29 Ocak 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

29 Ocak 1952 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 7 29 Ocak 1952 k be ttiği pp. ordusu (Baştarafı 6 ncı sahifede) | Ya'da intisap etmiş, — — sırası © Fransa'ya, duz Batı klmalğ BERRY: 1 Nü > Anl e geçmi, N nsas City'de orada — ölmüştür. Oynadı- | Atlantik Paktına muştur. Bir polisin oğlu idi. | gı çoğunda , Alman Mİ il“ ederi, | Katılmasını istiyor hokkabazlık ya- rı gayet kuvvetli | ve yayar Mene BE şarkıcısı filmi, Casab- 5 a ldu, daba omik 3 senesinde öK Avrupa O) iz ti eğe Greg kili İşin apılmaka ni. 1916 sıralarında ca BERT: Ame- | kerelerde, buna katılmasının Swanson'un kocası kulun: ikan sinemasının E a ral Kuzey Atlantik yordu. o Önce alnı 'aktına kabulünü talep etmiş sonra da M. 6. Mayer'e geçe- ve ra kitama se- rek tlanmıyacak ei miştir. Bu hareket, kadar güzel filmler çevirdi. ei prensipleri En ; «Saat Sekiz iie ak” deve, teiiz Ye , o «Grand Heteb, sinin anlaştıklarını bildirdikle- «Viva Villa» dir. Tam 250 ri $ vukubulmuştur, Se zg ER YAR Fransa ile-Almanya arasında LİSA Aslen çıkma DİA ih LAL “AE İtalyandır. Adı: Eliza- dusu meselesine de yo ği botim MüzeniBandi Gİ sırada, bü mesele Alman Dışiş- 1904 te Venedik'te doj Ve a ortaya atılmıştır. Bakan, Al- star. manyanın pakta kabulünü, ya- müddet mm E“ ve üni hut bu kabul va'dini yahut onu yatla wi ye bir sistemin teşk Şili ir emiyi | mi iğ tisap etmiş, bilâhare Ame: kn n e Fransığ Dışişleri Bakanı Sehu- vird filmler arasında bil- man mühlet istemiştir. 10000 adet ağaç travers FANBUL ize al hs 0. Kar» e sarkılar. (PL) alınaca ak '. " . . 13,00 “Haberler. Ereğli Kömürleri işletmesi İia15 Öğle konseri Ci) , 13,45 bei 'Kilar, HOkuyün Muallâ Ya- Genel Müdürlüğünden: va a la. dre sa 10, 1 — işletmemiz ihtiyacı olan 10,000 adet travers! kapalı zarfla salın alınacaktır, | 2 u im e şartnameler mi Ke iğ yor w) 1 Bank Genel Müdürlüğünden ve Atatürk İğ) 1429 midi (PL) Sa) lk Apt, 267 No. n irtibat bürosundan, va Meme havaları, > 1900 Haperler da ei Dü an, ank İstanbul Şubesinden ve ayai;liiie - 19,1$ “Celâl mi arkadaşlarından Zonguldakta: E, K, İ. Ticaret Müdürlüğünden temin eni-fİ| 1949 (Garlar. Okuyan: Asite, Edip oi çile. pm — İhale 15 yeti 1952 tarihine müsadif e: 2oğ eze gzel at 1 da Zo: imali reğli Kömürleri İşletmesi E Mi VER vo ardan SİM a Spil 3) İğ vere — Alâkalıların fhaleye iştirak yy için cemiyeti, in Hatin X 7,5 nispetindekl muvakkat ima 3 Ei ri ann ! sit makbuz ve teklif mektuplarını havi ei zarflı lar yn Mrt ı gün saat 15 e kadar İşletmemiz Başkâtipliğlen tevdi yi aaa Yaralım müziğinden nekler. 224$ Haberler. 500 Programlar, 2330 Kapanış. ANKARA RADYOSU | Öğle ve akşam programları ayn seni Yazımdır. ostada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alın- ie. dans müziği (Pİ) 6 — İşletme daresi ihaleyi e kısmen kerim > ; men yapıp yapmamakta serbesti 24 125 1220 184 Memleketten selâm, İMemlekete-selâm. Askerin istediği Hurda demir satışı Türkiye Zirai Donatım Kurumu MİR la e 0 Hafif şarkılar (PL) 00 Ee Mİ akşam programı ve kapanış. havalar. Ziraat âletleri ve makineleri li Se üessese: üdürlüğünd e i 6.58 be ağa ve M. S. ayafı, kanıma ölmüş Istanbul Ticaret ve Pazari |zeş men münir ton tasnif e urda iğ kiye 5 ği salon orkestra: luraire idi. Tolone'da Sanayi Odasından “ 21 sun iz günü saat 14 te kapalı zarf usulü ile salacak 38 “İl, Ayarı v6 haberler. 1883 de ? a9 sarinsmesi Ankarada Türkiye Ziraf Donatım Kurumu 1915 Tarten bir yaprak üdürlüğü 19.20 Şarkılar. a & llaizn Ekonom! 2 şi Ticaret Bakanlığının (himayesinde 23 Ni- ul üdürlüğünden,. İstanbulda Türkiye Zirai Damat e e Gi m san 1952 di sirali sergi evinde «Türk mahsul ve ma-| Kurumu Şube Müdürlüğünden ve Adapazarında Müessese Mü- | 904 Bir güzel ses Gari ©) Ke e he merlin a Slank tar. dürlüğünden alınabilir. BAS hatve gate Te Gği sen mem e e ai Sergide Türk ekonomi kurumü İle Ulusal ekonomi ve art- > 230 çehre hatlarına e bİr | rma kurumu — m etmektedirler. Or Şe a iade verme zorunda kalmış- İktisaden bir kı de eden maddelerden - başlan id e », <Le Col lonel o, inşa may ettikten z ymet elerdi e İst. Levazım Amirliği ilânlari aş iliş Milleter o Unesko Büt Tal ie geniş DE la İz mazideki olan bu ser a A temek ez Sür şitün | sonra, korkunç ve fena adam | gide hususi > ia ani yer salabilmeleri" de te- a apk esi Com 2ise'e : ii ” > ll ” ida min kn bul ein Eee zarfla ie göre 1875 adet motörlü araçlar - İçim) 2846 M © ayan ve haberler ir yüccar ve sanaylermln alâka ve iştiraklerini | yangın söndürme cihazı satın alınacaktır. İhalesi 13/Şubat/952| ie, Togan VE Yeniliği e Din için Yl Ee e Li keyfiyet ilân (1383) leri günü 1480 da Aukara M. 2Na.lıSa, Al, 'arın sabahki progra; ui ” eni çize Ri X Z , da yapılacaktır. Şartnamesi öğleden epi İoydi ve, İs | 184 Delbe ve prina mi Pam v5 H ii Lv. A. de görülür. Beherinin flat 36 lira M.S. ayarı. m ye ra mile acız kararı 4625 liradır 625 adetlik $ Seti Male yapılır. İstek-| Tiz Eakeyer ler Gi) ii nk — Yabancı memlekete firar suçundan takip edilmekte olan G,| lilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eyveline ka-| apo Şarkılar - Türküler 1) ii mi e ea Rifat OEİN Yap Dudu EMİ dar Komlayona vepmeleri, 18P: 000 Mi G dili ki li Eaip b »bebiyle kendisi: gelinceye veya. tutulun- * Dİ e ar ettiği, için çaya kadar Türiydei alanının haczine 'karar' verilmiş ol Kapalı a Zil m Sphere gli İpana ilmen sa öldükten sonra meşhur ol- | duğu As, Y.U, 16/4 maddesi gereğince a yolum. di oksit yangı e cihazı satın alınacaktır. İhalesi j3 Ss .N muştur. Onu bir yaz saba- ei z Adli Âmir | 13 Şubat 952 elimine ba günü saat 15de Ankera M.S.B.2 j2) hı, arar era ili No. lı Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi evvel inen 20/1/1952 fiatlar —— Makinist Ko. da ve İst. Lv. — görülür. Behelrnin. flati 2000 lira | Ayanbul Borun MY EDAM el anıyor olup geçlei teminat tekir mektup-| SE. ) İs a seki et yoluna gir- mköy Garnizonu elektrik santral için Makinist alın larını yi Geli bir saat “evveline kadâr okomisyona Se 200 30 miş armaları bü mp en sr prn a e per: ie günü Saat 14 te EE p7 | vermeler öy Vi L ESMAM 've TAHVİLAT. âdiselerle SE DAMADA Rİ TAHVİLLER doluydu; İntilrarnın takil YAPIMA ya EAEEARAİZ ei şÜ - 960) Kapan ix di oksitli sön- | <z m > n “skandallara EN e sen. sims imi 13 Şubat 952 'çarşamba | siyas Erzurum £ 2245 son'un da İsmi ŞMAştı. © Kanarya adalarındaki bir | zotik mahiyettedir. 1943 dan | günü saat a MS.B.2 e yi Sa. si Ko. > m w Demiryolu 1 80 1948 de öldü ağanın. Gnl Kisir ii Pire Makıi'un 1 Teali “ge 1 öpleden evvel Ko. da w. Ad m e ami merikaya ses tikten ğ ua görülür. Beherinin bat 120 lira olup iel eğ 1280 DE ii Dea pu ARİA MONTEZ: önee modellik y: a | ği gil Tadır. 500 zer adetlik 2 parti halinde de ihale edilir. İstekli- İnn Müdafaa 0 250 siren 1920 de Mepublr | re sinemaya e ei çen; sene banyodi lerin tekiit mektuplarinı ihale saatinden bir saat evveline | Mini Müdafaa In! 2535 alin masının | //ca Dominleano'da doğmuş | Çevirdiği filmlerin çoğu es- | bulundu. kadar komisyona vermeleri, (1400) “İaim 'Mdaaran V 0. 2 er “e 6 FAİZLİ TARVİLLER baz - kahraı ünvanı imi Demuyolu ooo 2s ile anılan ve şöhret bakımın- 7 Kalkınma | 1129 erişilmesi güç irtifalara ji ulan meşhur'bir pdr TURKİYE Sb ei BANKASI ir 1884 te Denver'de loğmusş, 1945 İstikrazı 7 yaşında film çevirmeğe l 194 İstikrazı başlamıştır. Harikulâde ir”) M5 emi TARVİLLER «Zoro», eşsiz bir” «D'Artag- | Ergan 5 ar», kusursuz! bir «Goşo» Mm ve olmasını bilmişti. önce pa- Piza" vel Mi wk kırallarından birinin l 1911 11290 evlenmiş, 1919 da on- İİT Tas FAİZLİ ÇAHVİLLER a TAHVİLLER ford'a almıştır. İrmi me boyunca sinema âleminin parmakla ; gösterilen ideal bir ailesi olmuştular. Sonra ayrıldılar. o Douglas, Clark Gable'in şimdiki Syi- xia Asihley ile evlendi. 1939 da da öldü. 1880 H ARRY BAUR: de Paris'te O doğmuştur. Mv ye aş yap- kisa; lerinden biri ol vetli — filmle «Moskova Iba», gecelerin, «Carnet de Bab. gok güzel eneti etmiştir. ONRAD VEİDFP: 1893 | 4 de Berlin'de doğmuş- | VE ÇEŞİTLİ PARA iKRAMIYELERİ Tenn0 BANK HİSSELERİ Merkez; Bank Ziraat ; > | | İn İanvni © 350 e Pen 645 SARRAFLARDA ALTIN malar ki lirası 3750 Gülden 3410 Sterlin 4800 4240 Kül sea RİS BORSASI ALTIN FİATI EN r. Saat 16 da tenbt eridi Altın fiatle EE Fiatler yenlden yü Reşat 4250, külçe kadar satılmıştır. “e Mi BiRiNCi ÇEKiLiŞ: 3 MART — Şubelerimizden broşür isteyiniz — 450 liraya kadar her 150 lira için bir kur'a nu- marası alınır. 450 liradan her 500 lira için ayrı bir kur'a numarası daha verilir. ç son oki tur, Sinemaya - önce Alman- lk

Bu sayıdan diğer sayfalar: