21 Mart 1951 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

21 Mart 1951 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 21 Mart 1951 ikirler ayrı ayrı ii Mİ anayı F ce; . Bu da yalar niz Köylüsünden ühizline ka ERİ kadınları. tedi ayet htatlizk inkılâpları- nur. sağladığı leri uri ınlarımızca u bir simdiki lrüimle- tiği Kiç trtiç rı, bilhasa, Atatürk ep kai azandır tiklar, BE e rın müdafaasını neden muyorsunuz? Bu yazı üzerine Gün gazetesi başı Mehmet Faruk Gürtunca | , arkadaşımız şövle diyor: Vilâyet miştir di ğ 7 sırada ta- Di ir mahiyet alır- aktır? De iin "inler. kisidir, EE ie Günl keni mazsa, O inkalilar bir gü mum gibi nip sö, öndlürü lür. Ne ilam bile lıyamayız. Münvev: ver, Atatürkün. illa dan fayda la ii ürk kalp ei ae ili in ie ii nev ver Kamar” tarafından, bi evvet olmayan ki: Nİ ra anlatılırsa, Atatürk keti, halk Mn arasın a en geni ağla ei d de' Herjrin muharriri s dan ye, caddeden Ee ia gerekii Sanayi kongresi 9 Nisanda toplanacak olan kongrenin üfülemi gündemi Uzun zamandanberi beklenen rak SEE ER 9 nisan ta- nak |rih Ankar 2 eni Sirbe ve Tidat elli tarafndan. KİL ai nlek sanay! gö çevrele- ehemmiyelle beklenmek- e şu me- nd kater | eörünüleğ eki 1 — Sanayi il asının ana çü temini, özel v i arasında ka Se RM yaçlarının en ekonomik şekilde “ itemi ini, o sanayi Mİ muhasebe ve maliyet esasları 5— nı? iin ev za- rumu: Alınması lardaki a tedbir güğeldelehini lk oilesi ve bunların tev Görüldü "gibi kongrede alın ank gi meselelerin biri de ayrı bir ehemmiyet |sımakta Sola bunlar milli sana- yil Mi doğruya ilgilendi- hususlardır. Sanayi Birliğinin : emen yapacağı yardım Bişar gelen menler için İstanbul ve Sânayi Odasının yaptığı 500 bin liralık bağıştan sonra şimdi|, bölge sanayi birliği de kendi et etmiş üyelerin miktarını göç- yapacakları rini ilân i- | birlike eni de birdirmele- tir, Karisidik 5 yerinden k da oturan Süreyya aran İs- minde bir kadırı, Hasekide Nev Le a ki İlim avurma- r tanıdığı- veri burada 0- sı Şükrü de sar- siz eder na misatinliğe “ İturürken kocası kaldırılmıştır. w EAA abilmiş mlu ithal) Ticaret |” adı Şehremininde Çukurbostan- | verdi He acaklai - İğasız, on yaşıma ve balık e de bir çi beli baml dar Biel ğa nasıl di yukarıda B EB e gs Se p , tarifini KKŞAM lir ve vücudun 434 — les Sahife $ ir ni yi amm Rİ amd, Niçin zayıflamak isterler — 18 günde 7 kilo düşen 105 kiloluk çocuk — Evlendikten sonra 147 ki iŞ dayanan kadının söyledikleri — Bisiklet peye yayılmış delikanlıya kaydı. Delikanlı diyorum amma, cüs- ine bakara! Hakikatte ise, 2 Bl teş nması; | delikanlı CL için “dal anaylin, biri meslek grupları beş senesi var çünkü. henüz ck söbeüridet olduğunu e kendi ü san KİME T die Cr Söylüyor” Yazıda bahsi geçen | zayıflatıcı bisiklet lanması, bu. teşkilâtin zirvesi | — Kaç kilosun? dedim «İsim bekleyince e kadar her ka- İleri kuvvetlenir. Tutulmuş clarak bir sanayi kiz KÜLE a ei eki “ yahu pi çalınışında yeni bir gmenl ii gevşer... Kabızlık EDE ması, birlik ve odalarla şüra- de e nuş gibi kızara, bozara|, a staşıyorduk. Doktor | gel-| Kalb adalelerinin normal ça- nın çalışma şekli, Ya kem ir gili Möyİ | kmde Yarar öl KERE 1 ağla teşvik ve hima-| “— Nos La bir Si ydi tamam 8 kadın, iri zamanla zall olur. om s Pe UR üm bir de o 105 kiloluk çocuk... deveranı normalleşir. Hü- şaka lk KARA Şişmanlar, salonda, | araları İn vücudun 434 muhtelif ada- e om re : perdelerle bölünmüş p> yerde, lesini t ei çalıştırır.» rel b pilâva daya-| bisiklete binme seansla , doklorla olan işimi hak pmiyorsun & N ken m 8 e lettikten sonra lin , nayle kiral enini mürmüllerin | e e Yalnız kadınlar me. ip divende daha iki şişmanla kar- ihracını teş yi istihsali arttır- | beyanı e e li Rİ anlrkteaı; glkBi) şılaştım. o Basamakları ofla; yaam. Hi ez ezen ami) (— Tabii dedi, lari “ka-İ|notlaya çıkıyorlardı. Ve hemen Sar mayi ili murakabesi; |Pilâvdan da, hamur işinden des) gnıar her şeyden evvel yi k iL ayı bölgeleri, tesis kolaylığı “ ii i kiloyu Ol düşünüyorlar. Kabul eti fi ni isiklet üstünde uçurdum. , ” 3 br nai istihsalin âzami fayda| zımdır ki, herhangi bir roj ya Cemsleddin BİLDİK esile © murakabesi, © kalite ö tayyör, endamı mütenasip olan murakabesi, yedek parça ihti- ınlarda, şişmanlar: in- lenebi Petrol meselesi >> Sehrimizdeki şirket- ler, durumu dikkatle takip ediyorlar İran e devletleşti- petrol durumunda da bir deği- EK ls mektedi Fm senelik RR alan bir kı- sım da İran devletinindir, Ame- rikan şirketlerinin İranda his- eleri yoktur. İran ile Anglo - ranlan şirketi arasındaki an- a M eği meseleyi götür rmesi bek- ilir, Klâkson yasağının atbikatı Erpa Başkan, Sibek ii oğlu ve İstanbul diet tapa edilmekte Ea yasağı işini kontrol Si dei tahmin. edil- İğne ve çuvaldız ükümet var ye Se rilmesi teşebbüsü, şehrimizdeki | vedileceğinden, mü > etrol şirketleri vi ından bü-!kuunda memuriyetlere yeni yük bir dikkatle takip edilmek- | tâyinler yapılmıyacağından tedir, Bu hususta yetkili bir şa- |dem vuruluyor. Bu gayretle- ş rin maslahata muvafık ve hış bir muharririmize | şunları ri söylemiştir: net > m kiyenin petrol istihlâ. kinin büyük bir kısmı İran pe YY ya nı bir ya; bi- rolli DARİ temin edilmektedir. Biz munafakıyt Türkiyede petrol satan dört bü- demeni ederiz ve ediyo; yük müessese vardır: Petrol O-lamma görünürde buna iniz fis, Sokoni, Shell ve Anglo - İ- bir i nzim etmek emelin- Bel İediie bütcesini geç va- kit ele alıp a pa zarfında ye üne kısa zamana pr ir an e ir e O ekini ni ettiler. Bu gayr EM lı seme- resi liye hastanele- rindeki başhekimlerin o ma- kam tahsisatını kaldırma! ve Cerrahpasa hastanesinin röntgen mütehassıslığını lâğvetmek oldu. Bunları gördükçe; «i dedik. e yediren yn la“ kem tahsisatı almı baş- e le vazife ge mez, Si 1, il â ketin telli başl müessesesi eli sa ii hast hassısının ii n Mi akat bun- ee ED is- lüğümüz iyimiş isi inatgâl ını bili EE | Kısa haberler *k Atatürk ee Azap- kapı tarafındaki ki lunan tarihi kararlaştırılmıştır. ve 2 b mı ile dileci k Vali ve Belediye Başkanı Gökay, pr B rülâcezeyi ziya- ret ederek a ve yoksulların koğuşlarını meş Vali, gör noksanların giderilmesi için ilki direk- Ülfleri vermiştir. HAYDUT MDİDE BAŞ! BOŞPKA, LAN BIR ATI YAKMLIYOR, er MDA kad . . rine yapmağa çalıştığım. siman ace» Sp daha 151 durur.) BİL eng kOZMMIZIN işti dl km dari ediyor? ük e emi di semlerindei ii — Siz kaç kilosunuz hanım- h İ işli ve Beyoğlu s ki belediye: a cık İetendi? vaz Lr ca le saat, aŞalı arı karakolları da teftiş etmiştir. | pütçesini enkei iebimek 2 hafifçe yana “yatıra: Faydası gi a O Geğeli yıl m ça — ei Eh? dedi. Bunu da SİZİ sirnanlar vardı İİ bir ayda e İlm al ni” a0 ina vü run kararlarına, Baek. tahmin edin bakalmi» 10-15 kilo eridiler lediyenin yaptığı bir ista- yn müdahale etmek bize 120! v Mm ia ketimi; tanıtıyor ise iye AET Gi ii düşmez» ve yine; 125 mi? gibi bir şey... Ein m Yaklaşıyorsunuz.» ie a farkla ki, Fin hama-| İndiana üniversitesi Amer Bunlardan 1015 i ey, 1018 iİYi — 2 LEE gerek. ter dökerek yağlar eri-| kanın en yetkili ilim mere apattıman, 127 si mağaza Ve r beşer arttırışım mu- bir il bislkletlerde ise idman- in en biridir. Banu Şavli kün, 11 1 fabrika, 2 si fırın, ala canını sıkmış ola-|İR de bir gerisi değip burada çi e ü ip yi De ir. cak ki: Bir seans arasında bisikleti atın; azaran «— Tamam 147 Klee Ji ie sin rdim.. Resimde (de| üzerine doktorasını yapmak e a: öheriizde Sükan fazla di. er e et. | tadır. uman Jnşa edilmiştir. 1950 Kendi ifadesine göre 35 ya- - n kaynaklardan haber al- şında imiş; y ğı göre, Banu Şavlı g: seneden 70 bina daha nok- «— Bundan on beş yil evve- Zana ra ge irdinizde düğmeye | sene İngiliz Edebiyat sesinin andır. ii si kadar, diyor, ne iyi idim dokundunuz mu, süratle giden «Master of Art» ıı pekiyi ir İyi... Evlenmemin ikinci Yı-| bir bisiklette bacaklar nasıl ha Jece ile alarak çipi listesi vE Valinin Pasinler Linda done di Imağa baş-| reke öyle... Elle 'tutu-! geçmiştir, Mükâkfat olarak da : : i YE ki Türe es api ve © gidon tApiz salişn kinim |bu seher LGESİs tahsil “uni Releriyesine teessür|,.. çemedim.» da il Pia bell ile taltif edilmiş bulunuyor. elgra — İştabınız? ve ka e na har Genç kızımızın bu yabancı; Erzurumun Bi ilçesinde Öyle pek ii ie yede, ayar. sinir- mekke gösterdiği © başarı- | vukua gl zelzele — dolayısile kün değilim amma, İri n Satgeeilk ütün yor-İlar, yalnız üniversite muhitine|500 ka: n yıkıldığını yaz-İsağ bilmem ki... Sabah karl | zunluk klar giderilir. ii alg inme eg ayni za-|mıştı! kestim olmadı! Börel PİlâV,| hormal hale gelir. Bel, baldır ve an hakiki b ürk evlâdı Vali ve elediye Başkanı! de! rem Zat ii belediye bütçe akarna gibi adim Son | kalça yağları erir. Karın adale-| hüviyetini — ısrarla muhafaza| Gökay, Pasinler bel -İsini bir hayli sarsan im, başa çıkamadım! Üç en ek, her vesileyle memleketi-| kanına bir telgraf göndeterek| huzurlar, muhterem lela sene evvel kilom yükseldi, yük- Tao EĞİ, e) ni Ai erikalılara tanılmağa ve| uğramılan felâketten İstanbul |rin Hi biri için bee Mi seldi ve. 147 deyip bir dayandı, sevdirmeğe çalışı halkının ve şaksının teessürle-| meye değer bir meblâğ ol- hâlâ da o... Artık ne iniyor, ne EPA KSİA ME RE İrini bildirmiştir. madığına göre, kler de çıkıyor. Fakat MAKAT ehirde tenvirat (lir ii ği işin, iz ee yal böreğe iltifat etsem, baskülün! İla a siz) dn C.H.P. büyük balosu |di ibresini pim imkân ii a CHP. İsta ki b olamiyacağı “anlaşılıyı e. güel agerilyekleri.. AŞAR mta büyük bol nekte mia. > dar M e DD konferan vermeğe art/1951 canda) sali İK kl ik. Zira belediye se Ki ORANLA mk çi 2 gazinosi ER yapı- arifesinde Demokra nuşmalar, bir şişm Banu Şavlı, en ta-İlacaklı enekin- in propaganda afişle- lar 2 ün de değil, » 7 nınmış — doktorlar Ali'den daha e İnn hu rinde kocaman harflerle şu dok zum Top: Be nun Şükrü Şavlı'nın di Yakın! şurada Bn itina edilmek- ibareyi okum şti llağı mila cereyan. et- bir istikbalde genç kn we vE * tedir. zinde bir komite) «Şehir Meclisi ha kkı hi mektedir. basının yanında ak, bir ka bari in işile meşgul | Zur için değil, halkın huzuru Doktorun, muayenesine © git- 21/Mart/1921 e faydalı Lan Mİ cla ve ırlıklarını ta- kiz ve e Şehir tiği bir hastasından dönme: ler mamlamaktar Meclisi 21 lal 951 tari > Ea ği -|deki el sibadiğe kadar para almadan çalışan ihtısas Kiler onları Âzas nın da bundan sonra hakkı ağ almalarına karar ver- > Bü karşı biz bir şey di- ATLAYARAK DÖRTNALA se Aİ LAKE Yİ) AY2UT MEMEV POLİS'MÜDÜ.| Bana erimli tan KMH DIRYOR 5 da yok. Bika İstanbul 5 halkı ne diyec. Cemal REFİK mına Türkiye Sanayi nkası başmühendisliğine Bai yin suretiyle Tekel are ayrılan genel müdür cısı Hayrull: idarenin iş dağıtu ah an gerine dürü Suphi Okay miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: