29 Kasım 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Kasım 1949 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Yarın /( içirir AKSAM IR.Aydınlının mahke- me huzurunda hesap vermesi isteniyor ieclisin yarınki toplantısında teşri Sahibi: Necmeddin Sadak — Yam işlerini fiilen (dare eden; C. Bildik — Akşam Matbaası “Göker | Doğu illerinde kalkınma nem, | için esaslı tedbirler vasıl oldu on» me w Devlete ait verimli arazi işletiliyor ZE ln yollar yapılıyor, köylere su getirti- kl az ua liyor mektepler açılıyor Ankara 29 emi — Hükü- mi . a . f z masunı t k ld I K met Doğu İllerinde kalkınma ağ Ss yetinin Kaldırılması OminİOrMUN | için esaslı tedbirler. maktadır. KARS a İİ, ok ht i . | Bunun başında devlete Gü ÜŞANE RUKAMIŞ N, NO Ç muhtemeldir toplantısı günü rasnin lelmes mi ş © ER pası, su getirilmesi, iâdiRe “3 : gene. açman 1 ERZURUM Rna M Ankara 29 (Telefon- â ğ > geliyor. o 9 (Telefon ması ve komisyonun tek- | Parti gruplarında | Yeni tedbirler Muş ovasının eki- /” 75 la) el Milletve- | itinin yeddedilerek Re: Avk | ip iç işine başladığını, ör N < ek at Aydınlının feŞ: | sat Aydınlının teşrit ti || alınması görüşüldü | gelecek sene de Pasinler ova- ER BİNGÖL “e Mk Nİ Suniyetinin dme Par | EE Ae sındaki devlete sit arazinin eki, JE 22! NCANae vi na em en çok gün Londra 20 (R) — Pariste çı- leceğini bildirmiştim. Bu iki o- mul Ta kan Humanltâ gezetesi Ko, | VAda inbat kuvveti çok büyük ? Diğer taraftan Millet | namedeki görüşü minformun yeni bir toplantı | Olduğu halde şimdiye Kadar ol- Partisinin Tophahede bir | dükten sonra Reşat A; yaptığını haber veriyor. Bunda | JUĞU gibi bırakılmıştı. Muş ova- fe»€ ahvede Yaptığı toplanlı- | dınlı meselesinin bahis pl) Sovyet Rusya, Bulgar, Macar, | SNda Yapılan ekimden çok iyi | ELAZİ 6G da söylenen sözler, bil- | mevzuu edilmesi mı Dy Bolonya, Çekoslovak- | "etİce, çok vereketli mahsul a- has < e va meldir. , Fransa ve İtalya Komünist | Unacağı anlaşılıyor. Burada çok Doğu illerini ve ekilmesine başlanan Mu: sa Sadık Aldoğan'ın .. ik iŞ sözleri burada çok fena emi partileri mümesilleri bulunmuş- ala Si e Mpa A yeke ovasını gösterir harita tesir yapmıştır. Sadık Al | Fat Parti Meclis Grupu fi lardır. e ez pmaştar. mabed GPa MO roplanbıda Amerika ve İng |. Bimendifer hatti Muşa kada |cAklardır. Hükümet benim m o gezen sağlık ekipleri her taraf- oğan'ın teşrii masuni- : lâzım gelen vasıtaları ta hastalara bakarak ilâç ver- — İ, ktır. terenin harbci faaliyetlerine | gelmiş, yalnız birkaç köprünün etinin kaldırılması hak- , | decektir. Köylüler Kadiri Toplantıda Reşat âni ol di a şiddetli yerine konması kalmıştır. Bu İş yağ arasında | ana) mekle beraber bol miktarda D. tada mühim bir ahlâki | kında dört müracant var- N tedbirler alınması görüşülmüş-| de bitince mahsulün la la sene çala İM RR meselenin bulunduğunu, | dır. Bunlar Meclise gel- Pile ir şevk V: her türlü haşereleri yoketmiş- 5 Ye e gi tür, Gene toplantıda İngiltere | lıkla nakli kabil olacaktır. e bu sebeple Denizli diet diği zaman, hararetli gö- | i e İ Batı Almanya, Fransa ve a Pasinler ovasına gelince, pu isa meselesi ek m ür asırlardan ben bunlardan vekilinin mahkemu rüşmeler olacağı anlaşı- | cek hattı hareket müza- (| yada komünistlere mühim bir rasının a ib yek mem bro yerler Le me MEME zurunda hesap di lıyor. Bu görüşmelerin edi i rolün düştüğünden bahsedil - | dir.Traktörlerle yapılacak rd kuyu uluğ, bn ela — Tâzun geldiğini ileri sü- | Sonunda Sâdık Aldoğa- | gibi suikas hâdi- İl miştir. Delezeler asıl mutedil) ölçüde Ziraat fevkalâde ne Kia ci dre olmuyor nın teşrii masumiyetinin me ği ii nn || sosyalistlere karşı mücadele a-!'celer vereceği al ılmaktadır. | ga li lan Bu Söbiniz yarınki | Kaldırılmasına karar ve asını istemişler, Attlee, Be-'B id a ovanın. ekilip biçilmesi Hükümet, bunların köyl ge- bibi ei ll. ilini $6E İaulkeminiz | raşlır vin, Blum ve Sehumacher'e hü- | Dozumun man Ge : cum etmişlerdir. him Tol o; aktır, abii lr İlme) ve EMİL A ini inin Sis m ö iğ z taları temin edecek, köylüler Mi) r h e | çalışarak ye mı heyet çalışma- iin | Doğu AE A Gl İ bi tk Yobaz ve şoven sale le mek “Oya | kaynakli” atila “Hayli İni gi se ir nutku yi r köylerini bu yola bağlıya-| tır. Geçen Sene sını bitirmek üzere İl e ne ia çakal m çek alâmet- «Avrupa ya birleş- | erden anlaşılıyor Folik l " 40 bin yerine 50 bin seçmenin bir|meli. yahut yıkılmayı Rilke Atar, ml Asılsız merikal | omatlarının — > ” yi öze almalıdır» “ k 1 milletvekili seçmesi teklif ediliyor) * MA EL ei a ialar e diyor : Ankara 28 — İlmi Le ae-İne hikinek tekliflerinden de, Yemi 29 (AP) — Winston) «.. Eski yobazın şer'isi ile Ş y İ 0 i d İl İ | d | | çim kanunu lâyıhası il 5 Rİ e bii la Ya Bi eymeli, yeni .şovenin millisi arasın- ea De ki çalışmaları sona ermiştir.|de Giz anılmıştır. Yeni lâyıha upa ia içek ayle oni İlmi heyet, şimdi uzun bir es-|da bilhassa adli.teminat esas- Di £ Amerikan yardımı son: 4 | giden bu. in görmüyor ai değişik- his mevzuu değildir babı mücibe hazıralmaktadır. eke yn yer NI vatan | erdiği zaman mı göze 3i- | musunuz Mucip imal kazırlanma-| daşta en küçük şüphe ve tered-| malıdır. demi Bizi İN 81 bir iki ii 2 e bitöcek va) dük ya ak noktalı çok muh ll le pe! emil günü bükün ete tev- Dün gece bir tebliğ neşredildi vi Başbakan Avrüpa Hare- Keti kongresinde konuşmuş- — a— dilmektedir. Bu sabah birkaç gazete, tur. Zi di olunacaktır. lâyıha| ie heyetin Mi adığı lâyı- ksını: kgiliği kabinede bası değişiklik ya- pan 3 İhada 40 bin yerine 50 bin seç-|. Londra 20 (R) — Batı Birliği dillerinde uca vilo mb be (İİ meleğin a arada heyet, yepyeri. ipe tâyıha| menin yi keki seçmesi askeri komutanları bugün Pa-| şı beraber gid. «nasyona- | şayialar dol: yazıyor- al getirmiştir. Bu Tâyıhi a teklif edilmiştir. ris'te bir toplantı yapacaklardır. iç m» ta ML arasına kata- İ du. Çıkan İyinin göre sınız. Kıralcı ve oli- | Başbakan Yardımcısı Ni- E h i ii bizde bir karşılığını ara-| yacaksınız. Bu ise, ilerleme-. . . wv . Ç H Partisi Be 0 İu il co yi Kiri kalkınmayı durdu: . . A e geriye Mae e ir “memleket İse Erim, Birleşmiş Millet- zdinde daimi delege- ald . ” mez; milletin kurtuluşu du: Çünl ümüzdeki Karanlığın vüt n perdeleri- ni yırtmadık. Konferans başkanı Me Ghee (solda) vilâyette Vali ve Belediye başkanı ile bir arada İ I bi tti bale MEME a imi Amerikanın Yakın ve Orfa (başkanı Birleşik Amerika Dış- l z Doğu diplomatları konferansı- | işleri Bakan arımc Me Ohae çe başkanı gazete ere ucum eti AN kültür geliş nın şehrimizdeki ( toplantıları | beraberi: kan Başkon- biridir. Bu gelişmeyi, buğ- ibi ei salâ- İldevam etmektedir. Konferans sina Mp ci sütun 1 de Prof. Sadi yeke sözleri; Türkiye fikir İren e m day ve pamuk siraatimizi ZE ella parası tarafından satın alınmamış tek mleket! vekimleştirme ile bir arada|j Yaptı üre, B k b z. Demokrasinin tek Sö vardır, o di kilide emer a yili Korur e “ ıça SIZ, ta an ca 1 i i . . N sız bir cinayet Iki ortak arasındaki kavga birinin ölümü ile neticelendi Dün akşam Galatada Havyar | Avram, bir aralık yaşana üze- Sini slide ina? ili hükümet hanında bıçaksız, tabancasızİrinde bulunan ve unking'den ayrıldı ie ei işlenm bala; amağa mahsus aa büyük > handa yı iz bir zımba makinesini gi müştereken ticaret y Hiristonun beyni üz vur- Atatürk inkılâpları sıra-| Londra 29 (R)) — Çinden ge- İram ve Hiriste lira ii yi muna söylen il yazı” len haberlere göre milli hükü-|tacir dün beraberce hesap gör- arbeyi yiyen Hiristo söz a v let Çungking'i bırakarak bu mek üzere yazıha; anedeki masa- yemis bir hale gelmiş, | nın başına geçmişler ve hesaba |işe el koyan e tarafından li şehrin. 320-kilometic kuzey ba-| Koyulmuşlardı kii alnan hana m 0) le: » | sında! Çung “Turgehölde çek Muhasebenin kyani sıra- dl da gece, Miil be- 2 yobaz mi) miştir, İsinda Hiristo Avrama bir | yin kanaması neticesi ölmüştür, .) Ali pl ölü olusu görülmüş, | | İş bu şekilde cinai bir mahiyeğ. Tier ikiler ri etmek bei zn en * iki tacir arasındalalınca savcılık tahkikata el kaşa, mii Bu alla, koymuş ve Ayram yakalanarak Bi eki asabiyete kapılan hakkında takibata girişilmişiğe, Dün geceki toplantıdan bir görünüş ii mümkün olama- mağa b Komi kilometre yakınıni küdar gel- UXazısı ikinci sahifemizdediri aşladı. miğlerdir. a EEE 7 A gi mez ROME 550

Bu sayıdan diğer sayfalar: