10 Nisan 1949 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7

10 Nisan 1949 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i teminatı k Okullar ktır. ak üzere ları. 3838) dan r tesisatı ir, ç het gün iairesinde ti yeçhile encümen ına ait 000 topu op sigara Kat temi- tashih. n olunur. 10) en e ılı kom onoğramı- «5003 gi- a. yağlı ve i tarafın- ra tekrar Paşabah- iç) alına- Fiat kuruş NE. LOL SI anemiz- u Sahife 7 Dü EN alnız su irile- i ceker için. 29/4/940-gi j İstanbul 1 ci İcra e e ini İç açık / " ie satı a inde (E. C. A. marka) on SATIŞA ARZ EDECEKTİR MG TN. DIKKAT Nuruosmaniye'de/ Gazi paşa sokağında 13 No, konforlu 8 odalı ev boş tesli satılıktır. Saat 12 - e inik fçindekilere müraca: li ni Sinan) per PEELEPE Askerlik işleri Selimiye Askerlik Dairesi Baş- NYANIN ENMÜKEMMEL em. PRATİK EN SAĞLAM A sek ehliyetnameli öğr i, erler Bati) eğik m yoga ii — e lanmı Deniz yedek YAKINDA MÜRACAATI TÜRKiYEİŞ BANKASI A.Ş.den een bilen memur alınacak 2“ ise ii görenler arasından müsabaka iotihanı ile lğ- zum izi İisan bilen memur ve daktilo slmacaktır. Muvaffak olan». lara ehliyet, er göre aylik verilecektir. İmtihanlar Ankara, a Ye:İzmir şubelerimizde nisanın 23 üv- cü lk günü saat 14 de yapılacaktır. Beyoğlu Nöbetçi Eczane REBUL Kemal Müderrisoğlu Adres: Beyoğlu Ağa cami yanındı MiHAEL - ÇiKVAŞVILi ve ORTAKLARI a Eshama Münkasem Komandit Şirketinden

BELLENİÇ ei LİMİTED TÜRKİYE — İNGİLTEKE ve BELÇİKA arasında muntasan: posta Ecz « nesi sahibi | 13 Nisana doğru beklenen “RO apurU 14 Nisana dol si iz cariye glira renal ve ANVERS'e ie RR ai acentaları: ve Şei, Galats Veli Alemdar'Han Tel: 1929 stanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan 31/9/949 tarihinde / şirketimizi 1 Kurulu adiyen yap- | Miktarı Cinsi Taliplerin Nisanın 20 inel gününe kader bu gabelerimiz müdür. İlim seen toplantıda kinini la Gm #çtimam 28 Di Elo lerine müracaat ederek (Fransızca, İngilizce, Almanca) Usanlarından İğ |1940 persembe günü sa, ataikartir yarlmişiir. İlan olun ii epi Tşk, Sia UL 8us beyannameyi doldürüp İrtihaha 'giriş vesikası almaları rica ama se iasılya - Cihangir, tamamiyle dı rinlik 16 metre, üç katlı 5 « hollü, ruhastı çi Apartıman çağ Beyoğlu Tekayan arkası Balo sokak 84/1, İnşaat şirketine mi Büyük Fırsat: Çipli mii e iieşi leniz görür, manzaralı, AE a ö ö 500 Darüşşafakalılar Gemiyetinden somi, Semizeb Darüşşafakanızın Kuruluşunun "76ncı yıl dönümü 17 Nisan 1949 pazar pilâvı ile birlikte kutlanacaktır, it 10 da başlanacak olan törene bülün Darüşşafakalılar (o davetli- 390 tra İsteklilerin b — Dareiler 17-19 arasında cemiyet merkezinden ve okuldan overil- 5000 Taze hakla 20 0 ğin kabağı a otu 1 — Yukarıda cins miktarı yazılı üç gili sebze 25- sip pe ii iü t 15 di 1 Taksim fu sulü We EE Kğ 2 — Evsaf ve artnamesi hergün kürulümulda görülebilir. İlk ik temi dir. elli gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk kani makbuzu veya banka mektubu ve diğer vesaik mühü« ni if kurulumuzda bulundurmaları, Gayrımenkul satı: gıçlığından TÜRKIYE İŞ BANKASI A. Ş. nden PE ' | aLlIS-(HALMERS MÜFETTİŞ MUAViNi ADAYI: ür mn | HELAL ERELMERA ALINACAK — Aşağıdaki haiz kimseler arasında kammi Matihanla, zamma Kadar MUMU Mavini adayı almacaiın 3 — imtihana girebilmek için: a — yi ri ei gn menin kabil ta taksim ei 5 gayrı yam meni mahkememiz tarafm- E — Yaşı (35) den fazla olmamak, şarttır. İmtihan mevzuları kg gösterilmiştir: — Rukuk (İcra . B tesbit edilecek aylıkla yazifelendirilecekler sirin iie di gelim kesebilecekler: katında 1 sofa, 2 tavan arası mev- — saat (9) & 0) dn Ankara in tanbul, İz- İİ cuttur. Elektrlir tesisatı vardır. Yabancı dil İmamı Mi 28494) /apılacaktır. Ee hiplerinin # kam ie vanil ia | ri meni üzerindeki hakir #zu Mİ oda, 1 helâ, 1 Tie 1 balkon ile, ça atı erime iddialar arinı vE bedelinin . paylaşması kalmaz, İtakülrin akar gönle santte sirkeci yolcu ai Ea a ii b | yargıçlğına gelmeleri fazla tafeilaç | dosyasındaki bilirkişi Yedek ii teslimatının ve servis işlerinin zamanımda ve mükemmel bir şekilde m için LİS CHALME RS Mamulâtından her nevi traktör, ziraat âletleri ve mm mahsus makinelerine sahip hall unanların, ellerindeki: makinelerin cinsi, kl ve Bir zamanda Şirketimize bildirmeleri rica olunur. ALLiS CHALMERS Yakın Doğu Acente A. aköy, Necatibey caddesi, Demirbağ han kat 3 — Telgraf Adresi: Yakın İstanbul, Telefon: 40261

Aynı gün çıkan diğer gazeteler