15 Mart 1949 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7

15 Mart 1949 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 ? " 16 Mart 1949 AKŞAM Sahife 7 'ocuklara faydı ANNEMİN MASALLARI e çocuk yazarı (Maud Lindssay) dan alld Yaşaroğlu. Tanesi 80 Kr. İst, Istanbulda Levent Mahallesi inşaat Eksiltmesi Türkiye Emlâk Kredi Bankası alı kitap dilimize Ke 'Nalme Ankara Cad. No, 5 inci ilkokul mezunları gim. Onların yanına çıkacağım. Mi- safirler varsa ellerini ezen on- a kahveler, Umonatala; zi? sahifede) — Yoksa büyüy profesör mü iu diye sordum. ini ele: — Hayır, ben vali olmak İstiyorum.| Val ) olacaksınız? Bu aklımıza | — Hepsi bu kadar m? sereden gali v Vali ne İş yapar bili- ü yor musunu y — Tabii ulyoram Okullar aştırır, | sul ot sokakları aydınla- çalışmayan me-)d faklı aki yoksulları Dansın, alacak. murinra in zir, irlere bakar. Bayramlarda herkes onun önünden) Yine 3/A dan Nu urun Kut da a geçer. ie ve çalışkan bir valiyi ber azim. Ayni sınıftan e da (Istikbal hakkında büyük pi İ a li ol güzel resim yaptığı sin np ar olmal 1 olan denizlerden Ri istiyor. Düşün ie leri yk ta Taşlı, için paraya ihtiyacı olduğundan O da zengin olm Bu kazançlı mesleği eid Kayi alla bir kurum aağik özledik. m Dİ li bir bina resmi (proje- rumun adı Nurgun Kut 0- si) yapınca 7-8 bin lira alıyorlarmış. me oki az para kazanan- Ren de rai ve zengin olacağım.)lara a Iş ve yemek (vereceğim. — Bu paraları ne yapacaksınız? ra diler çok gi kazanacaklar, — Evler api, ai ia mesut olacakla! cak ye açacağım. Bir de — Bu tari neden kendi ismini- bilim zl yi — Ve et on: im kalır, Öğret- — Bazpzi babamı köşede men Gb ii kani suyunu ri Onlara an tal rakulak adlı bir çoban bulmuş. Oturdukları yerde ziller ol hiz at meter: «efendim, De ii O ölel i ıldu. Fak: İ Karakulak ismi hâla herkesin ağzın- ve İstediklerini geti-|da. İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul sane! Mo pa a İstanbulda, Mecldiyeköyü olvarında, Şişli - ir yolu Ki anak mevkinde, Tiyent çiftliği denilen sahada, | Fulacak olan takriben 1500 evlik Levent mahallesinin birinci kısmını te Hastanesi Baştabipliğinden: rn 1 b Br ve mlm em mi ep inşaat kapalı zarf usuliyle ve toplan götürü anahtar verili 2 En K Sü Si m Kine Tutaii ele! tama dmrihlöh şartnamesi mucibince el imeye konul! Ir, Eksiltme 14 Nisan 1949 tarihine rastlayan pefşembe günü saat 16 da, va MANN e gi bi e inal Ankarada Türkiye Emlâk Bankası Genel Müdürlüğü binasında yapılacak» ekiş Mi a an tar. Ekslitmeye LE için vi 200,000 — iki yüz bin Hiralık mus Sndeyağı 600 - 900 890-620 8580 418,50 ina ve 1939 senesi eylülünden evvel girişilmiş teah- ak e İY ME hütlerde, bir #ahiiel vü EMİ beş yüz bin lira, bu tarihten son ima one sn Bil GER idi raki teahhütlerde ise; bir teahhütte en az 1,500,000 — bir milyon beş e lde 0) Sö ii m a Hin Kin bedelinde bu eksiltmenin mevzuunu teşkil eden inşaat ayarında beri dudu HASBİ 1080 döl a İnşaatını başarmış olduklarına dair resmi si r şol Kuru sebze 1500 * “2500 40-65 1625 Wi 38 daki alar” eksilme Sari lierLiem “gep Değ gun Kağar a ui amy > Li ii 2m ai bankamız Genel müdürlüğüne bir yazı İle tevdi ederek slime girme- Ge iha mai | ig ye mahsus ehliyet vesikası almış bulunmaları oğz 300.1: *s00” | İN 100 A Heine oğrakını ihtiva Sedan dosya 2ley(:. İl sil mia lk Bülğür 300: 600 68-86 135 1438 kabilinde b a İstanbul şubesinden veya Ankarada Genel Müdürlük Şehriye 300 500 60 300 22,50 inşaat servisinden tedarik lebilir. Beyaz yl 400 © 750 160-116 131260 9844 İsteklilerin b mektuplarını, sair eksiltme evrakını imza ederek te- JAN ya yi m minat ve ya birlikte bir kapalı zarf içinde 14 Nisan v ii iri 500 3000 — 2040 200 675 tlayan perşembe günü mat ise Ey bankamız genel müdürlü- 1 — Hastanemizin se ii erzak ihtiyacı açık eksiltmeye önümü Hünel kürmiş vyü gönül EE Gin 2 kalem ayrı eksiltme mevzuu ip istekliler bunların bir stada Si geci e aleni Mk itirazda ve bir hak tale» muhasebesine yatırarak gerekli dır, 4 — Şartnamesi her gün saat 9-17 5 — Taahhüdünü ifa etmiyen müteahhidin teminatı kaydedilir, .— İhalenin yapılıp yapılmamâsında komisyon serbesttir. al Banka en müsalt teklifi yapan istekliye inşaatı ihale edip etmemek hususunda tamamen serbestir, Etibank Istanbul Şubesinden Muhtelif ebadda demir saç, demir lâma, T, 1, U.ve köşebend demiri sa- tan alınacaki de “Nişanta- tel belgelerile komisyona acan arasında hastanede görülebilir. kuruma irat Bu husustaki şartname satınalma servisinden temin edilebilir. (3156) 3082 diye k recekler. Ben de işimden eve gelece- Sadeddin GÖKÇEPINAR ALTIN OK benim hayatımı kurtar- bin onun e oka dikelE dar Bu da ere belki seniu İşi- Ye ME DI KAL İL mila gene e ea kik ederi SİM, Yiyen zelik ettik evlâdım, dedi. Mal yelkeni ile yolumuza devam yanı seninle ko- * iye istemi; Av mevsimi bitmek üzereydi. Pe İki kalmak üzere nehrin İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: ear kilosuna (66). kuruş flat mart palı ye usulüyle Mhalesi — İk teminatı KE ra Şartnamesi her gün (Kurulum. uma günü yea — te Taksim Ayaspaşadaki Kurulumuzda. ka- Anonim Ortaklığından a e senelik adi wnüml heyet toplantısı 30 Mart 949 çar- 14 de ipi Merkezinde A mi olunan gün — sa site sayın hissedarların “ortaklık merk: hazır bulunmaları ve t0p- lanti gününden bir hafta evvel malik bensiz hisse Büz! Ortaklığa ibraz ve tevd! ederek &nhullye varakaları almaları rica clu- tahmin edilen 20 ton bulgur 201) gürel İstekliler! in eksil saatir den bir saat evveline kadar Me b pelin Je dr RUZNAME larını. Kurulumuzda ME Ee dal 1 — Yönetim; Denetçi raj 2 Ardiye A Ni kemi İstanbul sutınalma ve nakliyat Boğaziçinin Ki Ml büyük sahili olan Kurgune Gi müze mürae: hacimde m; 800 metre Yarelik Ea sahasına mtiyağ alata Per caddesinde Sümerbank binasında bulunan pr 2 — 948 bilânçosu e | dr ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki 3 — Yönetim kurulu ve denetçinin ibraları, Mitae çikvaşvili ve ortakları Eshama münkasem komandit şirketindan: Şirketimizin di umumi toplantısı 31 Mart 1919 perşembe yünü sat 15 de Meri yeri 1 üreme yapılacaktır. ranıyor lürlüzünden uğa im olan kısmında veya abileceği o derinlikte ATIF, 'Hissedarlarımızın ayn! gün ve gAatte hazır bulunmaları rica olunur. fif bir yemek yedikten luğu va kaplanlar da mevcut. Hai Profe: oi Yi bitişik bölmey: bitki an yaparken. çe de yanıma rli bir ee ile av peşinde , Yer yel birz iaBaiiYleim ve e eti kabilelere mekten ( vazgeçmiş

sadi ha hattâ ir ya- ir iki gün misafir > yr zaman a zifir karşımda, kapıya tesadüf eden ka» | yerde garip ışıklaria yanan iki bü- min nokta vardı. İyice aklım başı- Bu misafirliklerimizden birin- de, bizi yemeğe davet eden kabile relsi tam sofraya oturacağımız sı-| şanmağa rada birdenbire olduğu yere yüzü yan şu iki nokta bi bir çift Ge it-| Hem de kaplan luğumuz ei eşi ie . Onun intikamını almağa par mist şüphesiz. Biz de, gündüz başarının verdiği telâşla merdin arı almadan tta e canavar ae baran r tırmanı üstüme ğa başladı reh- berlik eden yerli Slank kulağı ma eğilip: zn cin çarptı, diye mırıl- bıyık altından gülerek yer- nazal Marliky rdu, ütü de alan relse yaklaştım. Pek kı- sa süren © muayeneden sonra tüm, rumu anlamıştım: 2 yerli delikanlının yanındayâı. canilerin ir leke ba-| Ne ırmış vaziyette, lar vardı. m bel yeni uçak yu diye x Yay bal laik laa dırla! de gis iii Paket stalıktan habe bu SAYALIM f- | hi r üremede başa mı, helnen <in çarptı yi atıyordi da taşıdığım | mıyorum., Heyecan, bayılını- #cza kutusundan birkaç tane ki-|şım. nin çıkarıp güç belâ reise yuttur-| Kendime gora zaman Orta- kalmamı Elime ayağıma sa ai luşmasiyle bana gli ettik. sonra, şu çerçevenin delme görtüğün altın oku bana hediye Gari” bakın... Baktığım zaman gizem az kalsın yerinden fırlıyı Orada kocaman DİE kaplan ya- zak. —— AKŞ i ÇOLUK DÜNYASI er kele: - Yerli delikanlı, kaplanın e diye ke- Bilmece Kuponu No. 12 çıkararak bona uzs — Bunun $: Şa Ea kurtuldu» ekiz . ,|bilmiyorum. Hafif bir kile yanarak göz ÇOCUK 1. DÜNYASI 10 Numaralı Bilmeceyi doğru çözenler ara sında 16 Mart se Ke ad çekme yapılacak, anlarım Wstesi 18 Matt cuma günkü şam gazetesinde iri ini a 9 numaralı bitmecemizin bi- rinci el İL talihli ku; ükkaya, dün: il Kız Ortao-| Eliyle "böüenin Kögesini işaret güldi nuz.. ei Azil ve! amma, onun ucun a e el zehir r ki, en korkunç ve bile öldürmek için ucu ile bir Ahmet Tevfik İİ HALKEVLERİ — KURUMLAR| sonra m etmeleri Hi - devam edilecektir. isteklilerin Evimize nürese” sakla muhabere $'İ borçlarını kezalık memurluğumuza üzme ba ora dnieerezii GR Meya kiçi gül kai ao CAkII ların alacakla- netnicar Ahmet bp de nın ödeneceği ve borçlu oldukları g; re de de birriza Terin Pile” İ a ibra ursin - e DUX. ayanlar hakkında erekli barel takibatın yapılacağı ve infisa- bi öleli kapalı ii ela Açık el osun Feke birlikte muayyen olan — Şart İDARE HEYETİ GÜNDEM : EMİNÖNÜ HALKEVİNDEN: 1 — Evi mi rol alacak Bayan ve, tiyaç. vardir, İsteklilerin, ye pe İğ Şişi #aat 17 den ci ve zarar hesaplarının Kal ve — İdare mecilsi azalarile raurakıplar, ın ibrası, — 1949 senesi murakıp! m tâyini ve ücretinin tesbiti, yi mi Prs Suadiye istasyonu yanın: lo, 6/1 grafi kurs) garşamba ve im Bant aa aki 1030 n nc Di ne El olan, rurmaları, ye metre kare iş 14 ile 16 menmun Kadıköy 2 inci mahkemesinde Sulh KÂRLI BİR 7 TEŞEBBÜS yede suretile sa Ötedenberi Belçikada Ziraatle 2 Zi dumur uğraşan tecrübe! HM bir Türk mü- Birinci ânı smamumınmammaızızız GENE, tehassısı ve yüksek Ziraat mü- TÜRK DENİZ eni e ŞİRKETİ hendisi, yağ istihsali için ri urlu; ek Tasfiye ndan; te çok aranılan yüksi Ortaklığın fesih ye iy vie tasfiye ; möi Ahabuma manlı Ay çiçeği şekiştimmek e 21-2-949 tarihinde olağanüstü Me Genel Borular Yi ve- her. nevi konserve: (Sterilize) Hilmiş ve keyfiyet Sicim Tica eler 11 Mart 1049 tarih ve edecek teşkilâtı kürmak için 676 pi elin de ın, Ortaklıktan herhazı- sermayedar Eki temi tmek da Gelen Ni nin bir hak ve wlacağı olanla; sikimi Tasfiye memurluğı ia inüizaği Kk etmeleri uğum geçtikten donra tasfiye mevcu- un hüküm iğ m olduğundar., inde vaki ci Wıyan müracaatların nazara ya da müren undan v2 davete rağ- in alacaklarının tastiye hin üçüncü GN in dunun hissedarlara tevzll kanibni ld ii; maa hakkını Topkapı cağı ve al ii Gümüşsuyu cadde üz men almı; hakları ihs'âfh görüle nayi ıntıkasın, sonunda emmiş görülecek üir Biri derdi olunacağı Ticaret Ka- elverişli arazi ehve: Kn insi me el Ez birinci defa ola'ok pil OMEUL. talıktır, Yeni Postahane caddesi Tasfiyede Türk Ticareti Anonim Şirket ki emuru : aa İclâl Âsımgil Ap, 28-31 Ti 0179 # İstanbul, Bahçekapı, Taş han kat 2 No. Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: YAŞ” Kurada kazananların Muhammen Muvakkat > Fiati Tutarı teminatı e cumartesi günü saat 2d sağ dar AKŞAM Mat. || — SİNSİ <; Miktari oOKuruş o Lira Lata kari 011 re iğne? ri ir e Gaz İdrofil 40000 metre © 65 26000 1950 00 177849 ii - Saat” 90 santim eninde. u — — İdrofü pamuk Brüt 2500 Kilo (| 650 16250 121375 , Penlelllin Kritalize 20000 Adet © 205 41000 3075.00 > > > e il amma, bu küçücük şey,| 200000 Üni lk z w kocaman canavarı nasıl öldür-| Tarlatan bezi 5000 Metre © 90 4500 337.50 17/3/949 perşembe - ei 14,30 da açık eksiltm Ankara Nümune hastanesinin mi in e olan yukarıda ilimleri yazıli dört kalem ecza ve sılı- f ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur Talip) yi ir zarf İhale; ei müracaat liseleri a tarifatı en .olan aatten bir saat evvel kı ona vermeleri, EanLAa iştirak edeceklerin da teminat ei veya makbuzlarile ve yeni sene Ticaret saatte müracaatları ve İstanbulda Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. 2— dairesinde © hazırlıyacakları komisyona ameler her gün hastanede 2374)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler