26 Ocak 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

26 Ocak 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKŞAM 26 Ocak 1954 AMERİKAN Ollâker; ÜRMEDEN SAKIN BAŞKA GAZ SOBASI ALMAYIN > mai GUAKER GAZ SOBALARI MEİN SAVER İM EE yn eliz geçip İli keli ap Bina lr EU > Model; 3308 £ saalte 30000 B.T.U verir. OUAKER evinizi ısıtacak en ekonomik en yüksek randımanlı Amerikan GAZ SOBASIDIR Türkiye NE Mümessili : Mıhçıoğlu « Koyutürk ve Arkadaşları Ltd. Şii. Istiklâl Cad.158—Tel. 42485 - Telg. Konfor-İstanbul '/ 5 Faizli 1953 iç istikraz tahvilleri 1 Şubat 1954 Pazartesi sabahından itibaren Bütün Banka Şubelerinde Satışa arzedilecektir. Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir şekilde 100, 200, 500, 1000 0.000 ve 10.000 liralık olarak tertiplenmiştir. 'Tahvillerin'bedel ve faizleri her türlü vergi ve resimden muaftır, Arttır- ma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ve Milli Emlâk ör a bedel olarak kabul edilir ve istenildiği zaman kolayca paraya çevrilir, Deviet tahvili demek, en mükemmel ve külfetsiz irad temin eden vasıta demektir. (991) Be ŞEYE Soldan sağa: 1 — Alevlenmek; Orralaman - Çekilişi 30 Ocak Cumartesi HER 100 5 İRAYA 1 ve NUMARASI DOĞUBANK Yukarıdan aşağıya: 1 — Bozuşmak; Arama, Ca; 3 — Ruhj Pres; 4 — e) La; 5 — Emanet; 6 — Mele, ; 7 — Al, Lemir; 8 — Kafile, BABANDAN İSTİYECEĞİN EN Vİ beşe ap VATAN ML LERİDİR. BORÇLUYUM. Nakliyat için teklif isteme ilânı EEE Ekonomi ve Ticaret - Vekâ Muğla vilâyetinin Merkez kazasına öğ Kıyra rl & m i 10/0ö ar ve 445 - 2 sayı runs eşle İD Alım ve Satım Müessesesi A 8 veriye ri kli dı: karı; kı 2. ödüle işletimini imtiyazı fer Müdürlü üğünden : , Bahçekapı - Sümerhai ihale emi lunan ü ai müddetle işletilmesi mtiya; İcra Vel kileri in 12/12/1953 tarihli ve 4 - 1983 sayılı ki arayıcıları Sümer- Sıtkı Ki an ve Kâmil Zorba a deleri kılınmıştır. ali, lu, iü mamul- e deniz yollarından ya- lerle alel'umum ipliklere alt ka, STANBUL BALIKÇILAR CEMİYETİNDEN pılacak normal nakliyat ve bu emteanın lüzumu halinde Mila yıllık genel kurul toplantısı 30/1/1954 c Soğanda doğruya kamyonla. plak nakliyat işleri bir martesl günü saat 11-13 arasında İstanbul Balıkpazarı Balık. sene müddetle taahhüde bağlanacaktır. hane binasının ikinci katında 14 Nolu Cemiyet merkezinde Bu İşlere alt gazinin ile mukavele dei ve, ta- mi Kayıtı üyelerin “bulunmaları 4lân “olunur. emi Kahalı arlara sik İlste, Müe e mer- ünd e; em: kı SR nakliyat s den ücretsiz alın — İdare My ii yıli çalışma raporiyle murakıplar p olanların şimdiye kadar yaptıklârı bu ME iiğlere alt) çayğian iğ ve muamelâtın incelenerek idare bele Ti geç 8.2.1954 tarihine kadar müracaat etmele- 1. ri 1 v7 1954 yılı bütçe: ve kadrosunun kabul m ihaleyi yapıp yapmamakta veya Biel ii le ü, — Asıl ve yedek'idare heyeti âzası seçimi. etmekte serbesttir, — Dilekler," ıtanbul Esnaf Hastahanesi Koruma ve Yardım Cemiyeti rr a Başkanlığın 1 Ocak 1954 günü toplanan u.numi heyetimizce e, A K $ A M İdare kurulu üyelerile Cemiyet mürakaplrıan adları &ıda gösterilmiştir. Kurul 23 Ocak günü toplanmış ve po aralarında iş bölümü yaparak ale > paİaşği Bilgi için i ilân olunur. iineieeeli aşkan ım Yorulmaz Tüccar Terzi Türkiye © Ecnebi ER vekili piki Ayakkabıcılar Derneği Başkanı lale ei asip ükrü AK Kooperatit Müdürü Mek O İM6 E e ei artan Mobilya ve Mefruşat taciri Zi 1200 400 Üye İst. Balıkçılar Cemiyeti Başkanı Adres tebdili için eli kuruşluk ve Ticaret Odası Meclis üyesi bal Söncerime e Üye İsmail Vefa Vefa Boza lin gli ve ri Ticaret Odası Meclis İlân tarifesi Üye Adil Vardarlı Kadın B eni Tri ri ler Federasyonu Başkanı — il üye Mahmut Erbil ip Kefalet ğin Baş- Son ilân sahifeleri — Santim! 200 ez Sa Ali Fedakâr ENER Derneği ikinci Başkanı 5 m ve , Kemâl övür m Derneği Başkanı » el Üye ifat Ataç Elbise: » se) Üye Fevzi Karakelle Madeni Sanatkârları Başkanı maktuan 1500 Dine ine ım, evlenme, vefat, teşek» eclisinci kür, mevlüd (maktuan) 5 Tldanlarımz amman müntahap şleri: 2018: re 2068) e Sa Umur Ra ık Ttün Tüccarı dür. ni Şasa este “Tüccarı ir Bulak üçe İdare Memuru Enver Ebel Ter Bilâl Fevzi Benli Bekaş Arabacılar Derneği İdare, İstan Babıâlı civarı Ticaret Odası Sail Nadir Ta No 15 Meclisince ; ya Müntahap Selâhattin Gü İş bankası İstanbul Subesi Mü- Mürakip vendiren dürü

Bu sayıdan diğer sayfalar: