14 Şubat 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

14 Şubat 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKŞAM 14 Şubat 1950 Soğuk ve Rutubetli Havalarda N O i KG X NX VE BN Almayı unutmayınız, Çünkü GRİPİN Baş, Diş, Romatizma, Adale ve Sinir ağrılarını keser, Nezle ve Grip başlan- gıcının da önüne geçer. 4 Saat ara ile günde 3 Kaşe alınabilir. İstanbul sular idaresinden mi in kumaşı İdare tarafından ve- . sınıf ve 177 takım 2 ci sınıf el- bise a Mei e e, ktir. Şartnamesi *syonundan alınabilir. İstekliler e sdroekimi bedellerin 77.5 gu nisbetinde oyatıracakları teminat makbuz ları ile birlikte Uk teklif mek- tuplarını 202 gi ie ari ii saat 12 ye kadar idare mua- melât dairesine Açık ekslitre Ri saat 15 de idare ME in toplanacak komisyon huzurunda yapılacağından atte hazır bulunmaları. -Tekel Genel Müdürlüğünden “ei nevi gom Dinamit (40. ae nevi me Dinamit 270.000 deatin Dinamit 50.000 karda cins ve miktarları yazılı patlayıcı maddeler pa- sala satım kema ar. 5 Mart 1950 çarşamba günü saat 15 de Kaba- taştaki eğel nr KARE Tekel Maddeleri Şubesi | Alım 'komisyoı > > si artna e dı geçen şubeden alınabilir. tekli iie a ai ve 'sâdtte teklif 'ödecekleri flat ti- rinden «1k güvenme paralariyle birlikte mezkür komisyona gelm. 1883 ÇAPAMARKI Tesrliei Tuva Tekel Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Müsabaka. imtihanı ik bulunan Müfettiş Yardımcılıkları için imtihan açıl- sh “up imtihana kabul edimizi için aşağıdaki şartlar ara, ski — Hukuk veya İktisat. Fakültelerile Siyasal Bilgiler ve Y. Ticaret ve İktisat Okullarındı ve! bunlara muadil yabancı memleket fakülte veya, pişi a mezun oOlmak. «(Yabancı Fakülte veya Okullarından lina: diplomaların Dü 0 nz muadilliğinin tasdik edilmiş olması dır.) - 3 ezen nde 30 dan yukarı i durumu iklim nsllesine ö7 di e yol- salk günle dayanmağa müsa! — Ahlâk ve ei müz 5 Müfettişlik mesleğine ir b hali “bulun — Filli askeri e mi ini yapmış olmak. Tatli rin 131950 irili sayi Kabaş Genel Mü- dürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına caat eüheök alacak- ları iş isteme kâği Moli Va ve b 1 — Nü kâj veya tasdikli 4 — Askerlikten terhis vesikasının asıl veya bd ör- neğini, 5 — 4X6,5. eb'adında altı fotografı 8 — Tam teşkilâtlı bir hasta "ahi raporunu (iste- menin yenlerin sıhhi muay, pi idaremizce yaptırılır.) olene lâzınıdır. vi HER ECZANEDE BULUNUR — Güneş Kız Talebe Yurdu olarak inşa v Kastamonu Ke, « Savcılığından tevkifevinin 1950-1951 yılı göni a ran gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf ust eksiltmeye konulmuştur, evinin ihtiyacı olan km. undan m babi 750 gram olmak üzere tahminen 109500 medektan #barı 3 — Belediye rayici iii) ve mütehavvil göre ihale edilecektir. 4 — İhale 212950 pazartesi günü saat 11 de Kastamonu C. Savcılığı makamında toplananacak komisyon tarafından yapı- lacak 5— Muhammen bedel 32850 lira olup muvakkat teminat 2463 lira 75 e > esterleri teminat ve teklif mektuplariyle birlikte iha- en bir saat evvelins kadar bizzat veya (taahhütlü makupa omisyon başkanlığına müracaatları lâzımdır. s ye- mekleriy! e vilâyetimizde e- şi olmıyan bir Talebe sarayıdır yere vermemi: menfaatleri tavsiye ederiz. Adres: İstanbul, Lâleli “olduğu için — Şartnameyi görmek istiyenlerin ihale gününe kadar her a çalışma gün ve saatlerinde cezaevi müdürlüğüne müra- caatla görebilecekleri ilân olunur, 1943 | Tekel Genel Müdürlüğü Ilânlari || ; Malzeme Alim Şubesinden Güvenme Cinsi Miktarı o Bulunduğu yer Parası, N saati Sodyum Sulfat 1110 Kilo Palas tuzlasında 266 Lira Saat 10,15 Hurda Çivi (nam ve hesaba) Tahta Çivi Sandığı (Nam hesaba) 400 Adet 10 Ton) Cibali tamir atölyesi 45 Lira Saat 10,30 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla slk. arlık 24.2.1950 Cuma günü hizalarında gösteri- len sald Kalmağ. nel Miş Malzeme Alım Şube- sindeki komisyonda « yapılaca > Brian 55 nr Şubede görülebilir, — İsteklilerin belirli gü aa e imi gösteri- len Hicap paralar virlikte ike komisyona müracaat- ları ilân olun 5— ii Gid, veya tamamen ihale edip etmemekte veya kısım, kısım ayrı ayrı talliplere ihalede serbesttir. (1881) Hi bitişiğinde, —————— TABLET we ŞURUP TÜRKİYE iŞ BANKASI Tasarruf hesapları 1950 ikra- miyelerinden faydalanınız na kabule ehil görülenler önce yazılı imtihana ve bun; anlar Mr imtihana vin anl” sie Kd 3S sözlü imtihan 3.1950 ünde İstaı bulda yapı 'TİHAN PROGRAMI : — MALİYE: Bütçe, vergi nazariye ve sistemleri, muha- li umre kanunu, — İKT gir ei Emi, inkisam ve isti asa, Memurlar Kanunu, yar ÂMME Been Mul ani G2 ir Kanuni Türk Ci — HUSUSİ HUKUK: Me kanun, kri Kanunu, Ticaret Kanunu, Deniz Ticaret Kanunu, — TİCARET HESAP VE MUHASE! İt ve mürek- Basi kep faiz, iskonto, faizli hesabı cariler, ticari muhasebe, E YABANCI DİLLER: Fransızca, ingilizce veya Al- manca “dillerinden biri. (047) 6 çekiliş 6 Ev 6 Dükkân ve çeşitli para ikramiyeleri... Önümüzdek: Çekilişler : 21 Nisan (Çocuk hesapları için), 1 Haziran, 9 25 Ağustos, 31 Ekim, 29 Aralık. 1 Haziran çekilişinde büyük ikramiyeler: Büyükada'da Köşk, Ankara'da Dükkân... Dikkat : Ev ve Dükkânların intikal ve veraset vergileri Bankamız tarafından ödenmektedir. İ çıkacak olanlarda ber şeyden bir gişe Herkesin evinde ve seyahate evvel ON Meyva Tuzu bulunmalıdır. Güç HAZIMLARI kolaylaştırır, KABIZLIĞI defeder, » mide ŞIŞK ve yanımalarını giderir. akı” aki tatsızlığı ve fena kokuy izale eder. HOROS markasıne dikkat, Sipa ©cağ seları: Cumartesi günü Beyoğ- 28/1/950 lunda Mis sokağındaki ie vel ii ocak inada olağan o- larak toplantıya çağrılmış ol tüzüğün Rİ ER go :okluk olmadığından a a: yağa emi müzakere arara mak üzere 18/Şubat, 1080 cumartesi gü- e tü- nü nt a ya lip Kiraz Sayın üyelerin teşriflerini ve züğün nel maddesinin son fıkrasını yerine grürmelrini rica m İDARE KURULU vi yü ça 3— ope Ra BENMRAE Dz a yılı ulaşan e ve tasdikiyle İdare Kurulu Gripin nin ve Denetçilerin 4 — 1950 yel 1— lo jJ oğterile on bir üye seçilmesi, 8 — Haysiyet Divanına bir başkan ve dört üye seçilmesi, Tir kiye Eczacıları Cemiyetinden Cemiyetimizin senelik umumi heyet toplantısı 28.Şubat, 950 salı günü saat 14 te Cağaloğlunda Etibba Odası salonun- da yapılacaktır. Cemiyete kayıtlı âzanın teşrifleri rica olu- A CEMİYETİNDEN: Alelâde Umumi ii sakin dav e Ee 1956 tarihine tesadüf eden pazar günü sa: etimiz binasında alelâde 11 nci Heyeti ye ima ancak tar. — a utku. 2. —Son ilk Heyeti Umumiye dei ının Sapığı okunması 3. ii gire ser raporu. 4 Murakıp raporunun Kiraati. i.6 — Mühtelir ie — İntihabat icrası. arda yazılı-gün ve saatte cemiyet âzalarının el hi hum İDARE Taksitle SİNCE binası satılacak Türk Hava Kurumu Genel-Merkezin- gene hazır ba-| HEYETİ Bedeli (4) yılda ve ver mi ai ödenmek e Mani if < Bihisarin da bulun; ma içindeki tesis ERİR ii pizlikte | Kanali iş kiz Mölarirtz. hammeu bedeli (50.000) muvakkat (teminatı — İhale: m tarihine rastlayan (Pazartesi) ağ ra'da e Ein binasında | top: ez levazım “şubesinde, İstan- khisar ebeler görülebilir. 5— umumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya ZARA diğine tri serbesttir. (1504 Ankara Belediye Başkanlığından: a Bi ii e Di ik üç adet şasi meli süre ve k: itmeye konulmuştur. 2— almammen EMİ aa TN 3 — Teminatı (2081) lira (25) kuruş! : — Terlinab Belediye veznesine ARİ — Şartnamesi her gün belediye Tutanak Müdürlüğü Ka- temine görülebilir. Belediyede't la ei konüsyonda inni iler 2490 sayılı kün azırlıyacakları — teklif makbuz karşılığında komisyon başkanlığına ali ve ihalede hazır bulunmaları lâzımdır. 1677 Dokuma makinesi satışı Istanbul Defterdarlığından ele ve istihlâk V. Merkez tahsil Ke m mua- Müami mele vergisi borcundan dolayı haczedilen / Tahtaki zun Çarşı caddesi Yemiş han 10/11 No. da 180 tarak MELE RUTİ marka iki adet dokuma makinesi motor ve' şarteli İle 162960 Perşembe günü sakin satılacaktır, liplerin belli a ve saatte satış yerinde ye olunı 118) saatli de mahallinde açık arttırma Jamala ya a EN e ar

Bu sayıdan diğer sayfalar: