14 Kasım 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

14 Kasım 1952 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

JAK CUMA 14 KASIM 1952 2 KURULUŞ TARİHİ: 1918 Ni 7 İN Uni a ei OJALVO ve MEŞUİ üye Gaal Depese Va troya Man 1 TA AE Bu sabah 15 varca harh gemisi arasında limanımıza gelen 6 ncı Amerikan filosunun Amiral rü emisi Columbus'un &şi Des Moines ağır kruvazöri ir tâyin dolayısile A. ADNAN- ADIVAR Tin şehre ait o-|tikten sonra ileri ki ve bir müessese İl ME ei mi e veyahut üpliğine Başvekil emi bir zatın in edildiğini ni İsi hi Gi ağı li an beyan: ni makrasinn bütün vecaibine n manevralara iştirak eden gemiler de var mİ 15 parçalık filoda son nın çökmesi ihtimal - ciddi endiş eler yarattı Eisenhower'in salı günü Truman ile bu meseleyi de ME haber veriliyor Amerikanın, Ingiliz - Iran htilâfının hal trol çin son bir müdahale ve teşebbüste bulunacağı anlaşı ıyor Ruslar, irana | 12 ton altın vereceklermiş Başbakan yardımcısı bu haberi yalanladı Amiral Lemonnler Gg dün m hava alanında rşılandığı sırad: Amiral Lemonnier” nin Ankaradaki temasları <> | Gençliğin bir kararı Talebe kongresi Samsunda yapılacak Atatürkün Milli Müca- deleye ama keş DE rSiteli dilek nk 4 ani an Tü ii Mili PL Yer komitesi, Gençliği, a alâkadar e- den kararlar almıştır. | | leri yüksek na deniz| Bunların başında yaram Koramiral Lemon- piş Miri Mili müep Fe de 2 nel sahifede) mı 2 nei sal 8 şeklinde işiten bazı muhar-|değil, hattâ e Nevyork 14 (R) — Cumhur- rirler bu beyanatı tenkid|kat en esaslı kaidelerine a- bakanlığa çen 1 ediyorlar ve alelüsul Beledi- | ışamıyan İm eken di i eledi; Ez : yenin me emurlarını tâyinde ye dai şecektir. Bu e e Dinlet müstakil ve muhtar oldu- Ale e troyer, 4 m Acheson da bulunacağı ğunu tekrar ileri sürüyorlar. kiye ma ve 2 yardımcı zl mü- | için Bileği. "Milletler e Memur tâyininde İstanbul ve inal Baediyesi. di teşekkil bir filo sabah saat 8 de ulunun önümüzde! ül Belediyesinin müstakil -ol- | Y* > örürsünüz. İlimanımıza gelmiş ve 21 toplallerde yapacağı toplantılarda duğunu ek © bilmiyoruz. emi iğ bizde be- | şehrimizi selâmladıktan ve a hazır bulunamıyacaki Çünki o müessese gi- 1 e GEAR un henüz)|miyeden 21 top atımı ile muki Eisenhower ile ri gö- bi şehre ait olan hastanele- (Devamı ? nci sahifede) (Devamı 2 aci sahifede) | rüşecekleri ale meseleler a kara 14 mİ re“bir hekim değil, bir has İran' petrol int d bah in ani ali 3 n Ayrupa Müttefik Kuvvet- ta bakıcı; bir imar işine bir vardır. Amar veli —.. YA ağ 2... Öğretmen hem köyde-—-:.—.- AA ii © yine nın maaşlarını verememesi yü- bei Sen İla e ve am belediy: müessese -hem şehirde çalışacak ::: Meydanı boş bulan seyyar sabol - | mahal çi lar hayatı nasıl pahalılaştırıyorlar ic satıcılar 35 binden 50 bine çıktı. Sabit esnaf ile başa çık aci belediye bunları kontrol hi n mahrum ve seyirci du da dan alacak mali kudrete sahip a dan © perakendeci- evamı 2 nci sahifede) e aralarında yiyecek sa- tan küçük esnaftır. Bunlar sat tıkları malları büyük tücear- 7 Fenerbahçe 8 - Hilâl 2 u dün tecrübe edildi. Fut- ei iyi biliyor, pas tevziatı sre fakat gırdır ve alıcı de3 Feherbahçe takımı, pazar gü- aje ettiği nü Beşiktaşa karşı mühim karşılaşmaya h ha: Macar yapacağı hal Senbeli denemek ü- azırlık vali mı 2 nel sahifede) merci değildir. ve. meyi Milli Eğitim bakanı dün bu mevzu ile lemektedirler. Son günlerde A şahsına münhasır bu idare cheson, Eden ve Schuma: yalnız ve yalnız İstanbula, muhtelif maarif meselelerini anlattı. sında vukubulan görüşmelerd mahsust İstanbul ki) şehrimizde bulunan Mili E- (Devamı 2 nci sahifede) memleket münevver VE | gitim Bakanı Tevfik İleri dün, en kalal k, en zengin i Eğitim müdürlüğünde meş şehridir. Bu hususta fikirler | gul olmuş ve kendisi ile görüşen D. p. den ve o kadar değişiktir ki ilâ- | gazetecilere, Güzel Sanatlar A- etten ayrı müstakil bir Be. |kademisi ile Mimari bölümünün I la Şehrimizd amanlarda tediy ikrini ri İinkişafını temin edecek teşki- ceza d an I veya ee ai haylı beri müdafaa edenler bile|(ât Kanunlarının bir an evvel - : iş bu türlü türlü görüşler kar-|pazılanmasının zaruri hale Ve ri meye çen seneki tetkikler neti- şiknda “böraliyeniiri E Adabız geldiğini, Yüksek Ekonomi ve Bi bee niz ehrimizde seyyar 8: saril HİEBLİRL GÖİORAE k ıcı ve İşportacılar yekününi yi yorlar. kanun hazırlanacağını söyle- müddetle Partiden 35 bin civarında olduğu anla- Fakat son yıllar. ilimiz- | miştir. ihi şılmıştı. Bu sene 50 bini geçti: den düşürmediğimiz, de-| Milli Eğitim Bakanı, Maarif ; i MEYE tahmin edilmektedir. okrasi krasi (diye | Şürası, besi meb maaş in- “ Anukara 14 (Akşaı Şehrimizde işportacılar yani meclislerde, omeydanlarda, (D u Z nci sahifede) Mill Eğitim Bakanı Tevfik İleri ayolezn Eteği merkez e ai giyecek ve kullanılacak eşya sokaklarda zikreder gibi toplanarak, İstan- | seyyar saticiları nisbeten bir u- dını bağırdığımız rejimin “ bul ei tra bik cuzluk âmil de yiyecek ilk kademesi şehirliye şeh- Garip hırsızlıklar ihraç kararlarını tetkik inin idi ini vi ve şu kale e varmı: ri l gunu düşünürsek ü- Envi kman hakkında be | olmaktadırlar. Çünkü geçimle- a m ERİ, ğ Tl al er; | atlere Belediyenin tâyin et ln » a afkasdağ, o Enver; iyenin tâyi ani şehrin işlerini münha- nkarada bir kadın sandığa, Safder hakkında dikkati çek-İği nisbette bir kâr değil, yaşa- sıran şehirli tarafından idi id N ele Enver Kaya ve Fahri Kı-| ma mecburiyetinin kendilerini rTeye kati bir mecburiyet ol- - > Rİ bir sene ihraç, | Zorladığı kârı ilâve etmektedir- duğunu teslii eriz. Hal-| Ankara 14 (Akşam) — Anka-|mez usul ve şekillerde de ani ul Adalı hakkında bu-jler. buki so; anlarda bazı rada a ER e li lil lar kiz semi vi rada bir | günden itibare! e Ee sene ihraç | Şehrimizde hayat pahalılığı- içtimaları a labil amı 2 nel Ge ede) — İkararı verilmişti na yol açan diğer bir zümre de Vilâyetinin —— — — tinden ekerek hali ii “6 di 19 DIK LER zırın idamesine lüzum oldu- Ğ l pa â cina el İ naSı İ en | 7 ; ükü Bu ileri sürülmeğe başladı. Hikmet-i hükümet Bundan evvelki ümet > şehre Fi hakkını vermek is- “Hâ di ve e yn hai ti ie gibi bir gi 7 a isenin en ! is har i yaptı ve sonra geri <7 n döndü. Yeni idarın e- yakın şahidi le bağlılığı eskisin- daha kuvvetli old Ein ug) zannedenler yıllardan beri anlatıyor iyor, tim imkân da- İLE) basi! mİ A ai 5 ne iş öy li a mahrum edilen ve m hallmni afle' ededel Şimon' a pusu güp'ü maliye o tahsildarı mışlardı. Yeni hükümet kürarak öldürmüşler Ke Salı. deyletimak G9) kat iki se bi vvelki' gece Gedikpaşadâ bir Projesi bir türlü müzakere- Ermeni gencinin BL sile a e z neticelenen”cinayet hâdisesinl ye izde, Ni yazmıştık ide kralı 0 esasından ball ledilip da yaptığımız tahki a göre, da cinayet, şöyle işleni ir nbu n Evvelki gece şi imon Şirin ile arkada Lusi Ari m maktadırlar al dis se gecesi Şi- monla, iii beraber İş“ a z en çıkmışlar ve oÇarşıkapıya ii stada 3 Belediyenin Müdlseyi anlatan ii ybilğrderi kadar yürümüşlerdir. Orada Lu- Teisini njel ema- cinayetinin faili Gedikpaşa ekinlen, sual olun- Ortada Fenerin antrenörü, up Ça igin Vefalı Melih, solda Fenerin angaje ektiği, ami futbolcu Szobel dünkü

Bu sayıdan diğer sayfalar: