26 Temmuz 1948 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8

26 Temmuz 1948 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g— 'Bahife 8 > mahsus pe —— belki de ilk emir nen soğuk hava Fakat bunların ne tikbali meali. olursa, kime baş > km kayi pa Parasını dell vird. i ne de Xi ilimiz caksınız?... ile ale şayan reyân sarfı emsalinden Ms daha idare çalışması rüni meli m. olan. FRIGID; sizi lie zaman yarı yolda by. dolabı FUGİDANI değildir. Hakiki FRIGIDAJRE ancak FRİGIDAJ markasını tasıyanıdır. Bugünün v yarının külfeti elabilir.) Emin bir soğuk hava dolabı isteyen IGIDAİ işte ve HAMİ 28 Temmuz 1948 Hellenic e Limited New - — e seriye Yorkl mmüza doğru Sapan “ ağ doğru 8 doğru Için eşya ve Ge e edecek- in, Galata, için yolcu ve eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Umumi A: centası: CONST e ei YI —““Denizyollarından * almiş” ui kaybettim. Yet isini yok: sikin hükmü Üz Paşabahçe Gümüşsuyu Vİ Yaşar Kaygı Sicil'No; 8363 e e “MEVDUAT IZA “s4 faiz vermektedir. İstteptokok, nk mii mokok; ve yaptığı çıba Mi eld hastaliklarna | Ea ii te sirli taze aşıdır. UN, KEPEK SATIŞI Fabrikamız serbes piyasadan Tl zihanesinde yapılmakta olduğun- Seyahat “aolayısile eönebi diplo-'İ| dan — hariçteki “ müşterilerimizin lite mobilyalari sathak- ilmik veya, "eülgen tıkları Müracaat 28 Pa: den Mİİ sina: ekti 28 Tenhuza Çarşamba “gününe İİ maktadır. Mila Sili LO amaf Mumhane Un Fabrikası i ir Gan Ezinelt İngilterenin meşhur pm T.C. Smm et SON LİMİTED Otomatik “Pedal Makinesi ve hadwick en fabrikasının İmal etti BAYRAMLI Koma Ucuz Amerikan Ayakkabıları Kadın -ayakkabıları em Erkek » ASTAŞ MEZE. AA Yenicami, Sultanhamam, İstanbul MNEMEMKMMMMMNE Satılık Deniz Motörü 50 beygir kuvvetinde makine ile müteharik 50 ve 60 tonluk iki motör satılıktır. İsteyenlerin Galatada Kara Mustafa oenaddesi 63 numarada Niyazi Tomba'ya müra:aatları. Bayındırlık Bakanlığı İzmir Su İşleri 20 nı be Müdür! Tiğindeni — 49,50434) lira keşif tutarlı, Kiraz ilçe merkezi önünde, Küçük Menderes zmn Kanda tahkimatı Inşaat işi 20/7/948 tarihinde palı.zarfla eksiltmesine hiçbir istekli çıkmadığından bir ay İçinde iş kamışı tr, .2 — İstekli işe alt proje, keşif ve şartlaşmaları, Ankarada Su işleri BldğiMi ee Bayındırlık Dy İzmirde Su iş leri 20. şube müdürlüğünde he: 3 — Pazarlığa bilmek için ker. ri) a (83) kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu an diğer bir işi mi vaftakıyetle başardığı veya idare çe adetini “pi yarar, Valilik saatleri içinde İzmir - Karantina 189. sokakta — emiş 20. nel şube mad 1

siltme komisyonuna, aları" il 'Devlet Denizyollari ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İlânlari — İdaremiz iy m (22). kalem minhtelif elektrik ölçü âlet pazarlıkla satn ahıhaci lük e en Semen kl yapı çakal der irsi İp lira, geçlel güvenmesi de Avrupa, “Birleşik” A mühim şehirleri ile gir. Aksi köne 4'de PAA'nın devri 'v Şam' raşi' .merika nubi Amerika'nın en on seri İl Ba Maine eri, hr geeğie z kek Rİ en ufak arzını e ii er - Fazla malümat için, ağ Acentehize veya Pas American Beyoğlu © Galatasaray - Yaniçarşı No. 20 Telefon : 41219 - 40 Pnduman ; get z Horn Ans e ğı Kese Kâğıt Prikineleri e SE ve resi ON J: DELLA TOLLA e et ”M. LAZAROVICH miko Han No. 15/16 (Tek 41165) — 1949 Ders iye yazılı kayıt ve kabul şartlarından fazla bi Saat 9 İle 17 arasında aşağıdaki adrese yazı ile caat edebilirler, esi KABUL ŞARTLARI: pa KIZILAY HEMŞİRE OKULU e lı için öğrenci kayıt ve kabulüne başlanınıştır vii edinmek istiyer a. şahsen mi sel —1ı6 rm küçük 25 yaşından büyük ol 3 — Tam sıhhatte olduğunu birbir Beyeti simi er ie belirt mek, 4-— En az orta okul mezumu olmak; MÜRACAAT A ADRESİ: Kızılay isme Okulu DE ilseki Caddesi, Aksaray İsta: Yükleme - boşaltma yaptırılacak Toprak Mahsülleri Ofisi Samsun Bölge > üdürlüğünden:. n İşletmesine gelcek yem rada diğet maher sike: ud öl ait e ddelerin bir yıl müd- le Yük a İşleri a salma Pele 2 — Eksiltme 12/1 /i0A8 tarihine raslı şembe günü saat 17 a. pa Bölge Hdtriğ binasında teşek veri yaa ek hususi komisyon le yapılacaktır. ve — İstekli kimselerin eksiltme saatinden bir saat önceye kadar pie laşmada yazılı belgeleri eksiltme komisyonuta vermeleri ve geçlei temi nat akçesi İğ 5000 lirayı İşletme veznesine makbuz mukabilinde Sin rr e üit şartlaşma ve sözleşmi ikar nr İstanbul, ha ve yeri Bige ek mizden 8 Jira mukabilinde temin edilebilir, ( Bayındırlık Bakanlığından © «Sahası 920 hektar olan “ :an şehrinin nirengi ve poligon şebekele- Finin tesisl ve 150 hektarlık meskün sahanın haritasının yeniden yaptır” ması İşi açık eksiltme zail silin ai konulmuştur. . İşin keşif bedeli çe ven e me 18/8/1043 cuma günü saat li:de eli Bakanlığı Yapi lanmış edilmiy yn Mein mal bede- inin * 16 aleplini yö mn ik ai ları m tekliler, eksiltmeden önce ME inal bir yazı ile belirli gün ve saatte ve makbuzlariyle a çimi vid her gün Komisyondan parasız olarak alınabilir. inin ne sun p ra ğer “ei eri, zikr, beki güvenme paralarını idare vezheyine belge risame b azılı Türk Hava Kurumundan Türk Hava Kurumunun lapa. e ve zekât kendisiyle a Çocuk Esirgöme Kurumlârı ara; paylaşılmaktadır. ve yi Yavan da ay ve ina pan Eksiltme pm Dane em İm k için ist Va ade A a Yu sekin dör) ira geçe teni vermeleri; v 4 e kadar yazı İle er a Bakanlığıni yeterlik belgesi almaları lâzım: e Yapı ve İmar İşleri lm Görüledi 2 — 10/8/1948 günü saat 1 müracaat gişe bu Iş için ç Eksilimeye alt kâğıtlar

Aynı gün çıkan diğer gazeteler