16 Ekim 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1949 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ali mmm. AKŞAM füüüünün Yanım e Küçük ilânlar Sene 32 — No. 11137 — Fiati: her verde 10 kuruştur. PAZAR 16 Ekim 1949 Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı işlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası 12 ilde seçim yapılıyor Bu sabah sandık başları bazı semterde oldukça hareketli azı semtlerde ise tenha idi Ekrem Amaç “Ben daha fazla alâka olacağını vmuyordum, fakat maalesef göremedim, ni On iki ilde açık bul ma Gi seçimlere Si başlai .vvel vaizi gibi, ursa, Kastamonu, Tokat, Mersin, Er- sincan, Urfa, Bitlis, Muş, K: ii zaladı RE akil azbal day ii etmiştir sabah şehrimizde 688 ma- in oy sandı! ii konmuş ve ey atılmasına 8 den itiba- on ie ZE ei mi ar devam “e sani em ki ö ON Mlerde netice akşam üzeri bi olacaktır. Sandık er aza Bu sabahki di sabah (sandik başlarını dolaş li lan ine zetemizin intişar ey ii dağ tesbit ettikleri durı İyi İmtihan verelim! Başta sayın cumhurbaşk: olmak ü hükü ve parti erkânı fırsat düştükçe in dürüst olması lüzumu üzeri ır. Yakın E mahal bırakmamakta, dır inan tereddüde Vaziyet böyle erir Ve yapılaca eN cereyan kid li, gr ızdır. Bu itibarla kanun icabı bu seçimi idareye memur Par e vazifedar idare âmirlerinden ve bütün va- tandaşlardan bu noktayı ehemmiyetle gözönünde tutmalarını ve bu prensipten asla ayrılmamalarını istiyoruz. Bugünkü seçim neticesinde bağı olarak adaylı; yan, ömrü vatan hizmetinde geçmiş Rauf ay gibi müstes- na bir şahsiyet kazanacak olursa, bu hâdise Cumhuriyet Halk Partisini küçük düşürmek şöyle dursun, bilâkis bu partini halk arasında itibarını yükseltir, insaflı bütün vütomlaiuzin sempatisini kazandırır. Şu hal Yüzde yüz dürüst seçim ia Komünistler Hong Kong hududuna geldiler Asker ve sivil pek ge —— iltica ağ ong Kong'a i mağa memur edilen sosyalist Yonu | ve zamanında ün 1 va tirememiştir. Moch'un bugün kıtalar di sabah saat altıda iye ederek ga çekilmeme. bir neticeye ümit Kanton'a girmi » Şehirde sil yor, Mamafih hali lâzım sükünet hü » Ko gz Kay Şek 20 sene evwdi olan iktisadi siyasete aft bir münistler Güney ya, doğ-| kazandığı şeref ve itibarı tam çok meseleler vardır. ru ilerliyerek İngiliz müstem-|mamen kaybetmiştir. lekesi HH Kong hududı -armışlardır. Hong Kong'a a5- Tel -Aviv ker, sivil bir çok mülteci gel- miştir. Askerler silâhları alına- Suriye seçimi rak kabul edilmişlerdir. mek tu ları Komünist Sine küreleri, “ ; : eli EE arı yıldız 10 gün geri bırakıldı İluzaa DİE bayrak a : vi Kong'ta! me ingiliz kıtaları | Şam 16 — Suriyede 5 kasımda barail bi hü ülümetin skn pılacak olan seçim 15 kasıma a berk Komünltrin. yaj giliz ma-| bıra dağ münasebet bi ri bati ticareti | mamış olmas mektup gönderecek arttıracakları zannedi Şang Kay yor. ğe itibarı kami Mareşal Çakmak Beyoğlunda: Burada da vazi- Türkiye ile İsrail hü: ay yet aynıdır. Ayaspaşada Kama- e Gl eee elli e Sn cin sarılıktan rahatsız rot sokağındaki sandığa saat nasebetin tesisine karar ve- İ| kuvvetlerinin tam all ay Uzun müddettenberi Teşvil ona kadar altı. ei unu rildiğini yazmıştık. Siyasi İ| uğradıkları ve ne li ye GapukoylM inde a ve bir kedi Taksimde Bal iğ münasebetin tesisi her sa- İ| hükümetinin pürin zak ameliyat geçirmiş Mare: arlının garalıdaki e hada temasın artm; asının yakın olduğu bildirili-| Fevzi Çakmak sa: ahat- 2 a e iş sebebolacaktır. “Bunu yor. Bu mağlübiyete sebep mil- | sızdır. Mareşale evvelki gün bir i Me. ymm ede rek yeni hükümetin mer- İ| liyetçi hükümetin kötü konsült; yapılmıştır. s eçmen iş miştir. ukarıda Lâleli, aşağıda Dişçi Mektebi sandıklarında rey verenler sü. De irin y mmm Bebi i m m ten eminiz Teşklâtimiz. var,| itanbul bölgesi müfettişi, Sadi zama; ktuplar AR başlıyoruz ae adr oral 3 kuvve ti ze a irmak, seçime İştirâk nispeti e ve Yakın eş eli m anca Dİ Eİ e Bütün parti pları tahminlerini öğren- İDİKKATLER | ta yanl hiz âmil Gina — İn seçmi oy atması lâzım halindedir, lr bul kısmi em (Arkası sahife 2 sütun 6 da) h hi y e memleket ahvali Mi | A K 1 önümüzdeki büyük seçimin t . haberler verecektir. gelmekle e e an ni rübesin b Şair Şimdilik va> A K ii de 300 lira ip EM İÜ 3 b İRİ Ee i #iyek normaldir. Belki öğleden vrupa —— Muhabirimizin ilk aren RR u ei b 5 ”) : le Okuldaki sandığa 863 seçme sonr: Rauf Orbay'ın le- .. . Dâvalar uzayıp duruyor, mektubu yarınki nin oy âtması icab etmektedir. hinde v malt değişebilir. iş Bö“ | para bölgesi bunun da din Asliye üsh dalin Terciime eden: (Vâ - Nü) Bu sandığa da saat ona kadar |Simdir. ceden evvel bir mahkemelerinin mah» nüshamızdadır. ni 20 secmen oy atmış bulunmak- | söylenemez. Ni Eİ di ai oluşuyla reyi yolar e tadır. 5 i ört devlet arasın ü Bebekteki sandık başlarında | Savcılığın tertibatı pi künü hafitletecek < > | Bugünkü ara seçimleri dola- örüşmelere Rauf Daya alt puslalar gö-! le C; Savcılığı kemeleri ir rülmektedir. e a nie al- başlandı ya basi sekilde elk Neticeyi nasıl tahmin e $-İ setin e N asled şartla tiğini öğrenmek istiy: EE ARARIM MvCilik” Dayi» payla yi ) — Fransa, Bel da 300 liralıktan yu- ririmize Rauf Orbay, bu ADA yardım Vi eee Soy. |sika, Holanda ve Lüksemburg ken masın, şi rdımcılarından Süreyya Soy- — nin a i savcisı Nüsret Her-| pr, Avrupa para lat kurak Lakin le v nişi im tabiidir.» demiş ve |* a 8 için görüşmelere başlamışlardır.) sog rirayı tasrih ediş fazla bir şey söylemesinin doğ- Kazan, e eN Tük nn KE öred a «oz savcısı Mahi pe EE e olmadığını işaret etmiştir. | emar Kadıköy savcısı purüa- MERE “diğer r memleketlerde de-İ mandan pu zamana - ne dir topl ii ve ceza mi istatistikler dahi itiraf Ekrem Amaç MR an a Düşünpenin sterlinin kıymet- | diyor ki ih kiymet Yor ab ,*2-İten düşürülmesine karşı misti-| altı ker. gazalah, in leme hareketi olduğu ma İngiliz WE yine MAYO Al İKE ŞE in e kıymet ik biri. aki 2 ni ta onuncu olara İngiltere ile Fran” mimi anlaşmaya di. eki ne bile iner: Ekrem A-| ceği eli Sulh a 2 bin akkında | rü nışlar: Bu iş için | Zİ 3 hattâ 3 bin kadar o- tir k emrine motörlü o sler | E lan dâv lira k şe in- ler han "| Rajk ve | arı |de pir N “tadili olursa, i ı her bip nil sıldılar İ halkın işleri çok kolaylaşa- H ne. roi gidip.el Möra Londra 16 Bu Melen Sakir. nimle on kişi d reyi yil kullanm İgelen haberlere göre Adli mensuplarından | Ben da fazla alâka olaca car Dışiş ak ” umuyordum. Fakat maalae gin) Rauf Orbay a ARİ Eorünlak. vi bk lak e açka'da, Taşlı'ta ingn edilen Şark kahvesinin açılış resmi düm yapılmasın. al b pa kesmiş, davetliler rem e e İIrmak'n rlar? sekreteri | Szonyi ve muavini w eni açılınca böyle bir Belediye >. mi DE Lâtdl Kırdar bir nutaktan Sonra Korüğlayı Kere Bununla beraber biz vaziyet- | m Halk yilan İEEAi dün asılmışlardır. e di gezmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: