9 Şubat 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

9 Şubat 1952 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a MM.” Gİ A 9 Şubat 1952 ve Türk sanatını dünya- ya tanıtan muazzam bir eset Sanatlar Akade- şehircilik ve profesörü, Celâl Esat GE misinde tarihi ei cild A eserinin birinci Türk isimli, son Milli Eğitim Basıme il yi ri ekoratif Sanatları) S Cinayet mi, intihar mı? Müteaddit sabıkalı ir adam aldığı yaralardan öldü yaşında bir kadın dar caddesi Evvelki sabah Ayşe adında 70 Fener kara- koluna müracaat ederek Hay- 80 numaradaki ev. Bestekâr Zeki Üngör ve refikasi bayan Hurşide İle istiklâl Marşının besiekârı Zeki üngör'ü evinde ziyaret masa (Tetibas hakla mahfuzdur) başinda konuşurken devletçe üne rilmiştir; | efradını bıktırmıştır. İşte evvel- R Şe i imdi ia duruyor.) ki gece ha karşı eve ge- il I l M l b Il d Tür el Re Istiklâl Marşı nasıl bestelendi? rkçesi radan yin€len oğlunun gürültüsüne uya- diki balcı nan va kadına, e «Vurul- am a 1 m a Kuşe kâğıdına zevkli ola-|dum> demiş ve olduğı ü . ği ildi a LER rak tabedilmiş ri büyük| süp a Karnının üstün- Yazan: Cemaleddin Bildik a sahifeden mürekkep bu cilt- YE a fif bir bıçak yarası, altın- T te, menşelerinden itibaren)| © Kaç rpm ii pen İlk ilham — Bestenin > rai a gelen mek- a evcuttur. Bu| ii m — müzesi e ez dürme hâdisesi cinayete ben- |) tUP — Halife Abdülmecit Müzikai Hüm niçi İk iğ mk e m zediği Kadar intiharı da andır. )) — Muzikai Hilar) viii takım olarak a yi nasıl gitti? Her sahifeyi süsliyen türlü rsi Sin Ri di a el — İstiklâl Marşı bestekârının aldığı 500 lira ve teberru klişelerden maada, renkli 35 çak batırmağa teşebbüs etmişse | Üzen ân: «İstiklâl Marşı» nn er: Bugün piyasada tutunmu: uş, rasladığım ilk çocuk, aradığım de|cceri olduğu Makiındaki ei İni nice arel vardır da|bu evi derhal göster ni et Akif merhumun- | güfte sahibi şairin adı anılmaz, | — İşte! det di. Zeki be ey am- . | dur» cevabı vet rilir de; o güfteyi | fakat bestekârın ismi asla unu- İcam bu evin üst kalında otu- ” lekesi ip iş n ve hüri met | tulmaz. yor. telkin eden ölmez bir ese Rahat duğunu tees sürle|” pe 12 ami olabileceğini! e eren baber nam. kiymet Denta: tahmin eitim bu çocuğa, Ze ki pl İkinci Selim türbesinin a içi tezyinatı (Fot, S, Ülg: Denecektir ki: — Kitabım niçin evvelâ kiri değil de Fransızca- sı basılmış? Bunun kl şöyle ol- duğunu e ar um: milli lara bakıp her araş- sa el koymuş, Adalet doktoru cese- di'morga kaldırtmiştır. manmmmmaınuznaş Sayın Doktor hydrostreptomye! Yeniden piyasaya beliğ sel LE — 9. Merkez STREPTO Çi Ticaret Kolleki Şirketi «Milli Heli Tali in. bestekâr Zeki Üng vu şarkılardan bir çoğunda tamamile tersine tezahür e- ve Eczacılara PAS İkâr Zeki Üne: bu yüzden de ayrıca üzülüy: ii evinde ziyaı avcılık |den hiç bahsedilmiezi Bu m ctmek üzere Maya ser İle sonra ll dum, rak: va ili bi i İhtiyar amma bahçeden de çık- Bestekârin © evini bulmakta hiç güçlük: çekmedim. Tarıf e- iğ! Yok... Elinde kazma kü dilen sokağa girdiğim zaman | Çaskam 7 miş itemi) Kİnin tır, İmar plânı değişme- çe makine ile idare eeilemiymesEsin bu haber hakkında $ lemişti sine de lime dl kân yok- « Karaköyde me elenir yöğili Bi ak olmuş sayılamaz ll bik de- gişmediği ilke olmasına da imkân Sarıyer cinayeti Kardeşini öldüre Zekiye aleyhinde yeni bir delil yoktur» Bir müddet evvel Sarıyer, iden mevkiini de, Hatice li ız karde: ini öldürmi bir delli ortaya çıkmış sadır, anahı ii a skiş, geçen gün aynı ce- zaevl sakinlerinden küçük bir), çocukla kavga etmiş ve bir | müddet sonra da çocuğu cezaevi | hazı helâsı ında sıkıştırarak ilk Seni kardeşim gibi boğar ö İri demiştir, Bi duyanlar keyiyiii - alakalılara bildirmişler ve sav. e Ifade vermişlerdir. er yandan Zekiyenin, e öldürmeden bir gün —8) Söziğei erde Iki çiklet aldığı tes- bit edilmiştir, Morgda Hatice- midesinden çiklet çıkmış- köy trafiğinin ma- na cezaevinde ka- toprak, emeğin mükâfatını verir abancı memleketlere ihraç edeceği- miz haber yeri Bu e im için evini > Be 3 38 muvatfek| setiri; edi ii Mlz ri e stihsa edebilirdi. Bugünkü ei vâkıâsı da an ediyor. Fakat şim dar memleketin is- ni kudret izi hale ve tirilemedi. Osmanlı İmpar: inde yetişenler v5 PE ee ii biz lirler. a Öerariyein kuruluşun- dan sonra ziraatimizin ya şafı için lerine teşebbüs ettik, fakat u gayretler, buğday cinsle- rini e etmek, Eimi ve değ de 0e- - aminosalieylate a Belini a dağıtılmıştır. 4, Galata, İstarbul. Öksürük ve aksırık hastalık bulaştırır, kendinizi MEVSİM SONU MÜNASEBETİ 10 GÜN MÜDDETLE HAKİKİ NZİLATLI SATIŞ DEKORASYON MAĞAZASI BEYOĞLU 353 ; Galata,Ba kapı kadın. ei Hasna, Abdülâziz'in (o annesi Pertevniyal validedir. Aksa: rayda Val yap- n hükmettiği, ut Nedim Paşanın ER R devlet işle- rine bile burun soktuğu söy- lenir, Zuhurata bakın, Hün- kâra gözde olunca Bey. lerbeyine yaverler Hoş eski kapı yoldaşı Ranayı ça- gırtmış, sarayda temelli alı- | koymuş, opr duğin şehza- deye de dadılık ettirip nezri- ni yerine getirmiş. 7 — Behram diyar bedit oluşundan Hafize hanımın zihnini Z y rsemlik, kulal na tıkanıklık gelmişmiş. baları kayıplara karıştı SARAYA GiDEN DiLBER na- z eda Boy- nu bükük kalan iki ii ü Emine a «geliyor, iline çok, Hafize hanım bir türlü razı olamıyor. 9g, Pir sün, ana kız Bey- lerbeyinden yine pazar kayığıyla Sirkeci iskelesine ap ML NE ii ne rar 20 esbi Çekdi: ii Emin beyin ale Ni El nip iğ oğlun istemi m o Tük ia di beli, (Devamı var) Ter :44622. TÜRKELİ tubal sesi İle «Korkma Sönmez bujna n, Sovyet işleri uzmanıdır. AJANI LAZ, AYANE Mahni 'n, toprağa ulaştırmayı becere- medik. vaziy: mükâfatını derhal ver- dı Se âmadedir. aha pek col gayretlere, himmetlere ihti- yacı var. Bunlar esirgenme7- vasiyetiedir. ....... se topral ük üm dürecek in) izin kaynağı- mız bu topraktır. Buğday. mevzuuna gi mişken, ekmek - meselesine ir edilmesini istemişlerdir. men enem gödiz ESOBACTULIN alınız. e

Bu sayıdan diğer sayfalar: