7 Aralık 1933 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

7 Aralık 1933 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 16 uncu ci > cilt, LA RalaPlanMe ta Cihan Kitaphanesinii Umumi ve hususi kanun ve Nazari ve ameli icra ve iflâ Kilis hukuk hakimi İbrabi FADA se & ELEKTRİ — KO umumi acei “DUYUŞ MUESSESATI: © — SiCiLLi KAVANIN'in —. cildi çıktı. Mm yala 1933 senesine in yeni tabetti Polisin ceza tatbikatı “Polis mektebind. ak ersler Cemalettin Fazıl Bey li 70 uallim. Avukat Jandarma e efrai ı Bu hakkı a Beyn: ia « Levi Yeni bir tani; Jeon ve nderenler, şub Telgraf çi taş ? peer. Mn Nitti e Benda , Francis Delaisi in “/, 15 kitahanesidi HÜSEYİN CAHİT e ER asını bir kerre dinleyiniz. RP.N. Y. Galata, a Sigorta Han, ikinci kab No. (10762) ar) ra sırasile umumi b fihristi posta ücre! ii zammolu: ddesi iği kanunlar ve Şi emal Bey Sedat Bey 100 Türkiye Dr ma ME dahili nizamnamesi içüler niza : (kanunu 10 kuru: Fuhuş ve eni ğe” mücadele KE amam 15 5 nispetinde taahhütlü pos! eti zammolunur. Umum kanunların çi ge pi satış merkezi CIHAN İİ. anca (İ 076) yağ çı S8 içiN DEKİLER: Matbsak Bayel (Şüküfe C. Hearnshaw 8 Lorwin e TURKİ rinden avans alabilirler. naz masraf Nihal Hanı efendi : oyvoda sade, Danüb icehhezdir. Fiy: ld oil 6 lira, taşra için 6,1/2 lira. Tm 9 cilt mm 5 54 lira, taşra için “/o yeri: Istanbul, Ankara nizamlardaki ceza hükümleri “ nücellet) Müstantik Yusu! 309 k Temyiz mahkemesi tevhidi içtihat kararları (mücellet) Avuk 3 3s 33 18 Daha iyisini öğ m si iz tekerle arak kullan tayı çürü bir şey tur. Ford O yarılacak ek Y arafı n bir le yep? Daha 8 ağ, in aynıdır. mori İçiX ölbillerde ta bölmuki bu Biye tik. sinin yüksek sür'atli 8 Yekp and a : Biz â reninceye Kada klerinde ağaç çelikten bir p üzerine 49 masrafı Kaldı sas düstü da neye beri bizim 6 > De at iz otomobili daha b m hare BE P ami e 8 Ni ğımızdan terk $ ikten Ka tin masraftan usuli ile yekper: yerde tahta ye çelik | karışık VE Dk is gi en daha ucuz olması kar eslik Blank Tarik, o e da vardı: lik e karoseri Yel keroseri yapı İnn Tamamla Sağlamlığımı Ğ ir. Tahta, müruru Mi pek sağlan değildi: hai tanesi MET .. Ya ur, iltisak m a Ye e ör adastli bir sademe tesirile çe pie olmaz--belk: Çeliği tekviye etmek için Tahta mlşat için 8. Lam ka: erleri yoktur. are çelik karoseri daha s9 r otomobilleri we çeliği karışık karoseri e tah k seç mıhlama ŞE i seri m ib ka: a k pahalıya mâl ol otomobiller, bilhassa, ar rf çelikten yapıl- er tik edilmeyişi- ta bulamadı ir karoseri Ya i biraz ezilir-— tahtaya ihtiyaç yok- 1 erişildi arabaların nda yeri Sesi oynıyaosk, ler diğerlerinden ssiz ve he psinden daha nliz bu Sebeplerden ktan da- Büyük, , * paha kalıp a turumuz, olduğunu pıp mâdeni yara > va 15 sene- daha a da- dolayı onları Fiyeti “her yere. 20 kuruştur m. gazeteler Bay RKiYE IŞ BANKASI ve komisyonla emin be En iyi fiatla, surette İş göm yeri MISIR İŞ LİMİTED'i terci çi kendi menfaatleri icabıdır. adresi: MISIRİŞ - iskenderiye Tevzi — İstanbul'da inkara Caddesi - Yeni a İstikamet şra “ve; İstanbul umu. MISIR İŞ LİMİTED Sermayesi: 100,000 Türk Lirası ye ANKARA - Şubesi İSKENDERİYE KİYE iş BANKASI tarafından tesis edilmiştir. em İhracat, Komisyon ve “ İster Emanet işleri yapmaktadır İSKENDERİYE de satılmak Üzere emaneten mal gö er, hesabımıza, 6le: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: eni Demiryolu dahili istikrazlarının ikincisi olan Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Mublik Ethem t 17de Halkevinde m eyes in de hazır bulunmaları, Ergani Bakır Madi B, tertibi hakkında Bey tarafı Üniversite talebesini ndan bugün saat Bahçekapı ae : ; İstiklal dilde z Bulursunuz. Güzel kumaşlar ka erme caddesi caddesi ABİ ŞAPKASI Şapkaların şahıdır. ... Kunduralarınızı Paltoluklarınızı Battaniyelerinizi SUMER BANK Fabrikalarından alınız İT Cildiye ve zühreviye müt nında Taşhan Zinci kat nk için tesiri yeli pek emin bir çe olarında bulünur, Sahibi : Necmeddin Sadık Umumi neşriyat müdürü: Enis ESAN Halis yün battaniyeler Yür. BAHATTIN ŞEVK Bahçekâpıda Hasan ecza tp de LE iHSAN SAMİ o AŞISI Til IF Tifo ve Paratifo ere Ni mal ür, ici de (10063) Tabs

Bu sayıdan diğer sayfalar: