3 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

3 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Şubat 1955 * o adale, sinir ve soğuk igınlığından mütevellit bütün rin teskin se muavyen anlardaki iy ba- za “ile kullanı! # GRİPİN, romatizma ve siyer AKŞAM Çok mahdut miktarda Tonluk Dizel İNGİLİZ MAMULÂTI ALBION KAMYONLARI ile. 7: TONLUK DiZEL COMET 90 LEYLAND iş kaydına başlanmıştır. “Taşra acentalarımıza ve şirketimize müracaat edilmesi Oftuzt Jicaret ve Sanayi 7 A.Ş. 83203 - 83304 18721 Yüklenmiş bulunmaktadır. Şişli Camii karşısında Telefon: : Ankara : İstanbul Cad. No. 224 — Tel. : « GRİPİN, fazla keder ve yin ripin l gunluklardan ileri gelen uy. 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. T.C. Devlet Demiryolları işletmesinden: 82718 Kg. mumtelif ölçüde bakır boru, bakır ve pirinç levha satın alınacak 82718 Kg. muhtelif ölçüdi 'ANBUL milleri pa $ İST, 1227 Açıhş ve 1259 Şarkılar: ,(0© Oyun havaları 315 Beraber şarkılar akır boru, bakır ve pirinç lev-|1345 Haberler Kite Ea Ediboğlu Ni ha teklif sim ir ahı 1400 Dans müziği Tekliflerin en geç 11/3/955 cuma günü saat 1700 ye m bare. Sevilmiş arkas parçalar dar Ankarada İdare merkezinde Malzeme Dairesi Relsliğine || Şarame verilmiş olması lâzımdır. 7,00 Açış ve orkestra müziği ameler 250 ukabilinde Ankarada idare bi- Jia D Dans müziği «Pls kuruş mul nası içinde Hee veznesinden, İstanbulda Haydarpaşa İZ bestekâr: «Pl» nesinden temin edilecektir. (1346) |inne arp mek an salon) Konya Valiliğinden 1 — Konya - Sarayönü teknik (ziraat tramvaya çok yakı v9 Sar elektrik tesisatı tamiri 20 b ri ve kapah zarf zoe erinde bı ve her türlü inşaata elverişli ve şk imis aki 5 sisiimeye yp il tabi icma satılığa çıkarılmıştır. Tel. 61172 Yi a mi Keşif bedeli 2478923 lira olup geçlei teminatı 1859.20 | bahları saat 10. 12) 2010 Zin kire Sener Derman fanl heyeti Kıymetli arsalar satılıyor | 5 Ge erten eri $ iyi ve İskele ile rkılar: Şayeste Acar indr e 14/2/955 pazartesi günü saat 15 de Konya hü- ime ank nafil müdürlüğü beliğ toplanacak ko- 20,50 Mali 21,00 arkalar e Alinda Yavaşça 4.5 Radyo tiyatrosu: Zavallılar Pls N Sahife 7 wo. aa Bütün YL taş oi yorul 3 ez < LİS TAZE sürü BO misyonca yapılacaktır. 2245 Viyola soloları 4— Keşif Si tatiller hariç her gün Konya nafia mü- | istanbul Borsasının 2/2/1955 tintleri 2300 Dans müziği (PL) dürlüğünde görül Ser nn ei 2015 Haberler. 5 — Tali eda, ie iş benzerinde takı dalr Ki ni 230 Kombiyo"- Borsa - Program ya Ee li Tüğünden alacakları ünal sö. Şe ticarı vesikasını ve teminat mektubunu havi | tel i RADYOSU makam iha saatinden vE Di evvel komisyon başkan- Ki a zi mil 1158 Açıl zi Tığına ve lüzumu ilân ol (995) Florin 40 - TSMMAN 1200 Moli leri. CP) Dokuz tali e 1200 Cevriye Ceyhundan gari . . . hrof 9310 - 933 ia. 8. Ayarı ve haberler Edincik Beledi e ği be a el ei akik GL İ390 Radyo salon orkestir se E 1400 Nusret Ersözden şarkılar , ESHAM VE TAHVILÂT 1430 takımından eyen hava | aşkanlığından il samim > 1445 Saz eserleri, (Pİ) Edincik Belediye binası yeniden inşaatı. e ez sa 1500 Çeşit sololar. (PL) 1 — işin muhammen bedeli Tüze) lira 78 kuruştur. ii beş 1530 z kat teminatı (5888) lira 83 kuruştur. İ | ros Demiryolu ir 150 A ” ali niran ane inat muvakkat teminatın İki mislidir, Muvakkat ve katilissi Demiryolu G1 21.00 5 Er aliyi lk. teminat olarak tedavüldeki ye MUM Müdatas 1 7” 8 1 ününe alim mil Çilli Tahvil ve milli esham kabul edili Mimi Müdafaa CT sn (Sizi herkesten) v 5 çi 1 Mu Müdafan DI vs uzaklaştıran muanni iman e 3 — İhale kapah zarf usulü e olup e sayılı kanuna | Müdafan mx an 1815 incesaz: Fahri Kopuz idaresin. göre yapılacaktır Ziraat Bank s0 n — İhale: 21/2/955 pazartesi günü saat Tâ de, Bdinelk | Zirmet Bankam 11 103,00 KLOROFİLLİ iin m pane pek e daimi Encüme; a eee e alt keşif özeti cetveli, Avan proje, husus ve Türküler y fert ş ün öğleden sonra saat 14 ilâ 17 arasın-|!91 D. Yolu VI 10300 1945 Dini - Ahlâki müsehabe da Edincik Belediye muhasebesinde nn e » ne enta in 6 — İhale > > ek için 150,000 etinde a mem aa bertaraf edebilirsiniz. Kl O Mek benzer mimari bir iş yapmış veya eriş olduğuna 1940 istikraz £ 10300 2015 Radyo gaze belge iz etmelelr Belge Balıkesir Nafla Müdürlüğünden 10MM tetikrazı 1095 1030 MEK Ve Kamel alma #stikrazı 1 105,00 ABLETLERİ 2145 Sevim "Tanü be sarkılar a m işe atit kelif see ihale e ihale ei Soğan, inek içki tütün ve | |2215 Spor genele eünlriğ bir saat evvelin r kabul edilir, posta gecik- vücuttam intişar eden ny ee epi 1598 eramiyeli 2 Babi ayarı ve Girl kk GİNE ekili nel > Be lediye Başkanlığına leri Azimli 2050 | 'Nahoş kokuları giderir, sa Kanser emlanlarisden gahanlan verilecektir. 8— 1219 d KENDİR VE KETEN Emiş & kine malike aze İRKETİ YÖNETİM KU! Yönetim tari 21 KE is, ri bazi Şirketimiz ortaklarının sen. kurulunun sureti desine tevfikan 24 şubat 1965 üsadif be ünü saat 15 de Galatadaki Manhaym” hanının 3 ka- şirket merkezine indemi konuşmak nünden bir hafta evveline kadar şirket merkezine- veya Milli alardan hisselerini tı ederel rukabi- linde giriş kartı amı toplan! bul acak hissedi ortaklardan — ki emi lerse Sahi ri rica oluni GÜNDEM 1 — 1954 senesi muamele ve hesaplarına oait yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunarak tetkik ve tasdiki senesi kâr 2—1 bilânço, ve tet- kik ve tasdiki İle yönetim kurulu ve denetçinin ibrası. 3 — 1954 senesi kârının tevgii iin tâyini beşe eh ve yönetim kurulu Üyelerinin huzur haklarının 5 — 1955 senesi için denetçi seçilmesi ve ücretinin tâ- yini. si — da statüsünün 39 dn maddesi hükümüne gö- eskisi gibi meelisi idare âzalarının şirket mevzuuna gi- ren ticari eli ve 2 Bire yapmaları (hususunda ammına tten izin istihsali! 5000 adet emaye plâka yaptırılacak yi Meli Me; 5 ra plâkası yap- tırla per bedeli mukabilinde idare veznesinden temin o- Tunabilir. isteklilerin bu şartname ae mel * 715 m le hazırlıyacakları kapab AKRE | teminatlariyle birlikte en geç resi Kine vermeleri: (441) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (1200) | ramiyeli 1 b Yolu Wed 2020 Dans müziği Pe On ço | mmm 60 anan el > R 1063 Tahvil 10130 EEE saban pegere 1 T U Inşaat Fakültesi Ziraat Bankası HI wn Opel motörü İl :» a > n e Ziraat Bankası IV 102.95 735 Kur'ani been » Ziraat Bankası V 103.15 ,aranıyor 745 Haberler ve hava raporu . ri ie 1010 Andre Kostalnetz orkestram, Dekanlığından: am İİ gey e bar a AY ap ik me e an Nİ ea tın iz iktın “ enli 103,85 yahut üstamel, fakat mar im iş gekerleki Dizel Motörlü Yol Silindiri (39.000 TL.) ga. — ema eme ace zu ba . > & trası Garanti Ba r N 2 — 4200 e muhammen bedelli; Obllgayon And. £ a sinde “tem beye müra- | sız Tale ge «Pis a) 1 adet fotograf Makinesi: Türk Kredi 1as0 |ğ “22 sean b) 1 adet fotograf Makinesi için aydınlık ölçeği, Sanayi Kalkınma & 10450 » — €) 4 adet Reflektör y v . Billür köşk uz $ — Yukarıda yazılı makineler 4936 kanı BA, | en MERE yi â T. Ti 8. hi Emirgân — Tel: 36199 yandderii «açıklayan Senato esma lârına ppi ei ber ye Ucuz satıhk & 6 el Hee gö caktır. Arslan Çimento EL. «00 A Deniz Hamam Es — Şartnameler her gün Fakülte Sekreterliğinde gö-| Sark Değirmen 4013 İğ yanında in elekrik, HAREM GECESİ —— T İmar Bank 20 İİİ su, telefon ve mecrası bu İstarlinizm eo gi İLÇE ALTIN FIATLERİ lunan aralar 2955 cu selerinin iştirakiyle. e ma günü saat 9 dan iüba- Tasa ünde yapılacaktır, ei Sane pe Müdi ünügü EE li sein irak Epi önce W 7.5 geçlel teminatın . > ü. canak yatırılması şarttır. (016) i ren Kadıköy 'crasında sa- Merida il 800 - sap | GEMMA tılacakctır. MANMMMNMENN T. C. Devlet Demiryolları işletmesinden: 96500 Kg. muhtelif ölçüde çinko levha satınalınacak Kg. muhtelif ölçüde çinko levha teklifalma ( sure- Ke Ku 4.3. a dibe; ei dairesi relisliğine veril- KÜ gri eii tes 0) ikiyüz elli kuruş mukabilinde Ankara' da İşletme binasındaki Merkez veznesinden, İstanbul'da da Hay - darpaşa veznesinden temin edilebilir. 1348 Li 5 Cuma günü saat 1700 kadar ikinci ve son davet re kurulu başk: an Cemiyetimiz min heyetinin yıllık alelâde bien ço- uğun m yışı yüzünden 7 şubat 955 perşembe günü saat yi ve bır: mi e Öğrenci Loki all (eski Eminönü Halk- sa salonunda yapılacak toplantıya herhalde gelmeleri tekrar e — İdare kurulunun 1954 yılı çalışma ve hesap zaya ikap incelenmesi; — 1955 yılı ad! ve fevkalâde bütçeleriyle kadronun tetkiki ve » bul; 3 — Cemiyet ya yapılacak tadil teklifi; im Yönetim Kurulu ile Cemiyet üyelerinin yazıl tel - 1958 yılı igin idare Ekili üyeleriyle hesap müfettiş- leri iii A MN we Göz Hekimi mm Reşat Elgazi ee — 41500 Cumhuriyet sas - D Necdet Resat 30500 - r. Necdet Se Hamit #00 - 38500 Zer yen 12280 Cağal NAli caddesi Vahit 32250 sn No. 19 Zekibey apartımanı PARIS BORSASI ALTIN PATİ (Hürriyet Matbaası e yak ında) Pelefon: 28704 d> Belar A Pr. li ma an DÖVİZLER a Aziz Baas - Sao Türkish - Accoouna 160 - 2000 | Gülden Hollanda 510 - s1S0 terlin. ofektit 10 00) baci vinly 1200 - 1350 tektit 750 - 160 | baygliz tir 100 - Ts Franz ae 6) 150 - 1an0 | Nanolyan sani - 5100 Dola 7 - İsviçre Pr. sors - 3100 “ . 5900 - saz Cumhuriyet At Reşat I BAYAN an Az e Mi bir aile nezdinde İyi yemek pişir doli a bir Türk aşçı kadın e yor. İstiye b ir caddesi Atabek SEİR Temelli h müracaat tları ni bilen anı 5 Nİ sh günü sat) e Kadar idarenin Levazım Dal-. İstanbul Esnaf Hastanesini Koruma ve Yardım Cemiyeti İda- *

Bu sayıdan diğer sayfalar: