20 Ocak 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

20 Ocak 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

üt, krema ve yağla- rm bozukluğu hak- kındaki iddialar ortaya sürülelidenberi, in- Fakat bilhassa çocukların ve hastaların durumu, alem nisbetinde fe- Pastrizsyona bel ei mili mi EO kün olmakla Va ör lde RE çi rinde yapılmak iyle ie dalı ve elzemğir. TA ii bir pastörizasyon el bilmek için sütlerin ahırlarda beslenen hayvan- vasıtalarla nere) neleri: 80 deecede (3) sa- niye kadar kısa bir zam pastöri: edilişi ile bi- yolojik vasıflarını kay- aranılan vası Tizasyon istihsal di: Temiz süt, krema ve yağ hasreti yük şehirlerimizde de süt ki- fayetsizliğinden dolayı Ya- pılamaz. Diğer taraftan mev- cut 2 yn Eş fenni n dol zün: eskisi gibi südünü ka; ağa devam ediyor ve pı verip de pas- törize süt almıyı hırimiz- deki süt pastörize fabrikala- Tın süt mevcuduna ö kt du r takatlarından rinden mas- adır. Bu da ie süt maliyetine ağır etmektedir. Tablatiş le bu şerait altında mm çalışamaz; yuka- rıda ismi geçen nn ine düşerler. erhangi bir resmi mi teşekkülün güçlük çı kardığı ve si olduğu id- diası yersi mânasızdır. Şehir ekmeksiz bi- rakılmıyacak Vali ve Belediy reisi- nin basına Stem Fırıncılı ptıkları rTede yelkeni aralar ayi siyle Vali ve lediye Prof. Gökay, dün enli ki iy yu beyanatı over- tandaşların ekmek gi- bi Çi simli bir ihtiyaçları üze- iç kimsenin ve şe- ilde an etm: müsa- e edilemez. Bu lü alın- ması icabeden tedbirler | alın- leyh her Me ve her larda hiç in kendileriyle görüşece- im ve in da dilekleri- ceğim. Fakat, herkes bu şehir hiç biç, iz. bırakılamazi» zaman ekmel Esnaf hastanesi Süleymaniye'de 250 1 yn törl: malardan bstğtİze ya yap- mak mümkün değildir. Mem- leketimizdeki istihsal şart- ları altında pastörize krema diğer Gi ei zamanlar: nasta: ne binası yapılacak © Hayatta en calışmak ve yardımdır zun bir mektup aldım; hi «Kadın ve Bor arkada: aşa ediyo 'nsa, sut zamanı ne vakittir?> Bazıları aşk zamanları, azil rı yeni ve etm naka; iyi yemek, seyahat leri sürüyorlar. Halbuki ben bunlardan hit yorum. Çünkü hepsi hayal gibi ulâsa ediyo! az arasında a öneren beri mü akaşamızın mevzuu ch) ek, dansetmek, eğlenmek gibi şeyleri i- çbirinden zevk alıp mesut olamı- gelip geçiyor. Onun için yel rın m dila e . Bu bir kere de sizden Lütfen cevabınızı beklerim.» ii z VE azılarınızın ifade ettiği mânaya bakılırsa siz ya baba pa- rasiyle geçinen veyahut hezır yiyen bir gençsiniz. İşte bunun için saydığınız şeylerden zevk ala ir çi eğlence ve zevklerin r Hoppala cuzluk ütehassısı hrimizde tanzim eee hahılığı be, sai edecek olan isviçreli ucuzluk mütehassı- sı belediye nim ucuz- luk temin etmesi için İzmir'e edilmiş. Hoppala! Bu ne acele yahu. Hele bakalım bir kaç ay tetkik- ler 7 ra ra e geçin ve nihayet Istanbul'da ucuzluk perisi arzı endam eylesin. Ancak ondan sonra ömrü- müz vefa ederse mütehassı- ile diğer şehirlerimize kira- Jayabiliriz! — N. 0, insanı mesvd etmesine yoktur. Evvelâ det: Evvel ve e man sıhhat- erir. ere yar- gençleri < H. 8. ABLA Yeni gümrü fasarısı Millet Meclisinde Uzun müddetten hazır- beri lanmakta olan yeni gümrük ka nunu tasarısı Meclise sevkedil- miştir. Tasarının en e vasfı bugüne kada sına müstenit olan ri re- KR Bi böyle kıymet e- a gör. Ni a ır La Elini baş tüccar arasında le EE gan ihtilâfların halli de bu ta- arıda g alınmıştır. Çünkü bu|ikişer tedir. Kızılderililer arasında Amerikada çeşitli irklar — El gelenin sonra gelene karşı Amerikalı Kızılderilileri neden sever? — iz Kızılderili ilk okulunda — Kızılderilinin yüzündeki hüzün — Savaş dansları Tüccar Derneğinin kanunlaşmasını istediği hükümler İstanbul ri mülkiyet hakkının kanunlaş- ması için çalışmalarına devam ektedir. Milli Korunma kanununun ki ralar hakkındaki hükümlerinin ile ası la kalacak olan tüc- #tikleri yerlerden ma carlar, işgal et çıkartılmamayı sağla! aye- siyle bazı esaslârın k: de ısrar etmektedirler. üccar Derneğinin kanunlaş- masını istediği başlıca esaslar şunlardır; E 200.000 den fazla nüfus ile meskün olan şehirlerde Iğ- « I üç sene müddetle muay- yen bir yerde ticaret, sanat ve- ya serbest bir m ile işti bir müşteri icari mülkiyet sahi- 2 — Mal sahibi, kiracıya tica- ri mülkiyet hakkını tazmin et- meden evvel tahliye dâvasında büllür 3 YA Mal sahibi ile kiracı, ti- ER tazminatı hak- aşmaya varama- mahkemeye mü e E p 2 ez SE S raca: ebilir. Mahkeme bu taznunatı hakem usulünün u- ul âmı dairesinde tâ- , merce unsurlarından ol ba riyle âhara ii vergs seye intikal eder. İstanbul köylerinin su işleri için boru zil köylerinin su mi | vi olmak üzere Bayındır! Vekâletince verilen ane ik milayeles temin olun: »vziine ser rulardan 1 slime 3 köye a 2 ci 5 ki Yalovada 4 kö- e 4036, ie 1ETON, gin köye 19715, 'de 24 Kartalda 2 köye 14851, Sarı- rekoltesi eçen zi bubi linin rekor bni in sidir Bu iş için kullanılan 600 mil- e ilk Çi e 859 milyon liraya çıkarı 954 Turizm Balosu Türkiye Turizm Kurumu ta- rafından ilk defa geçen sene p edil rek dâvetli- . al Devrim, dekorasyon ile Prof. Vedat Ar meşgul olmakta ve 29 ocak cuma gecesi verilecek olan 954 Turizm Balosunun senenli en parlak gecelerinden birini teşkil edeceği anlaşılmaktadır. YUKARIDA resmi gö zırlanan bir yolcu deği dası ının kayalıklarına çarpar; ugün denizin bazı ülen dal . Bu, 21 dibinden Ay mi gitmeğe ha- 2154 yıl evvel Riou rak a ie mi ge- m eşyasını göstermektedir, naf Hastanesini o Koruma 5 vw emiyetinin yılık O kongresi Kızılderililer arasında bir Türk subayı: Binbaşı Fethi Eryaşa yarın saat 10 da Eminönü renci p en yapılacaktır. erikada çeşitli ırklar var Yazan: esl memni Hazıı re kurulu ra-İdır. Beyazlar tabii te: i tat derileri ai bims Nİ ille göre €s-| kil ediyor. Son istatisti > Şevket RADO İva razı olmuyor, ii af hastanesine yeni bir ulna < vasiyet söyledir a rında çoğalmalarını ği inşası için Süleymaniyede, üni- sumlu beyaz, 10 mil eyazlar Amerika | versite binası civarında e ında doğmuŞİ çoğu siyah, zifiri Zenciler çiko-| cıktkları zaman, iyi ei etre' karelik bir arsa ın min Zenci, 344 ii ita eye al Vane vengiar dk ve devletleri alınmış ve burada yaptırılacak Kine 142 bin Japon, eyi kaman pe be topu topu 300,009 eril 250 yataklı hastanenin — proje- m Gin e rm San kapgiği ân armış. ar Zenciler gi j leri tamamlanmıştır. a muhtelif zaman- ri tona göni e akarlar süzatiz çoği üniyorlak, hattâ bi Yapı masraflarının karşılan- iğ izl milletlerden ve| pak, or görme | türlü çoğalmıyorlar. Bugün i ması için İstanbul Ticaret Oda-| ırklardan a geli isin | suya in dozmatik. de. | Birleşik “Amerikada 343,000 Kı- si bu yıl derneğe 200 bin liralık caha evvel Amerikaya gelmis) sidir Amerika bahis mevauu Zilderili yaş enik biri GEREEİMES, nmuştur- olmak bir üstünlük duygusuna | olduğu zaman derhal hepsi tek | bunlarla ciddi surette meşgul o: Devlet bütçesine de bu Yil|sebep olduğu gibi, beyaz arkın | yöcyt haline geliyorlar Tuyorlar. mahsus mektep aynı yapıya yardım için 140| dışındaki ırklara ii : 3 amerikanın kudretini yapan |!€r acıyorlar. Sağlıkları ile ya- bin liralık bir ödenek konmuş-| çümseme duygu Rin bu lekli BL ından alâkalanıyorlar. DE 1 Oklahoma'da Fort SİL topçu X merkezinde Amerikanın müda- ç riz: Ame, a Be ok şi ADE aya ik defa Mayflower | insanla, kak ki ari nra bizi civardaki Kızılderili ZATA A üye a va gemisiyle elenler, sonra gelen- | riilerdir. lekenin bu ilk sa- okuluna en Oklaho- Eğ Gi vi ia plerini E iye kırıp ugün hayli Kızılderili MA geçirmişler rikalı iz za iğ imiz mek- - - sonradan du ği cla AHİ tepte de pek çok talebe okuyor- Zeytinyağı on he sie e ni lll el dermek istiyor. Burün Amerika-|e beyaz Amerikan calip o- ; aT'İnin bütün beyaz rı Ez kutuyor. Belediye tarafından rabalarından, kınları Tuhaft mi zeytinyağı tanzim sa-|” hediye olarak iner e geldi, Ea ni e 1 bazland r a ietleri, resimler, aklar al-|zılderililerin son derece mahzun tışlarına başlandı ia s 3 maktadır. erler N Herbir çereleni vaz İssan yüzl Belfdiyenin İzmir'den getirt-| 23Undan olanlar İtalyan aslın- e şehirlerin müzele- İre bakamıyor. Derilerinin rengi tiği zeytinyağları atışma an m alyan AM - O-İsarı kara. Ekserisi ablak yüzlü. başlanmıştır. Ekstra ekstra bir | Yunan aslından olanları küçüm ii mabazalar dak ak Biz Yörükleri | andırıyorlar. buçuk asitlik olan bu yağların | “9187 ev ş kö-|Zaten bunların Amerika kıtası- litresi tanzim satış yeri yierindel bunlar Yahudileri, “Ya- a an geçtikleri kabul e- 215 kuruştan satılmaktadı İder de dahil hepsi Zencileri rk bakı- |diliyor. Mn dei iu ii Belediye, tanzim satışlarına | bor görürler. Zenci gibi nün menşeini elinde bulunan 600 ite yaya nike emi düyiiemizenel | bayagi İN Si sayılmakta- nl beyanların İŞ EEE tinyağı ile başlamıştır. İzmirden |ler arasında da varmış. Meselâ! cır, Yine Kız*derili ile bir beya- |den almış olmalarına mı ver- ikinci partinin yla, li? a Ziyaret sim li büyük zl ya- fe ie e kendi müzik â- m e danslarını is dansı, Sava- şa eN emi imleri verdik- leri, tamamen iptidai âletlerin musikisi ve ii tavırlarla oy- nana oyunlar aa eski hayatlarına ait hâtı di Bu o; e Fort Sİ topçu merkezinde staj görmekte olan Türk bi gi Fethi Eryaşa İle keraber seyrettik. Gayet iyi gilizce bilen ve sonderece neşeli n subayımız, toj opçu ezinin ezli Ayrca e DİNİ su işleri için on çimento da verilmiştir. bi dye e İşleri leiyesi fen işleri müddet şehrimi- Fen b mü- Fen kikler aralık ır. anayi Odası memur- larına ikramiye verecek ayi Odası meclisi di g an: ei 15 te mutad aylık toplar sını yapmıştır. Oda içinde - | aylık”ücretle bu vazifeye asa- leten lâyini kabul edilmiştir. öğretmeni herkesi neşelendiriyordu. Ken-| pi disinin le beraber mek! bir resmini çektik. Si mej dendir. Ya yağı yerinde şakalar |,“ 21 e Talebe n Valiyi ün vi- Belediye reisi ziyaret ederek ye- zl İmal takdim etmiş ve Ü-/m Zi si reti isti Üniversitesi Talebe | O: mi te sitesl üzerinde görüş- ada ştür. a Na ie öğren- dm sınıfta oku- ından dereceye kadar ifade deceği malümdur. in. bi lira sarfıyla ve İyi gayelerle yaptırılan bir okulun öğretmensizlik inden mu- Mi ei köylü; ok Üz- Bu husustaki müte- Siüzacani cevapsız ıştar, i

Bu sayıdan diğer sayfalar: