20 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

20 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Meclisin fevkalâde! içtimal (Baştarafı birinci sahifede) bulunan ismet işleri hakkında müzakeratta bu- lunmuşlardır. Bu taplanmada. fırkaya müte- allık mes'eleler ko- nun tatbikatında bir tadil ve ısl lüzüm olup mii tetkik edil müteakıben müzakere aındaki müzakeratın tikal etmiştir. Mü en İsmet Paşa leri müzakereye iştirak eden zevata, Halk Fırkasının atiyen smun- ve fikri bir da çalış- ması için lâzımgelen vesaikı ihzarı hususunda ne düşündük- lerini sormuştur. Saffet bey bu Damme, LAL 2 şu beyanatta bulun — Bugünkü kz telin bir tasfiye görüşüldüğüne dair ortaya atılan şayiaların aslı yok- — tur, ağa bittabi fırka- . anla! umumi fiyati hakkında mi ln de bildirdiğim veçhile, en mesele olan meclisin ile ve mecliste gürüşülecek mevzular etrafında cereyan et- mg Y Karşı fırka fırkanın mecliste mezuu usat şöyle izah Karşı 1— Gazetecilerin igvkleri, 2 — Hüküm urları tara- fından belediye, pir tına bazı yerlerde yapıldığı iddia edilen müdahalelerden şikâyetler. Bu meyanda Kemal Paşa'da, Ka- racabey'de, Gemlik'te Bursa mii Fatin see verdiği iddia mr hakkı de bazı m gar eşrolunan fırka Milim e “bilieildiği Di ma bölüğü kum ebap beyin Çorlu elele La Ps E. ya taraftar birini kapı dışarı attığı Kirmasti e ERE bölük ku- mandanı mamları, hatipleri H.F. EE camilerde vaiz günü malüm de eğil İçti pazartesi sabahı a tedilmesi ia temeldir. Şale tadilât Mam. ta e islami Bir hanım posta müdürü oldu İstanbul posta başmüdürlü gü dahilinde “a bazı tebeddülât Akşam 20 Eylül 1903, ( HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ | İ GÜNÜN HABERLERİ 5 edilmiştir. e AH hanım postada müdür olan #lk hanımdır. | Takaüt kanunu Kanunun tatbiki için bir izahname yapıldı sin 18 (Hususi) — Takaüt için bir NK yapıl- ale: am m Yeni takaüt kanı ru lk aziran 930 e tatbike e mıştı. Bu tarihte maaş alan 20-2 ann kız rr ag ile alâkalarını kesmek kendilerine şu tarzda yapılacaktır : 20 y hazine isterlese tediyat aşında bulunan kız evlât- lara g 3 yaşında olanlara 4, 22 23, 24, 25 t eş, yüzde on zamlar ile re verilecektir. 25 yaşını doldurupta. alâkasını aylıkların miye ile, g e tahsisatları dirilen verilecektir. ka mevkiine lis; 45 yaşını ikmal etmiş kız ev- lie ini li Si barine ile alâkaları mek mezlerse nil maaşi NN. el in devam A LİK Âlâkalarını nn ie bu sene zarfında eder- lerse iki senelik li ve bee satlarını alabileceklerdir. Bunlara yüzde beş zam zn Rİ Takaüt itam ve era bie kapa 100 kuruşa Der Glamlerin senelik maaşları gele bu pi > verilecektir: Bunlar arasında siri er 10 kız lanlar 25 yaşını lm için ne kadar müddet kalm bı zamanın maaşlarını ii eller n ali Zakir tahsilde bulunan evlâtların EE ile alâ- p yaşına kadar maaş alırlar. Ancak bu gi- bilerin 20 yaşında ali mekteb girmiş bulunmaları ttır. Yaş- ları yirmi beşi g kız ee lardan ye alanlari azine â silmeleri için akim fevkalâde tahsisat ile birlikte 2 senelik (maaşlar! verilir. Büyükada mı Kerbelâ mı ? vi . — sahifede ) ı da gibi el kuruttu. Büyakalalılar için uğ meselâ bir da a su,en kıymetli bir ediy dir. Halkın bu elim vaziyeti karşı- sında, maalesef belediye çok lâ- kayt bir haldedir! Ada belediyesi vergilerini o toplamal evrakı Om kırtasi omuamelâttan bir işle o meşgul d Belediyeciliği alelâde bir k. meşgalesinden e b zihniyetle kavramayan ye heyetin- ir den halkın derilerin koşacak bir varlık bel klem. bestir | dada si le — e bu bakan, aldıran y. zig Nisbeten az m: zaf ada- ya bol su, içecek sudan eli fakat el yüz yıkamak gibi zaruri şeyler için lâzım olan suyu temin etmek güç değildir. Yeni fırka Fırka erkânı Ankraya gidiyor Yeni fırkanın lideri Fethi bey dan Ankaraya azimet edecektir. T beyde pazar günü Anka- raya gidecektir. Fethi bey düsün meşguliyeti hasebile şimdilik Parise gitmesi i ihtimali olmadığını söylemiştir. ğaoğlu) Ahmet bey Ve çıkaracağı gazete hakkında şu sözleri söylemiştir: ırkamızın çıkaracağı ga- zetenin dört sahifelik| bir fikir gazetesi olmasını arzu edi iyorum. Fakat arkadaşlarım, bu şeklin haik tarafından rağbet görmiye- “— Fırk tan- bul'da ve Ankara'da neşredecö- ğimiz gazetelerden birinin ismi iy h meclisin münasebetile Ankara'ya gideceğimden şimdilik gazete işlerile fazlaca uğraşmağa aktim yoktur. “adana teşkilâtı Yeni fırkanın Adana teşkilâtını yapmak üzere eski Adana valisi Müştak Lütfi bey Adanaya git- iştir. $ Muhakeme başlıyor İzmirdeki mevkuf gaze- teciler yarın muhakeme edilecekler İzmirde tevkif edilen gazete- n b at aali deruhte etmek için müracaat Sel p beyin muhakeme- sine e a a içinde başlana- Sabak adliye nazırı İsmail Sıtkı, avukat Ali Şevket Orhan Mithat beyler, Selim beyin fah- riyen müdafaasını deruhte etmek istemişlerdir. ir Oo müddeiumumiliğinin , İzmir'de vilâyetin pera al. madan mukabil mayiş tertip edenler hakkında iakibata başla- dığı, fırka mutemedi Salih Beyle esnasında bir bila tayyareleri öğleden u sabah e me gelecek- lerini yazdığımız İtal ettiklerinden öğleden sonra gele- ceklerdir. ünifiye y yükseliyor Kambiyo borsasında ünifiye ii yene yükselmiştir. Bir kaç vel 11 n bu tahvilât günü mı 120 ereb akşam, l olmuştur. Çarnıştılar | Dün Pangaltıda bir otomobille bir araba ük izim her | ikisi hasara uğramış Alman kabinesi Kabine şimdilik istifa etmemeğe karar verdi Berlin 18 (Hususi) — İntihabat neticesinin sebep olduğu ilk şaş- kınlık geçince ie kabinenin nasıl teşkil edilec. rakla münaka edilmeğe başlanmıştı Pari ve mnizasi icabı gele, yani faşistlerin gelmesi li Mamafih? hükümet mahafili is- feel. raftar (o görünm Bu mabafil sosyal İroni anlaşarak kiinde (o kalmak için çalışıyor. Merkez çikünda kabineyi faşistlerin teşkil oetme- sine aleyhtardır. Başvekil, Reisicumhurla sil tükten sonra mevkiini muhafaz. etmeğe karar vermiştir. Hind ihtilâli Yeniden şiddetli müsademeler oldu Bombay, 18 (A.A.) — Polis, dağılmak İlle ve tehditkâr bir şekil alan üzerine ateş li açmağa mecbur olmuştur. Takri- ben 350 kişi tevkif edilmiştir. ümayişçilerden 110 kadarı aralanmıştır. evkuflar meya- nında bulunan btn kadınlar gece (serbest (o brakılmışlardır. alnız 30 gönüllü henüz mevku- fiyet halinde bulunmaktadır. Yunan, Romen ticaret esi Atina, 18 (A.A.) — Cenevre'de M. Mihalokupolos ile M. Miro- nesko arasında ticaret muahedesi hakkında bir itilâf ie Özür, olduğunu bugün Atin; sakli bir sureti in kabul ve imza edilmesi muhtemeldir. Cemiyeti akvamda akalliyetler elesi Cenevre, 18 (A. A.) — Alman heyetinin a atmış olduğu akalliyetler meselesinin müzakere- skaliyele iri murahhasları n Gediz toplan- Yeni Arjantin hü kilan Buenos Ayres 18 (A. İngiltere, Amerika, ei ve Belçika ey Hariciye nazırını e m ai Pa Arjan çe el ülserler. 2 kabahr başladı (Baş tarafı birinci sahifede ) için kış hazırlıkları bir ibtar telâkki eden bazı ihtiyatlı ev sahipleri (odamlarını aktarmağa başlamışlardır. Yeşilköy hava rasat merkezinin verdiği malümata nazaran bugün de hava ekseriyetle bulutlu ve kısmen yağmurlu . olacaktır. esecektir. Sı- n eksilecektir. 23, gece saat do- call düne nazara Dün azami sıcal lık asgari 16, bu > kuzda 19 derece idi Hava bugün ret ve Trak- yada e bulutlu, garbi Anadolu, radeniz ; sahilleri yağmurludur. Kral Faysal mühim beyanatta bulundu Irak Kralı Faysal Hz. berayi tedavi Viyana'da bulunuyordu. Cemiyeti Akv meclisinin içti- mal umumisi münasebetile Cenev- re'ye gelmiş tir. ajansının hususi mi birini kabul ederek şu beyanatta playekakı ur; iki kardeş milletiz. Mü sezlşü fevkalâde samimi e hiç bir isal etmektedir.” siye ve halden fevl nunum. Hissiyatı, ve menafii bir ola millet ve memleketlerimiz yekvücut bir kitle halinde bu” menafii müdafaa etmekle mükellef muvazzaftır. ve İrak Sm hudutlarda bie riye < sebatı tica ik ili bir kat daha inkişaf ederek kardeşlik hisleri tezauf edecektir. ri ei ailenin muh- telif evlerde yaşıyan evlâtlarıyız. yrılmamız imkân yoktur. Türk iyeti çi ere ve er- erdikleri i kardeşlil ER ve Del iliber fevkalâde memnunuz. ,, üsrev B. — Bulgar Kralı Hz. tarafından, mage e Tahran MR Jcili tayin olunan Hüsi mi one Sivil, mizanı birinci, rütbesi tev- cih edilmiştir. Kral Hz. BHümei B. e ayrıca bir yadigârı mahsus olmak üzere kendi. inisyallerini havi bir çift murassa kol düğmesi ve Hüsrev efikası, esbak Moskova i ip Kemali Beyin vğ Hanımefendiye de aynı mar havi murassa bir Me ihda etmiştir. hediyeleri Bulgar se- ii 2 mümessil, dün Galip mali beyin evine gütürerek ala etmiştir. * Tevfik Kâmil B. Ankar Sk gri Mübadele kemi yonu. be urahhası Tevfik Kâmi Mısır e dün sabah Yalova'ya » Filim faciası muh: İpekçi kardeşler dilim MaNeesği tarafınd. bir otomobil kazası olmuş, filimde rol istlerden biri ölmüş, diğeri de ağır surette yaralan- mı: şti. Uzun tahkikat ve tetkikattan sonra bu facia yi ceza mahke- esine facia esna- sında otomobili Sl edei nlerle filmin çevrilmesine nezaret eden- ler, vefata bebiyet (o cürmile di Er darülbedayi ile türneye © çıkmış olduklarından muhakemede bulunamamışlardır. Bu evvel saat on buçuğa talik edil- miştir. * Liman şirketleri — Dün Ankarada İktisat vekili Şakir Beyin ye Müsteşar Şakir, Ticaret İstanbül'dân giden Lai ei M. Hamdi v. vi Liman şirketi M. Hulüsi üsi evler den mürekkep bir içlima akt- | gereyan ettiği anlaşılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: