22 Mayıs 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

22 Mayıs 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Mayıs 1954 19 Mayıs Bayramı münasebetiyle Daha ağırbaşlı bir program yapmalıyız Dünyanın hiç- bir yerinde halkın bu kadar meşakkatli bir temaşa temposuna tâbi tutulduğu müştü. tanbıl EK e bi ii muğlardı. 9 mayıs bay. n etmişti: bi- mağ bir çelei ER Konmuş w spor bayramı Fener stadında vi külere nispeten bay- ramın ai basit idi. Me- hitabe ile başlanmış, bunu bir ri terk fetlerle isik tele di. O gün için Fener stadı ka- değ a Kiye -aplamştı. cirit Si pi- ım bir Tay - Beşiktaş) muhteliti ile oynamıştı. Bu suretle başlı- Yene Adil GİRAY mı İsta bil kalpli rildi 5 bayramı- nın Ki ME tarihçe s1, e sene değ gibi bu rr önleden sonra aat este çıkabildlr. kın bu derese uzun ve meş: katli bir ti ildi. B ler provalarda olduğu kadar muntazam olamadı. Halkın mak mümkün değildi. Her se- biraz daha artan tehacüm arşısında Baya v ie kararlar almak zarure YE cabeden başlıca tie özle hulâsa etmek ündür: Stadlara duhuliy, girilmesi Mei kanma. Davetiye miyle kalkmalıdır. 2 — Bilet bedelleri bir ha- .sesesine terkedilme- Gaziler» Cemiyeti erasim İmkân nis- ie kısa sürmelidir. — Hitabeler, jimnastik ve te tamamlanmalıdır. 5 — Sureti katiyede stadla- ra istiap yi il fazla se- rel Si mal ği lde a mevcut stad ve Sale bu işe elve. işl BEYE DiRYAANIRE “kendi semtleri bakımından alâkalı mekt bi Maceraları :: x: 3. e zamankinden daha he- YENİ vatan hainlerinin anı Gizli Polis Bi eşi Şeker piyasası Belediye murakıpları Umumi Meclis İki Daimi Enci Encümen Pari -Irtica ve cehaletle mücadele askınlar ri s v tılar ili Tesanüd Birliğinin edi: Usat müdürlüğü kurulu: dönü- murakıpları dün 4S0SI- münasebetiyle 19 mayıs na âni baskınlar yapmışlardır İstanl gi ü Birlik Reisi profesör bul Umumi, Meclisi, dün p! Murakıpların verdikleri rapor- | saat 1545 te rels vekillerinden lara göre piyasada bir çuval şe-| p, Jar göre piyasada bir çuval #€- | Ferzan Arasın riyasetinde top- Bu normal fiattir ve bir çuval- ik sl Bed k, da 100 kilo şeker bulunmakta- lı” & 5 ml vE kür Gn GA Tez Yi ,bazı toptancı taclrle- | z karın Me iie Elin ler rin, şeker çuvallarına etiket koy ci Li madıkları tespit olunmuş, eti- mesa ö uyan Ferzan A- ik mecburiyeti kendi. 35; Meclis adına yeni millet- ünlük normal ker istihlâki in çuval olduğuna göre her hangi bir darlık ii VZUU Bazı 2 Li lak ler yeni icatların etle: erin ka çalışı Gizli Polis x : un bunları na- . Casuslar Amerikada sek s ,ekeler kuruy: linde propağ sy si bu 2 kanı tunacaktır. Şekeri me giy ep ve 5 ze edilmelidir. 19 mi yıs bayramı İ| sanız meşhur ELA AK- İmenfi propagandalara ehemm nı ie eruplarının müm” ŞAM'ın neşir hakkını satın al- | yet vermemeleri, sıral kendi indeki 7 ira at müdürlüğü ei Hiz dilmek an itibaren takip edil tedir, | vekillerine teşrii hayati tada vaffakiyet temennisinde bul muş, bilâhare Daimi Encümen- de RE sü âzalık için se- lun- mu | hi çim yapılm Gizli reyle a edilen seçim | diğe, sonu! ri di #du ile Sab- imi m eri akl ümid Encümene Meclis, Kostantinapi isimli so | İstanbul; diğer bir soka- P: Ankara ismini veren Pa- a ubu yazılma ar vermiş | MU ve gündemdeki diğer ET de karara bağladıkta, mese dağılmıştır. * (teri kal it hareketler karşısında Meclisin fevkalâde olarak yap be ii toplantıyı Vali Prof, Gö- a takip etmiştir. ezici tepki bunun en bariz delilidir. - ri e iye Egeli- ettiği ceha-

stad. ve iri at a- Şii malar bir usul haline geti- nelidir. İN buna benzer ciddi ve lüzumlu tedbirlerle 19 mayıs lâyık şekilde kutlamak kânı hasıl olmuş olacaktır. Acaba 1955 te 19 mayıs bay- ramında böyle ciddi tedbirler alındığını görebilecek miyiz? Isveçli genç kızlar Sergi Sarayında ve Da Mai maçla! e 16 ai tarihin- e başlıyacak olan Dünya Ku- pası maçlarına Gençlik Turizm Bürosu (GET) tarafından bir meyli tertip edilmişti — Öğrendiğimize göre gençler” den müteşekkil elli işilik bir İri rk milli futbol takımı- Türkiye Beden Terbiyesi Öğ- Tetmenler cemiyetinin -teşebbü: ü »hrimizde ji e teşvik ve: tepel 08 cel ni Türk sebit ve mr ii mu- sikisi hakkı konferans başk oldu —— İstanl vi Gree e yat Fakültesi Mi Yeti” tertibetkiği vi te ransl: yer olan e nci asırdan itibaren ede- EA pi GEN ündi eseri Gi 7 seal ann ren RECAİ minden SANAY'ın ili AKŞAN bir ev vardı. YE RE ROMAN ken- I Jelteri iade erek halk imei ri da safdillerin üm zihinlerine irtica ze- hirini sokmağa, bu ir Bü ile şehrimizde jimnastik gös- EE i terileri yapacak olan İsveçli Atatürk'ün kal sütunlarında genç kızlar ekipi 25 mayıs 1954 giyen dernek reji adlı 1 Ed öp saat 8 LR seh-İ Büyük Atatürk'ün İstanbul. /biyat Fakültesi amfisined üstad bulacaksınız e gelecekleri dan Samsun'a hareket etiği gü Mi Cemil tarafından veril- — Diyene di Ya ŞA AY le sere Mr n tm T tafa Kemal Derneğince Atatürk a LİR ine: ilden | v ç z Bahar Telefon «— Farenin geçtiği birey, yında rtif eöntrilerde bulu- | müzesinde bir toplantı tertip- |diploma Ram , fakat ben de|, . — zl amma, yol eder.» acal İsveçli la lenmiştir. Bu toplantıda Dernek Eğ Edebiyat Fakültesi mezunu- e b k Evet, bir meczubun fes Beden Terbiyesi Öğretmenler ce | Te a; ne tar Kumral konuşma- Fakülenizden bir diple-İ” OOO EYLÜLDE e ayramı şe ekesi satmağ kışması ehem- miyetinin evvelce tertiplediği tamızın tarihi kalpağını ma aldim» & iye hoş a le a2 : miyet ağ edi değil Ferhat Acarkan futbol serisinin eribe yapmıştır. başlamış ve e Gi Kahve cezvesinden . simi rmek, da- finali olarak 28 mayısta Mithat-| Bu husus Valilikçe muvafık Kronolojik bir ei Ve İn Pm e bir çok yeni- (1953 yılında 178 bin|, iz EB rekeL ii Şi a ölü, aılata. EE : ülün Eiyasile; O» zl ğ ge mp sese Pi grüeniş ve ey Tan ml dn İsetvebi “Pü Js : İzan niva edecek mi çıkarıldı | yol açabilir. maçı İle Mu: r Arşal atletizm . . : m ey man Beyt va T Ki n 10 : mayıs petşörübelgünü GÜL | daresi genel Ml ğ Netekim son günlerde yek ları ve ayrıca yine ayni stadd ili A : “2 : ş e parkında ahlayicik ve tüğü yk İstanbul ve İzi un şurasını e eee Milli Tek Birli- |merhalelerden geçerek bugüne). DÖŞELİ EV © ? İiki ay deram edetek'alan 5 Lİ büyük şehirlerimizin inki- | takkelerle, fese bene ser- kızlar kupası) namı ile koymuş) Zinin ilk ea e renki le * İ çiçek ve Bahar bayramı, takdiri | şafı nis eti e şan er- olduğu kupa” için karşılaşa Milli yesanüt içinin 1 Oz timi ili pi örn le eden : BİRDEN 7 |smucip olacak yenilikleri dp ihtiyaçlarını karşılayacak teg- | keklerin e çam N olan Fenerbahçe - Beyoğluspor |lağan kurultayı İSÂ İ a ik sana nsuruni “ * İedecektir. Valı Prof. Gök birler almış ve hazırlıkları ta-İların na: i ce ace Şub “maçının hattaymında,| cumartesi günü 5 acaba edebiyatla le : & Marina kar ©—oO© | parka giderek, bayram namlam cek derece a yağın gaze- dereli kazlar. büyük. be. spor tan seal onler İle, geeptremildimidemesializin!ğ Barnaba klarını gözden geçirmiştir O 5 haberlerden öğ yanacaklardır. lulumda toplanscal cevabını yine kendisi erek |* kuraya da girerler © Zal EE ari Vİ ok förlerelirinü 17.095 kilomet- | reniyoru: «Musiki bu merhaleleri gele a ili li lari için |re ilâve edilerek eke hattı abu da ei 1 ve v eden atlanır mi asili ve Ke pg z « İtramva; ap eden İstanbul 178.755 kilomtreye çıkarılmış ve 1.500.000 LİRALIK a > z i ii buna 1954 senesinde iinde kilo- kadar . 4 -4 de ali mermer m , ve | karanındari başka, Sirkeci tara- — İNEN > ni ; metre daha ilâve k üzere |: E: telif devirlerde yi xi: ında iki kapı Mas ve biri- : Bi 1954 İKRAMİYE PLANINDAN n ve Siyar m ri i BANKASI © İne Ankara, diğerine da İzmir | çalışmalara iii r. > kari likleri anlatmış ve edebiyattaki | , * İkapısı isimleri verilm ai cari, Sınai ve Içtimat faali- ler ! EM hakikst bi de mal inkişafı li eeessess0843 İlaştırılmışı parkta taksi ve hu-| yetterin çoğalmasiyle yıldan yı-| çen vaz ii e m 1Temmuz de bulamadığımızı izah eta.) suat otamenller için. yerde ye galler Bu sehrin - itrdlğer İO7İP GEZİ EAT o tir. En eski Türk musikisini ii m oto park hazırlanmış! büyük merkezlerin — telefon is- elinde bir zehirleme da ÇEKİLİŞİNDE da eserler bır: Eer ainni mun | Muallimler Birliğinin Yi tan Teknik Ün | tökleri dikkate alınm ve ge-|s1 olarak kullanılan kara b kon ğer İarA$tRR. rekli çalışmalar tamamlanmış- | kuvvet, inkılâplarımı m öğre, Saran ik gen- ire ecem ok Türkiye | Muallimler Birliği tar. ha ri cephi iye kongresi, «bütün . Türkiyedeki e yeri Satan bir âlet, Ba, | santralinin kapasitesi 33 binden | edip fa: sahasını geniş” sosyoloji, tarih, pedagoji öğret-|har bayramı devamınca Gül-| 52 bine yükseltilmiştir. Bu yıl hiz tmek iz ilk bakışta far- fel İN 2 TENİ menlerini toplayan ( dernekle, | hanı e pankindn Seni olunacak | içinde İstanbula 13 bin telefon yacak kadar Lİ YI 'ürki; eden Terbiyesi öğret- | ve, çalıştırıl; verilecek ve böylece telefon 1s si fırsatları dahi kaçı e ha menler cemiyetinin Muallimler mukabı. | eyenlerin yüze sekseni tatmin or. bu yolda Selim TI ün ge Birllğipeklik hakime aa linde "atan bir bardak ne dilemiş olge istediği yenilikleri Yan eml İm emi erimi. alkşlerl) e eri ötieryörmel Ayrıca, Ankara ile şehirler a- emen minik olabil. Si VE m le İn bardak eliz konuşmalarını | mesi için de, zahiren eh Mn İN eski musikideki birliği an- Rİ. yeka ibi görü Ni a latan hatip daha sonraları ala- Et satışlari tüstlerinin bebekleri de Dali a a a elek e elem üzerin- pie YI turka-alafranga çatalının orta | Belediyece et tanzim satışla feşhir olunacaktır. Bebek ser-|fenni imkânlar ve hazırlıklar) XX. Si z ETE ya çıktığını söylemiş, musikimi- evam edilmektedir. Dün| isinde şantöz artistlerin beğen tamamlanmış Sehir Bani ade mta ç zin geçirdiği merhaleleri izah | Tophanede kuzu etinin 380 ti pug ie alt plâklar pa nalları yüzde yüzün ür aştırıp ederek 10. asırdan itibaren e- | uşa satıldığı tesbit olunmuştur. b bebek sergisi vitrinle- | üs sinde. vr nlpetie arttırılmış | “1 masasi ni Ağeüerin bulumma ÇEŞİTLİ dl TÜRKİYE © BANKASI VE ZENGİN RAMİYELERİ liksetanii | 1 olduğunu söylemiştir. a Cemil, 1923 den sonra rr e ae sikişinasla- rımızı getirdikleri |zi kıyı Esk az az e Emi bahs sözlerini MR li Mu- hittin Targan başi Di re bir çok ME erin, niversite profesi İL ve ki BE bir talebe mann haz bulunduğu nfer: ACMA ini M. TAN am tablolarına tahsis caktır. <İtur. ndan e in hane pa ve Ihyasına harcanacaklır. ve ka giriş ücreti geçen sene adığu ei ir yıl da 25 kuruş- elde edilecek nın Imar yük şehirlerimizin ela keneler kurulması uygun gö- rülmüş ve tatbikına girilmiş | tir anda alete karşı e ğlan, gerilen tandaşların il yolunda Milli Tes: liğinin giriştiği Tail hir kümet de âzami le desteklemelidir. REFİK

Aynı gün çıkan diğer gazeteler