20 Haziran 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

20 Haziran 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahife 8 ir liraya bir apartıman; Bunu size ancak İstanbul Gazeteciler emiri zengin Eşya piyangosu temin edebilir. Biletler, bütün piyango bâyllerinde, posta şubelerinde ve Zeki Rıza Sporel mağazasiyle Cemiyet merkezinde bulunur. : ajspoue Diyarbakır Vâliliğinden 1 — Diyarbakır merkezinde yaptırılmakta olan Büleymannazif ilk okulu inşaatının ikmali kapalı zarf yolu İle iin konulmuştur. Keşlt van 44443 lira 10 kuruş olup ilk teminat 3393 lira: Eksiltme ihalesi “7/Temmuz/948 e den den üç | sün ir pi g1 RR komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin iile teminat makbuzları ve doğu bölgesi yapı li müdürlüğünden alınmış ehliyet belgesi ve Ticaret Odası kayıt vesikalariyle ye komisyona üracaat etmeleri Jâzımdır. 3 — İstekliler teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline ka- dar komisyon ere ına len Jâzımdır. Posta gecikmeleri kabul edilme: ni için ayarlanmış bulunan salondaki saat arasız olarak dalmi komisyon kaleminde görülebilir. (8580) AKŞAM | iL Ğ. Ziraat Bankası İKRAMİYE PÂLNI sapları 50 liradan hakimin e e verilecek amiyel İstanbul jandarma satınalma kurulu başkanlığından 948 yılı imalâtı için İstanbul jar e imalâthanesince Ihtiyaç senn 555.500 adet küçük renkli şimşir düğme pazarlıkla satın alına- caktır. zarlık 22/6/948 Salı günü s: ri 4 de Ayazpaşadaki J. müfettişlik binası, b kurulumuzda inçe Düğme Anel mesai saatleri içinde her en kurulumuzdan giri iz A - — rlığa konan şimşir İn tahmin» edilen bedeli 4999.50 Jira ik emel zu 37497 ak AMR yi gla alt makbuz- ele gününde pazarlığa iştirakleri. Yükleme ve Nakil işleri yaptırılacak Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürl n len İnebolu sahiline, indirilecek 3700 ton piritin deniz va- a) toplu üğünde İzmibte nakli işleri ayrı veya ola- üredi talaçına yükleme ve yerı yr de eksiltme suretile müteahhi- Sk Si çarşamba günü saat 15 de verilec. 4 tane 1,500 liralık B.000 4 » 500 > 2.000 4 » 250 > 1.000 40 » 100 > 4.000 120 > 50 > 6.000 240 > 20 » 4.B00 400 > 10 » 4.000 kn GÜNLERİ: 16 Şubat, 15, 26 Temmuz, 29 Aralık İkri e em bir yılda 100 liradan aşağı düşmiyenlere W 10 200 liradan asağı düşmiyenlere 9 15 500 lradı in düşmiyenlere 9 20 asile ödenecektir. #AMIDDE ci liN YERLER İÇİN Jazlran ve 10 Aralıkta ayrıca yapılacak imi su imdi verilecektir: 2 Tane 500 lirah 1.000 2 250 500 40 > 50 , 2.000 80 > 20 » 1.600 10 > 1.000 | İ i 100 > | Bu abe de li a bir yılda 100 liradan aşağı d iyenlere | 10 fazlasile ödenecek: eti e 20 Haziran 1948 e ne mak yal li AG LİTE bopleriz in AUTO -LİTE sizi israftan kurtarıi TOTÜRK Taksim, ee zim Cad. 7 TURKIYE iŞ BANKASI Küçük Cari Hesaplar İos Ayetin sin çekilişinin ikramiyeleri! r Ki Sn tekliflerini havi Serie tahmi için 1500 TI. ve e nakil 000 liralık muvakkat teminat Selen / eki nü . 12 ye İsbir İzmitte Müessese Müdürlüğüne el bein li mi İk Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresi İlânlari miz muhaberat servisinden ve İs- tanbulde öl yaam e karında Aralık sokak Aralık handaki bürom. emi ve bime kanununa tabi” KN in Uhaleyi icrada Ül serbesttir. mını Tasfiye h YAPI e yn BANKASI A.Ş. GER etim İrini EGE pm Ele Kurulundan: iyon del m sı olan sermayesinin henüz edilmemiş bulunan. yirmi bin sz Köni Vân lık kısmının da defaten m vi Beyoğlunda, Taksimde, Cu mesine ve bu suretle serm 31 numara- sinin unun Kir eme hale ie u de icrayı ticaret etmiş sini 10 uncu madde- > a Ege sia Şirke- sine ee san tarih ve 5/9İĞ ti Z. Rapaport v Irması sayılı olurumda uzca karar ba GE 19/3/48 verilmiş ikiyi işbu ilân | tarihinde şirketin feshile tasfi- tarihinden itibaren otuz gün İçinde|jğ yesine adaş verilmiş ve keyfi- ortaklarımızın selerine © isabet) gi yet Sicili Ticaret Gazetesinin eden miktarları Bankamızın İstan- n 1948 günlü ve 3098 sa- yılı nüshasile tescil ve flân o- Tunmuştur, Ticaret kanununun 445 incel maddesine tevfikan, şirket dâ- Yirlerinin, alacaklarını kaydet- rmek üzere, nihayet ene si her gün, saat 83 8,30 ve 12,30 dan Di ale rinde, Galata'da, eneciler- de, is Han, la ayukat R. Danfel Behar yazıha- nesinde, tasfiye ma — Tesis izli 1863 Sermayesi Resmi —— ci mk Devlet Demiryolları H. Komisyonun! 1 — Nümuneleri Nr ma ie 0 000) adet ari ve küçük madeni Resmi Elbise düğmesi açık eksiltme İle satın alı- nacaktır, 2 bedeli 14910 lira olup muvakkat teminatı 1118 lira li kuruştur. una alt şartname komisyonda parasız olarak dağıtıl- a'da Tasarruf Evleri Mahallesinde bahçe 1 EV içide yi katl ve bodrumlu, 6 oda, 2 sofa, ve- alkonlar, tam konforlu.) 1 Ard (İstanbul'da Suadiye'de) 1 X 5000 Liralık 14 X 200Liralık 1X2000 » 25X » 2X1000 » 25X 50 -» 5X 500 » 150X 20 » Bankamızdaki hesabında en az 100 lirası olanlar Ci çe katılacaklardır. Her 500 Lira için ayrı bir kura sizler de | Henüz bankamızda hesap açtırmamış olanlar, talihinizi deneyiniz! 25/Haziran/1948 Cuma günü saat 16 da Hay dai a Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma komisyo- a nl cağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmaları (9990) Ankara Belediye Baskanlığındanı: — Belediyemiz taşından satın alınan F, marka (8) inmeli İsviçreren Ankara İstasyonuna kadar AN işi kapalı e usu- Wiyi Mi Ge Bi n bedeli (48,000) kırk sekiz bin liradır, ei teminatı (3.600) lira olup otobüs idaresi veznesine ii. 4—Bu işin (halesi 25/6/948 cuma günü saat 16 da Belediye nasında encümende yapılacaktır. 5 — İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 inci uygun şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale den bir saat evveline kadar alli vererek mukabilinde makbuz maları şarttır, Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez, — Bu işe ait şartname ve diğer kâğıtlar Tutanak ve Muamelât Mü- Eği kaleminde her gün görülebilir, — İhaleye katılacak şirketlerin 2490 sayılı kanunun $ üncü mad- desi Yi dairesinde hareket eylemeleri lâzımdır, (71967 bi- maddesi saa SAP TARİ DOLLAR ET LE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ARANIYO İ| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ « 7 li .,“. d Erzurum “aliliğinden: şehri içme su şebekesinden bir kısmının tesis ve nın api kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. bu işin keşif bedeli (88461> seksen sekiz bin dörtyüz altmış bir inşası- esi ipleri pazartesi LE saat 16 da İl makamında te onda : sözleşme projesi, e şartı Bayındırlık işleri genel şartnamesi, hususi ve fe: name, iii "şebekesi a i, keşif ve vahidi flat cetvelleri, eksilt- nni şart boru dö- şenmesi işlerine alt fenni şartname su İşleri şartlaşmalarına alt genel hükümler cedvelidir. 4 — İstekliler bu münakasa evrakını özel muhasebe ve Bayındırlık yi okuyabilirler. ;eklilerin iz işe pi için Ihale EL üç gün evvel ti e ekçe İle müracaat ederek ehliyet vesikası alma ları ve «5673» beş bi il aziz li üç rh e mat e ğına dalr makbuz 2d mektul caret in kayıtlı olduğuna Dahi il nr ha: e AR oz mektubunu ofhaje saa! alı makbuzlar Ki e lin “ başkanlığına vermeleri ve u İşe benzer 40 bin i Gi ba ettiğine ii vesalk Ibraz etine,” ve yuka ellE çün e b ye e ettiğine dair imza etmeleri Jâzımı na alt zarfın postada yokuş Mn Biğiğ” SİMAY ân olunur. mi eker Salışları i ı i Le 10.000.000 İngiliz kirası. Ğİ Reina n çi anpiya müğpillagik sçub0s Hususi Erkek Lisesi Müdürlüğünden rkezl ia Galata vi Mağam 31/21918 sayılı ikamet Yalnız okulumuzda 'ders m üzere Lise için tecrübeli icn ie tezkerem yangında yanmıştır. Yeni. (| Edebiyat öğretmeni aranmaktadır. Verilen ücret mi kıdemi- Türkiyenin di ia sihi aladağ dan eskisinin hükınü|fğ n© göre tesbit edilir. İsteklerin yi menşe ve hal tercümeleri Paha Mami Ula nala seste caddesi | İle müdürlüğümüze başvurmaları, Daha fazla bilgi edinmek isteyen- A | EEE ET | een eek al oi via JS No, da gere rin müracaatlatında die verilir. an ve Filistinde D evlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel beli Dr. Zekâi Muammer Ni — ; ve iavya, Rumanya ve İNÇ üdürlüğünden: Bur Dz Pişiileri vakdir. le - adet beyaz yüz adil pazarlıkla satın - an del le 2U/U/848 Perşembe günü saat 15 de e e Tü rkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. İstanbul Bürosunda! Görülen ihtiya m 1 Aaa al e şeker satış ve teslimleri- büromuzla Çırağandaki de- alâkalılar ve sayın müşte- rilerimize ilân olunur. Her türlü banka am0l1, kan grupları | tifo ş değeri 9525 ira eçiei iie de 1428 lira 75 k . sıtma balgam eke kazurat ruştur. muzmeleleri yapar. muayeneleri üre | şekel 4 — İsteklilerin eksiltmeden önce komisyondan elacakları bir yazı ile AY sas, — Sm vesair biyolojik imz izle güvenme paralarını vezneye yatırmaları ve belirli gün saatte şartna- ve fluorescencemikroskop! e yazılı e ve makbuzlarile komisyonda bulunmaları, Çok müsalt falz şartlarile ta- taze aşılar yapılır. — Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. (8268) sarruf ve mevduat hesapları Bb Mi Sam! Lâbors- açılır. Ş tuvarı No 113 Tel 20981 Tasarruf hesapları için üç a; da bir ikramiye keşldeler yapılır, Daha fazla malümat almak işin Ormanlı, Bankası deliler ac3at edilmelidir. İ Teorüheli Bayam de: muzu ile Posta ire malar LALA Göz Makam Dr. Cemil Gör Hastalarını pazardan Sa her gün saat 15 ten 18 e kadar kabul eder. Cağaloğlu e Çelik saçtan arşiv dolapları yaptırılacak İller ia nkasından miz ni nası bodrum katında tesls olunacak harita ve düsya ei e) il ye usulü #le: 8 a Sa b) ei Me 805 LR ebadında pi üzere içleri raflı ve bölmeli ve İkişer kanat halinde açılır kapıları bunun tekmil aksamı saçtan yapılmış ei iv Klanlar api acnk sak işleri pılse ENAM bankamız Teknik İşler Müdürlüğü sapı özrün alın, — İsteklilerin bile, tekin dr km Ya rastlayan Perşemb: natlarile o birlikte ii ar a ei bu kabil işlere ait belgele- Osman Şerafeddin Apt. No. 5. rini tekliflerine Hakaikaları Si 4 — Banka teklifler in terelh yapmakta tamamen serbesttl£ (8680) APP Ofisinden Çub nan takriben boş elnke da 500 Bi anla yani yağ a e oda b r halinde veya toptan 23/6/948 günü ul Şubesinde açık arttırma ile sat kt Tenekelerin 44 sayılı sirküler hükümleri dairesinde kullanılması alıcı tarafından taahhüt edilecektir Mallar, her gün çalışma saatleri içinde Çubuklu depomuzda görüle- r. Arttırmaya katılanların 500 Ilralık teminat e lâzımdır. Ofis satışta serbesttir. (63 E>xuçdk SANAR İş bala istiyenler; işçi Karia eek, arsa, eşya alıp satmak arzusunda olanlar için 25000 adet kullanılmış zehirli teslim şartile e Ofisimizin İstan- E > En verimli ve en ucuz vasıtadır ea” Doğrudan doğruya «AKŞAM, ilân Ke müracaat A n: 206R1

Bu sayıdan diğer sayfalar: