19 Aralık 1954 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Aralık 1954 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. Z SAHİBİ: KÂZIM Ş. DERSAN — a — Yarı İşlerini Fiilen DM yal 'NURETTİ Telefon: Yam İşleri: SE b 37 — > ii FİATI 15 Er — Adnan Menderes muhalefete cevap verdi inik 3) 'n Mesul Müdür: lr : 20681 13007 AKŞAM MATBAASI J PAZAR 19 ARALIK 1954 DIŞ TEDİYE AÇIĞIMIZ 70 MILYON LIRADIR Almanlarla ticaret müzakeresi müspet şekilde celendi, paramızın düşürüleceğini ny edenler hayalperestlerdir neti Ankara 19 (Akşa Komisyonu dün topl in he ie çenir tümü üzerindeki müzake- relere devam etmiştir. Bi müza- kereler esnasında gerek D. en es, Maliye Bakanı Hasan Polat-| BP. Borçi İ miştir, li kal a gör, e |kan, Ticaret Bakanı si Yır- greek Yabancı eğe e cevaplandırmışları leri mleketimize aşbakan ezcümle Ki söy | meleri gibi bir me: nev miş u değildir. Hal böyle u- ların kısmı âzamı ödü mize mec elde mevcut res- in öre 10 milyon Sfmdası İktiza keti Kredi verme taleplerin eder. Elimizde si KURULUŞ TARİHİ: 1918 kü Besiktaş - Emi ün Şar ib Fzdelbaliğe - Galatas: sahifemizdedir) ralık bir tur. Bu diği pek alin tasfiye Türk malı bulun- madığına göre, fiatlerimizin diş kanlı nümayişler 22 nümayişçi, 14 polis ve asker yaralandı, 37 nümayişçi de tevkif edildi rıs- | gö; mışlar. ve sonunda üzerlerine a mek | teş etmişlerdir iğ (Ark: Z yaşartıcı bombalar kullan- ası 2 nci sahifede) lm e'di Aineri Fikarl Kosolöihkügiiiisamlzrii taş lamışlar ve bir İngiliz otomobi- lini yg Carlton otelini tahrib et- mişlerdir. Bu vaziyet karşısında polis ve İngiliz askerleri nüma- Ma- Geceki i tarama İ vin b Taşi “İren umumi dfliki a müdürlerinin gece sabaha kadar sü- bir tarama yapıl- ve şube rd ve ş bir kişi çalıştır: önle hakkında kanuni tatbikat a yişçileri dağıtmak üzere evvelâ mıştır. Cahit Emiroğlunun ölüm faciası Nümune hastanesinin ere çüstünkörü Mi ie i ölmüş, ilen hasta, meğer üş diye e Bile doktorunun dikkate şayan beyanalı | iroğlu'nun şolör Refik anlatıyor ar mahal. a. oturan er Savcılığına b: ra tal İş Bankası tn 7 ay) önce emekli rlan koca$ı Hüse « iroğlunun, .stanesi | Haydarpasa N ve Kadıköy Eci evine altı iade saat sonra ölmi Merhumun 4 hâdiseyi resmimi göst ilinde nin ilgisizliği yüzünden öl | nü bildirmi Münevver İririmize hüdie bir | Kasım ayının İsim Cahit, sabah erken tün ısrarlarımız 30 u idi nden, bü za ramen sok ediye Tabipliği-| 52, çıktı. Bir gece önce kriz ge-| dan bahsedilemez; : hangi Türk Ee stok halinde bu- be bize söylesinler ki o- göre cevabını verelim. Eli- hid ini ve satılmamış mal S 3 La ur> Amerikan yardımları Almanlarla müzakere undan sonra; Amerikan. yar» dımına temas eden Adnan Meni deres, 1954 te Amerikanın bi vermeği vadettiği bütün rl imkânını ehli e ve Başkan Eisenhower 1956 seçiminde tekrar namzet pa aş Balıkhanenin i — Cu ariye in ei Baş ard W. Hal ES a da| Süleymaniyede inşa edilecek GE senhower'i ni ei sün şimdiden dığını belirtmişti riye! in Ei-Jolan Esmaf EE plân- y gös dee iarı Di asdik edile- Tal pu Gİ geli bi u halde inşaa- karar in alın- |ta şamata ir, tir. zuda, malümatlârına ç- Yarın Küçük il t maçında Beşiktaşlıların Emniyete attıkları ikinel gi saray maçına ait resimize ve ile spor Y) zi ESNAFIN DERDİ Esnaf Hastahanesi neden hâlâ inşa edilemiyor? nşaatına da hâlâ başlanmamış olması esnaf arasında üzüntü e gri dilee: müracaat ettiğimiz kimseler epi şaatın , başlamamasına ei olarak o hast plânlarının Halle bali viğler heyetin- çıkmamasını göstermekte- lir nden vefat "ettiği Tai Ee Cahi Emi Yeni kanun kiraların artışını önleyemiyecek Ev sahipleriise tasarının ta!- minkâr olduğunu söylüvorlar »“ Kiracılar derneği ise eski kanunun daha bir orli' arı da hâlen müsa- virler heyetinde. bulunmakta- çok kısa dar söğüt İlgililerin yöyiediklerine na- nda inşa edi- Dalakbadeei iki mi kül ekledi. Bu sebeple bütün bir|zaran Unkap' cidden müşi gör- lecek olan İkat miktarı iie da n PN rkası 3 üncü sayfada) 5 (Detamı 2 nel sahitede) yıl yürürlükte kalması ge ısrar Yeni Kira kanunu tasarısının 2 yankıları o de etmektedir. meniz dan İLİ a a- Yoklamalarimızdan © edindiği-| bul buyurularak ele alınmış ol- miz kanaate göre, ilki duğunu legal, gördüğü a tandaşlar, hâlen yürürlükte bu-| 6084 No. lu kira kanununu! n. . Türkiye Kiracılar Derne- e menfaatlerini sağlaya- r ve selâmetini temin Millet Meclisi Başkanı Koraltan'a ve Başvekil Adnaı ve nderes'e göndermiş olduğu aşağıda'tam metnini okuya- cağınız yazıda, bu isteğin” ge- rekçesi şöyle belirtilmektedir: nİnin gerek “Büyük Meclisimizin ve ge hükümetimizin. başlıca | ç emeli olduğun i bulunan Tü ai iri Cenin Çi © esaslı incelemelere muh! ınra araoklaan i 13 de taksiye atlı- k Giyisi gittim.Kocam | Ensültü önünde bir taksiye" bin Taksi daha 50 metre. -git- (Vevamı Z nel sahifede) | fe Cezayir isyanı hâlâ bastırılamadı Bir kasabada yapılan taramada 600 şüp- heli şahıs yakalandı, mukavemetçiler ngınlar e Cezayir; 1.(A.A): — Brandi lv e eme ve e ee asayiş Kinetik, dün Cezayir See m amac) o Misitda enza maden bölgesinde 12 bin — hütüslük Bayar kasabasında) | (İOYMOKMASİ ştırma yapmışlardır. Bi m BU metçinin sak-| İhtilal Konseyi Mısır- ylnal yep Yiyecek fteflacik iL) dd ğ i mek üzere İlt Silik bu) Gta ea rejimi Kasabayı baştân başa araştıran ku polis, jandarma ve ordu li > leri 600 şüpheli şahı Kahire 19 (AA) Resmi Ç kaynaktan o bildirildi; (Devamı 2 nel sahifede) | e İhtilâl Konseyi, demokra- ER bi reji süratle avdet ıktedeceği tıda tet Halim Alyot B: aşve- ye günü a kâlet mura bir Mısır'a iadesi “ist tine tâyin edi di | Ja iğ ı umum müdürü Dr. Aylot, heyetinde: lunmuş miştir. Başvekâ m dene! teliğe âyi a4 ln şti. Ko ve vazifesine başla- EE ağ ime et izakli Nato konseyinin neşretiiği tebi tebliğ : - Batı Avrupanın müdafaası için hazırlanan mi kabul edildi batı Avrupanın müdafsası için n | Alman ordusunun «mevcudiyeti tebliğ neşredildikten - sonra |elzem ğunu, müdafaanın Dulles, ance |atom .silâhlarının icabında kul lanılması esasına istinat ettiril- (Arkası 2 nci sahitede) Lon: dediği az İREM re ve ve Men ş Eden Bususi görüşmelerine eri et- | gazetecilere mişlerdir. Dulles Yukarıda ntane: müşaviri”. Parodi solda Ede» Pa Üçlerin toplantıdan iki e Fransız Başvekili Mendes France, beraber; lir. sağl Dulles, ile

Bu sayıdan diğer sayfalar: