiştir. Gerek İstanbulda, gerek Gü- mülcünede bütün işler 6-7 ayda bitirilecektir, Evelki e a muame- s Rumlar- i bitiri EA ei amm Sadık Zade Biraderler ÇARŞAMBA akşami © Sirkeci dan hareketle (Zonguldak,' İnebolu; Ss Gi *Tra dnısun,. , Gireson, 'Tra zof,, Sürmene e Rizejyi azimet ve avdet e detektir. 'Tafsılât için sirkecide yelkenci Hanında kâin acentesine: mü- Tel. İstaibul 1515 | racaat. 18 Ağustos 1930 Mütehassıs Müllerin raporu Teşviki sanayi kanunu ve ecnebi “ Teşviki sanayi sermayesi kanununun bazı maddeleri ecnebi sermayesi celbine tamamen manidir yp Ecnebi sermayesi celbi ise te- nun bazı vaddı ecnebi serma- yesi celbine tamamen Bu kabilden olmak üzere yerli ni istihdamı (o mecburiyet idari (o tedabirin sureti icrasına “müteallik hana ec- nebi (o sermayesini ve nebi müteşebbislerini o ihtiraza ii ebeni suretile Başb anayiin İl » teşvik: husu- asr erdil taaruz etmek- tedir. Mesaide serbesti ve: bürok- ratik formalitelerden masuniyet , sanayiin teesslisü için zaruri Ol şartlardi mi u kerliyet, memleketin - vakıa mübalâğa edilen - maadin serveti mam da daha büy aadin bati. azar oedilemiyecektir.. Fakat” e burada da ecnebi müteşebbislerin gayri kabili ta- hammül olan tahdidattan kurtul- maları iktiza eder. Belediyelerin bazı imtiyaz inhi- sarıları Bi gerdi ve mr mubtacı. ıslah! Bu ve e hayat Ke m eşhası hususiyeye gayri meşru. kizangi lar bahışü temin etmektedir. Meselâ bir belediye tarafından mezbaha tesis edilmekte ve bütün hayvanların esbabı O sıhhiyeden dolayı burada sed icbar olun- maktadır. bah Hükümetin LE e — daki büyük icraatı bu bapta .mütalâa serdine lüzum hissettir- ,memektedir. i İyi yollar inşaatı da Türkiye için daha az ehemmiyetli değildir. Yollar istihlâk merkezleri olan ehirleri hinterlantlarile birleştir- meleri ve bundan başka mevcut demir yollarma irtibat vasıtaları rolünü emmez. Bir şehir iyi yollar sile sahaların sh piyasası balim > gelebilir. Bu kadar müsait satış indkinl mevcut olmadığından dolayı istihsal Em mahsulât ziraatini teşvik eder. » Fikre Türk manları esaslı ylbata ei e buna zumu teşel veçhile bbüs ve Mi etmiştir. | areti işkâl “e ge ! memlekette mühim İ ettiği hakkında bir çok pyar mevzu olan Liman esaslı surette tetkiki işlerden biridir. mın da iüsiacel| Liman işlerinde serbesti meselâ İstanbulda büyük ve masraflı bir serbest mıntaka ihdasından daha larının mi larına intikaline sebebiyet ver- t İstanbul liman rüsumu- mukayesesini ihtiva eden daki cetvelden vazıhan görülmek- Evelce İstanbul per çok Vi iktisa; ikyas sap olan kömür ticarntinin en tama: Pireye intikali, mali tazyiklerin menfi tesir ve metice- in lerine kâfi bir delildir. evamı var 1014814911401 n ihtifali b a Ml ihtifalini yapan mtaz Şiirü edep üstadla- hayran ve takdirkârları ii Herkes gelebilir . Emniyet Sandığı müdürlüğünden: ecmiye Hanım tarafından 19 930 tarihi temmuz e ığımıza bırakılan para için verilen 68798 mia cüzdanı o kaybettiğini öylemiştir. Yenisi verileceğinden esli cüzdanın hükmü olmıyacağı ilân. olunur. İstanbul sıhhi müesseseler mü- bayaa komisyonu yp , Olbaptaki ie şarina- ;. mesi ei aki liye ve ve hastanesinde mey su “e tına kapalı fiatlar haddi lâyık girmediğine 19/8/930 salı günü 6 da pazarlıkla muamele icra sy Üner ilân olunur. İstikrazlar Tahvilât dahili ,87,50 | Tramvay o 4;32,50 Şark d. yolları | 5,50| Tünel i- D. Muvahhide 112,0) papa 15,95 gümrükle, 5410 Bayıli mehi | Anadolul 31,75 Bazdat. 57 «3,75 T. askeriy« — << 7, Es! Aş Bankası 9,65) Terkos 39,50 Anadolu 18,90 Çimene Ar. 25,80 eği 5,95) Üny: -— Şir, hayriye 16,30 Şark ide — Tramvay 60,—| Balya — iv isra —| Şark m. ecza o — Bom: 43/90 | Telefon — Çek fiatları 1032,50 | Praj 15,95, ,47,25| Viyana — 3,3375 11,99,50 | Madrit 4,44 9,01,—| Berlin 197,50 3,37,40 | Varşova 4,20, Atina 36,40 | Peşte 2,69 Cinevre 242, A 50) Bükreş 7925 ofya Belgrat 26:70 Amsterdam ii ti 25) Moskova 1088 l Nukut kuruş kuruş | 1 isterlin 1037,50 | 1 gi Av. 31,— 1 dolar 23—| 1 p 24,50 bo 4. Fransız o 169,—| 1 İle 50,50 20 liret 225,— eN 23,— İ 1 Pengo 37,— po Belçika 2750) aye 490 20 'drahmi 55.—İ 20 dina 16,50 > f. İsviçre 820.—| 1 Çernoveç — 10 Jeva 31—| 1 Altın 924,50 | florin 89,50 | 1 Mecidiye || 58/25 | 0 kurun (Çeki) 125,—) 1 Banknot (© 240,5 TAKSIM BAHÇESİ 0 Ağustos. çarşamba akşamı Meşhur DİKİŞLİ mugannisi ve icat ettiği DESDE ESE DiA DOLOR,CORASONI,REY DE MiLONGAS vesair tangolar müellifi URIBA İcrayi lübiyata başlıyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: