28 Mart 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

28 Mart 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Bohife 8 AKŞAM 28 Mart 1948 bütün dünyada bu ilk harfleri | ile Bel olah pa Chemical Industries Şirketinin” d 1. C. LI. yalnız Britanya adalarında yetmiş 0ç tü kası olan ve 120.000 işçi kullanan, ağır kimya maddeleri ve demirden gayri mamul madenler itin eden dünya singssoselerinin. belki de üyüğüdür.” Anilin ili ve uzvi kimya maddeleri e sahasında ise en büyü! ük üç in il dan biridir. ere olan mi milat? kürrei arzın — vü peri <a Ms a ayi, ante arzedi! eşkilâta bağlı ol , Mütei sie arzu ai teknik lk vers lmpatial Kemikal İndustris (Turkey) Ltd. İş Bankasi Hanı, Galata ISTANBUL iMPERiAL KEMiKAL iNDUSTRIS (TURKEY) LiMiTED ŞiRKETİ Galata, Mertebani sokak, İş Bankası Hanındaki yazıhane Telefon numarasını 44839 olarak DEĞİŞTİRDİĞİNİ alâkadarların dikkat nazarına arz eder, “NACET DÜNYANIN EN :MÜKEMMEL TRAŞ BIÇA | Garp Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünden: Maden direği taşıma işi | Rahat ve kolay traş olmak isteyenler Hasan Traş Sabunu Kullanmalıdır. Fiyatı her yerde 95 kuruştur. Başlıca eczahanelerde ıtriyat mağazaları ile HASAN deposunda ve şubelerinde bulunur. SERT dei CiLT altındaki damarlar içinde kanın hâreketi ayl oluğu yri ka- bil inkârdır. rla K “ EM PERTEV cildi atmakla ora nının pialiğini sini eder, Bu intizamın temini kanın anl ce- velânının o husulü ie ki pk mz Cildin revak ve tara- kan di Ra “KREM ERTEV Cilde ebedi güzelik verir. GRiP - BAŞ - DIŞ ve ROMATIZMA AĞRILARINA KARSI KALE ZAYİ — ies nüfus dan aldığım ve İçinde askerlik mun- melelerim ili kimlik cüzdanımı İRİ)r. Zekâi Muammer! kaybettim; m ii 28- (ÇMAN kisinin hükmi çe döğünil Bakteriyo, Laboral ve idrar muayenesile gebe- Mehmet oğlu Mehmet Rüştü Acan İİ üğin erken teşhisi, Wassermann mamülü, kan grupi tifo, Kiralık Dalyanlar)ğ sıtma balçam arar, kazurat uayeneleri da üre, çeker 2 e a2 vi esalr biyolojik tahlller olta fluorescencemikroskopi (o ve 113, Tel 2081 Mİ Yeni li an EMSALSİZ ORENKLERİLE —DEVİNİZİ KADİFE GÜZELLİĞİNDE TEZYİN EDER rampalarından Balıköy istasyonuna vasati 23 kilometre LERLE yalla verilecek 12000 metreküp maden direğinin e yükle- ve Istasyona taşıma ve Balıköy istasyonundaki st e ari kğ rampasına İstif edilme Pa 2— işlerinde kullanılacak kamyon müteahhit tarafından te- min lecek, Kamyonlara lüzumlu benzin müteahhit tarafından te- min olunacağı gibi isterse bedeli, ga de müessese tarafından imdi fliaiyle temin edilebilecektl e'işi kapalı zarf ei rl ve- ekliler sile Işin tutarını re 7 75 iel; teminat akçelerini teklifle birlikte 2 — Teklifler e kadar kapalı zarf için- de olarak el alani müdürlüğüne ni mukabilinde Mela em Postada vukua gelecek gecikmeler nazarı itibara alınm mürleri genel müdür rlüğü, Epi 9 e irtibat başmemurluğundan, İzm! e” tevzi müessesesinden, Eker v ve A eğ li > larından, — Müessese ihaleyi icrada ser BABİTLUX'ün yağlı boydan üstün ve çok ucuz olduğu, herkes tara-| İhından kolaylıkla sürülebildiği, kullananların tecrübelerile sabittir. T. Cc. Ziraat Bankası İKRAMİYE PLANI | İZAHAT İÇİN. Tel. 40048. Galata, Fermenecller 48 ili casürans —ı Tü Şirketinden: 1 Nisan 1948 tarihinden ii Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İstanbul ve Galata şubeleri gişelerinde Şirketimiz hisse senetlerinin < numaralı kpönlnli makamda beher hisseye safi olarak (40) ku- $ tevzline başlanacağı ilân olunu Hesapları 50 liradan Aşağıdüşmiyenlere bu yıl verilecek ikramiyeler: 4 tana 1,500 liralık 6.000 4 » 500 > 2.000 4 > 250 > 1.000 40 » 100 » 4.000 120 > 50 > 6.000 240 » 20 > 4.800 400 > 10 > 4.000 irsi GÜNLERİ: 18 Şubat, 10 Mayı Temmuz, > Aralık İkramiyeler, a bir yılı 100 liradan aşağı düşmiyenlere © 10 p 200 liradan aşağı KA Mw 13 X 20 500 liradan imi eş azlasile şe enecekti, İKRAMİYE ÇIKMAYAN YERLER İÇİN , 21 Haziran ve 10 Aralıkta ayrıca yapılacak çekilişler: rTde şu ii verilecektir; 2 Tan 500 liralık 1.000 2 > 250 » 500 /40 > 50 > 2.000 80 » 20 > 1.608 > 10 » .000 00 Bu ee de hesaplarındaki paralar bir yıldı e 0 liradan aşağı düşmiyenlere 10 fazlasile ödenecektir. Ticaret ve Sanayi Odası -Psenelik aidatının Mart sonuna kadar ödenmesi hakkında İst anl me 9 Sanayi Odasın 4355 3 üncü maddesi ie “oda aidatının üç ay srmn ei takdirde üç misli alınacağını muta- zammın an pi aldatının başlangıcı 1/1/948 olduğ! 948 akşamına kadar an aidatların 1 üç misli tahsili zaruret ve kat'iy: bırakılmamak Üzere Klamla kapi bütün aidatlarını son 31/3/948 akşam kadar müracaatla ödemeleri lüzumu t ve rica olunur, Kurşun boru alinacai İstanbul r İdaresinde en: telif e Kurşu satın alınacaktır, Şartnamesi levazım sın undan örne KATRAN Tİ EREM Muh boru mi alınabilir ve lime görülebilir. teklilerin ne Dl lerinin de bir teminat be ligi 5 ni 048 pazar! kadar Beyoğlu (8168 bera; mat 12 ye t desi idare e ni arat vermeleri, a date Amerikan UNIMENT SLOAN'S Romalizma ilâcı Piyasamıza gelmiş ve eczane- lere tevzi edilmiştir. D. Deniz yolları ve .limanlsrı mensupları yapın; cemiyeti raaliğinden miyetini rumi heyeti 12 Nisan ani 0D. 5 Yolları ve Limani gü im ve saat 11 de Adiyen top iliEzi GÜNDEM: rastlayan tarihine ire umum müdürlü- kurulu ve RA ler raporlarının okunmı bilânço ve hesâbatının tetkik ve “adikile sö — Yönetim 1947 mall yılının esim ilan Ibrası, 1948 bütçesinin #asdikı, Çeşitli serbest müzakereler. Gezici özel pilot okulu 1 e B sennkanla Gnliüedaki ne aylarında açılacak «Türk Hava Kurumu ezildi Özel Pilo! yi Okullari gazetelerle eli nani İlân üzeri kurum şkanlı- şartları EAGLE salise eden «803 e yakın ini kayıt ve kabul SR fazla ei istemekte olduklarından aşağıdaki tamamlayıdı ma- tam neşrediyo, Oku ie e sayısı göz önünde tutuları veyi nada 23 Nisanda Ankara İle ii 1 mayısta açı- okurlar «800» lira akar yakıt masrafını bir veya dört Mei ödeye e TE yaşından yukarı hangi yaşta olursa olsun, her Türk daşı girel s5 Eğ Dairesi Genel Müdürlüğü «Ankara melidir. A— Kayıt işl için aşağıda gösterilen vesikâlarla T. H. K. ayım - Etimesgut» adresine müracaat edil redek! okula girmek istediğini bildirir bir söy B— e Elik posta pulu ile 6X9 ölçüsünde 6 fotoğraf C — Uçuş parasını kaç taksitte ödeyeceği Ç — Nüfus kâğıdı mir m eslek ve işin! İsteklilere ayrica tafsllâtlı kant ve kabul saran ere Kancalı travers çivisi satın inecek Etibank İstanbul Şubesinden: Bankamız. saci Için muhtelif eb'adda 50.000 Kg çivisi satın alınacaktı Taliplerin en 2/4/948 cuma günü nümunelerile birlikte bankamız ln Müfredatı listeleri her gün sa Banka ihaleyi kısmen veya ba kancalı travers ktar, seç 9 ye kadar tene ki vine e tusuna atma! rvisinden temin İli din yapmamakta ser rbeslitir, (3993)

Bu sayıdan diğer sayfalar: