10 Mart 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

10 Mart 1952 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir ananemizin enkidi on sm m ni ren müessii du. Bani mi 2 £ ık en Ağ ahretliği öğretmenin hareket- s yeti neticel li. vi unun bir izah tas şekli var: İlim, bazı ve çeşitleri tesbit etmiş. lara yal i vam etmesin * z i ETE i Fakat yine efkârı m lie ie Gi Kadıköy - Haydarpaşa semtini 213 ikametgâha kavuşturacak (| miyeyi son derecede alâkadar| yina Fatih Halkevl'dir. 3 e bu evlerden Emlâk Kre in 04 yn . .. ya saat zlığ La veri iŞ DA müracaat edecekleri tarih, yakında ilân edilece! Saki 7 ii ani az tün ocaklara tamlm yollanmış 0 evi ne suretle satacağı henüz getirilerek o da tatlıya bağ-|i,., landı. Bi ne mi, üç sen vie ei mi boykottan sonra, yü iklime Oğan - Haydarpaşa sl (olarak aşa ed evle karşımızda perende atabile.| Türk Devrim Ocakları hak önümüzdeki ay içinde yepye ve ire rr mel cekler, (maşall lan!) | Kında bos, leri içinde yemek Yı (br e pimi iye ak) ie çi Fethi Erdem şu ke aka erden 105 Di Türkiye Em-| lecek genişlikle adifaklaı SE e lâ k Kredi Bankası ile bul / dır. acak. |” rr E madan ee kur-| Beş ve altı çi a va kışlayanlarımız bile m İste müs e ari uli- | Mer: alina ais pia Türk Ocakları Tüzük, son şartlara göre tadil edilecek a ii yerde ocaklarımız aliyetted Hüki inn yaptığımız te- RK e dala 20 © a va- akanlar UN ir Yi KN Yeni emlanle'Riz görünüş di Bankasına ait olanlarına talipleri belli deği 205 yeni ev önümüzdeki ay içinde taksitle satılacak. ek — Bele e il ukları «İsta İ Rita me lerin satışa | çıkarılac ak | kapı önünde Geğin lunduğu © hatırlardadır. rin | mahalleye ayrı bir güzellik ver- tedir. ilk Kredi Bankasının ii ri ağı er ni inin Bunu akan” Frengi mü- cadelesi İMüicadelenin p in Penis linle nm eda için talimat bazirtaiyüe Sağlık ve Sosyal Yardım Ba- kanlığı, sosyal hastalıklar . se: visi tarafından bir müddetten- beri tecrübeleri Ye olan Penisilinle frengi üs pet m vermiş ir Bakanlık, yurt içinde frengi iaücadeleninin: Ponlilinie Ep w 8 dü meye Amerikalı frengi doktoru bu- lunmaktadır. Talimatname Si içi © frengi mücadele- esinde hükümet tabipleri ve ii- İz daireler tarafından tedavi ipe 'nisilinle yapılacaktır. Tapulama kanu eee Müdürlüğü > bir İlielerde taj bikini karar İri er ilçelerile Mel Kelkit, Antalya rik, ei Salih! E mz cesiz ve ilçeleri â al. (Arkası sekizinci sahifede) | maktadır. . Ga- obul zin bu derecesini havsala ak eekölerdeii lü um rare DEE Mae e mıyor. Ben şahsen hâlâ hav-|nazaran milliyetçi bir kültür| İstanbul Belediyesince inşa €-|leri satın alacaklar, alt veya pi salama sığdıramıyorum, adli| cemiyeti olması haseb Te mem- dairelerden birini kiraya vere- hata olmasını diliyorum. F: in — ni 3 e a İle Kadıköy ara- | bileceklerdi. l n 5 7 & il pohiiunnmn idin eğil. | ve smliyelarthine. Mayis gay mağa o mevkiinde| edilmiş olan 105 evde 113 alle| şekilde o suçu işledikle- thi Erdem, Türk Ocakla- | Altunizade asfaltı üzerinde ya-| ikamet edebilece ektir. duysa, bu iş katiyet| ,, esaslı ol faaliyete geç- pılan bu 205 evi dün gezdim. » Türk halkı, böy- zaman tüzüğünün bugünkü | Şimdi size «İstanbul İmar Limi-| Binaların bütün işi bitmiş gi- cinayet işleyen! şartlara tâdil edileceğini E ğıs tarafından inşa) bidir. iği kalan dış lâf ve zuhur e- sözlerine “ilâve etmiştir. ea evi anlatayım. Bun- |su ve elektrik a de bu a- ire band yın sonuna kadar tamamlana- a adedi Mi doğal ve|cak ve de ral Yalar m t ii de TE mama. İstanbuldaki milli Aİ deil eri Bunun da akdirde alkış ağu 3 mi eğilâk satladal : mii ortalarına doğru ikmal alk ii — odalı tahmin olunmaktadır. Her evin izin ba ta. | Maliye Bakanlığı, İstanbulda) 3 — yem ikisi iki kat üzeri-İ önünden ve arkasından ei wi wşek, tavsak, Kö- | mevcut Milli emlâke ait 80 bini|ne dört od ei ir rn çi m losyanm tetkik ve tasni- a ai deal ikişer katlı ymektedir. An ni ir an önce tamamlamaya) üçü yukarıda, ikisi altta olmak mal İŞİ Milyerindin — Madi karar vermiştir. Bakanlık, İs-|üzere beşer odalı, köy gacdesine bağlayacak © 7 nz 7 e ait bina 1 selam blm a tobüs “sahipler dilen | a My kaya ve silika pl ral Ve diğer bir kısmını da ta-| gida altı da ler inn öüke se rek dei Hay-| zi şe e çi yarar hale ge- yi çi | darpasa ülke Katan da) ei een, eş ayrı plân üzerine pahçel Kadı pk ihdasına mü- istemektedirler, günün mevzuu iken, tane üzerinde dur: a er biri /E ML Kir al DAR iş | dilmeleri dolayısile evlerin set bahçeleri bulunmakta ve Bl | v e 'EKT! GK ANK A AZ, YAPI TASARRUFU le gö hazırlanınca Ki timalcinii Pe 2 sklmaz unlar ki, üzleri e bakılm: ği m Ez anla müerime veba Seymenler ga 'mün AA başıma” çık- ması sına, ensemizde boza pi-| olma rai bizi| ve et Tara sakuyorlara asıl kabal umuşak ba atla NAH (Vâ - Nü) izah İli yeneler, Bavma olunc: diye berat su- ç pi en SER köprüye ve şoseye pasağlamdır b: a r sualcik olsun sorul- 29 — — Molla Bey clgarayı a- hır alma; iz gön teşekkürler: lah setine e nün hokl miyim? ini — fera- sun, , gülü- ka Kğeda İrenir n ecdadını €- ayi, hımbıl Eni mıyım ki?» m nın dip ta- rafını, gözlerini bayılta bayıl- yalayış, kendinden geçiş ülden KOKONALI BAYANA Büz. Yine aynı tekrarda; «— Evet, Şe rlatımızda ni k e | zl; a. Ta Ele buselerin bini bir r para bent | ze dünden teşne, ondada memnuniyetle mukabele... Yoğurt gönlü ayran kesilen sakallı vecd İ- İ sofada ii sil gelin, ! Ge- sinim, olim ii ekli ja an, pireden, tahtakurusun- | | 325 sabahı MOLLA sabahi yaslari üyü canfes rim yatak çarşafı koyun'e E bitenden © haberi Tanımefendinin olan | ; yok Pirinç karyola, kuştüyü , keten karyola sürahi, el- şilte- İler, canfes yorgan ya- İtak çarşafı, işlemeli etekliği, komodin, mastıraş bardak ve dahı a İ güzelce yerleşmişler (Arkası var) ISTANBUL HAYATI İhmal edilen mühim bir vazife C inayetlerin o ilmi adan tüfekler, kimi eli oyuncak Ghinimar tahtadan kılı ze el gi ayrılıp karşı ya ER tüteklerl, Çe a biri rr ve Erzincan, Konya, dı şehi semi 2 3 & vurma oyu- pm zevk alan çocuklar- r kısmının, biraz da- e hakiki tabi ha a büyü ce an- caya merak da tabii görmek lâzımdır. Bu- gün tahtadan bıçakla arka- daşını yere yuvarlıyan ço- cuk için yarı kiki bi ın ha ıçak tedariinden daha kolay ne Vak asıl mesele taban- ca am eş rn ii eğil, © lara bu kötü se PA anil de) zehirli a' ın kay rank sinemalar- eşriyatında ara- ik ka hi i mik mevzu ile alâkadar önü lâzım gelen esef mdiye ğlara mele İdi kötü tema- İyüllere sevkediyor. neşriya sr da, üze gunun ey ek ecek ği ket dahilinde müs- iya âza- M iz Ha ke Milâs Akşam a İHalkevi ali yz sanı titüsü ALİNA rak karar van Bakanlıktan Vi- âyete bildirilmiştir, — Biliyor musun bugün ko-! taşımaktadır.» demiştir. SAN AMDMALAN Jdeceklerdir. İN Cemal Nadir soka No 13 | a an

Bu sayıdan diğer sayfalar: