7 Eylül 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 16

7 Eylül 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 16 AKŞAM 7 Eylül 1935 stanbul'un en güzel yeri olan | SUADIYE KORU Parkında H Bu pazar aüni mükemmel cazla fevkalâde dengi ii HA Başağrısı bu mehtapta görmek fırsatını kaçırmayın | Romatizma Karaciğer, mide, barsak, taş kum ve şeker hastalıklarına Rh | HAS Gripe HASK karşı TUZLA İÇMELERİ HASKA OTELİ: her gün Köprüden 6,30 - 7,35 - 8,20 - 9,45- HASKAL 13,15 - 15,10 da Haydarpaşa'ya Me YAPIMA trenleri el HASKALM > sm HASKALMİ Leyli ve Nehari HASKALMIN Boğaziçi Liseleri Eki FEYZiÂTİ lisesi Boğaziçinde :: Arnavutköyünde : Çifte Saraylarda Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk in orta okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmış la mektep kayıtlara başlamıştır. Kayıt için hergün saat ondan on altıya kadar mektep yönetimine baş vurulabilir. İsteyenlere mektep i 210 HASKALMIN HASKALMİN HASKALMİN HASKALMİN Sl gl HASKALMIN Beyoğlu ingiliz Kız Mektebi a kV yl rk sk Te ia 4 A S K A iş M İ N K unmzmmınıcaamz talebe kayıd ve kabulü başlıyacaktır. gazamzı — Sümer Bank IKTI Satış deposu: İstanbul, Atabey Han No. 30 - 35 Genel Direktörlüğünden: Roar Süperfine Bu sene bankamız nam ve hesabina tahsil için e e. vel EXTRA ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin seçim bıçağı imtihanları görülen lüzüm üzerine talik edilmiştir. |100 kuruşa Doktor NIŞANYAN /Mond EA Beyoğlu Tokatlıyan Oteli yanında Mektep sokak 35 No.lı muayene- Extra Gold a kal i hanesinde her gün akşama kadar hastalarını kabul eder. Tel, 40843 traş MONA EXTRA .. m. . - b İ PEPEE Şi 7 ş : . ii Küçük Çiftlik Parkında ma ni A v7 ee 60 ; 5 yasa KALİ darl 0. 3. ME # EFTALYA SADİ a ia MENEMEN vo arkadaşları devam ediyor ve edecektir. LERMİ org, EZ KE AE Mani is0- li EXTRA 10-AbETi 50 satılır. ed ride taylar ZMN İDİZ YER A — Galatada - Karaköy RRMREREEMMINAYADAŞIŞAYANANANAŞ INDİ

| OEKSEİSİOR Elbise Mağazasında büyük tenzilât Toptan Fiyatına Perakende Satış NECP BEY Şasunlar | Liman işleri genel “direktörlüğünden: İdaremiz merakibi için iğ 4565 metre murabbaı örtü. iğ anşümba ilaci in al kini dairesinde gözal 1AzE Çocuk De 5 liradan itibaren a İriş Gabardin 16 ın hm. meyi haiz olup emi ei gösterenler pazarlıkla eksilt- Çocuk Pardesüleri 8,5 * ” Erkek ve Kadın muşambaları 11 (5 Ee girebileceklerdir. Erkek Elbiseleri 15 » " Kadın Pardesüleri 12-170 — İhale 10 Eyl 935 Salı günü sabahı saat onda Liman Ha- a Umum Müdürlük makamında toplanacak Müdürler Encüme- ag yapılacakdır. — Bu muşambaların muhammen bedeli 5000 lira olup eksilt- meğe girecekler ihale gününden bir gün evvel 9o 7,55 mikdarın- İsmarlama Kostümler 23 1/, Liradan itibaren Tediyatta büyük teshilât Kız GECEL - GÜNSEL - Erkek - i i aw“ YUCA ULKU LiSELERİ (Eski: İNKILAP) Kuranı, Direktörü: NEBILOĞLU HAMDI ULKUMEN Kuvvetli bir we heyetine maliktir. Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayit için her gün üracaat olunabilir.. İstiyenlere mufassal tarifname gönderilir. ağaloğlu - Yanıksaraylar oranı, Telefon: 20019 -. . | a | " yas - yn e an istiklâl Lisesi Direktörlüğünden:m 1 — İlk, orta velise kısimlarna, yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır” 2 — Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 3— ii kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. eş Polis karakolu karşısında. Telefon : 22534 Tr SAMEYö a i Cc İyan Müzeyyen - bn ii e ini b PANORAMA Bahçesinde lilleri amli simli di ankası karsısında İzzet, Sahibi : Necmeddin Sadık Umumi neşriyat müdürü: Enis Tabsi#” Akşam matbaası İlk - Orta » havi Hükümetçe teminatları alınan bankaların birinden veya bor- Liso sada mukayyet rayiç ve mahiyet itibarile kabul edilen esham ola- — Teminatı muvakkate mukavelenamenin tanzimi sırasın- da (p10a iblâğ edilecekdir. 5309 Türk Hava Kurumunun Büyük Piyangosu Şimdiye kadar in lee kişiyl zengin etm 19. cu tertip 5.ci keşide ii Eylül 1935 tedir Büyük ikramiye: 39.000 Liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikra- miyelerie 20.000 liralık bir mükâfat vardır. j

Aynı gün çıkan diğer gazeteler