10 Mart 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

10 Mart 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YARATTIĞIM avetlileri billa Vanda Yı, ler sonra m dö — iç ei Kimide mağa hi mınl- son gece İ- çimi irskançlık kurdu kemiri: yordu. Bu, Vanda'ya Nis şeh- rinde di. Bir kaç gün Sonra profe- cektim. Biz oraya gideli bir vi geçmemiş ki, dahili Şe? Hayatımın o devrini iyi ha- tırlamıyorum. Kendimi rüy: de sanıyordum. o Vandanın en: çok muzta- riptim. Onu unutabilmek için kendimi İspanya dahili har- bi yaralılarının tedavisine ver miştim, Bir akşam odamı zle asistanım koşa- — Mösyö Marsel ağır yaralı bir kadın getirdiler. Haberini ii erhal amaliyal oda- a koştum. üzerin Ameliyat de a Saran ör örtülü bir kadın kal- ğı müthiş yaradan tanınmı- yacak bir et külçesi halinde Yal adının ani suya batıni- »ıp tutuştuğum Vanda değil miydi? in dahili mi dan hiç ayrılamıyor- dum. e zaman kali kararımı tetik amaliyatla tı yaparkı ik eltim, a gin inle ay- ADIN e çehresini m ederken in ebedi olacağını a döni ğa Fakat heyhat, il bu saadı FA çok sürmedi. Pa güm e sn Sayar Dari rise dönünce herşey değişti. nı yok. kadar güzel ; kadın olmadığımı, güzelli- estetik ameli- (o ğimde bir soğukluk bulduğu- yatla yone ie e bir beni sevmediğini güzellik hârikası yüzüme karşı söyledi. Şimdi İçsel heyeeaoi bir TER hi- © yalnızım Marsel! Sana karşı sevgi beslemediğimi bilmekle nn minnettarlığımı i- fade etmek için söyliyecek davet ediyordi Edvard cağımdan korkuyorum. -Bu- günkü senin ese- rindir. İster misin yanında kalayım? — Hayır Vanda, bu feda- kârlığını kabul edemem. Şen de Vanda kalkıp gitti, İspany; a ai harbi bittik ten sonra Nise döndüm. Boş yere been sz haber ai ai- mağı Duma'da Bâvard Tie e rendim. bir müddet sonra yaz en te te geçirmekte bulun: ği spa ri mat Mimi E le tanıştım. Çok sevimli ve kanlı bir kızdı Seviş- tik ve bir kaç hafta sonra ni- şanlandık. Fakat nişanlandı- Eumın ertesi günü Vanda'dan şu mi aldım: Sevgili Marsel! Sükütumu İN ümit ediyorum. 'd ile tekrar buluştum. beraber Si mesut, edebilece- m sanıyorum. Beni sevdin e benim uğruma kendini fe- dn ettin. Nise geliyorum. Se- yarın saat beşte eski za inin buluştuğumuz v tanede bekliyeceğim. Sonsuz sevgilerimle ali” Bir müddet kararsızlığa ii ei mektubu yır- ırlattam, Üç yıl sonra a w baloda rastladım. Ben üçünci vaç ME kutluyorduk. anın kı ta yaşlı bir erkekti. Ka, i, Van, örünce bana Mini ba - ve şâhane ka- dn! m şk musun karıcı- Mn DAŞ ip Pigmallonu hatırlatıyor. Pig- malion yaptığı galate ie line âşık olan bir heykeltiraş- t. — BŞ tuhaf konuşuyorsun emmiyeti yok, gel de kakam e Dee e Sü imali o nu niçin sel te um. Onun gibi ben de sun'i olan Vandayı yı sevmiş- arası- na alarak sineme bastırdım: nl çok, pek çok seviyo- rum am İon 'cuğum e im naza- rımda bu dün; a senden daha güzel kadın yoktur sev- gili karıcığım sözlerini kula- Zına tatlı tatl fısıldadım. İLÂLİ Resim; Çetin ÖZKTRİM AKŞAM | Bugün matinelerden itibaren SARAY Sinemasında Yeniden film iraesine başlanması mü TWAİN me filme alınan GREGORY ve JANE GRİEFİTAS” ünasebetiyle | MARK 10 Mart 1954 i | “Köşebaşında karallıyı görünce tetiğe dokundum! tarafından yar! — Ne e m Sen Kii vurmağa çalış da, Kafanın içinde masa nı ister döve olsun, ister pire ol- mı yapıyorsun ep sun. , imi takdim edilecekti: Yan yan bakarak gülümsedi: | — Sen iyi'atıyorsun ma yaptın ha. Bende| — Eh, Mrs an ni masarif var mı ki hesabını ya-İşangâhı düz getirmesini bece- payım, yele eşim? |ririm. On fişek Sü rsam, sekiz! — her tarafından telefonla, telgrafla ve bizzat yapı- İÜ Masarif dediğin parâ ile olur.| boşa gitmez. Benim çocukluğum müracaatla Izhar olunan umumi arzu üzerine bende yok. Sen hiç para-|Anadolu Köylerde “geçti. “YARIN ÇOK LACAK sızlık çektin mi? Yarda elimizden silâh sikme — Çoktan alıştık ona. P: nizde benim &limden,* ne YIL Sinemasında samanımız olmuyor ki. Kıt ka- Şeri kaça, tulurdu, ne Bugünden itibaren bir hafta daha gösterilecektir. naât geçinmeğe Çalışıyoruz. sökde uçan, Böylelikle gi KEMAL FİLM — EE Parasızlığın ne |atıcılığa. Tetiğe dokundum m r - olduğunu, onu pie hedefin göbeğin; Piiz Diz lin; babasızlık * acı | kurşunu. B O R Ss A şeymiş , parasızlığın acısı| — Eline sağlık LE sen şu : hiçbir şeye banal. İnsa- |atıcılığı bırak de, parasızlık me- 3? İnn başına e parasız- İselesini anlat ba alım İstanbul Borsasının 9/9/1954 fiaileri | | Fransız Fr. 6-100 İliktan gelir. > Ee meselesi bırakılır Aç Kapa Dolar N.Y. Amerikan sm-575| — “Çok şikâyetçisin deme beyefendi abi? Bizim işde Sterlin ve eki ep 24-155) — Şiküyet'de mi, bain lari atıcılık bei Kl eli sman'am ORSA HARİCİ ALTIN FIATLERİ kardeşim? Gece gündüz dert | karıştı da onun için geldim bu- Liret e e Cumhuriyet ATA 4125 - 4735 Ni : ie vava 0403 | eeçat We kim? Çalışıyoruz, çabalıyoruz,| — Nasıl karıştı bir! Be Be 4618 5 az, | kazandığımız para ile gene kar- | venin dizine, pirenin 4500 - 4600 | nu di or. Nasıl öfkelen- İm: zl in kurşun par er 4560 - 45:5 | mezsin bu işe? Amma diyecek- yoksa? " Hollanda 4590 - 1595 İsin ki, öfkelensen ne çıkar? Se-| — Dinini seversen alaya' al- — ve Uran 5825 -5090İnin öfkene kim metelik verir? İma beni, bey abi. Parasızlıkla ez eyni A ee v7 e ie, | Orası da doğru, Uzun lâfın kı-Jalay ak Bir insan parasız a — — B. Horoz 4425 - sar | SASI, parası acısına İN rek | kalınca her işe baş vurur. Eksik Sivas - Erzurum 3-7 21,80 | isvicre Pr. 4450 - 4475 | da; olmasın, Belediyemiz bizim için 1942 Demiryolu 1 2450 KÜLÇE ALTIN FİATLERİ bir kapı açmış. 1981 Demiryolu ül > -İ — Ne kapısı açmış? 1942 Demiryolu Ul alem - — Darılma amma, senin dün- eke MEn ile — i yadan haberin yok galiba, efen- Man) arz &i 240 di sö yk kl eleri re yi okumu- Mil Müdafaa 1V 2» Aslına ve ,a20- Zirant Bankası 1 2250 iade air cana he a Mi 2 Zirant Bankas 106,50 | Cumhuriyet 23100 i- İğildir ———ğ——————— | Reşm Elgari - 95 8 FAİZLİ TAHVİLLER Reşat 41750 - 42000 1941 D. Yolu V on, | ham ele Kalkınma 1 30050 | an Kalkınma O 103,50 m 10180 atıcılığın da mi yok, EE karde- or 104,50 şim? Sani in yi 10450 ze ve — Anlamadım. Ne atıcıhğı? 9 İstikrazı 4 1050 meyvalar Palavra atmaktan mı bahsedi-)iş & 3 FAİZLİ TAHVİLLER Halde dünkü toptan di irak, beyefendi a 1538 ikramiyeli Er) Matleri seonğ| Bu devirde Delay yut kei e vE ha) mn kler Le 7 : iş e yi mek girmek ğe Tİ) dahan ilim O üz le ein 1953 Tahvili ayn ar ns —m . İki ilan bir araya getirip | Bu işi becerec: tt Bankas Mi 10340 İİ avuç ME > ü Ziraat Bankas IV 10295 İĞ rapanak Eğ mem ki siyasteçiliğe dil uza-İsızlık rm 10810 İĞ parasa M— 4 sayım da palavra sıkayım. 94 45 FAİZLİ TAHVİLLER Karnabahar “— 19 n bahsettiğin atıcılık pr — MEYVALAR — nedir ya? > 10559 İN ayva B i asil atıcıhk. Yani ii Elma silâh atıcılığı üzerine lâf ediyo- Merkez Bank. iv 25200 pe rum. Silâh kul Te Garanti Bank. inst bilir misin? Obligasyon And 158,00 Türk Kredi 128,50 Sanayi Kalkınma B. 100.00. — O ne biçim Iâf, bey karde- kası San pı Kredi B. 1140 DEMİRBANE kek dediğin, e » Ticaret 8 .» Yakında iyi bilmelidir. Deve; len, elim Her zaman yapmam Akbank TAO 1320.00 urmal . Senİn. Mei 0 İğ HALKIN HİZMETİNDE İİ askerlik yapm m Mü: en i içtikten sonra Osmanlı B. 11000 — Askerlik Tapın amma, de- | kalk kalma, çakar 4 60 hisse And 38.00 pire avcılığın hiç deneme- ni ar İm nca vardı, San- : —)3e in dibinde duruyordu. Onu PARİS BORSASI ALTIN FİATİ İtalya ile tütün helin eği ım, baktım ki içinde beş im kp sim ÇE protokol Ze seir ap a Si pe Ze : p Ba ii M.R ara'da yapılacak Türki- İsın. Atıcılığı öğrenmeli, bey al : sö 0 e - m e prof ü Kanclk insin Yazım olur. |yım diyerek sokağa çıktım. Yol- Türkish - Acconut 1500 - 1520 Sterlin efekti 1440 - 1169 etek? Sos - s68. : si İmes “bel nim meyli yakında belli olacağı istihbar edilmiştir. isrkgens ve, sak av- ile ay — Deveyi, im ik sid Camille, elini uzattı. Nicole de soğuk bir hareketle bu eli sıktı — Efendim, sizi © selâmla- dıktan sonra hemen gitmeğe mecburum, — diye matemli izin istedi. — krar görüşürüz. Kızının soğuk hareketi kar- şısında Pierre araya girm: mecburiyetinde kaldı; — Yarın gelir sizi arabam- Ja alırım. Li adresinizi bi- rakınız. Guimet milpsin$ beraber mir Kızın ismini ve adi defterine yazdı. Sonra onu kapıya kadar uğurladı. ri elle kızı- sitem: bulunmaktan bendini kayar um olan bu kü ani eee a sevimli davranmadınız, Nİ- cole, — Demek di ostunı — Evet... Balondan mile ile ştağımı söyledi R i — Demek beraber müzeyi gezmele yn kendine çel si düzen verse, çir- kin Yazan: Henry Bordeaux Bu mutaarrız sözler Pierre'in fenasma gitti. En ile acaba niçin bu kadar gayret ettiğini ri kendine sordu. Niçi ğa yi yor ille kendini se Ve istikbali > Nu kadar titriyor? (Halbuki, o, nâhoş olabilmek için ne lâ- zımsa. yapıyor. Sizin hiç merhametiniz yok, Nicole. Şu bedbaht kızı pe bırakın ve benim işleri- Peki siz, Ms işlerime karışıyorsunuz. — Ben, sizin aim — Terketmişsiniz, yine ba- bam olmağa kalkışıyorsunuz Küstahça bir gülüşle ilâ, benim evlenmeme Sp ei ben, sizin evlenmenizi kolaylaştırıyorum. sefer artık iş çığrından e on ker- Bizi elverir! Bu bed- —33— baht kız para sıkıntası li si ei çekiyor. ve e de, İn parla sr çok kadındı. Oda all sevmiştiniz her e sözler | söylemeğe nasıl cüret ediyor? Fakat Pierre, hakikatı gizlemeğe kalkışmadı; "— İhtimal (o sevmişimdir. una hakkım ır. Annesi namuskör bir ka: — Annem gibi. Pierre böyle bir mukayeseyi arzu etmiyor. bana bu iz de mua- me Si etmenize ede- m. Ben ii amin Br e geldim. Sizin tmek için YOKARKA Çeviren: (Vâ - Nü) paralandım. İtimadınızı ei ei almış sl vi mielerime me men ban: ncak duyu, — Ah ah, onu nasıl da mü- dalan ediyorsunuz! 0 a . Metresinizin kı- — Ne kadar küstahsınız, antıksızsınıs, Nicole! Ku- DE ben, size ne fenalık yap- tum? Ben fenalık mı yaptınız? de öbür çocuklar m iz, benden babamı çaldınız. Şimdi artık geçmiş ola! Eğel onunla evlenmek istemiyor- sanız, Eş gruya e- vinize alın nu. Evlâtlık olarak o Eğer mut laka size bir kız lâzımsa, sa- hici o olsun. İnsan a- esi DE erse, bunun se- bebi vardır. Başka bir aile kurmak içindir. Ben de baş- ka bir aile peşinde olduğunu- zu zaten ke: iie Ti 't veri miz, günkü hali yapmı Delikanlıyı BR muymuş? sez a hisleri belli ol- malı? Her şeye e yaj son dü etmeli? ni â be: zin arınıza . Siz, rulmuşsunuz. e tabii huluyoı > rum ve tabii buluyorum. , göğüs Se çekerek kalktı, Ce. Re. Mübaşir çağırdı, (Arkası var.) rip ahlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: