3 Nisan 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1931 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bahar bir türlü gelmiyor! Dün akşam başlıyan kar sabaha kadar devam etti Bu sabah sokaklarda 5 santimden fazla kalınlıkta bir
 Ihtilâf hâlâ halledilemedi : Berberler cemiyeti vilâyete müracaat etti Berberlerin Cuma tatili etrafındaki dedikodular devam
 Osmanlı borçları Fransız sefiri müzakereye başlıyor Ankara, 1 — Fransız sefiri geldi, hariciye vekilinde randevu talep etti.
 Damping Nemli zade Mithat bey “Buna bir çare bulunmalıdır,, diyor Ticaret odası reisi Nemli zade Mithat B. Sovyet ihracatının
 Geçenlerde toplanan verem mücadele cemiyeti kongeresinde. vereme karşı etmek üzere çocuk[ırı_xılm'ıl aşısının tatbik edilmasi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Beşinci Altı Piyangoğu ii “No: 99 p Kupon Anadolu'da” “bir “ çok kazalarda müntehibi sani intihabı hitam buldu Sene 13 — No: 4482 21686 Bahar bir türlü gelmiyor! Dün akşam başlıyan kar sabaha kadar devam etti Tahrir telefonu : Bu sabah sokaklarda 5 santimden fazla kalınlıkta bir kar tabakası vardı Yukarıda bu sabah Tepebaşı bahçesinde bir manzara, aşağıda köprüdeki karlar temizleniyor Nisana girdiğimiz halde hava- lar hâlâ çel ok mütehavvil gidiyor. Salı günü eiraf güneş içinde iken dün birdenbire hava bozdu, öğleden sonra kar başladı. . Tak- vimler o “Nisan:1,i dan sonra kar sıklaştı, iki saat sonra bütün İstanbul bembeyaz olmuştu. Damlar bah- 5-6 santimetroluk bir k Saermş kaldı. , fasılalarla devam nere bir az iyi- an güneş m yüzünü güldürü” yordu. e pek mütehavvil git- ünden şehirde nezle, grip dei takla ziyadeleşmiştir. Tram- aylarda - öksürükler, aksırıkl artmıştır. Bilhassa -böyle havalar- astalanmamak için azami ihtimam, ye lâzımdır. Bağlar harap oldu Memleketin — — yerlerinde lem soğuk ve karlı gitmek- malümata nazaran İzmir e R irak. da ie külliyetli kar yağmıştır. Vakitsiz soğuklar İzmirde çok (mühim sizdMam mucip olmuştur. İzmir gazetleri yazıyor : Gi Bu gayrıtabii ve mevsimsiz hal, yüzde yetmişi açmış olan (Devamı ikinci sahifede) İhtilâf halâ halledilemedi Berberler cemiyeti vilâyete müracaat etti Berberlerin ei tatili ii daki dedikodular devam imi Hard GE zabıta memurlarının tecziyelerini istemiştir. Bu müracaat üzerine poli diriyeti 6 zabıta hak- kında tahkikata mir Tah- kikat neticesinde berberler cemi- mü- cak olan ii mektebinin açıl- ması için hazırlıkla © meşgul olmuştur.) CUMA — 3 Nisan 1931 İdare telefonu: 21434 Fiatı 5 kuruş Umum! meclis kal toplanarak müzakereye başlamıştır. Bu Içtima ve — senelik Imar ramı emi Nemli zade zade Mithat bey “Buna bir çare bulunmalıdır ,, diyor Ticaret odası reisi Nemli zade Mithat B. Sovyet ihracatının tütün satışlarımıza tesir yaptığı fikrinde- dir. Mithat B. bu bus usta bir i tir. Bu çarenin ne dair bir şe et ü ti nel e e fazla miktarda tütün sattığını. bilmiyo- . Esasen ihraç edecek bağlar tütün istihsalâtımız yoktur. Diğer erip eni Türkiye'ye raka- bet UZ, Bizi Mi ipleri: yalistleridir. Rusyâ berdir. imiz garp emper- u tehlikeye Lai daima Türkiye ile bera- | Rusya'dan ve kuru sebze ibracatı hakkinda 3 üncü bizi halit vardır Osmanlı borçları Fransız sefiri müzakereye aşlıyor ransız sefiri nkara, | — Fı eldi, hariciye vekilinde randevu talep etti. Duz heyeti vekile bireye olduğundan T. Rüştü bey edec ei bu vzuunu di e uğu için resmi snrette kereye girişmesi muhtemeldir. As 1. hâmillerle temas mesel akdirde hâmillerin vekilleri da' ih edilecektir. Kat'i bir itilâf elde etmek için girişilecek esaslı müzakerelerin Ankara ve ya Paris- ten hangisinde yapılacağı belli değilse de Ankara'nın terci edilmesi ihtimali mevcuttur. arasındaki kur'a ) n idarehanemizde çekildi. 3 üncü . sahifede Veremle mücadele Çocukları veremden kur- tarmak için aşı yapılacak Sıhhiye vekâleti Kalmet aşısı hakkında beklikaka İzem eee Geçenlerde toplan. verem | için bakteriyolojik Kazı tesisat idrlelb cemiyeti kongeresinde. yapmak ican gdecektir. vereme arşı iyet temin | Si iye vekâleti, t aşısı Günl ra “Kalmet için ilmi tetkikat yapacak ve bu mek inen tatbik .edilmaği temenni ei aldığımıza göre dele cemiyetinin b him Güebini sıhhiye vekâleti aşının faydalı kat'i suret ette. anl: tatbi me sırf bu i iş tarafından ehemmiyetle karşılan- için memleketimizdeki bakteriyo- 5 Ma lojihaneler çilli r. o Bundan Kalmet aşısı şimdiye kadar | pa şka Kalmet aşısının gümrük mes dilme keme hemen slime istisnası da temin edi- bik e ii yemieki. alnız bazı lecektir. Hükümet Kalmet aşısını hekimleri u aşıyı hususi , Ğ surette getirmişlir ve Matbik ede- rek iyi neticeler almışlardır. tatbiki bir (o kanunla olacaktır. Her halde vekâlet bu sene bu hususa kati karar vere- cektir. ( Delim ikinci sahifede ) ŞEKERLEME!.. EİN TEEN YP 7 a ŞA

Bu sayıdan diğer sayfalar: