6 Ocak 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

6 Ocak 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ccc 3 SAHİBİ: KÂZIM Ş$. DERSAN iğ nn Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden Mesul Müdür: NURETTİN ORYAN Telefon: Yaz İşleri: 20765, İdare: 20681 SENE 37 — No. 13025 FİATi 15 Krş. — AKŞAM 'BAASI U ş ŞAM MATI J PERŞEMBE 6 OCAK 1955 KURULUŞ TARİHİ: 1918 Nihat Erim'le arasında müca C.H. Partisi Safa Kılıçlıoğlu'nun tavassutu neticesi Nihat Erim ile D.P. idarecileri arasında prensip anlaşmalarına varılmış) şehirde Sa- Siste, ira Dünkü kesif sis hayatı felce uğrattı. işleyi sapik vi dün yazmıştık. yakarak müşkülâtla sefer Limanda ve şehirde sis: purların lnb larını re vayi etmişlerdi id Senli Gil kesif sis içinde ağır ağır işleyen tayyar börini Başvekil bu sabah ilmektedir, «Halkçı» gazetesi ile izini ru KN rdiğine dair dü; anmı g tahkik; Bizim değer kata e bu dei yan n ie © gerektiğini ie iş- üş “N rim, bu temaslarında H.P. nin 950 den 954 e kadar akip ettiği — politik: şarılı . olmadığını, çok sahal ekl başarısızlığın İ ZiNCİRLİIKUYU “LEVENT YOLU | Fakat Erim bu anlaşmaları idarecilerine kabul ettiremediği için partideki durumu çok sarsılmıştır n “le yim söylentilere “İlitika Me e res, C.H.P. den istifa nü'ye de İstifa rast- neticesi olduğunu belirtmiş ve a- C.H.P. nin yeni bir politika t | kip etmesi — gerektiğini ilet sürmüştür. Erim, C.H bir DEVAMI SAHİFE > Fakirlere yardım yardımlarını sıklaştırmıştır. 5 mür tevzi edilmiştir. Resim bu ediyor. Kızılay gemini İstiklâl subesi çevresindeki fakirlere 2 de #00 Yakire siye ve kö- tevziattan , bir sahneyi tesbit Almanya, italyaya yardım edecek (Türktel İt kömür ve çel EE gidi mad , İtalyan fabri iğ ümrük aa çak alyan a- aya gölme- erin muvaf: EE lecektir. sayede ayarın iktisadi hizlanacık- Sahil i t Su En Lai, Hammar- Kali Kali m aris 6 Çin Ri rine sen Çin aşvekili ve Dışişleri Vekili Şu Lal Birleşmiş e Tr Ge- nel Sekreteri ODag (o Ham- e İmarksjoeld'u kaul etmiştir. larttan nra yolun faltlanmasına başlanacak Bağ a har es aya açilan Zac ae n, yağmur hükümetinin . daveti e Hariciye — Vekili ki > yemez Hala zel el lez zerine Başvekil Adna Mendel Köprülü, Nafıa Vekili Ke- dünkü gazetelerde çıkan Mi res. ve beraberindeki zevat bu ii Zeytinoğlu, DP. Meclis iie göz önüne | alarak iz m " sabah saat 1030 ususi bir) Grupu vi Başkanı. Bursa mebusu|yaptığımız incelemelere göre pm Volfram uçakla Yeşilköy hava alanın-| Hulüsi Köymen ve bazı me-İduru 1 ru dağ, kez Be se San Baka hareke ein e| olara 3” gazetesi ota) gah kamu yel Belger uuml Mr "amm nm değil, ylaygt Nafta müdürlüğü madeni hakkında Made tarafından yaptırılmıştır. Vilg- | Hecai Korkut tarafında .. — A RA ciler Cemiyetinde izahat verilmiştir B 0 ks ör $ e m i h Y U n â n yet Nafia müdürünün bize ver- | “ge, Gama yöre, bulunan Volt " diği izahata göre, bir kaç adeni (o yüzdo 3,5 cevheri hali .— a8 an 2 ez un "> işletmeye açıldığı halde | #tatbuu bu miabet Binde ye: boksörünü döğüşe çağırıyor Dzintiği bulun km e pimi ai Lâmbidis'i en çok altın- gü » Yunanlı bol DEVAMI SAHİVE dövüşü kabul etmediğini öğren- |* 2 de ikinci bir şiddet diy LENİN Haz DEVAMI SAHİF e tesisi zerureti vardir. İn dolara malolacakfır. Bir ton saf Volfram 6200 dolardır. Resimde Recal Korkot izahat verir- iyor. g B gelerek, Gar 'bisin, MiGROS Turgut Bayar gelecek hafta bir basın toplan- © |( tısı yapacak ! Lâmbidisle U) urulm: faali- ete geçmesi hususunda yapı- lan hazırlıklara devam edilmek te ve çalışmalar gizli tutul- ktadır. Bu mevzuda ilgilile- rin belirttiklerine göre Migro: akkında son sın toplantısın , . dren yete «| MKŞAM'ın Kış programı ile nilenlerin bazıları hakika uy- p g mama! MELE 4 ei N an an Din Mis gnn | SUacağIı İkindi büyük eser son ii hakinda. malü üma tına mü aat e gimiz Migros nn kış devresi için okuyucularına sunaca; e mı acili reisi Turgut Ba- ni ip eserden ikincisi de yar şunları söylemiştir: en tini size tanıtacaktır mz tl EEEİNENE n Kâl ve tutmak cesaretini ei bae Halife inde oynatan zalim -b Adı e zi ln ediyoruz. Ça maları ç saklar kar uyutmak için silnnilede iye etmek r, kler yiz. ların in le ya bu sonlarında önüm: a 1 hafta içinde bile basın toplantı- si yapacağız.» | bu eseri okurken Arkadaşımız KEMAL SAMA hem zevk, hi Pek yakında AKŞAM sütunlarında österen adam... kumandı INCIGIL'in hazırladığı em nefret duyacaksınız. ağı üç İslim tarihinin mühim bir | ve ESNAF hastanesi | gi yi sn a ütü ki tan ikmal "edil di ta başla namamaktadır, a şi BİN lerine Böne, hastanenin ceği Süley- olacağındı cepheye 12.5 metre LAR belki takdirde diğer cep) DA nl azla yük- selmekte metreye- düş- mekte; ise ruhsatın çık- masında Kr sebep olmak- il en sonra Esnaf H e toplantı api n V duyuruları “Dün taneside o İ3 - 3,5 mily mal evli ihtiva cak ve an n betonarme, demir ei mütaa arı ah- e hale edilmiş bulunmakta- dır, yeniden aşağı Yeni Rakı boyı dai üni armıştır. Bu suretle eskiden «49 luk» denen 25 san- tilitrelik boyda Yeni ai pi- asadan kaldırılmaktadır. Bunun neticesi olarak — eski- den 190 a satılan, geçen ay da 215 e çıkartılan küçük boy Yeni yeni bir Yeni rakıya ı|Hürriyettepesinde tecavüz Dört kişi Nedime “adında bir tedime Oktay adlı bir kadın İli gece Beyoj bir arda - otururke, e ie dört) ie yaklaşarak meye gitmeyi teklif gemi yi etmiş ve be- Bain ŞE Ea garnsana Ki 2 E B likçi Ahm iforlilemeeii eni bir zam demektir. Çünkü seçen ay rakıya 215 kam veren kşamcılar şimdi 290 vermek Gin kalacaklar ve içkili 1o- kantalar da şişe ile rakı flatini yeniden yükselteceklerd dir. bir yerde Şi tecavüz etmişler, sonra da kadını Cafe- rin evine götürmüşlerdir. | Sabahleyin oradan dın polise başv ii sr Ja nlatmış, bunun üzerine Cafer kadını taksiyle Hürriyet , Sonra da.. ei Mustafa Aydın ve diğer e an geldiğini, 0 Ura ilelir kol saatini ça ii kaçtığını söylemiştir. İlk soruşturma sonunda Ca- fer tevkif edilmiştir. İL) İşte bu olmaz evlet meri sipariş rı RE Si Sa gi er raber Kiracıla Kiracılar Derneği ev | sahiplerine cevap veriyor.) siyermi sale ” Yine döviz yüzünden Hol .- : - > lândaya evizyon için “« , Dünyanın hiç erinde gönüsrilmiş 5 tayyare- kiralar serbest m miz de orada kalmış, bek liyormuş. Bir çok şeye vsahibi münasebet- |Cemiyeti ile Evsahipleri Cemiye peki ama hava yoleui ulu- lerini düzenlemek (maksadiyle |ti arasındaki görüş BE her ğu, galaya gel miz Bu hazırlanan yeni Kira ii nunu te kendini göstermektedir. a ta- tasarısının, esaslı olaral Bir sahibinin > ii Tr lenmek üzere karma konya süelemizde yayınlan; e ki- ii götürülmesi, geçen Yılın Ss ılar aleyhinde bul LE an bir ei yın nda hararetlenen tar ti gari p Havayı DEVAMI SAHİFE 2 arşıla- i& ——ğ— ici «Niçin?» Me hazi TK mayalım ve © gldüzrmeye Maliyemiz bunca Heyet lere, alışverişlere, gemi müb: cılarına, hacıya m a, Tükse ve süse düö- viz bulurken vie iz bulu rının tayyaj diye arl i Bel güler akra atamaz. ihimme tçil sırlar: eki bil- — İdare yeni ısmarladığı acaba? 200 otobüsü ne yapacak — Söküp söküp eskilerine yedek parça çıkarır her halde, ı da biz Re. - Ha. 2)

Bu sayıdan diğer sayfalar: