9 Ağustos 1945 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

9 Ağustos 1945 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ağiyle tahandi bö İsviçrede, Bâle şehriride “ LR:GEİGYS.A., mamulâtından 'hni-mefhan) Yy 7 öldürücü maddeleri yapan Kimya mâddeleri Fâbrikası İnsanlar ve ehli hayvanlara hiç bir zararı olmıyan, nılara da zarar vermiyen : Ziraata musallat Solucan, tırtıl ve toprak böcekleri sivri sinekler için için kullanılan kullanı! an GESAROL GESAPON Gü N adlı maddeler memleketimize getirilmiştir. Büyük ve küçük ambalajlar dahilinde pek yakında satışa çıkarılacaktır. Türkiye Umumi Mümessili : Tahta kurusu, bit; pire ve saire için kullanı NEOCİD BURKHARD GANTENBEİN ve Şsi. ISTANBUL - Galata, Büyük Tünel han No. 23-28 elefon Her türlü izahat için emrinize amâdedir. AKŞAM Kadıköy ikinci sulh hukuk yargıç- lığını Ölen ve terekesine yargıçlığımızca el konulan Nedim a) EE yünde Rasimpaşa mal SE eski 60 mükerrer yeni » EE na artımanının mâ kiri ar apartımanın ehli lezkür 9) kuf Bziayimi 45000 lira kıymet tak dir edilmiştir. ri menkul tapu sicil mul 183 mami e olmak üzere üç kat v dan ibarettir. Alçak zemin Ni e üstünde sokağa nazır bi ninde hemen mutfak ii nazır iki oda bir heladan iba- arka kupa açılan bir kapı ile iv eirilin ko- r üst fta Ri sa di a de sol tara: tak odası açık bir tara- bir ei iba- bir banyo oda bir mutfaktan il rettir Birinci kat apartıman ani girildikte bir hol ile Keza Depomuzda mev: tahminen 5 miktarındaki kul. lanılmış ambalâj bezleri 22/8/945 aliil nü saat 14,30 da açık in Mal ii ile (1000) lita İM akçesile, tan mümkün olan süratle depolara geri vermeleri rica olunur. Ambalâj bezi satışı Ss ümerbank YERLi MALLAR PAZARLARI Müessesesi toptan izi Eymen yl ar, irâk etmek isteyenlerin bildiri. Sümerhan ini satış müdürlüğüne müracaatları açıklanıı e belke alan bakallara varillerini | üç a (10468) ret Ofisi üdürlüğünden Ofisimizden e ni bakkalların — boş am | Büyükdere MA Z PARK'ın ın Bu cumartesi günü akşamı ik ve en muhteşem gecesi Nu reddin konseri Büyük üstad YAHYA KEMAL'in en son gazeli pk şi İstanbul “ve; civar köylere otobilaler temin kiray: ekleriz geçici teminat makbuzları ve nüfuş imlilğldbilellsin düğü Esen Mi üğe başvurmalı GRES Beykoz, Yalıköy, m so. İlyas SW 51029-507/7 ai a Emlâ, ape kira bedeli veril numara ile Başkâtipliğe müra- eylemeleri. KİRALIK TARLA, BOSTAN, pa VE KAHVEHANE YER İstanbul Defterdarlığından: Senellekira işgalinde eo tarla. 25 2 dl müştemilâtından sayılı kır u 1 91392/20— Toğaziş, Baltalimanı boğazımda Köprü yaz ında ler Mehmet Uluçam'a kiraya : yerl olan ve «Kuleli Bostan» adile bi- n bahçe. 203 10 ” 61332/243 mi — meimeriinner Buccağının saniye alin ie amtğan ia ” ır tarla. 10 1 - 51210/33 Banklar Cihannüma mah. Bostan so. 4, 5, 15 kapı sayılı bostan. 110 ” SISAM/S2I Topkayı Sarayı içinde ÜMeeldiye kasrı db çal «Çukur Bostan» adiyle bilinen 7270 bei tan. 827 83 51321/9-2 by Köpi mah. Hayrettin iske- - yi ei v2 yi m an e eaipgei ta- 36 Yukarda yazılı gayri menküller 29/8/945 çarşamba saat Mil k le kkilöcndn 20/8/045 İl 31/12/9486 Haiz ve işinen yerlimek suretile edilir. ektir, cüzdanlarile komis- 0647) de 20X13: arme ve içerisinde ii ii Kelin. ocağı Ta sar ve sal :eyenin alacağına rüçl alacaklıların bu gayri menkul min e e İm si Fani ayrı ayrı açık arttırma ile | Böyle yapılamaz — b va e H mienkül Meni mbolu icra memurluğun« afraı Safranbolu ziraat bankasına iz ni şimalen Şosı Mehmet “Güniri Tarla çebiben Os- man Ünal evi ve ie 9 m Pa çevrili yer: dında bet urunu sabit zımpara taşları det makkap m ii kei m se ii Sai ve havagazı tesis SN satiyle terkos Binet arttırması 27. 8. 945 pa- 11. 9. 945 sı pisça ikti — İstekli olanların muhammen Yy ©, 7.5 nisbetinde pey Süel — aş efik len. O gün muhamı e Li üçü elde edilmediği tak- 'n son arttıranın teahhi ton e almak etti ikinci ii m 4rMASI — Müt ve 10-12 arasnda ya- ammen kıyme- ahhüdü ba: 9 Ağustoz 1945 K Göarika PUDRA - ALLIK » KREM - RUJ- BRIYANTIN J Na HASAN depolarile bütün ıtriyat mağazalarında bulunur, Resim müsabakası - Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden: 1 — Türkiye Kızılay derneği genel merkezince duvar takvimine ko- keli müsabaka açılmıştır. kaya katılmak mii yapacağı resimlerini 194 m aym in incel günü öğleye kadar Türkiye Kızılay dei An genel merkezine vermiş veya elim olmaları şarttır. ge Gühderilecce resimlerin altında resim sahibinin "soyadı, girisi ve vaa bulunacaktır. isabakaya kabul edilecek resimlerde aranacak vasıflar şun- açık E. ye Bu müsabakadan önce yapılıp teşhir edilmiş olmamaf, b) Kızılay'ın barış ve savaş zamanlarındaki çalışma (konularını e ve Mi ilgilendirecek mahiyette bulunmak, ve en çok dört renkli olmak ve 27X40 ebadında bu- mak abakada Kızılay genel merkezi İdare kurulunca takdir > melda cnr yi ve 200 ve üçüncüsüne 100 lira w rilmel nacaktır. ni en e yalı eylül ayının ilk haftasında ilgili. bü” tebliğ edilmekle beraber Ulus gazetesile de iân edilecektir. arttırma günü âynı saatlerde ya- iz vergi: 1 kanuni 'ç Satış ed aden cara ii ii Tall resmi yirmi senelik taviz be: ihale a intikal masrafları müşte- risine ağtti hal m > bedeli esi e İni abii 'zün içindi e Yal a e B. kâtip- e görülebilir. İ du de Gnl, — İstekli Olanların apartımı otek sahibi alacaklılarla di- dık m hariç iş irtifak hak sahiplerine a- lata, Kürekçiler Küçük Yeni kan No. 2 İstanbul Jesholun: arak kendisinde vval en yüksek teklifte bulunan Enes arzet- hu Ve o gün muayyen saatte mi a Tk şartiyle en çok arttıra, bir bedel elde edilmezse ihale erhal We ve yapılacak arttırmada bedeli satış > anı ei a dinden tahsil olunur. Dellâliye alı- cıya aittir. Birinci arttırma 3. 9, 945 pazartesi a ihale yene gü re an 14-16 da Safranbolu Ni e ie ikinci arttırma 13. 9. Gümrük muhafaza ite Komutanlığı İstanbul Levazım âmirliği satınalma komisyonundan: men ml İlk teminatı Cins ve miktarı uruş Lirakuruş o Gün ve saati işin çeşldi teatral vee 100 “Sil Yağa emi 1650 00 123 75 14/8/9845 11 Pazarlık adet baskül ile 14 te- z azi dirhemlerile e 1540 00 Bezi. daireden Yerlisi Er beyi çadırın pımı 115 50 -14/8/945 15 » ll İsli “lerin dl “le im ir ri cins ve n Ve Şartnameler her gün kom! rında yazılı gün saatleyde yapılacaktır. yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Galata Mumhane caddesi No. 54-de- ki komisyona gelmeleri. (10653) At gübresi alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları eyer Sahamızda vagonda teslim şartile başka hayvi rile karıştırılmamış, beklememiş, içinde a ani an gübrele. le taş, e toprak ve, cı maddeler bulunmayan 100 ton at gübresi alına- Pelerin teklif mektuplarını 15 Ağustos 1945 akşamına kadar Müessesemize göndermeleri ilân olunur, (10526) Diyarbakır Belediyesinden: 1) Diyarbakır bele: ii SER fabrikası su 500 ro uzunluğund me. kanal baraj gölü ve ut ha- Mr temizleni irat ve sair İşlerin yapılması 2. 8. ksiltmeye at ti lari gark. ö) Kesik ME e ve encümeninde kapal usulifle talipi ar bik gün ve saatten bir A'e alk Edir Bi büz kabinde belediye enetimeni başkanı şkanlığına vermeleri posta ile gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olun LİKLERE ÇİFÇİLERE GEMİCİLERE sönmez, fırtına sus Gemici Ri er imiz gelmiştir. ti, İstanbul Tahtakale Telefon merkezine bitişik

Bu sayıdan diğer sayfalar: