27 Mart 1951 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

27 Mart 1951 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Mart 1951 Yıldızlar ve benzerleri tarafı 6 ncı sahifede) ve bi Wyman'ı siniz mak hususunda güçlük çı maEBAMiMk Aynı şe Monlea Lewis ile Lana Turner için de tekrarlıyabilirsiniz. eğri şekli, d bakış bu dört genç kadını Debi ri derecede birbi- rine benzetiyo: İngilizlerin tutbel mevzuunda eşhur bir sözü vardır: «Never bir takımı deri ra Hollywood m senelerden beri aşağı yukarı aynı şeyi ya- pıyor. Bir film muvaffak mı ol- du? Çok mu beğenildidi? Haydi bakâlım aynı konuda bir sürü film daha, Köpekli, atlı filmler. ii a Andy Har- esi “film a sa. yeri pa ami â yıldızlara geldi. Yeni ile kendine geliyor (Baş izm ibret dersi verecek ka-| abin başlı ve kadınlık ZİMMET MATLUP Personel masrafları > 940 456,37 e faiz ve Komisyonlar TL. 199171192 Vergi ve harçlar > 168.508,14 Esham ve Tahvilât Cüzdanı gelirleri » 392341,10 eee) masraflar , 185.774,38 m“ hizmetleri mukabilinde alınan Ücret ve Verilen faiz ve komisyonlar > 11304 “ komisyonlar » 805.585.15 Amortismanlar: > Kambiyo kârı » 1.209,30 Gayri menkuller TL. 1920— Muhtelif kârlar 6.000 — Menkuller » 5.063,90 , 6.983,90 Karşılıklar , 20.900, — | Muhtelif zararlar , TAS, Diğer İhtiyatlar , 93.904,34 'Bilânço senesi Kârı 097.639,73 TL. 3.243847,47 TL. 3.243.84747 AKŞAM Banka Komerçiyale Iitalyana'nın İstanbul Şube Merkezi, İstanbul ve Beyoğlu Büroları ve İzmir Şubesi 31 Aralık 1950 tarihinde Bilânçosudur AKTİF PASİF Kasa ve Merkez Bankası TL. 324707047 rkiye'ye tahsis edilmiş sermaye T.T, 1.500.000,— Kanuni Karşılıklar Kasası » 412518877 iy Akçeleri: 11.598.849,42 leride vukuu muhtemel zarar karşılığı senedat Cüzdanı » 430902744 a ar Kanunu Madde $i) TL. 171.636,93 'sham ve Tahvilât Cüzdanı » 518.165,50 Kanuni İhtiyatlar » 1M45.888,5! Borçlu Cari Hesaplar » 1920043332 Fevkalâde İhtiyatlar 466.937,20 » 70441268 uhtelif Borçl a , 17.963,29 —— âbit Kıymetler: Karşılıklar » 20.000.— ayri Menkuller TL. 90000— k Taahhütlerimiz » 613733595 Amortisman » 1680.— 48320— Mevduat ve Cari Hesaplar: «Gayri Menkuller sigorta e sek ia ia atı TL, 880,80 bedeli 7. 000.— Diğer > 1301113722 » 23.191018,02 Menküller TL. 66.617398 Amortisman » 110087 3900901 , 12792901 Tediye Emirleri » k Sair Aktitler . » 121799132 — magma > 10.763.021,30 yerin çi Kâr ” TL, 45.024.118,54 TL. 3771915124 (oo ( Nazim Hesaplar: Nazim Hesaplar vy Kefaletlei TL. 14320598 Diğer a Hesaplar > 36207002,00 TL. 37.719.151,24 Banka Komerçiyale Italyana'nın İstanbul Şube Merkezi, İstanbul ve Beyoğlu Büroları ve İzmir Şubesi 31 Aralık 1950 tarihinde kâr ve zarar Hesabı | r ve ta- Arlene Bai de sabı hammül kudretine herkes hay- ran. Geçen sene yeni Tarzan Lex Barker'e âşık olmuş. Fa Lex Barker evli. O da Arlı viyor. Evlenebilmeleri için del kanlının boşanması lâzım. Çıl- ni git- e kere olsun buluşup gezmeğe ri na Turner için de vaktiyle ei dedikodu kalmadı. Fakat bütün > e sadece reklâm ya yi > illa beli nuyor artı Yabancı yıldızlar (Baş tarafı 6 ncı sahifede) lor bir film çevirmiştir. 2 — İ- talan Marina Berti, Şimdi «Up m ira i ami FEDER yemin Sanatkâr alınacak Kayseride açılacak Ana Tamir Fabrikası için mn branjlarda (Baş çi makinist ve yamağı, ği tabaşı, yamağı, kaynakçı, saraç, boyacı) caktı İsteklilerin diğ şartlarını öğrenmek den evvel İstanbul Levazım Âmirliğine müracaatlari nur, (456 için EN lan olu- ğa hevesli bir memur aranıyor | Yeşilköy meyd: a - Telefon ile uçak himayesinde Ekskavatör Oneratörüne inüiyaç vardır TANBUL RADYOSU kkşam © orogramları Açılış ve programlar. Haberler. Öğle seed 1345 Şarkılar « Okuyan: Ahmet Üs- tün, Kadın Birliği adına konuşma. Zehra Dir den türküler. 1445 Programi dans e müğizi e z kk ve rn gi Das müzi, Konuşma, Şarkı ve türküler - Okuyan: Suzan Yakar, Haberler. Gitar ği konseri. m - Okuyan; Cemal Kâ- Kısa wi haberleri s 1230, (Askerin ranza havalar). 480 Haberler. Orkestra parçaları (PL). Öğle Gazetesi, Richard Tanber söylüyor (P1). Hava raporu, akşam program ve kapanış. program, Hafif orkestra eserleri (P1). Kapanış, az Barman MA arar in DUZ AŞ e Sterlin, » 280 21 ele ke EA. “ESHAM VE KIRAN 785.50 184 ikin 10210 Kalkınma 102.10 Kalkinma HI 10210 1948 İstikrazı £ 10210 1948 İstikrazı 1 10216 İstikrazı ) 10125 2 3 FAİZLİ TAHVİLLER 30 yakiyel 2100 İma .. gi 20 o ze rolu EV 8000 v 1900 45 > TAHVİLLER 535 arasında mua- nl TE ai aranı? çalışıcak. m alına MORİ | vi ö Ör tari tri- — İyi İngilizce ben ei ko uygun olması, özi SARRAFLARDA ALTIN ie Askerliğini yapm Sanşlar cia ehri «Si . . m Türk Bi traln» isimli filmin © başrolünü | ş — Gi e “ alış maa mi olması, İ | an v ek Aran ze oynamı: N eta EL di vi in Sterlin 4100 Gynt « Three» “i vi Ma adan E ime sl anlık ihtiyacı için aşağıda ma; , tip, ve to- İResat 3100 Tilmde Er bir rol oynuyor. | mü > yüz ve el çat- arda evsafı halz taliplerin 18 - 132 telefonla müra- Sr gam gen me aralar in al yedek yara RR — Fransız Corinne Calvet üç |gğ Jaklıkların: ei ya- Snscdkbr Dir KDR mi biz film a başka nıklara, eksem, ld en AI ia IŞ RR Mine h'un ; yerini; dol hastalıklarına kar | tenli alaka EM nklirile AN yararın da GERREST HAYASADA BÖVELER üzkelk Tenda İlani İdi tuplarının en geç 15/4/951 e e oi T € I kli diğ ü | Müdü lüğü dl ler ike iza Genelkurmay Ordonat. iie Mall Dolar N. — kullanınız «b. EMEKİI Sandığı eni MUĞUTUZUNEN |. sermesi ve iştekilerin eril yedek parça, aeerini lele se us Tüt XI rdonat Dairesi X. b baş vurma- KALIN REŞLİKLER — e 8/9/1951 günlü ve 16 sayılı genelgemizde, sandığımız-İjarı lüzumu ilân olunur. 4008 696) Cumhuriyet tevzli — Kabataş erkek Mse-| ca borçlandırılan memur ve hizmetlilerin 1/7/1951 tarihinden | Markası Sn Model (o Tonaj | |Resat Beşiktaş As, Şubesi Bşk-lığın- den alm aylı ME baren keseneğe esas olan aylık v rının Amerikan raamuli, kel pr 0500 Ton |aer yanit 20 dan: Tütün Ikdamiyelerini AŞ il OE mii yay lis yü. KENARA ebe ta A4 arat binek çift, Difra Saat 16 da tesbit edildi. üzere © şubemi kayıtlı n ln mü cedvelinde yazılı miktardan fazla tahsilât yapılmaması Ein i h aldlü subaylar 273.951) 2ü yoktur. tilmesine rağmen borçlandırılan miktar temamen tahsil e ii Altın gintleri |. salı; erler 203961 o perşembe, e rna ierik o mlm lan pm Seammel © Ototraksiyon imktir ün. pt. Yİ gevgekdtir. Ke hit yetimleri (303951 cum: etlerde, aşılmı kanama günleri hisselerine isabet ede- — İstanbul üniversitesi Şimdiye kadar sönderimisan borçlanma tahakkuk A Albiyon' Kâmiyon MODrEyam atan İz ae erin bira göre tedarik Ben aitminin dişçi darindani || veris hip astenilen igili saymanlıklarca o borçlanma oder Kanada - Ameri- kiri Wp T.24 OGOTOm | Merkez bankası bise, senelrinin ederek şul ri aşvurmaları | aldığım (o şebekeyi kaybettim. e eri in amış ise derh; . yapılması suretile bona e n 4x4 Arazi bi- inlümüzdeki nisan ayında te- ve geçen yıllarda olduğu gibi | Hükümsüzlüğünü ilân ederim. | lan miktardan fazla tahsilâta sebebiyet verilmesine son de- Moi dye e sa cihetle hisse senetleri ieabeden resmi yesaikin birlikö 6480 No. | rece dikkat ve itme gbitümeleri “ve zilleri Haklarını, bu çe e te getirilmesi, Kâzım Bozkurt! yolda saymanlıklardan takip etmeleri rica olun (41759) ( e - stanbul Ticaret Borsasından Fındık giatleri süratle düşmeğe baz- > 2 etmi. Zahire onenemla <3 fun ie Zayl — Eczacı okulundan al- — Borsamız tellâllarından «Mücahettin Sönmez» — tellâllığı | fındık 315 ten satılmıştır. dığım oşebekemi (o kaybettim A terketmiş olduğundan, mumalle; muamelâtından e Ve 13 liradan hükmü yoktur. | iyii aşan dolayı ihtilâfı olanların işbu ilân tarihinden itibaren on ü 388 Turan Ongun! içinde yazı İle borsaya müracaat etmeleri ilân vr e muhacere! pağalığ sıralarda bir Filistin Ilrası m alınıp satılmakta e Filistin parası baya 11) mile pUyalardn (280) kuruşa düş- itizar Tatbikat plânı yaptırılacak Ma Münderecatımızın » çokluğu lınabi tın spekülâsyonunu menetmişt oğiyiil «Eski zamanın me-| de 3 adet < Belediy Pamuk m kürü vakaların adlı. yazımı ra ile gün Kasabamızın 1/500 mikyaslı tatbikat plânı a ai AZAR ii m br koyamadık Özür” dileriz A saat © İhalenin 9/6/961 pereanbe günü yapılacağı * aHkallszmi ig taa pak Anadolu 500 - mele görmüştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: