12 Aralık 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

12 Aralık 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ya Aralik 1045 YULARİNU »» YULAF EEMESİ Büyük anne, ti i Ni g y Yy y : ları enerjilerini temin ve bünyelerini takviyeye mecbur olduğumuzu unutmamalıyız. <APA MARKA Tesis tarihi 1915 Soğuk ve rutubetli havalarda KININL tanbul Suan Hemen Mendi Ber Sirkesi Hamidiye Ecddes Ne: 16 948/367 aa Emire. Sultanahmet Akbı- “ALMAYI UNUTMAYINIZ ee İlanen te ir, Baş, diş, romatizma, adale ve sinir ağrılarını keser EE 0 barak 0 Nezle ve gripin başlangıcında önüne geçer. a. gen yedindi hukuk yar-| gi a . j buliyeti hasebiyle bIlA tebliğ iade 8- Gi TR j P i AT dilmesine ve bu bâbtakl talebe binâen bliğat devam edile di Dört saat ara ile günde 3 kaşe alınabilir. e sa siker ren on gün olduğumu mübeyyin di va arsuhali ve. davetiyenin ani . 3 makamına kâlm İ Tekel Genel Müdürlüğü ilânları | e Malzeme Alım Şubesinden A m Gktenma, İhale Burdur 34 üncü topçu alay komu- Cinsi Miktarı parası Taribi günü Saati (O (tanı muavinliğinden emekli m a m — im $ e er — JE. Asım'ın hâlen nerede oturduğunu Şipik iplik “Gy Ene İ 11240 lira 2112945. Bal 1045 . İkendisimin veya bilenlerin aşağıdaki Bülyen minyum «nâmı hesaba» 800» 112805». 3112948 Ta; 1030 » | adresime pdlrmelerini rca rica. gerim. | Tonga ipi “00 8400.— < > 2112948 .; ŞE kis Pirin, ün 5 Takriben 140 kilşede . , Kızıltoprak Feneryolu kasabı Ee - 7 88890 Cma 1000 | 3112948 , 1148 Çelik damga ve grave işi ” Mecmiuu takriben 2984 5 Si idi ro islak i . Dr. Zekâi Muammer — Yukünde oins ve mikdarı yazılı malzeme pazarlıkla ınacakt 'TUNÇMAN — Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kaker ya sleek Malzeme Alım şubesindeki Bakteriyoloji “Lâboratuarı komisyonda yapılacaktır. Kan ve idrar ei! gebe- siz ame ve nümi A e hum miygelke 45 riya — İsteklilerin belirif li Ye süatte himlarında gösterilen ei pararları ve kanun! yesaikle birlikte fiğ tesi an ül meir komisyona müracaatları ân olun: min ray yam e mn biyolojik tahliller, Ür ve (19152) i mikroskopi ve aşılar yi Salik çam tomruk yapılır. Divanyolu İhsan Sami LAbora- İl tanrı Ko. 113. Tek 20981. Devlet Orman ne Burdur İşletme | remeşemaemea. Müd ezim gesi i Ahmet Akkoyunlu Taksim. za ralmbane Palas 1 — İşletmemize bağlı ii iliğinin Gerce orman anlaş anlarında mevcuf ii Kiş eski emval ve e AVİZE VAR DAVZEİK VAR küşurmuz avizeleri yalnız — ve “ Sİ E an iç Pek yakında say menzil ayl grip te beye çed teşhir edeceğiz. iyaret etmeden mübayaada ami nız menfatiniz icabıdır. ŞiMŞE K Mağazası Voyvoda caddesi tk çin Türkiye Zirai Donatim Kurumu | - ürl DE yapılacak Umum Müdürlüğünden: Bn m al bam DE mi g6 ğa Iştirak etmek için tatli günleri a bariş her ii adi tin oni ekilir, Evvelce Ankara'da, Uh eb gazetelerinin 21, 24, tarihli nüshalarında, İanbnlda Eürriyet, Tasvir ve aşi ein Miktarı İstanbul Jandarma satın- alma kurulu başkanlığından Cinsi O— İhale şekli Eksiltme tarihi $ — Şartname orman genel riley ri orman başmü ri inde, Ankara merkez işletm, irman şefliğinde, ve 24, 29, 28/11/048 tarihli nüchalarında vı de o Yeni Asır gazetesinin ya Denizli, Eğridir, Burdur ele ye ii si adürlüklerinde" | 33, 35, 20/11/9048 tarihi da neşredilen Marşal Yardım sela bili Sili Dm traktörlerle Dasterlere ait teknik şartna- 1— İsen muayyen gün ve sante kadar teminatlarını yatırmış | mâde bazı . Yeni Kkurumümuz urdur orman İşletmesi müdürlüğünde toplanacak (komisyons | merkezi ile an ve ii Depo Müdürlükler İigür müracaatları İlân olunur, 18816 | firmaların buna göre teklif Yermeleri ve teki dağitim 10 çün uzat. dağı in r. 0) Plâng| 100 kil dikiş ipliği (o pazarlıkla 14-13-0489 Si ai 4. İstanbul hara il Mtiyacı için yukarıda cins en bi m ala olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: