11 Mart 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

11 Mart 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

omruk Yüce Divan bu meselenin dün de devam Petrol bulundu... Şevket Rado Yeni memurlar anunu Tasarruf Başbakan yardımcısının kanlığ i komisyonun tetkikleri Hazırlanan tasarımın —— — başlıca esasları başkanlığındaki teknik komitesinin Çek Dışişleri Bakanı (Baş tarajı 1 inci sahifede) Seçim kanunu Bakanlar Katrülu tasarı- nın tetkikine başladı Aci kir kayıp Batum mişlerdir, Süheyli, harb da Başbakan idi, MESELELERİ 'da yeni bit Kabine Mesiği mesi ihtimalinden pe 1. de Gaulle'ün geçen pazar günü Compigne şeh diği ni unda komüz Fransa'nın, adaki son büciselerden bahsede meğe hazır olduğunu söylemiştir. Bu. sözler, bugünkü kal Pants iyetçi Halk Hareketi, Sosyalist; Bein apn eler tarafından iptida şiddetle tenkid; lin büyük bir kısmının'ağı değişi İl ve Radikal partilerine mensup azeteler Fenherk mun. taarruzdan ziyade, uzlaşma meyli gös dır, Bu ağız değişmesinin sebebi nutkı led esaslı bie sureti tetkik dan, bulunmasını ön ileri geliyor. Bunlar kinda; sert hükümler “verilmesini doğ- ra bulmuyorlar ve bain hiz durumda daha geniş bir birlik lüğü- mundan. bahsediyor

Bu vaziyet ini Fransız kabinesinde yakında bir değişiklik olm: 9, de Güklle'cüler de dahil olmak üzere bütün “partilerin Mşirakiyle sl ye yalnız komünistler alınmıyacaktır. e La böyle bir MEN girmeği kaban etmekle beraber iş vakkat olmasını, ününün değiştirilerek yeni si , een istiyorlar, Bu RL etrafında o görüşmeler se ve bnn ın “bahsediliyor. Yine söylediğine göre yeni kabinenin başında Mutediller es- z mi Paul Reynaud'yu Heri sürüğor! Ü kuvveti len Cumhuriyetçi Halk Hareketi, Sosy: a bir adam istiyorlar. Cümhuriyetçi Teitgen'in, “S0s- yalistler, Jules Moch'un adını ileri sürüyorlar, piki da Bişikliğe taraftar olduğundan, e ze kabinenin başına Ramadier geçmesini arzu İn Eee Diğer taraftan “komünletler, Glam eni hareket komitelerine benziyen im ar simi kageirr rdır. Yayınlanan bir < Oumiruriye teşekkülü adı verilecek olan Bütün bu Hareketler karşısında Hil yakında bazı değişikli olması beklenebilir. eni parti için henüz teşebbüs yok (Baş tarafı 1 inci sahifede) iugün; haaf Yunanistan'da ime dağlarda tahkimat Yaylar bineyi teşkil edeli z miştir. Bilhassa, EA Halk Hanri » «de Gâultün i lar. Üçüncü ; e ve mi Di ise daha, , ye 295'E EYES w* EvFESDMELSSMESEŞURSSE o Nane w's dBA me allam ğa X nd a

Aynı gün çıkan diğer gazeteler