21 Şubat 1947 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Şubat 1947 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1Bir Amerikan muharririne göre.. İngiltere'nin Sovyet Rusyanın bugünkü durumu anın Harper dergisi imi ei e iel da kalmış v tee gezip aşkla eketine e letinde Anlatan bir m ri e mu- ye ay re ana gelin irili olekma e b bulunan bir albayla üç .— rekl — sadece atom kani korkattuğunu da binaların hendazlar © nöb 7 yet Bürmama tahsis eği manotf'lar az iŞ kapısında seki her kaj vi i tehlikeli inde | daki ko iri | Muharrir “ Her iyi komünist bizi Nazi Almanyasından çek daha esaslı bir tehlike saymaktadır,, diyor in e neden ileri geliyor? — So hari — İP merileiğe > kakkündaki le —— iy daha 15 yıl evhamdan kurtulamıyacak alı, Me askerler e yerde Bi, niz- oto ti ie ey eden günlük hi bi v hekimin var ir bardak gi y içel A eri de ayrı alı bir korku 1e- İ zahürüydü. orku duygus İ Evet, bir korku duygusu z* by ir yel 8 gi biri Bu bütün ndirme! yet şel kedi nerikahlar, be in- dibi nın Ür- atom verdik mi bütün > tereddütlerinin bir ge- y p gn mı onlar: üp) vap lak a | basımı e öp Erem İfa aşı bir « ağir ancal da Gü, köşesini teşkil eden | pa pasnd | e “nar, ie unsurlardan doğdi se göstermektedir. e — kızıl saa e. Di saymasna - mahal ma rağmen orada Meda İm üddetçe ensemizin dibin: oplantı 1 salonunda al ezareti aitında müta- Kapl bildiriyorlardı. imal lâhaza (kelimeleri ih- bi e ari ride Bisenhower'in kararan ahı ha muhafaza altına al lük ve “ çi üteal m mama ver arr lerle karşılaşi önü a da sumlar da kurşuna m Üni , sonda” vazuldağı aman yakı e bal takibeden yanında yaşlar ş, nice ma- Tul p üç de yargılaniyor im larla rare etmelerinde hiç bir ga- ktu , doğu ve balıya. doğru uzanır. tari ) 'kası 77 inci sahifede ikinci metresi lemiştir. Eski Belealardak Büz ha hükümete hücum etti Londra 20 “(R) giliz Maliye vlediği bir — in elan MİŞ, iktisadi durumu | Henry Garat a m hapse girmekten güç kurtuldu! eski abi dost ar Ka a si 19 (AP) — mad; ai ın m ne gör Men ie: adaşi ME “eski ogi de İtalya kıralı Vittorio 1 yeniden iyi dost demini reiki e kimi dü- yere kırı ün ola eren iya Ji, Muson itim sr y an ge- u işgalin. ved sonra Zoguyu 1939 tarihinde yeniden kırallıği irmişti, Gazete şunları yazmaktadır: #Her ikisinin ev sahibi bulunan Mısır ki- ralı Faruk eski kıralları bir araya tirmiş ve anlaşmazlıklarına son ver« meleri için ısrar © Vittorio manuel (faşistlerin. pe maceralarını hiçbir zaman madığını dei ge 2 e pirinç mahsulü az "| Bu yüzden daha bir kaç sene sıkıntı çekilecek sını Azmi m Si ar e kalıyor. Bir tara so yaparken diği vi bin frangı bulan iüteli için ir çek veriyor. “Otel idare: esi çeki derhal ban- a, ın hiç na emi yön zerine © yor, artist karşıl suçile tevkif ediliyo; 'ransada karşılı mek büyük suçtur. Sakir, dolandırıcıl cik mii Cezası ğun başvurarak “m iŞ, ii un Ra ali serbes güler y zlü. çok sakin ve sevimli emrini Fakat Garat > — ni ekme kam uk. kö- man ağır sözler söyi kavgacı için bul hususta takibata ipek bir g Yü oldu ağ Bitiriyor Bu mu-İ yüzden başından bir ar al edilecektir. Yalnız bu hakeme mevkuf olmadan yapıla- iktar. Yeni Delbi (A.A! Birliğinin aran meri Mei” siyaseti hakkında yeni bir “demeçte bulun caktır. Hint ia naibi myml — Re em yazi El Almanlaria isbirliği yaptığından şimdi ye- kont de Cham- m 197 de Paris'te konta iştir. ra sebep olmuştu. b ve hakkin- na çekinmek- da yerd ei m teğirli Frankfurt Fahri konsolosu Bay Niyazi Rapal'2 ait nadide eşya, “e gümüş ve bibi Şi a Henry Garat, karısı ve çocuğu e iha cat harbde ispetle yüz- de 75 arlmazsa İngilterenin kalkın- affak olamıyacağını ilâve etmiştir. Diğer iye Be kanı Hor > e Bir zamanl h ta hükümcün İkmal en ar hesapsız para kazanan idetmiştir.. Eski Bakan demiştir ki: #isl vi, V «İngiltere Amerikadan temin ettiği b İn arlisi şimdi beş parasız halmışlır A on allısimı ham mad-İ Hransız gazeteler, tanınmış gösterebilir? So, artisti Henry Ga- zamandan biri iki milyon işsiz var. xaVmın karşılıksız çek vermek dır. Demek Tüikümet ne tedbir almış, sile yakala dığını ve bir müd- n& de durumu görebilmiştir. det mevkuf kaldıktan sonra dost- larınm tavassutile kurtarıldığını . haber veriyorlar, Hâdise Fransa- İki c dost Dın Megöve şehrinde olmuştur. iii Meg; yukarı o Savole'da kış - ipor merkezlerinden biridir. Hen- İtalya ve Arnavutluğun hik mi kelle v Henry Garat umumi eş e kaç defa kav ga çe ei lanmış ime müda- u sözleri söy- Mülüsü 1935 senesi ağust ra Londra > a yl Sa eski Artistin parası tüken ya Z Düğo te “a Kahire elçisi YE Tilleran Si pi z 5 da söylediği bir nutukta Günya pirinç a — Km Te “lleceği|b — gece bakara masalarından tlığına RL Kelile AİR ie bir krupye ile kavga etmiş, ir. > iştir be yapmakta | zaman niçin ağır sözler söylemiş-| çay vga döğüş halini aldığından sürüne Siğikörü ti olan Lord demişti tir?.. Artistin son zamanlardaki krupye e oyun kâğıtları sira- | iddiasını kabul ei artis — rmei Doğu'da pim, yaa durumu ve bundan evvel başın-İ. “1 rsi ile artiste vurmuş,!b ve 25 iğ, mesele em! en kâfi derecede pirinç|dan geçen bazı vakalar gözönüne bir gözünün Kenardan pa içe L suretle aştı. yok! fazi sin ine serfeden getirilirse bunların sebebi kolay-| ya alyamesn sb Ar töstün hayatı nere bile adam başına göndelea mar m m bun si Garat .1902 senesinde Ja yek üşür Halbuki harbden, Carat karşılıksız çek e GER evvel gönde am pirinç sarfedi- le iştir, kü parası kalına | Pars “Gazino Himndi eril nesi ve babası ar lirdi. En bezli pirinç me ştir, çün! ca A işe müdahale ederek Heni 1 tit, Kendi > 2 EN m manya da Rangon'daki Er“ -| aştı Di Bir zamanlar hesapsız! rat'yı 8000 frank” tazmin; Di > e den ihracat durduğu için duru Mi e mi Garat bunları bol ği dâvadan vazgeçirmiş e 3 . Fakat artist bir müddet son- Üngueti rafından y yermi ii Son zamanlarda işsiz Fa bir Xi doktorunun vaporile| tir. 25 anil iken ki ii çinde paralar çabuk ye başvurarak 600. bin)meğe başlamıştır ha rağmen alıŞ'İ rank Tazminat istemişti tir. film Yeni Dünyadır. ai Yüks bayat ai iye- zamanlar bu büyük |sonra Berlin'de si “şa gitmiş. merak ve “ alâk: — , filmin Fran: e yanar Şt. isıZca buradan anl Sanki kiliti. az üls€ an, | miştir. diğer Sülmlerinn başlıca- ç ığı halde -bir- çek) gazino Min a İş doldur ie 4 ni feri idi. boşanalı adam, Ne e avg; adam meşhür . avukatlarından lan | vimli, Simona böyledir, Tersine )- İba lmkâni bulammıyasaklağdir: Memurlara karşı hakaretie|de Mora Giafferi şiddetli bir 1. dünya, Noel gecesi, Fena deli Hi - bulunmasına, gelince, mize sanla artistin o zamana kadar hemi Trende bir kadın, Cürmü- Hindistan'da yeni K Slğiğammmalenı meşhut, Gönül tuzağı, Sarışın rüya, mi Mile Prenses emriniz: izdir, eği a ya Taa za'fı e Bir gazeteci diyor arat'ya hangi tipte 5 male beğendiğini sordum. O s1- rada sevimli bir meki kız geçi- yordu. Derhal «sarı arı, e ri ması beklenebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: