29 Temmuz 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

29 Temmuz 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e n — Bahileğ — pa En makbul ve hoşa gidecek bayram hediyesi iğne, Küp, Smeg yüzük En. vi Ta leri bayram mü- bul Şeri ğe bi üzmek ret Kaniş Fiyatlarımı- İNGER 29 Temmuz 1948” ASAN ZEYTİNYAĞI ile yapılmış her salata veya mayoföz ga; ZEYTİNYAĞI e İN ko- laydır. Kat'iyen dokunmaz. Temizliği ve saflığı dolayısiyle Era Rİ ciger, böbrek — hasi ere İçilmesi" şayanı tavsiyedir. HASAN Deposu" Şübeleriyle büyük bakkaliyelerde bulunur. nefis ve Leş Bi eni ; ahçivan. araniyor sızı 4 bir bir başa iş vardir. ulak Galata, Voyvoda cad. Boz- İmmamunıza kürt Han 3. cü kat No, 25 - 26. Tel: 41845. DÖŞENMİŞ Moda Deniz Kübünlen; tos 1948 pazar günü olarak tesbit etmiştir. Bu edecek yat sahiplerinin deniz komitemize Müdi müracaatları rica olunur. üriyeti D.Denizyollarıve Limanları Mersup- ları Yardım Cemiyeti Reisliğinden: ın tezyidini teminen esas ni- aldatır zamı G fıkrasının icabı veçhile tadiline karar verdi. yenii öde olunur; * İstanbul indi yeiirzieğiş ret ayiran 50 irri m e tesbit edilen akaryakıt fat- iğ belediye: resminin. Mlyesile bu ftatlerin e olduğu son şel gar Keyiiyet sayın halka ve ile Hân olunur, (11269) Perakende kilosu Kilosu İtresi Gaz 2550 kuruş 28.00 kuruş 2235 Kr, Benzin — «20 » 05 >» Motorin — > ye 2 EV ans parıl EV EŞYASI Kartal Çimento Fabrikasından Çimento alacak olan sayın müşterilerimizin dikkat nazarına | — 1/4/1948 akşamına kadar fabrikai sipariş vererek ordinolarını almış olan sayın müşterilerimi- çimentolarını, ordinolarında evvelce Bs ilen zen 5 en e li GÜN EVVEL, ve — 2/4/1948 sabahından bugüne kâdar sipariş vere rında, yazılı teslim tarihinden) BİR AY EVVEL, . 'ikamıza müracastlâ çimentolarını alabilecekleri #aygılarımızla” bildiriMr. Anadolu Çimentoları T.A.Ş. Biz İkrâmiyelerinden istifade için *İ,4 Falze tâbi Enaz 100 Liralık Bir, Küçük Cari Hesap açtırınız. “ YENİ “ ni LLET .. Milletin 129 uncu “sayısı çeşiti yazılarla! ürt N o G Mi snr a ğ YAPHYRİOS'UN İSAGOJİ'Sİ 2 VA| X ve ir b li e felsefesine, 1s- Ss İlam lesir alel e a mam ği hava yn m Gk ilmini için İfsagoği'si Ankara Üniversitesi D. 7. C. Fa-| temiz evsafta olmaklı ei him ye İmer eli deği Peyami Hinandi Ragip Atademir tarafından dnbize dinl. ve “ Başina' bide mağ ilpin-| # MAKoL . e rna “ve. öğretimine çalt görüşlerini dntiva| Misir çarşısı içi No, 64 Dert Deniryoları Gere Müztürlüğünder; - Bursa demiryol işletmesinde 9 Ağustos 1948 tarihinden e vii e yük nakliyatına son verileceği ilân olunur. SPA Elektrojen gurubu alınacak İstanbul re Okulu Satınalma Komisyonundan: o m b zey ye ki satın 9000 Hira, geçici kai 1495 liradır. 30.8.948 cuma günü saat U de yüksek. Ni ni okullar amme Şartname ir; gizli gün görülebili; Eksilimeye siler gerekli Vesikaları ibrazı ssöölmüldi İstekliler: bir mi Lİ teklif mektuplarını mez- kür 5 komisyona (11249) eden bir etdd konularak bir şekilde | eler Ankara | hayla 51 Konya) dan olunat yiğen iddi ii KAYIP — Çatalaca ni ire- ldığım ve İçinde askeri Müamelem mevcut nüfüs kâğıdımı kaybettim, hükmü yoktur. Çatalcatı ın Ovâyenice K, “deh İsmail İpek Kutu işl işÇi KIZLARA ihti iyaç Val Müracaat; sike vap Anbar yanında No. 7 yı m sm hastaneler, yem içim: Şişeyi ADAN KOLAY Bir kilosu bir yz İİ güzelliğinde tezyin eder. © Boyacılağtsin “dikkatle “ SABİTLUX marikasinı isteyiniz. ESNAF HASTANESİ Ğ Yararına hazırlanan Büyük ve Zengin eşya piyangosunün “beklenen biletleri satışa çı- dı. Malâtya lisesine nakletmiştim. Bu sırada Malatya lisesinde yan; ZAYİ ŞAHADETNAME — sene- sihde Vefa lisesi 5 inel “siifindan gın ol- Almak ve satmak e inle Sineması karşısındaki hastahanesinde 10.000, BİR BİLET BİR LİRA irin alacağımı ilân te Maruken alınacak Maliye Bakanlığından Depo Atelyesi yan Min zaşik elin De a06öğ ül iki renk ma- aba 480 lira >geçlci teminat #le birlikte 10 Ağustos 1948 salı günü e eğ Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposun- da hazır iel Fük ortaokulundan, aldığım 7/10/940 oi ve 57: sayılı. şahadetnamem za- Imuştur. Zayi şahağdetnamemin ederim. Vefa lisesi 5 inci sınıfında ok 1269'No. li Şahabeddin Özer Yenicami ve vü inn Türkiyenin b: se era m Marsliya, “ ve Mar, İran me Satılık Otomobil İş İse den! a satılık- ma tak, Filistinda Kıri feten İstanbul Jandarma Satmalaa Komisyonundan. İstanbul Maçkada Jandarma Er Okul Ala) evsat ve ar rsi tın almacaktır. Pazarlık ae 948 Taksim Ayı daki “komisyonumüzda yapn. line a eni gün-ve eaafte komisyonumuzda bulunmaları. 41172) Matmarâ Bölgesi Liman ve Deniz İşleri De leaiiaden Kumaşı idareden “verilmek Kırklareli Sulh Hukuk Yargıçlığın- dan: ye klareli maliyesine İza vekili avukat Nadide Miras ta- an Doğu: mahallesi “Tirnova. Her türlü banka mddesl No. 54 de miihendis Kâmil öleli Yü ikame eylediği alacak muamı bil dâvasının - yapılmakta olan yargıla- diğisişe Un Alınacak Hani Çor müsait falz şartlarile ta- Dâvalı namına vetiye- sarruf ve mevduat hesapları Etibank İstanbul. İlm me lem m m trapezoldal ve. balata; kayışlar! a masa m me pimak dante mükklailzn BATUM. tainine endat 1108) Ereğli Kömürleri işletmesi Ki eme Genel dökibreaş nden Dara Sİ mm re > Sapma Ereğli Kömürleri İşletmesi, Ticaret Grupu.Müdürlü- Kir ünden, Ankara'da: Eti Bank Genel Müdürlüğünden, Osmanlı ne müracaat edilmelidir. unması veya bir vekil i kendisini çettirmediği takdirde İstanbul'da; BU Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğünden se m ilime * 16- Ağustos 1948. PAZARTESİ a t 16 hr ilân olunur. (41198) Eksiltme günü saat ia yapılaca- >. pop. e A Onur #ıhdan teminatları “havi zarfların en geç eksiltme günü saati » diğer malze! paltonun imali pes eksiltmeye kohulmuş- — “ mz elbise 38. adet. hee ir 1560, lira geçici teminatı 117 liradır. Şartnamesi Miünüğümi gün. görülebili, ir. klile, de mi yapılacağı 13 Ağustos 12 de al 'da, Müdür! ye bin asında ele yeni mi racaatları, (11236) mahkel Kontratti bin N , Ufak bir:memur aranıyor Ulak hizmet görmek üzere bir kız çocuk dağ ağa Diş Deposu Mehihet İbrahim Berkmem'$ öğleye kadar Yeni Postane cad. Mercanof Han DKK ARAR 5 En verimli, en ucuz ilân vasitasıdır. DAİ” “AKŞAM, ilân servisine müracaat, Telefon: 20681. mi ie 4 üncü pimi Mi idare- sinde bulunan 350 ton hâcmi istia- 1 lâzımdır, 18 nispetinde te” sineme istiyecekleri bedelin mi ik belik vuku bül: Ortaköy m geciilek nazarı itibara alınmaz. Far İdaresi mi dilediğine kismen veya tâmamen yapıp yapmamakta serbesttir; (11076) — işçi alınacaktır T.T. Fabrikasından: Birinel — ği Kaynakçısı Sıva ve badana işlerini de başarbilen arcı (Dajmi) müs Yukarıda yazılı un işçi alınacaktır. » İşçilerin askerliğini yapmı . “Taliplerin Sirkeci Salkımsöğüt P, 7, 7, Fabrikası K 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: