24 Mayıs 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

24 Mayıs 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Mayıs 1931 e — a a DEDİKODU İki ahbap çavuşlar .. Bali beyle öyle dosttur, öyle dosttur ki kenlerine “iki ahbap çavuşlar, izdir. Azmi Mâcar ost rm sebep, acar e bir iş yapmış anbul'a hernasılsa adınla grlanmiz. gü sıkarak giyer. biçimi ta! u kırat bir de iç santimet- Azmi Macar beyin oriji- e yalnız harici eşkâlinde de- gildir. Bilhassa, e Gençliğinde tarihe heves etmiş olduğu için, ağzını vin çelebi gibi Ka alıştırmış. Ken- ini senelerdir tariyarla bir kere AM bizler gibi konuştu- SE ğuna tesadüf simemişlerdr. rağmen, Azmi M baktadı vermemektedir. e pm de pek zarif bir ENE olan oOAzmi Macar . cümlesini çelebice bir yeni miley bağlıyabilmektedir. Beya- maili ve sözlerile orjinal- ir: elli inin pantalonunun paçaları kâğıt fener hâline gelmiş. Saçlar berberin tarağına 'ısyan etmiş. Fakat yüz, nz feyle- sofane mütebessim. ar ki, bu zdırabilmenin lal yok- tur. “İkram etil, dersiniz; eder. , dersiniz; verir, Fakat enet alır ha. laşıyorlar. Fakat, hasım hâlindeler! Evelki gün, muhakemeleri var- . Emin Bali, daha el ş. Tinton sakalını nd andın!. Geç kaldın! Gıya- bi yeke yedin! Ya?... Bakındı hele..! Vah B. lüğüm recai ç öne plâstron acar beyin Evliya rel usulü konuşması, hiçkimseye « Akşam ŞEHİR HABERLERİ )!! Cazibe! Taş verilirse. Tramvay şirketi tamir edecek Tramvay şirketi Sirkeci'den Sul- tan Ahmed'e kadar uzanan saha- i raylarını değiştire- cek, İz beton yapacaktır. Şir ket ameliyat esnasında muvakkat bir hat yapacaktır. al bu hattı ussuut ocaddesinden geçirmek üzere belediyeye Lak kame Ancak senelerden beri bu ca hiç bir tamir yüzü görmediği için evvelâ az yeni baştan inşası lâzım gel Şir belediye tarafından dağı olarak inşa edebileceğini bildir- miştir. elediye henüz bu hususta bir karar vermemekle beraber tram- bu suretle İstanbul'un en lele ve kaldırımlarının bozukluğundan dolayı otomobil ve arabaların geçemediği bir yol daha inşa edilmiş olacaktır. Komünist eserleri satan iki kitipçi Polis 1 inci şube müdiriyeti bir müddetten beri komünistlik hak- atan bazı eşh P. yoğlunda maruf eş öne ceza mahke- wuhakeme edileceklerdir. Ticaret borsası Ankara'ya giden heyet etti ret borsasi Me bii borun ıslahı için Anka- Heyet azasından Selâ Ankara'daki teşebbüsleri ında bir muharririmize şu izahatı vermiştir: Ankaradan m intiba- ö Dai noktai arımıza ve talepleri: e ler uygundur. iktisat vekâleti yeni bir nizamna- me yapmak ilan hissetmiştir. Yeni amamedış lehimizde ta- dilât olac a kani mubaşir bağırınca, hâ UZU- i TÜĞR FÂ na girmiş. Gıyabi hükmü almış. Sıcağı cağına kel Azmi Macar'a velleiyi bildiri Ebussuutcaddesini Be- ir kitapçı diğe Belediyede teftiş 3 müfettiş itiş munmelâk tetkik ediyor hrimizde .bulunan mülkiye müfettişlerinden İmadeddin, Sezai, ik yler bir müddetten beri belediye işlerini teftiş oetmeğ aşlamışlardır. Müfettişler, yeni kararları ve bunl: muameleleri teftiş edi- başka be çak ve bitirmemişlerdir. elediye mezat idaresi muamelâtı da ieitiş edilecektir. Tarla Lili 2 milyon 900 bin dönüm erazi temizlendi Anadoluda tarla (o farelerinin yaptığı zarardan bir kaç defa

e İktisat eri tara- fından yapılan bir göre şimdiye 1 35 vlyet tarla elinin istilâsına vilâyet zinin il arı 5 milyon 600 bin dönüm. ie Şimdiye li ar yapılan müca- dele neticesinde 2 milyon 900 bin dönüm arazi farelerden temizlen- miştir. Yeni bir tedavi usulü Dişçi mektebinde stajiyer M. Elie, apse yapmış bir dişi çekerek iltihabı temizlemiş ve dişin kö- künden birkaç milimetre keserek ii dişi yerine koymak. vi uvvi Eİ uş ve koron dabi ME ei Breslav hayvan sergisi Imanya'da Breslav şehrinde beynelmilel bir hayvan sergisi açılacaktır. Berlin ticaret mümes- silimiz o hayvan eee bu sergiye (o ehemmiyet ( vermesini tavsiye ediyor. ABONE ücretleri — Ecnebi 2700 kuruş in > 800 > rkiy, SeneLik 1400 kuruş > may” Abone Ye doğrudan doğruya, AKŞAM idaresi namına gönderilmelidir. Muharrem 5 — Ruzuhızır: 18 5 İmsâk Güneş Öğle in iz Yatsu mavi gözün bir genç İki sala için ger doyum ol Süt meselesi 1 gülüşl Sıhhiye encümeni ici a ör * le gü; vardır ki nes sizi cazibei an daha rzda; b . çeker... Aşk kai şi- ır rapor i vi uly aliş ekseriya bu nevi derin yeşil gözlerin, ince kıvrık hazırlayor kaşların uçları yukarıya ğru si ii temiz ve iyi süt satıl- kıvrılmış kırmızı dodakların cazi- asını temin şehir meclisi Timi uzun bahseder. Eşer encümeni e müddetten Fakat öyle bir cazibe. vardır ki beri tetkikat yap idi. Sıhhiye encümeni bu bususta allarını açmış büyük bir karar vererel eçen nis; > > fi gölgede a devresine yetiştirmek istemiş, fa- bir yaz nü öğle kat muvaffak olamamıştır. Süt işi ütü bir nde; dükkânının hakikaten çok liğe halli çok cazibesidir... Güneş tepenizde yanarken müşkül görülü, Gel devreye kadar 6 ay üddet zar- gözünüze ilişir.. Encümen bir rapor si ea Gs öcü Sıhhiye encümeni şehir meclisinin gelecek devresinde süt. işini kat'i surette | 5 Balet istiyor. yi e iliki önemde ağir fıçıların Hangi berberler ticaret içinde parça parça buzlarla yan odasına kaydedilecekler? yana limonata ve şerbet sura- Ticaret odası berberleri odaya bileri... kaydetm. başlamıştı Bili Bu esnada bi ei ir etm eze si re — e duran Küçük ni iE i ki » Km imi sm vet e e bile bir serinlik, hareketi kesen ba e e odaya kay: esrarengiz bir hassa vardır. deilmi yolunda bir — Eğer dondurm ne vr timiz olmasa bile er e aldığımız deye işik; meş göre sermayedar olan e bir kaç berber e ei ede- ER, kk ticaret yapan berberler oda- li ii ya kaydolunacaklardır. isterseniz evvelâ yalnız KRM Yi ENE limonları yersiniz.. Onu bitirdiniz mi? Bir de karışık. e lemek Nasıl girmiş? Yoksa öyle bir ioiilurma yiyip- 1 * z mı" serinlemek şöyle Tevkifhaned N bir du; ursun, bilâkis hararetiniz Kapi mevkufun üzerinde m iri esrar bulundu ki dondurmayı MENNAN İstanbul tiitapesiile yeni | sonra önünü; zdeki M bir çeri kaçakçılığı meydana | hamam suyu siki i sie: ei e — Fak tık suya ihtiyacınız yok- esrarlar, o geçenlerde an ki bulan fi firar me- bir. halde dükkâ olan çıkarsınız... selesinin müretiplerinden olup Hakikaten sıcak bir öğle üstü #epe hapse, mahküm bulunan Arap dondurmacı dükkânı bir çift sman'ın üzerinde Rb maz ur. ib gözden çok da Lai çarikelirin. ann ii pa sararları a ei E kali bir ll en mare ri ', yerlerine | saklıyarak an'la Büyük Ada nin kadastro görüşmek için geldiği vakit i ilin teşkilâtı soktuğu anlaşılmıştır. Büyük Ada'nın kadastrosu ge- Müdi EA tevkifhanenin | çenlerde bitmişti. Bu teşkilâttan iki kontrol memuru ile bir gardi- | sonra Büyük A ki emlâk ve yan hakkında tahkikat yapmak- | eraziye ait bütün ibtilâflar halle- tadır. dilmiştir. Kadastro heyeti fenniye Hayvan borsası komiserliği müdüriyeti, Büyük Ada kadastro teşkilâtını göst k üzere vali ermel ve Veliye reisi inen beyi acıl, Diyerek, Azmi işte, Be: ii mta en sari ipi iii ,, decekti B Bü: vet etmi; iş is yi " güni gür Macar bey, dönüp gitmiş. dedikodulu ve alaylı haberi bubur. ve ZE “> vas ii komiserliğine Ticaret < dürü rene bei ai günü Ada'ya de, az sonra, Dedikoducu | Muhsin B. vekâlet edecektir. gidecektir. Amca Beye göre. Keklik var keklik... e Kınalı kekliiiüik ! .. Anadan doğma resimler.. > yer SE zl, DİR eml .. Ali cengiz oyunları... ari EMEGE KD Dünya güzelinin sabah b. yolarıl. Yüz paraya keklik 1.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler