11 Haziran 1933 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

11 Haziran 1933 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MN Sa bae mz GE Sahife 6 AKŞAM TI Haziran 1933 Wemleket haberleri Eskişehirde eski bir mağara Mn ın nihayeti henüz bulunmadı bi imadığını bilen köylü dikkat ken suyun karşısındaki bayı- Yaninda açılan bir ee Teldiğini görmüştür. Ee dan boş dönen köylü kini ile hayale dalmış, bu Sidem e de ederek bir değirmen yapma; üşünmüştür. Hemen köye gelip annesine me- seleyi anlatmış ve beraberce imi giderek deği açmağa başlamı yu “kafanın nereden geldiği merak uyandırmıştır. Mağarada sonradan kapatılmış daha büyük bir kapı veya methal “ bulunduğu tahmin edilmektedir. Kuzu Kuzu fiatlerinde hergün tenez- zül vardır, en iyi kuzular 90-120 kuruş arasında canlı olarak satıl- aktadır. Aynda ww yak İmamesi ei z dahilin- de si bel ar açıla- caktır. 15 köyde Ya e saz ması k bu hususta hazırlık er En > mektep Çine kazasında lacaktır. Samsunda atletizm bayramı Samsunda son sistem bir stadyom yapılması i için plânlar hazırlandı © Samsun sporcuları vali ve en ii bir a Samsun 6 (Samsun — İyiğim makine n) — ma günü ü Samsun. dik güzel ei gün geçtikçe göze çarpan muvaf- fak işleri ri bir de deniz sporları vardır. Tabiatin kendile- ğ Mm ket tılar.. Bu seneki atletizm bayramı için mıntaka heyeti zengin bir k gi geniş var- Tıkla iyi yüzgeç olmağa yavuklu olan A — senenin spor h bir kısmını sansız olarak ta tatbik etmiştir. Kadın, erkek binlerce Samsun- lunun seyrettiği bu atlet yen bize sporcularımızın yalnız arkasından koşmadıklarını, ie boldeki kada yüzme sporlarına ayıracaklardır. İdmancılarımız, yoksullukları- na rağmen saha ve bina işlerini de . sene mutlak olarak bitirmeğe yret ediyorlar. Fener r sahasını atlet işlerile de uğraştıklarını can- i österdi. Koşular, uzun ve yüksek atla- malar, disk, gülle, cirit ve buna benzer bütün hareketler, s; larımızin muvaffakiyetlerini bir defa daha alkışlamağa vesile verdi. Atlet yarışlarında kazanan klüp- Tere, türe ile armağanlar verilmiş, en çok Em alan (İdman yurdu) klübü, birinci ve (Halkspor) da ikinci ilân lll hi” Gençliğin mesi için oarâzi üzerinde bir ay uğraşılarak mükemmel: bir plân yapılmıştır. Bu plânı parasız sa rak mühendis Ali Ragıp bey Yyaj mış ve su işleri müdürü mühen diz Kadri beyin de kıymetli yardım- peni muştur. uygun ve dört yanı ağaçlanmış bir futbol sahası yapılacak, çevresi- ne 2 pistler, atlama vk e rtu, yüzme bavu: A allel Şehre eri ari m > tribünün ama duş ve ban daireleri De n denize düzgün bir yol sil Braya bir iskele yapıla- rak halkın şehirden sahaya gelip a kolaylaştırılmış dlhcak im plâna Vel ğe ne 40 bin liralı içinde bulı idun çi bitir. mek mümkün olamıyacağ için bu

sene ai mba m açlanm; e tribünün temel ması bitirilmiş olacaktır. ceklerdir. — Zübeyiroğlu Fuat Sıvasta faideli apar Sıva: ü ri bir: vas 8 — On günde: aralıklı yağan sürekli yağmurlar topraklarımızı iyiden iyi kandır- mıştır. Ekinlerimize ve hele bu yıl deneme ekini yaptığımız şeker yağmurlar bize her yönden mutlu ve bereketli bir yılı geçireceğimiz ümidini vermiştir. Cebeliberekette im ilgasından sonra bir hatıra (1 sabık vali Ziya, 2 kaymakam vekili ve Adana umuru hukukiye müdürü Fuat, 3 Ünler talimi binbaşı Rifat, 4 hâkim Nesip, 5 sıhhiye müdürü Şükrü Şevki, 6 ikmal mektebi müdürü Fazıl, 7 polis serkomiseri, ü beyler ve umumi muhabirimiz, imiz.) Idam mahkümu Nakz üzerine muhake- mesine vere başlandı Edremitte orman mühendisi Fe- ridun Tel kendisini a çıkar- dığından ve tekrar alınması için vaki ricalarını eğin den dolayı muğber olarak kahve- hanede bıçakla. öldürüp idama ağırceza mahkemesinde rüyetine karar verilen orman bekçisi Nuri oğlu idi esine yar verilerek mühakeme talik ildi. Eskişehir şeker fa şeker fabrikası Eskişehir 8 (Hususi) — Şeker fabrikasi inşaatının bitmesine pek az kalmıştır. Eylül iptidalarında fabrikanın şeker imaline başlama» sına muhakkak nazarile bakılmak- tadır. Vilâyette bu sene 60 bin dönü müm pancar ekini yapılmiştır. Denizlide ucuzluk » Denizli 7 — Şehrimiz belediye- si birinci nevi ei kilosuna yedi kuruş, harcı m meğin © kilosuna © beş * kuru: :8 Kİ - w koyun, eski okkasina beş, sığır etinin eski okkasina on ş kuruş narh vererek ucuzlat- yirmi Cebelibereket kaza oldu Memurlardan bir kısmi başka iie tayin Cebelibereket 4 > susi) — “Vilâyetin Mm dolayı devrü lâyetine ve jandarma kumanda- deve- ran ediyorsa da henüz resmi bir tebliğat yoktür. Sabık sıhhiye müdürü Şevki bey, Maraşa ve maarif müdürü Meh- ş ve > inmeli da tekaüde sevkol nay 'bir e gece iie r. Şimdiye kadar böyle yalm ez rülmediğini en ih- söylemektedirler. Mayıs m buralarda o kadar sıcak olurmuş ki herkes bu mev- simde ğe sr e buki bu ay rin gı herkes ekran in giymişler: Bir Tanlar neferini aibiselerini öldüren Behmeniden buraya naklen ta- yin olunan jandarma kumandanı Kema bireyin Müsyi bey gele- Elbes- a arma kandan Sele Mazhar bey bura balm giden jan m vaffak olacağına şüphe yoktur. Kiraz bayramı izli 7 — Yetiştirdiği nefis ve eki kiraz, armut, ce meyva ve mahsullerile ar olân vilâyetin Honaz nahiyesinde haziranın i er iri yapılmıştır. Kiraz bayra- sebetile Honaz Himayei- iri "önmliğali Sllğea güreşleri, kır eğlenceleri tertip etmiştir. ikinci cuma günü kiraz > Muhafız a bisikletçileri geçen hafta Samsuna vasıl olmuşlar, büyük tezahüratla karşılanmışlardır. Resmimizde bisi ikletçiler Gari heykeli önünde görünüyorlar, Sporcular Samsunda bir gün kaldıke tan sonra yollarına devani etmişlerdir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler